IPPPB2/436-612/14-4/MZ | Interpretacja indywidualna

A zatem, skoro sprzedaż całości składników majątkowych składających się na supermarket „T.”, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
IPPPB2/436-612/14-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. (data nadania 1 grudnia 2014 r., data wpływu 3 grudnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 19 listopada 2014 r. Nr IPPB2/436-612/14-2/MZ i Nr IPPP1/443-1234/14 -2/EK (data nadania 20 listopada 2014 r., data doręczenia 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących sklep „T.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących sklep „T.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 02.09.2014 r., na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego przed Notariuszem, spółka T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Wnioskodawca”), kupiła od Zbigniewa P. (dalej: „Sprzedający”) zespół składników majątkowych funkcjonujący dotychczas w ramach działalności gospodarczej Sprzedającego jako samodzielny supermarket „T.”.

Przedmiotem umowy sprzedaży były wszelkie składniki majątku oraz zobowiązania wchodzące w skład struktury organizacyjnej funkcjonującej pod nazwą „T.”, a składają się na nią:

 • Prawa i obowiązki wynikające z Umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni ok. 900 m2, w budynku, o aktualnym numerze działki 514/19, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, zawartej w dniu 19 grudnia 2012 roku, zmienionej następnie Aneksem nr 1/2013 oraz Aneksem nr 2/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku, z M. Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Prawa wynikające z Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającej Supermarket, T.,;
 • Prawa autorskie oraz licencja wyłączna do projektu wystroju i układu przestrzennego supermarketu „T.” utrwalonego na płycie CD;
 • Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem sklepu „T.”, w tym dokumentacja księgowa, zestawienia obrotów „T.”;
 • Regulamin organizacyjny „T.”;
 • Ruchomości w postaci wyposażenia sklepowego;
 • Umowa zlecenia zawarta w dniu 1 kwietnia 2014 roku z Dariuszem N., której przedmiotem jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu prowadzenie supermarketu „T.”;
 • Polisa Ubezpieczenia Majątkowego Przedsiębiorstw wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 7 sierpnia 2014 roku zawarta z T. S.A.;
 • Tajemnice przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa „T.”, w tym również dane dotyczące kontrahentów „T.”.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia stanu faktycznego z dnia 19 listopada 2014 r. o sygn. IPPB2/436-612/14-2/MZ, IPPP1/443-1234/14-2/EK, Wnioskodawca wskazuje, iż:

 • Przedmiotem umowy sprzedaży były również zobowiązania przypisane do sklepu „T.”,
 • W związku z zawarciem umowy sprzedaży doszło do przejścia personelu zatrudnionego w sklepie „T.” do Wnioskodawcy.

W dniu dokonania powyższej transakcji doszło do wydania kupującemu składników majątkowych składających się na sklep „T.”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących sklep „T.” na rzecz Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem „T.”...
 2. Czy sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących sklep „T.” na rzecz Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie podatku od towarów i usług w dniu 23 grudnia 2014 r. została wydana interpretacja Nr IPPP1/443-1234/14-4/EK.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych „T.” na rzecz Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotowa umowa sprzedaży dotyczy zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu VAT (na co wskazał Wnioskodawca w argumentacji dotyczącej pytania nr 1), a tym samym nie korzysta z wyłączenia z opodatkowania PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy PCC, podatkowi podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 Ustawy PCC podlegają opodatkowaniu, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 Ustawy PCC. Zgodnie z tym przepisem, czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle powyższych regulacji, umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład sklepu „T.” podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Wszystkie rzeczy, których dotyczy umowa znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie wszystkie prawa majątkowe będące przedmiotem sprzedaży są wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Ustawie PCC przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Stosownie do art. 2 pkt 4 Ustawy PCC, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług (z określonymi wyjątkami).

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona.

Umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład sklepu „T.” zawarta przez Wnioskodawcę nie podlega wyłączeniu z opodatkowania PCC na podstawie przywołanego przepisu art. 2 pkt 4 Ustawy VAT, ponieważ z tytułu tej czynności żadna z jej stron nie jest opodatkowana ani zwolniona z podatku VAT – czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zgodnie z argumentacją Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1).

Podsumowując, mając na uwadze, że umowa sprzedaży dotycząca sklepu „T.” (umowa sprzedaży wszystkich rzeczy i praw majątkowych wymienionych w opisie stanu faktycznego) jako umowa spełniająca warunki opodatkowania PCC oraz nie podlegająca wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem, podlega opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia składników majątkowych przybrała postać umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących sklep „T.” podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2014 r. Nr IPPP1/443-1234/14-4/EK w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „Zatem w związku, z tym, że zbycie przez Sprzedającego całości składników majątkowych składających się na supermarket „T.”, jak wskazano wyżej, stanowi, w myśl art. 2 pkt 27e ustawy, zorganizowaną część przedsiębiorstwa i na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy transakcja sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem supermarketu „T.”.

A zatem, skoro sprzedaż całości składników majątkowych składających się na supermarket „T.”, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IBPBII/1/436-322/14/DP | Interpretacja indywidualna

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
IPPP1/443-1391/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/436-546/14-7/MZ | Interpretacja indywidualna

przedmiot opodatkowania
IPPP3/443-1003/13-2/SM | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPBII/2/415-1242/13/NG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.