IPPB2/4514-604/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie przez Spółkę Papierów wartościowych będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)?
IPPB2/4514-604/15-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. podatek od czynności cywilnoprawnych
 2. pośrednictwo
 3. transakcja
 4. zakup akcji
 5. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podmiotem prawa austriackiego, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Austrii (dalej: Wnioskodawca, Spółka).Planowane jest, że Spółka w ramach umowy sprzedaży nabędzie od funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Polsce (dalej: Fundusz), posiadającego osobowość prawną, akcje spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Papiery wartościowe”). Wnioskodawca posiada certyfikaty w Funduszu. W transakcję zaangażowany zostanie dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub inna firma inwestycyjna (dalej: Dom maklerski).

W ramach planowanej transakcji, Dom maklerski wystąpi w szczególności jako pełnomocnik Spółki lub Funduszu na podstawie pełnomocnictwa i instrukcji w zakresie nabycia lub sprzedaży Papierów wartościowych, dokonując sprzedaży lub nabycia Papierów wartościowych w imieniu i na rachunek Spółki lub Funduszu. Czynności wykonywane przez Dom maklerski mogą również obejmować m.in.: rozliczenie nabycia akcji przez Spółkę lub Fundusz poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie akcji (w szczególności poprzez zastosowanie instytucji przekazania akcji będących przedmiotem transakcji do depozytu prowadzonego przez Dom Maklerski, a następnie wydania ich z tego depozytu na rzecz Spółki lub Funduszu), pośrednictwo w zapłacie ceny za nabycie akcji (poprzez zaangażowanie rachunku prowadzonego przez Dom Maklerski), wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji. Czynności wykonywane przez Dom maklerski nie będą obejmować znalezienia podmiotów gotowych do sprzedaży / nabycia Papierów wartościowych, gdyż podmioty te będą znane. Za swoje usługi Dom maklerski otrzyma wynagrodzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez Spółkę Papierów wartościowych będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Spółkę Papierów wartościowych będzie zwolnione z opodatkowania PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży ciąży na kupującym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm., dalej: „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”).

Mając na uwadze wskazane powyżej przepisy należy stwierdzić, że rozważana transakcja nabycia Papierów wartościowych przez Spółkę będzie mogła korzystać ze zwolnienia z PCC pod warunkiem, że:

 1. Papiery wartościowe będą stanowiły instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 2. Dom maklerski zaangażowany w nabycie lub sprzedaż Papierów wartościowych może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 3. sprzedaż Papierów wartościowych zostanie dokonana za pośrednictwem Domu maklerskiego.

Ad. 1

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są między innymi papiery wartościowe. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a ww. ustawy ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Papiery wartościowe stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do których odnosi się art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC.

Ad. 2

Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez firmę inwestycyjną rozumie się dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, że Dom maklerski może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o której mowa w art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC.

Ad. 3

Przepisy ustawy o PCC nie definiują pojęcia sprzedaży „za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu rozstrzygnięcia zakresu tego terminu należy odnieść się do jego znaczenia w języku powszechnym. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/), przez „pośrednictwo” należy rozumieć (i) działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron lub (ii) kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy.

Mając na uwadze powyższe oraz zakres czynności, jakie będą wykonywane przez Dom maklerski zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Dom maklerski powinien być uznany za podmiot występujący w roli pośrednika między nabywcą, tj. Spółką, a podmiotem sprzedającym Papiery wartościowe, tj. Spółką kapitałową, działającym w celu zawarcia umowy sprzedaży Papierów wartościowych na ustalonych warunkach.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez Spółkę, będzie miało miejsce pośrednictwo Domu maklerskiego w sprzedaży Papierów wartościowych w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC.

Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w podobnych stanach faktycznych / zdarzeniach przyszłych do zaprezentowanego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, czego przykładem są:

 • interpretacja indywidualna z dnia 1 czerwca 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/4514-174/15-2/MZ, w której organ podatkowy wskazał, iż „Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.”;
 • interpretacja indywidualna z dnia 30 marca 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/4514-39/15-3/AF, w której organ podatkowy wskazał, że „Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.”;
 • interpretacja indywidualna z dnia 10 marca 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/4514-59/15-2/MZ, w które organ wskazał, że „Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”;
 • interpretacja indywidualna z dnia 1 grudnia 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB2/436-244/14-2/MK, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w pełnym zakresie i odstąpił od uzasadnienia, a tym samym potwierdził, iż „(...) biorąc pod uwagę zakres czynności jakie wykonywane będą przez Dom Maklerski w celu realizacji zamierzonej transakcji, tj. w szczególności zawarcie przez Dom Maklerski umowy sprzedaży w imieniu Wnioskodawcy (jako nabywcy) lub w imieniu własnym na rachunek Spółki, a także potencjalnie inne czynności związane bezpośrednio z transakcją sprzedaży (np. usługi związane z zawarciem umowy sprzedaży, pośrednictwo w zapłacie ceny, itp.), (...) Dom Maklerski powinien być uznany (...) za podmiot występujący w roli łącznika miedzy Wnioskodawcą a sprzedającym, działającym w celu zawarcia umowy sprzedaży na wspólnie ustalonych warunkach”;
 • interpretacja indywidualna z dnia 24 października 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/436-343/14-2/LS, w które organ wskazał, że „Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. (...) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.”;
 • interpretacja indywidualna z dnia 16 września 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB2/436-88/14-3/KK, w której organ wskazał, że pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia łub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.”;
 • interpretacja indywidualna z dnia 29 sierpnia 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/436-128/14/DSZ, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w pełnym zakresie i odstąpił od uzasadnienia, a tym samym potwierdził, że „(...) pośrednictwo ww. instytucji (firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej) dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. Zgodnie z powyższym poglądem, dla możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (...) wystarczające jest stwierdzenie, że wyłącznie sama transakcja sprzedaży (rozporządzenia Papierami Wartościowymi) powinna zostać dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego - wszelkie czynności dodatkowe mogą zaś być przeprowadzone samodzielnie przez uczestników transakcji z pominięciem pośredników”.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy uznać, że rozważana transakcja sprzedaży (nabycia przez Spółkę) Papierów wartościowych powinna zostać uznana za sprzedaż na rzecz Spółki praw majątkowych będących instrumentami finansowymi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b ustawy PCC. W rezultacie planowana transakcja podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania PCC, a na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu jej dokonania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

– w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73)

Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych.

Tym samym pośrednictwo ww. instytucji dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. Zatem, w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, jak należy rozumieć wyrażenie „sprzedaż za pośrednictwem”.

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz wody. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

Stosownie do treści art. 3 pkt 9 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

W związku z powyższym za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (w tym akcji), także w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności – np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podmiotem prawa austriackiego, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Austrii (dalej: Wnioskodawca, Spółka). Planowane jest, że Spółka w ramach umowy sprzedaży nabędzie od funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Polsce (dalej: Fundusz), posiadającego osobowość prawną, akcje spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Papiery wartościowe”). Wnioskodawca posiada certyfikaty w Funduszu. W transakcję zaangażowany zostanie dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub inna firma inwestycyjna (dalej: Dom maklerski). W ramach planowanej transakcji, Dom maklerski wystąpi w szczególności jako pełnomocnik Spółki lub Funduszu na podstawie pełnomocnictwa i instrukcji w zakresie nabycia lub sprzedaży Papierów wartościowych, dokonując sprzedaży lub nabycia Papierów wartościowych w imieniu i na rachunek Spółki lub Funduszu. Czynności wykonywane przez Dom maklerski mogą również obejmować m.in.: rozliczenie nabycia akcji przez Spółkę lub Fundusz poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie akcji (w szczególności poprzez zastosowanie instytucji przekazania akcji będących przedmiotem transakcji do depozytu prowadzonego przez Dom Maklerski, a następnie wydania ich z tego depozytu na rzecz Spółki lub Funduszu), pośrednictwo w zapłacie ceny za nabycie akcji (poprzez zaangażowanie rachunku prowadzonego przez Dom Maklerski), wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji. Czynności wykonywane przez Dom maklerski nie będą obejmować znalezienia podmiotów gotowych do sprzedaży / nabycia Papierów wartościowych, gdyż podmioty te będą znane. Za swoje usługi Dom maklerski otrzyma wynagrodzenie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Reasumując należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.