IPPB2/4514-60/15-3/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Akcji przy udziale Firmy Inwestycyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Akcji przy udziale Firmy Inwestycyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. K. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką mającą siedzibę na terytorium Królestwa Niderlandów i należy do międzynarodowej Grupy P. (dalej: „Grupa P.”).
 2. Obecnie Grupa P. jest w trakcie przeprowadzania procesu restrukturyzacyjnego (dalej: „Proces Restrukturyzacyjny”), którego bezpośrednim skutkiem ma być odpowiednie wydzielenie, zorganizowanie i pozyskanie inwestora dla odrębnej grupy spółek koncentrującej swoją działalność na produkcji oraz dystrybucji określonej gamy produktów.
 3. Wnioskodawca – jako podmiot biorący aktywny udział w Procesie Restrukturyzacyjnym - rozważa nabycie na podstawie umowy sprzedaży wszystkich lub części akcji w należącej do Grupy P. spółce akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Polski (dalej: „Spółka Akcyjna”). Przedmiotowe nabycie będzie w szczególności miało służyć odpowiedniemu zorganizowaniu oddzielnej grupy w ramach Procesu Restrukturyzacyjnego.
 4. W celu zagwarantowania prawidłowości powyższej sprzedaży Spółka rozważa nabycie wskazanych akcji przy udziale podmiotu będącego firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 32 i pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Firma Inwestycyjna”).
 5. Zakres czynności, jakie zostaną wykonane przez Firmę Inwestycyjną w związku z nabyciem przez Spółkę przedmiotowych akcji, będzie obejmował zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej przez Firmę Inwestycyjną w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy).
 6. Dodatkowo, Firma Inwestycyjna będzie zaangażowana w następujące czynności pomocnicze bezpośrednio związane z planowaną umową sprzedaży akcji:
  1. czynności dotyczące faktycznego przeniesienia dokumentów akcji,
  2. wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji,
  3. wsparcie w przygotowaniu dokumentacji transakcji.
 7. W zależności od wymogów Procesu Restrukturyzacyjnego oraz uzgodnień Spółki z Firmą Inwestycyjną, zaangażowanie Firmy Inwestycyjnej w przeprowadzenie wskazanych powyżej dodatkowych czynności pomocniczych może w szczególności polegać na wykonaniu wybranych lub wszystkich czynności, takich jak:
  1. analiza projektu umowy nabycia akcji w zakresie, w jakim wynika to ze zwyczajowego zaangażowania Firmy Inwestycyjnej w rozliczenie transakcji;
  2. udział w obiegu dokumentacji w ramach tej transakcji (np. przyjmowanie / przekazywanie oświadczeń stron);
  3. akceptacja zleceń dotyczących transakcji nabycia akcji;
  4. otwarcie i prowadzenie rachunków dla celów rozliczenia transakcji nabycia akcji oraz odebranie od Spółki środków pieniężnych odpowiadających cenie nabycia i przekazanie ich podmiotowi zbywającemu (podmiotom zbywającym) akcje Spółki Akcyjnej;
  5. wydanie świadectwa depozytowego potwierdzającego złożenie dokumentów akcji do depozytu;
  6. odebranie dokumentów akcji z depozytu i wydanie ich Spółce po przekazaniu ceny nabycia akcji Spółki Akcyjnej w celu sfinalizowania przedmiotowej transakcji;
  7. doręczenie Spółce dokumentów poświadczających, że własność akcji została na nią przeniesiona;
  8. wykonanie innych czynności potrzebnych do przeniesienia własności akcji na Spółkę w zakresie, w jakim wynika to ze zwyczajowego zaangażowania Firmy Inwestycyjnej w rozliczenie transakcji.
 8. Za swoje usługi Firma inwestycyjna otrzyma wynagrodzenie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie przez Spółkę akcji w Spółce Akcyjnej, dokonane przy udziale Firmy Inwestycyjnej wykonującej w związku z tą transakcją wskazane w stanie faktycznym czynności, będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki, nabycie akcji w Spółce Akcyjnej przez Spółkę, dokonane przy udziale Firmy Inwestycyjnej wykonującej wskazane w stanie faktycznym czynności, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Spółki zostało przedstawione poniżej.

1.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: „Ustawa o PCC”), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (w tym akcji).

Biorąc pod uwagę, że Spółka zamierza nabyć akcje w mającej siedzibę na terytorium Polski Spółce Akcyjnej, akcje te stanowią prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski. W konsekwencji na mocy art. 1 ust. 4 Ustawy o PCC sprzedaż tych akcji podlega - co do zasady - podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”).

Na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 Ustawy o PCC, obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) z tytułu sprzedaży akcji ciąży na kupującym.

