IPPB2/4514-70/15-3/AF | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej
IPPB2/4514-70/15-3/AFinterpretacja indywidualna
 1. nieodpłatne nabycie
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. służebność
 4. służebność gruntowa
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Deweloper B. przeprowadził inwestycję budowlaną w zakresie wybudowania budynku wielorodzinnego w dwóch etapach. Pierwszy etap inwestycji został przeprowadzony na działce o numerze 39/2, drugi zaś etap został przeprowadzony na działkach 39/1, 39/2 i 37/5. W czasie realizacji drugiego etapu, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie drugiego etapu, deweloper przestał być współwłaścicielem działki 39/1, ponieważ zostały sprzedane wszystkie lokale mieszkalne i usługowe przypisane do tej działki. Na potrzeby przyszłych aktów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych z drugiego etapu inwestycji, właściciele lokali nabywanych w pierwszym etapie inwestycji w akcie notarialnym wyrażali zgodę na wybudowanie drugiego etapu inwestycji, w kontekście stworzenia jednego budynku. Jednocześnie udzielili pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty do podpisania aktu notarialnego ustanawiającego służebność oraz darowiznę udziału w drodze wewnętrznej. W związku z tak przeprowadzoną inwestycją powstały dwie wspólnoty mieszkaniowe, które na potrzeby tej interpretacji zostały nazwane Wspólnota Mieszkaniowa - składająca się z współwłaścicieli pierwszego etapu inwestycji oraz Wspólnota Mieszkaniowa X. – składająca się z współwłaścicieli drugiego etapu inwestycji.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej zamierzają ustanowić na nieruchomości gruntowej, której aktualnie są współwłaścicielami, nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową polegającą na korzystaniu z nie zabudowanej części działki nr ewid. 39/2, z części działki nr ewid. 39/2 zabudowanej częścią budynku wielorodzinnego wybudowanego w II etapie inwestycji oraz z części wspólnych budynku i urządzeń, które służą do wspólnego użytku właścicieli poszczególnych lokali we Wspólnocie.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej X. zamierzają ustanowić na nieruchomości gruntowej, której aktualnie są współwłaścicielami, nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową polegającą na korzystaniu z nie zabudowanej części działek oznaczonych nr nr ewid, 37/5 i 39/1 oraz z części wspólnych budynku nowopowstałej Wspólnoty X..

W związku z tym, że dostęp do budynku jest z drogi wewnętrznej br 37/4, Członkowie Wspólnoty X. przy zawieraniu aktów notarialnych umowy kupna sprzedaży lokalu mieszkalnego, bądź usługowego, nabywali jednocześnie udział wynoszący 1/71. Natomiast Członkom Wspólnoty, udziały te będą darowane.

Projekt Aktu Notarialnego w załączeniu.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej są współwłaścicielami nieruchomości opisanej w KW . W skład KW wchodzi działka 39/2 o pow. 0,0616 ha oraz budynek o pow. użyt. 1470,60 m2.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej X. są współwłaścicielami nieruchomości opisanej w KW. W skład KW wchodzi działka 39/1 i 37/5 o łącznej pow. 0,0475 ha oraz budynek o pow. użyt. 1145,60 m2.

Następnym krokiem złączenia obu etapów wybudowanego budynku będzie złożenie wniosku do Sądu Wieczystoksięgowego o połączenie nieruchomości wspólnych (zabudowane działki 37/5, 39/1 i 39/2) stanowiących współwłasność członków Wspólnot Mieszkaniowych i X., przez wpisanie ich do jednej księgi wieczystej. Udziały każdoczesnego współwłaściciela zostaną przeliczone w taki sposób, że wartość licznika pozostaje bez zmian, a mianownik zostanie powiększony adekwatnie do łącznej powierzchni użytkowej obu etapów. Na skutek tego Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej, nabędą prawa własności części wspólnej nieruchomości z drugiego etapu, a Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej X. nabędą prawa własności części wspólnej nieruchomości z pierwszego etapu.

W wyniku połączenia ww. nieruchomości wspólnych, powstanie nieruchomość o łącznej pow. 0,1091 ha oraz łączna pow. użyt. budynku 2616,20 m2. Jednocześnie zostaną przeliczone udziału każdego z współwłaścicieli odpowiadające w liczniku powierzchni danego lokalu, a w mianowniku łącznej powierzchni wszystkich lokali. W załączniku zostały podane przykłady dla przeliczeń najmniejszego i największego lokalu dla każdej ze Wspólnot.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z planowaną czynnością ustanowienia służebności gruntowej Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej i/lub Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej X. będą zobowiązani do zapłaty jakiegokolwiek podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych i/lub podatku od spadków i darowizn...
 2. Czy w związku z planowaną czynnością darowizny udziału w drodze wewnętrznej Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej będą zobowiązani do zapłaty jakiegokolwiek podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych i/lub podatku od spadków i darowizn...
 3. Czy w związku z planowaną czynnością połączenia obu Wspólnot Mieszkaniowych poprzez połączenie trzech zabudowanych działek w jedną księgę wieczystą i w związku z tym nabyciem praw do części nieruchomości, nie wystąpi obowiązek podatkowy...
 4. Czy w związku z planowanymi wyżej wymienionymi czynnościami Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej i/lub Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej X. będą zobowiązani do zgłoszenia wyżej wskazanych czynności właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, celem uzyskania zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej, w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, Członkowie obu Wspólnot Mieszkaniowych nie będą zobowiązani do zapłaty jakiegokolwiek podatku, ponieważ opisana służebność gruntowa nie jest objęta ustawą o podatku od spadków i darowizn.

Członkowie obu Wspólnot Mieszkaniowych nie są zobowiązani do zgłoszenia ww. czynności właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że czynność ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej nie została wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z powyższym Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej i X. nie będą mieli obowiązku zgłaszania ww. czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.