IPTPB2/436-141/14-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie gruntów, które wejdą w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy podlega zwolnieniu na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnej?
IPTPB2/436-141/14-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy nabycia nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym, pismem z dnia 5 grudnia 2014 r., Nr IPTPB2/436-141/14-2/KK, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano dnia 5 grudnia 2014 r., natomiast w dniu 15 grudnia 2014 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku z dnia 12 grudnia 2014 r. (data nadania 12 grudnia 2014 r.).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w dniu 12 września 2014 r. nabyła działkę gruntu rolnego o powierzchni 1 300 m2, położoną w Ł., oznaczoną na mapie ewidencyjnej gruntu symbolami R–0,0959 ha i B (bezklasowe)-0,0341 ha, za którą to działkę sprzedająca była obciążona podatkiem rolnym.

Wnioskodawczyni wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 2,12 ha.

Z decyzji Burmistrza Ł. z dnia 2 lipca 2013 r. wynika, że działka ta w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, zieleń izolacyjną oraz drogę wewnętrzną.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że działka o powierzchni 0,13 ha została zakupiona na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 12 września 2014 r. Działka ta jest niezabudowana i w chwili zakupu było to ściernisko po wykoszonym zbożu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 12 grudnia 2014 r.

Czy zakup działki rolnej, która będzie stanowiła część składową posiadanego przez Wnioskodawczynię gospodarstwa rolnego, powinien być opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na treść art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa sprzedaży nie powinna być opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na fakt posiadania przez Nią gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,12 ha fizycznych i 1,67 ha przeliczeniowych i włączenie zakupionej przez Wnioskodawczynię nieruchomości do posiadanego już gospodarstwa rolnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży - przy umowie sprzedaży na kupującym.

Przepis art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera katalog czynności cywilnoprawnych zwolnionych z tego podatku. Na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) tej ustawy, zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umowy sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do postanowień § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454, z późn. zm.) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, do użytków rolnych zalicza się:

 1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
 2. sady, oznaczone symbolem - S,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
 7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
 8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr.

Z uwagi na powyższe przepisy, należy stwierdzić, że zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne albo utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 12 września 2014 r. Wnioskodawczyni nabyła na podstawie umowy sprzedaży działkę gruntu rolnego o powierzchni 1 300 m2, oznaczoną na mapie ewidencyjnej gruntu symbolami R–0,0959 ha i B (bezklasowe)-0,0341 ha, za którą to działkę sprzedająca była obciążona podatkiem rolnym. Działka jest niezabudowana i w chwili zakupu było to ściernisko po wykoszonym zbożu. Wnioskodawczyni wraz z mężem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 2,12 ha i 1,67 hektara przeliczeniowego.

Mając na uwadze powołane przepisy, należy stwierdzić, że opisane we wniosku nabycie gruntu rolnego, który wejdzie w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, będącego współwłasnością Wnioskodawczyni, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) – niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako występującej z wnioskiem. Nie wywołuje skutków podatkowych dla męża Wnioskodawczyni.

Ponadto, tutejszy Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postepowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gospodarstwo rolne
IBPP3/443-1236/14/MN | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/436-498/14-5/AF | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
ITPP1/443-1319/14/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.