IPPB2/4514-6/15-3/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym transakcja sprzedaży Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie artykułu 9 pkt. 9 lit b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych a Spółka nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Akcji?
IPPB2/4514-6/15-3/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. instrumenty finansowe
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. pośrednictwo
 6. przedmiot opodatkowania
 7. umowa sprzedaży
 8. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) planuje nabyć 100% akcji (dalej: Akcje) innej spółki kapitałowej (dalej: Spółka Nabywana) od osoby fizycznej - polskiego rezydenta podatkowego lub należącej do tej osoby fizycznej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sprzedawca). Zarówno Wnioskodawca, Spółka Nabywana jak i Sprzedawca są podmiotami mającymi siedziby na terytorium Polski.

Planowana transakcja nabycia Akcji w Spółce Nabywanej zostanie przeprowadzona za pośrednictwem firmy inwestycyjnej z siedzibą na terytorium Polski, tj. Domu Maklerskiego prowadzącego działalność maklerską (dalej: Dom Maklerski) - w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi). Spółka planuje zawarcie umowy z Domem Maklerskim, w ramach której Dom Maklerski będzie zobowiązany wobec Spółki do pośrednictwa w transakcji sprzedaży Akcji. Analogiczna umowa zostanie zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Domem Maklerskim.

Na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą, zakres obowiązków Domu Maklerskiego pośredniczącego w transakcji nabycia przez Wnioskodawcę Akcji będzie obejmował w szczególności:

 • otwarcie i prowadzenie kont depozytowych dla Akcji (jako instrumentów niepodlegających obrotowi na rynku zorganizowanym) dla celów rozliczenia transakcji,
 • wykonywanie zleceń nabycia papierów wartościowych na rachunek dającego zlecenie, tj. na rachunek Spółki,
 • zawarcie w imieniu Spółki oraz z bezpośrednim skutkiem prawnym (tj. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Spółkę) dla Spółki umowy ze Sprzedawcę, na podstawie której Spółka nabędzie Akcje,
 • wsparcie / uczestnictwo w rozliczeniu transakcji pomiędzy Spółką i Sprzedawcą - w tym, w uregulowaniu ceny za nabycie Akcji wydanie dokumentów Akcji Spółce,
 • zdeponowanie Akcji, co najmniej na okres przeprowadzenia transakcji,
 • wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcji, w tym sporządzeniu umów sprzedaży akcji w zakresie w jakim wynika to ze zwyczajowego zaangażowania Domu Maklerskiego w rozliczenie transakcji,
 • wystawienie potwierdzenia dokonania (zawarcia) transakcji,
 • zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia transakcji w zakresie w jakim wynika to ze zwyczajowego zaangażowania Domu Maklerskiego w rozliczenie transakcji.

Za wykonane usługi pośrednictwa Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane na warunkach rynkowych.

Dom Maklerski może nie być zaangażowany we wszystkie czynności w ramach procesu nabycia Akcji, np. podpisanie listu intencyjnego, ustalenie niektórych warunków nabycia Akcji. Tym niemniej należy podkreślić, że żadna z czynności dokonywanych samodzielnie (tj. bez udziału Domu Maklerskiego) przez Spółkę i Sprzedawcę, nie będzie skutkowała sprzedażą Akcji.

Umowa przenosząca własność Akcji zostanie podpisana przy udziale Domu Maklerskiego występującego w imieniu i na rachunek Spółki jako nabywcy. W każdym przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własności Akcji na Wnioskodawcę, zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym transakcja sprzedaży Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie artykułu 9 pkt 9 lit b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych a Spółka nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Akcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka stoi na stanowisku, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym transakcja sprzedaży Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie artykułu 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych a Spółka nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Akcji.

Poniżej Spółka prezentuje szczegółowe uzasadnienie przedstawionego stanowiska:

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 1 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC), sprzedaż akcji polskiej spółki, co do zasady, podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC, w takim przypadku stawka wynosi 1 %, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa sprzedawanych praw majątkowych (Akcji).

Tym niemniej, stosownie do regulacji zawartej w art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC, od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona jest sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Mając na uwadze powyższe, zastosowanie przedmiotowego zwolnienia uwarunkowane jest spełnieniem następujących przesłanek:

 • uznania akcji za instrumenty finansowe w świetle przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 • uznania domu maklerskiego pośredniczącego w sprzedaży za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 • dokonania sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej.

Planowana transakcja, która została opisana w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, spełniać będzie wskazane powyżej przesłanki. Poniżej Spółka przedstawia szczegółowe uzasadnienie w tym zakresie:

 1. Uznanie akcji za instrumenty finansowe

Akcje będące przedmiotem planowanej transakcji stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi definiuje instrumenty finansowe jako m.in. papiery wartościowe - tymi zaś, stosownie do art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są m.in. akcje. W konsekwencji, akcje stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Tym samym, spełniony jest warunek przedmiotowy zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC, z uwagi na fakt, iż przedmiotem planowanej transakcji będą prawa majątkowe stanowiące instrumenty finansowe (Akcje).

