IPPB2/4514-60/15-3/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-60/15-3/MZinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. czynności cywilnoprawne
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. pośrednictwo
 6. transakcja
 7. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Akcji przy udziale Firmy Inwestycyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Akcji przy udziale Firmy Inwestycyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. K. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką mającą siedzibę na terytorium Królestwa Niderlandów i należy do międzynarodowej Grupy P. (dalej: „Grupa P.”).
 2. Obecnie Grupa P. jest w trakcie przeprowadzania procesu restrukturyzacyjnego (dalej: „Proces Restrukturyzacyjny”), którego bezpośrednim skutkiem ma być odpowiednie wydzielenie, zorganizowanie i pozyskanie inwestora dla odrębnej grupy spółek koncentrującej swoją działalność na produkcji oraz dystrybucji określonej gamy produktów.
 3. Wnioskodawca – jako podmiot biorący aktywny udział w Procesie Restrukturyzacyjnym - rozważa nabycie na podstawie umowy sprzedaży wszystkich lub części akcji w należącej do Grupy P. spółce akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Polski (dalej: „Spółka Akcyjna”). Przedmiotowe nabycie będzie w szczególności miało służyć odpowiedniemu zorganizowaniu oddzielnej grupy w ramach Procesu Restrukturyzacyjnego.
 4. W celu zagwarantowania prawidłowości powyższej sprzedaży Spółka rozważa nabycie wskazanych akcji przy udziale podmiotu będącego firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 32 i pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Firma Inwestycyjna”).
 5. Zakres czynności, jakie zostaną wykonane przez Firmę Inwestycyjną w związku z nabyciem przez Spółkę przedmiotowych akcji, będzie obejmował zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej przez Firmę Inwestycyjną w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy).
 6. Dodatkowo, Firma Inwestycyjna będzie zaangażowana w następujące czynności pomocnicze bezpośrednio związane z planowaną umową sprzedaży akcji:
  1. czynności dotyczące faktycznego przeniesienia dokumentów akcji,
  2. wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji,
  3. wsparcie w przygotowaniu dokumentacji transakcji.
 7. W zależności od wymogów Procesu Restrukturyzacyjnego oraz uzgodnień Spółki z Firmą Inwestycyjną, zaangażowanie Firmy Inwestycyjnej w przeprowadzenie wskazanych powyżej dodatkowych czynności pomocniczych może w szczególności polegać na wykonaniu wybranych lub wszystkich czynności, takich jak:
  1. analiza projektu umowy nabycia akcji w zakresie, w jakim wynika to ze zwyczajowego zaangażowania Firmy Inwestycyjnej w rozliczenie transakcji;
  2. udział w obiegu dokumentacji w ramach tej transakcji (np. przyjmowanie / przekazywanie oświadczeń stron);
  3. akceptacja zleceń dotyczących transakcji nabycia akcji;
  4. otwarcie i prowadzenie rachunków dla celów rozliczenia transakcji nabycia akcji oraz odebranie od Spółki środków pieniężnych odpowiadających cenie nabycia i przekazanie ich podmiotowi zbywającemu (podmiotom zbywającym) akcje Spółki Akcyjnej;
  5. wydanie świadectwa depozytowego potwierdzającego złożenie dokumentów akcji do depozytu;
  6. odebranie dokumentów akcji z depozytu i wydanie ich Spółce po przekazaniu ceny nabycia akcji Spółki Akcyjnej w celu sfinalizowania przedmiotowej transakcji;
  7. doręczenie Spółce dokumentów poświadczających, że własność akcji została na nią przeniesiona;
  8. wykonanie innych czynności potrzebnych do przeniesienia własności akcji na Spółkę w zakresie, w jakim wynika to ze zwyczajowego zaangażowania Firmy Inwestycyjnej w rozliczenie transakcji.
 8. Za swoje usługi Firma inwestycyjna otrzyma wynagrodzenie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie przez Spółkę akcji w Spółce Akcyjnej, dokonane przy udziale Firmy Inwestycyjnej wykonującej w związku z tą transakcją wskazane w stanie faktycznym czynności, będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki, nabycie akcji w Spółce Akcyjnej przez Spółkę, dokonane przy udziale Firmy Inwestycyjnej wykonującej wskazane w stanie faktycznym czynności, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Spółki zostało przedstawione poniżej.

1.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: „Ustawa o PCC”), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (w tym akcji).

Biorąc pod uwagę, że Spółka zamierza nabyć akcje w mającej siedzibę na terytorium Polski Spółce Akcyjnej, akcje te stanowią prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski. W konsekwencji na mocy art. 1 ust. 4 Ustawy o PCC sprzedaż tych akcji podlega - co do zasady - podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”).

Na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 Ustawy o PCC, obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) z tytułu sprzedaży akcji ciąży na kupującym.