Jednak w przypadku spełnienia określonych warunków wskazanych w przepisach Ustawy o PCC, transakcja sprzedaży akcji zwolniona jest z opodatkowania PCC. Mianowicie, zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”).

W konsekwencji, aby stwierdzić czy rozważana transakcja nabycia akcji przez Spółkę będzie mogła korzystać ze zwolnienia z PCC należy ustalić, czy:

 1. akcje mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 2. Firma Inwestycyjna zaangażowana w nabycie akcji może zostać uznana za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz
 3. sprzedaż akcji zostanie dokonana za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej.

Zdaniem Spółki, w przypadku uznania, że powyższe warunki zostały łącznie spełnione należy uznać, że transakcja nabycia akcji Spółki Akcyjnej przez Spółkę będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania PCC.

Ad a) Akcje Spółki Akcyjnej jako instrumenty finansowe

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za instrumenty finansowe uważa się między innymi papiery wartościowe. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a tejże ustawy ilekroć jest w niej mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje.

W rezultacie, należy stwierdzić, że akcje Spółki Akcyjnej stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje takie są zatem prawami majątkowymi będącymi instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC.

Ad b)

Przepisy art. 3 pkt 32 i 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wskazują, że ilekroć jest w niej mowa o:

 • zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową;
 • firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, że jeżeli Firma Inwestycyjna spełnia powyższe warunki, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, to Firma Inwestycyjna powinna zostać uznana za firmę inwestycyjną (odpowiednio: za zagraniczną firmę inwestycyjną) dla potrzeb Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do której odnosi się art. 9 pkt 9 Ustawy o PCC.

Ad c)

Przepisy Ustawy o PCC nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:

 • działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwianie jakichś spraw dotyczących obu stron,
 • występowanie w roli łącznika,
 • załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

Zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę zakres czynności wykonywanych przez Firmę Inwestycyjną, tj. zawarcie przez nią umowy sprzedaży akcji w imieniu Spółki (jako nabywcy), a także inne czynności związane bezpośrednio z transakcją sprzedaży akcji, Firma Inwestycyjna powinna być uznana za podmiot występujący w roli łącznika między Spółką a sprzedającym akcje, działającym w celu zawarcia umowy sprzedaży akcji na wspólnie ustalonych warunkach.

W konsekwencji, należy uznać, że działalność Firmy Inwestycyjnej polegać będzie na pośrednictwie w zawarciu umowy sprzedaży akcji (nabycia akcji przez Spółkę), która to czynność zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC będzie zwolniona z opodatkowania PCC.

2.

Powyższe stanowisko Spółki potwierdza również bogata praktyka organów podatkowych, które definiując pojęcie „pośrednictwa” na gruncie Ustawy o PCC wskazują, że pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy (przykładowe interpretacje indywidualne potwierdzającej przedmiotowe stanowisko zostały przytoczone w pkt 4 niniejszego wniosku).

Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem w szczególności zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

W rezultacie, ponieważ w związku z rozważanym nabyciem akcji Firma Inwestycyjna dokona zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej w imieniu i na rachunek Spółki (jako nabywcy), a dodatkowo będzie wykonywać inne czynności bezpośrednio związane z planowaną sprzedażą akcji wymienione w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zdaniem Spółki, czynności wykonywane przez Firmę Inwestycyjną spełnią warunki niezbędne dla uznania ich za pośrednictwo w nabyciu akcji Spółki Akcyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki rozważana transakcja sprzedaży akcji w Spółce Akcyjnej powinna zostać uznana za sprzedaż akcji na rzecz Spółki za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (odpowiednio: zagranicznej firmy inwestycyjnej) w rozumieniu Ustawy o PCC. W rezultacie, czynność ta powinna być zwolniona z opodatkowania PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC.

3.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty, zdaniem Spółki należy stwierdzić, że rozważana transakcja nabycia przez Spółkę akcji w Spółce Akcyjnej, jako:

 • dotycząca praw majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
 • dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (lub zagranicznej firmy inwestycyjnej) w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będzie korzystała ze zwolnienia z PCC wskazanego w art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC.

4.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje pełne potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, zgodnie z którą „Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.” Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 25 listopada 2014 r. (nr IPPB2/436-655/14-3/MZ), z dnia 5 września 2014 r. (nr IPPB2/436-434/14-2/MZ), z dnia 11 lutego 2014 r. (nr IPPB2/436-677/13-2/MZ) oraz z dnia 8 stycznia 2014 r. (nr IPPB2/436-587/13-2/LS).

W konsekwencji, zdaniem Spółki, nabycie akcji w Spółce Akcyjnej przez Spółkę, dokonane przy udziale Firmy Inwestycyjnej wykonującej w związku z tą transakcją wskazane w stanie faktycznym czynności, będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 384 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż akcji to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.