IPTPB2/436-166/14-4/AK | Interpretacja indywidualna

Czy pożyczka/pożyczki udzielone Wnioskodawcy przez Nową Spółkę będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPTPB2/436-166/14-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. opodatkowanie
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. pożyczka
 5. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania pożyczek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania pożyczek.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr IPTPB2/436-166/14-2/AK, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 29 stycznia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 3 lutego 2015 r.). W dniu 9 lutego 2015 r. (data nadania 6 lutego 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Planowanym jest, że w przyszłości Wnioskodawca otrzyma pożyczkę lub kilka pożyczek od innej krajowej spółki kapitałowej, która podlegać będzie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej jako: „Nowa Spółka”).

Przedmiotem działalności gospodarczej Nowej Spółki będzie m.in. udzielanie pożyczek, co zostanie uwzględnione w umowie spółki w jej przedmiocie działalności, poprzez wskazanie odpowiedniego PKD. Pożyczka/pożyczki udzielone zostaną na zasadach rynkowych tj. w szczególności na podstawie umowy pożyczkowej Nowej Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie od Wnioskodawcy w postaci odsetek za udzieloną pożyczkę. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że w sytuacji przedstawionej powyżej udzielanie przez Nową Spółkę pożyczek stanowić będzie odpłatne świadczenie usług podlegające zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 3 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Opisana we wniosku „Nowa spółka” dopiero powstanie - na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze podpisane żadne akty konstytuujące „Nową spółkę” (w szczególności nie zawarto umowy spółki), co stanowi przedmiot obecnych negocjacji.
 2. Nowa spółka” będzie spółką kapitałową - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Prowadzona przez „Nową spółkę”, działalność w zakresie udzielenia pożyczek zostanie ujawniona w treści Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Przedmiotem umowy pożyczki będą środki pieniężne.
 5. Umowa (umowy) pożyczki zawarte zostaną w formie pisemnej.
 6. Umowy zostaną zawarte w Polsce oraz w Polsce w momencie zawarcia znajdować będzie się ich przedmiot. We wniosku wskazano wprost, że zawierając umowy pożyczki Nowa Spółka świadczyć będzie usługę zwolnioną z podatku od towarów i usług. Okoliczność ta, jako istotny element opisu zdarzenia przyszłego (nie zaś zapytania), wywiera, w przekonaniu Wnioskodawcy, skutki w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, na co wskazywał On podkreślając ten fakt w uzasadnieniu stanowiska.
 7. Termin udzielenia pożyczek nie został jeszcze określony, jest to uzależnione przyszłą sytuacją biznesową stron umowy pożyczki oraz ustaleniami dokonanymi w toku przyszłych negocjacji. Planowane jest udzielenie pożyczek w 2015 r.
 8. Udzielanie przez Nową Spółkę pożyczek oparte będzie na postanowieniach art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy pożyczka/pożyczki udzielone Wnioskodawcy przez Nową Spółkę będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, pożyczka/pożyczki otrzymane od Nowej Spółki nie będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm., dalej jako: „ustawa o PCC”), opodatkowaniu PCC podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 2 pkt 4 ustawy o PCC czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług. W świetle powyższych regulacji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że z uwagi na fakt, że w opisanym zdarzeniu przyszłym Nowa Spółka udzieli przedmiotowej pożyczki/pożyczek w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i w związku z powyższym będzie ona działała jako podatnik VAT, po stronie Wnioskodawcy jako pożyczkobiorcy nie powstanie obowiązek podatkowy w PCC. Jak bowiem wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego udzielenie przez Nową Spółkę pożyczki/pożyczek będzie podlegać przepisom ustawy o VAT, jako usługa finansowa świadczoną przez Nową Spółkę odpłatnie (za wynagrodzeniem w formie odsetek), w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności udzielania pożyczek w sposób częstotliwy.

W konsekwencji, w świetle art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, pożyczka udzielona na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tego tytułu. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że powyższy pogląd jest prezentowany przez Ministra Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych (tak przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. IBPBII/1/436-27/14/MZ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Natomiast w myśl art. 1 ust. 4 ww. ustawy podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pod pojęciem rzeczy ujętym w tym przepisie należy również rozumieć pieniądze, będące przedmiotem umowy pożyczki.

Stosownie do art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na biorącym pożyczkę.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku umów pożyczki o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Planowane jest, że w przyszłości Wnioskodawca otrzyma pożyczkę lub kilka pożyczek od innej krajowej spółki kapitałowej, która podlegać będzie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Nowa Spółka”). Opisana we wniosku „Nowa spółka” dopiero powstanie – na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze podpisane żadne akty konstytuujące „Nową spółkę” (w szczególności nie zawarto umowy spółki), co stanowi przedmiot obecnych negocjacji. „Nowa spółka” będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności gospodarczej Nowej Spółki będzie m.in. udzielanie pożyczek, co zostanie uwzględnione w umowie spółki, w jej przedmiocie działalności, poprzez wskazanie odpowiedniego symbolu PKD. Prowadzona przez „Nową spółkę”, działalność w zakresie udzielenia pożyczek zostanie ujawniona w treści Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Pożyczka/pożyczki udzielone zostaną na zasadach rynkowych, tj. w szczególności na podstawie umowy pożyczkowej, Nowej Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie od Wnioskodawcy w postaci odsetek za udzieloną pożyczkę. Umowa (umowy) pożyczki zawarte zostaną w formie pisemnej. Umowy zostaną zawarte w Polsce oraz w Polsce w momencie zawarcia znajdować będzie się ich przedmiot. Termin udzielenia pożyczek nie został jeszcze określony, jest to uzależnione przyszłą sytuacją biznesową stron umowy pożyczki oraz ustaleniami dokonanymi w toku przyszłych negocjacji. Planowane jest udzielenie pożyczek w 2015 r.

Udzielanie przez Nową Spółkę pożyczek stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, podlegające zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Z cytowanego powyżej przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług (z wyjątkiem określonych czynności, które w przedmiotowej sprawie nie występują).

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umów pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższe transakcje – dokonane pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlegają regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umów pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że przedmiotowe umowy pożyczek będą podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług, to na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowy te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Wnioskodawca (pożyczkobiorca) nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tych umów.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś pożyczkodawcy.

Końcowo nadmienia się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.