Jednak w przypadku spełnienia określonych warunków wskazanych w przepisach Ustawy o PCC, transakcja sprzedaży akcji zwolniona jest z opodatkowania PCC. Mianowicie, zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”).

W konsekwencji, aby stwierdzić czy rozważana transakcja nabycia akcji przez Spółkę będzie mogła korzystać ze zwolnienia z PCC należy ustalić, czy:

 1. akcje mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 2. Firma Inwestycyjna zaangażowana w nabycie akcji może zostać uznana za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz
 3. sprzedaż akcji zostanie dokonana za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej.

Zdaniem Spółki, w przypadku uznania, że powyższe warunki zostały łącznie spełnione należy uznać, że transakcja nabycia akcji Spółki Akcyjnej przez Spółkę będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania PCC.

Ad a) Akcje Spółki Akcyjnej jako instrumenty finansowe

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za instrumenty finansowe uważa się między innymi papiery wartościowe. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a tejże ustawy ilekroć jest w niej mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje.

W rezultacie, należy stwierdzić, że akcje Spółki Akcyjnej stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje takie są zatem prawami majątkowymi będącymi instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC.

Ad b)

Przepisy art. 3 pkt 32 i 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wskazują, że ilekroć jest w niej mowa o:

 • zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową;
 • firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, że jeżeli Firma Inwestycyjna spełnia powyższe warunki, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, to Firma Inwestycyjna powinna zostać uznana za firmę inwestycyjną (odpowiednio: za zagraniczną firmę inwestycyjną) dla potrzeb Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do której odnosi się art. 9 pkt 9 Ustawy o PCC.

Ad c)

Przepisy Ustawy o PCC nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:

 • działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwianie jakichś spraw dotyczących obu stron,
 • występowanie w roli łącznika,
 • załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

Zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę zakres czynności wykonywanych przez Firmę Inwestycyjną, tj. zawarcie przez nią umowy sprzedaży akcji w imieniu Spółki (jako nabywcy), a także inne czynności związane bezpośrednio z transakcją sprzedaży akcji, Firma Inwestycyjna powinna być uznana za podmiot występujący w roli łącznika między Spółką a sprzedającym akcje, działającym w celu zawarcia umowy sprzedaży akcji na wspólnie ustalonych warunkach.

W konsekwencji, należy uznać, że działalność Firmy Inwestycyjnej polegać będzie na pośrednictwie w zawarciu umowy sprzedaży akcji (nabycia akcji przez Spółkę), która to czynność zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC będzie zwolniona z opodatkowania PCC.

2.

Powyższe stanowisko Spółki potwierdza również bogata praktyka organów podatkowych, które definiując pojęcie „pośrednictwa” na gruncie Ustawy o PCC wskazują, że pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy (przykładowe interpretacje indywidualne potwierdzającej przedmiotowe stanowisko zostały przytoczone w pkt 4 niniejszego wniosku).

Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem w szczególności zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

W rezultacie, ponieważ w związku z rozważanym nabyciem akcji Firma Inwestycyjna dokona zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy), a dodatkowo będzie wykonywać inne czynności bezpośrednio związane z planowaną sprzedażą akcji wymienione w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zdaniem Spółki, czynności wykonywane przez Firmę Inwestycyjną spełnią warunki niezbędne dla uznania ich za pośrednictwo w nabyciu akcji Spółki Akcyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki rozważana transakcja sprzedaży akcji w Spółce Akcyjnej powinna zostać uznana za sprzedaż akcji na rzecz Spółki za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (odpowiednio: zagranicznej firmy inwestycyjnej) w rozumieniu Ustawy o PCC. W rezultacie, czynność ta powinna być zwolniona z opodatkowania PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC.

3.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty, zdaniem Spółki należy stwierdzić, że rozważana transakcja nabycia przez Spółkę akcji w Spółce Akcyjnej, jako:

 • dotycząca praw majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
 • dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (lub zagranicznej firmy inwestycyjnej) w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będzie korzystała ze zwolnienia z PCC wskazanego w art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC.

4.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje pełne potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, zgodnie z którą „Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.” Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 25 listopada 2014 r. (nr IPPB2/436-655/14-3/MZ), z dnia 5 września 2014 r. (nr IPPB2/436-434/14-2/MZ), z dnia 11 lutego 2014 r. (nr IPPB2/436-677/13-2/MZ) oraz z dnia 8 stycznia 2014 r. (nr IPPB2/436-587/13-2/LS).

W konsekwencji, zdaniem Spółki, nabycie akcji w Spółce Akcyjnej przez Spółkę, dokonane przy udziale Firmy Inwestycyjnej wykonującej w związku z tą transakcją wskazane w stanie faktycznym czynności, będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 384 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż akcji to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.