IPPPB2/436-598/14-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Jeżeli Strony wybiorą opcję opodatkowania Nieruchomości podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Klasyfikacja:Podatek od czynności cywilnoprawnych – Przedmiot opodatkowania (Rozdział 1) - Czynności podlegające opodatkowaniu (art. 1) Podatek od czynności cywilnoprawnych – Przedmiot opodatkowania (Rozdział 1) - Wyłączenia (art. 2)
IPPPB2/436-598/14-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. sprzedaż nieruchomości
 7. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej; „Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą obejmującą kupno i sprzedaż nieruchomości, zagospodarowywania oraz wynajmu powierzchni komercyjnej w posiadanych przez siebie nieruchomościach.

Spółka rozważa nabycie od L. Sp. z o.o. (dalej: „Sprzedawca”) nieruchomości, w skład których wchodzą:

 • działka o numerze 248, dla której prowadzona jest księga wieczysta, zabudowana budynkiem;
 • działka o numerze 249, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW, zabudowana budynkiem;
 • udział w działkach o numerach 250, 251, 252 dla których prowadzona jest księga wieczysta KW, zabudowanych budynkiem oraz budowlą w postaci drogi dojazdowej.

(szczegółowo opisanej poniżej; dalej: „Nieruchomości”). Nabycie przez Spółkę Nieruchomości nastąpi w drodze umowy sprzedaży.

Przedmiotowe Nieruchomości zostały uprzednio nabyte przez Sprzedawcę w drodze umowy sprzedaży (nabycie na podstawie aktu notarialnego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności posadowionych na gruntach budynków).

Nieruchomości stanowią w księgach Sprzedawcy środki trwałe.

Wśród ww. Nieruchomości znajdują się:

Budynek przemysłowy – nabyty przez Sprzedawcę na podstawie aktu notarialnego z 11 grudnia 2008 r. Dostawa ww. nieruchomości Sprzedawcy była czynnością zwolnioną z podatku VAT na mocy obowiązujących na moment sprzedaży przepisów Ustawy o VAT. Po nabyciu przez Sprzedawcę, budynek przemysłowy wykorzystywany był dla celów czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na moment planowanej sprzedaży budynku przemysłowego Spółce, nakłady na ulepszenie ww. nieruchomości dokonane przez Sprzedawcę nie osiągną poziomu co najmniej 30% jej wartości początkowej.

Budynek magazynowy A i budynek magazynowy B – nabyte przez Sprzedawcę na podstawie aktu notarialnego z 9 lutego 2009 r. Dostawa ww. nieruchomości Sprzedawcy była czynnością zwolnioną z podatku VAT na mocy obowiązujących na moment sprzedaży przepisów ustawy o VAT. Po nabyciu przez Sprzedawcę, budynki wykorzystywane były dla celów czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na moment planowanej sprzedaży budynku magazynowego A oraz budynku magazynowego B Spółce, nakłady na ulepszenie ww. nieruchomości dokonane przez Sprzedawcę nie osiągną poziomu co najmniej 30% jej wartości początkowej. Nieruchomości obejmują również infrastrukturę towarzyszącą w postaci budowli i instalacji (obejmującą m.in. studnię głębinową, drogi wewnętrzne, system gazowy, system doprowadzania wody, instalacje kanalizacyjne, instalacje elektryczne i oświetleniowe).

Na moment planowanej sprzedaży Nieruchomości, nakłady na ulepszenie budowli i ich części wchodzących w skład Nieruchomości dokonane przez Sprzedawcę nie osiągną poziomu co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Obecnie Spółka planuje dokonać nabycia opisanych wyżej Nieruchomości (łącznie z wyżej opisanymi budynkami/budowlami i ich częściami związanymi z przedmiotowymi Nieruchomościami). Pomiędzy uprzednim nabyciem Nieruchomości przez Sprzedawcę, a planowanym nabyciem Nieruchomości przez Spółkę w drodze umowy sprzedaży albo zamiany upłynie okres przekraczający 2 lata.

W ramach planowanej umowy sprzedaży Nieruchomości, Wnioskodawca nie zamierza nabyć w drodze cesji praw i obowiązków wynikających z jakichkolwiek umów, np. umowy o dostawę mediów, których stroną jest Sprzedawca, w tym w szczególności niedotyczących ww. Nieruchomości. W związku z planowaną transakcją na Spółkę nie zostaną przeniesione m.in. następujące składniki majątkowe Sprzedawcy:

 • firma Sprzedawcy ani nazwa przedsiębiorstwa;
 • wszelkie inne prawa i zobowiązania majątkowe;
 • umowy rachunków bankowych oraz środki pieniężne należące do Sprzedawcy;
 • umowy o dostawę mediów;
 • umowy dotyczące zapewnienia Spółce m.in. obsługi prawnej, administracyjnej i księgowej;
 • księgi handlowe Sprzedawcy (w tym związane z Nieruchomościami);
 • dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej.

Pracownicy Sprzedawcy nie zostaną zatrudnieni przez Spółkę w związku z planowaną transakcji.

Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji – jak też poszczególne budynki magazynowe, przemysłowe, budowle oraz ich części wchodzące w skład Nieruchomości – nie stanowią organizacyjnie wydzielonych części przedsiębiorstwa Sprzedawcy (w tym w szczególności w formie działu/oddziału/wydziału), jak również nie są finansowo wydzielone dla celów rachunkowości zarządczej.

Zarówno Wnioskodawca (nabywający) jak i zbywający będą na moment sprzedaży/ zamiany ww. Nieruchomości czynnymi podatnikami VAT.

Przedmiotowa Nieruchomość – po dokonaniu nabycia przez Spółkę – będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę dla celów działalności podlegającej opodatkowaniu VAT. Spółka nie wyklucza dokonania częściowego lub całkowitego wyburzenia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Nieruchomości w ramach procesu inwestycyjnego, który będzie prowadzony dla celów działalności opodatkowanej.

Ewentualne prace związane z rozbiórką całości albo części budynków/ budowli wchodzących w skład Nieruchomości, nie rozpoczną się jednak przed datą nabycia Nieruchomości przez Spółkę.

Spółka pragnie podkreślić, iż w odniesieniu do planowanej transakcji nabycia Nieruchomości, Sprzedawca planuje wystąpić z analogicznym wnioskiem o interpretację prawa podatkowego, w celu potwierdzenia jej skutków na gruncie podatku VAT i PCC.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dostawa na rzecz Spółki ww. Nieruchomości w drodze sprzedaży stanowić będzie zbycie składników majątkowych, a nie zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej; „VAT”)...
 2. Czy w odniesieniu do przedmiotowej transakcji zbycia ww. Nieruchomości w drodze umowy sprzedaży znajdzie zastosowanie zwolnienie wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, a w przypadku rezygnacji przez strony transakcji ze zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, Spółką – jako nabywca Nieruchomości - będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego według 23% stawki z tytułu nabycia Nieruchomości...
 3. Czy w przypadku rezygnacji przez strony transakcji ze zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, nie będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 22 grudnia 2014 r. została wydana interpretacja Nr IPPP2/443-1002/14-2/AO.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku rezygnacji przez strony transakcji ze zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Uzasadnienie

Stosownie do brzmienia art. 1 ust. 1 pkt 1) ustawy PCC, opodatkowaniu PCC podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Jak wynika natomiast z obowiązującego w tym zakresie przepisu art. 2 pkt 4) ustawy PCC, czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, nie podlegają opodatkowaniu PCC jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej przepisy ustawy PCC, w przypadku gdy strony transakcji dotyczącej nabycia Nieruchomości w drodze umowy sprzedaży lub zamiany dokonają rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, a w konsekwencji Sprzedawca z tytułu jej dokonania będzie podatnikiem podatku VAT, przedmiotowa transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia nieruchomości będzie miała formę umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2014 r. Nr IPPP2/443-1002/14-2/AO w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, że (...)”W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w omawianym zdarzeniu przyszłym, w myśl art. 43 ust. 10 ustawy VAT, istnieje możliwość zastosowania konstrukcji fakultatywnego opodatkowania podatkiem VAT poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z VAT, o którym mowa we wskazanym przepisie ustawy VAT. W konsekwencji, planowana dostawa Nieruchomości na rzecz Spółki, będzie podlegała opodatkowaniu VAT według właściwej 23% stawki, pod warunkiem rezygnacji z fakultatywnego zwolnienia i spełnienia przez strony transakcji (Wnioskodawcę i Sprzedawcę) warunków wskazanych w art. 43 ust. 10 oraz art. 43 ust. 11 ustawy VAT. Zważywszy na okoliczność, iż Spółka zamierza nabyć wskazane Nieruchomości dla celów działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku rezygnacji przez strony transakcji ze zwolnienia VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego. Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli, zatem, dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich nabyciu. Na dzień dostawy Nieruchomości Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika zawartą w art. 15 ustawy VAT. Nabycie Nieruchomości przez Spółkę nastąpi w celach działalności podlegającej opodatkowaniu VAT. W świetle powyższego - zdaniem Wnioskodawcy - po dokonaniu transakcji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości na podstawie faktury dokumentującej ww. transakcję, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy VAT. Podsumowując stanowisko Spółki w odniesieniu do Pytania 2, zważywszy że:

 • w odniesieniu do planowej transakcji dostawy Nieruchomości znajdzie zastosowanie zwolnienie z VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT,
 • w odniesieniu do planowanej transakcji istnieje możliwość zastosowania fakultatywnego opodatkowania podatkiem VAT w myśl art. 43 ust. 10 ustawy VAT, oraz
 • Spółka planuje dokonanie nabycia wskazanych Nieruchomości dla celów działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT,

w konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art. 43 ust. 10 oraz ust. 11 ustawy VAT, planowana sprzedaż Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką VAT, a Spółka będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z tytułu przedmiotowej transakcji.”

A zatem, jeżeli Strony wybiorą opcję opodatkowania Nieruchomości podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.