 1. Uznanie domu maklerskiego za firmę inwestycyjną

Kolejnym warunkiem zastosowania zwolnienia z opodatkowania PPC w zakresie będącym przedmiotem zapytania jest pośredniczenie w transakcji sprzedaży akcji przez firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W tym zakresie wskazać należy, że w przepisach ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zdefiniowano instytucję firmy inwestycyjnej oraz zagranicznej firmy inwestycyjnej.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez zagraniczną firmę inwestycyjną rozumie się:

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego jak również zagraniczną instytucję kredytową”.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za firmę inwestycyjną uważa się:

dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską”.

Mając na uwadze powyższe, literalne brzmienie przepisu jednoznacznie wskazuje, że Dom Maklerski prowadzący działalność maklerską na terytorium Polski stanowi firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Tym samym, z uwagi na fakt, iż w ramach planowanej transakcji, sprzedaż Akcji zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego posiadającego odpowiednie zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności maklerskiej w Polsce, spełniony zostanie również drugi z warunków do zastosowania zwolnienia, tj. pośredniczenie w transakcji sprzedaży akcji przez firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną.

 1. Dokonanie sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej:

Przepisy ustawy o PCC nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem”. Pojęcie sprzedaży zostało jednakże zdefiniowane w przepisach ustawy Kodeks cywilny (dalej: KC).

Stosownie do art. 535 KC przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Ponadto w myśl art. 555 KC, przepis ten stosuje się odpowiednio do sprzedaży praw.

Tym samym, sprzedażą akcji jest umowa zobowiązująca jedną stronę do przeniesienia praw wynikających z tych akcji, a drugą - do zapłaty określonej ceny. Pośrednictwem w takim przypadku jest zatem uczestnictwo przy dokonywaniu tejże umowy, w szczególności zawarcie umowy w imieniu i na rzecz jednej ze stron.

W pojęciu pośrednictwa mieszczą się także czynności maklerskie określone w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a zatem w szczególności przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, czy też wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki czynności Domu Maklerskiego opisane w stanie faktycznym stanowią czynności pośrednictwa w transakcji nabycia papierów wartościowych.

W ramach planowanej transakcji obowiązki pośrednika (Domu Maklerskiego) będą bowiem obejmowały w szczególności:

 • otwarcie i prowadzenie kont depozytowych dla Akcji (jako instrumentów niepodlegających obrotowi na rynku zorganizowanym) dla celów rozliczenia transakcji,
 • wykonywanie zleceń nabycia papierów wartościowych na rachunek dającego zlecenie, tj. na rachunek Spółki,
 • zawarcie w imieniu Spółki oraz z bezpośrednim skutkiem prawnym (tj. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Spółkę) dla Spółki umowy ze Sprzedawcę, na podstawie której Spółka nabędzie Akcje,
 • wsparcie / uczestnictwo w rozliczeniu transakcji pomiędzy Spółką i Sprzedawcą - w tym, w uregulowaniu ceny za nabycie Akcji,
 • wydanie dokumentów Akcji Spółce,
 • zdeponowanie Akcji, co najmniej na okres przeprowadzenia transakcji,
 • wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcji, w tym sporządzeniu umów sprzedaży akcji w zakresie w jakim wynika to ze zwyczajowego zaangażowania Domu Maklerskiego w rozliczenie transakcji,
 • wystawienie potwierdzenia dokonania (zawarcia) transakcji,
 • zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia transakcji w zakresie w jakim wynika to ze zwyczajowego zaangażowania Domu Maklerskiego w rozliczenie transakcji.

W konsekwencji, mając na uwadze powyższy zakres czynności wykonywanych przez Dom Maklerski, nie ulega wątpliwości, że ww. czynności będą stanowiły usługi pośrednictwa w ramach transakcji nabycia Akcji. Spółka pragnie podkreślić, że w każdym przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własności Akcji na Wnioskodawcę, zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w ramach planowanej transakcji zostanie spełniona również trzecia z przesłanek warunkujących zastosowanie zwolnienia z opodatkowania, tj. dokonanie transakcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

Stanowisko przedstawione przez Spółkę znajduje potwierdzenie w bieżącym orzecznictwie organów podatkowych. Przykładowo, jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2014.07.10 1PP B2/436-321/14-3/A F:

„Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej: „SKA”), która zajmuje się obrotem akcjami oraz udziałami spółek kapitałowych. W toku planowanych działań SKA może nabyć od spółki komandytowej (dalej: „SPV”), w ramach umowy sprzedaży, akcje spółki akcyjnej, założonej zgodnie z prawem polskim (dalej: „Papiery wartościowe”). Papiery wartościowe mogą posiadać formę dokumentu albo być zdematerializowane. W transakcję zaangażowany będzie dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską (dalej: „Dom maklerski”). Czynności Domu maklerskiego będą obejmować w szczególności: rozliczenie nabycia Papierów wartościowych przez SKA poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie Papierów wartościowych; ujęcie Papierów wartościowych na rachunku SKA w ewidencji; wystawienie dokumentu poświadczającego dokonanie transakcji; wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcji; zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia transakcji. Czynności wykonywane przez Dom Maklerski nie będą obejmować znalezienia podmiotu gotowego do sprzedaży Papierów wartościowych, gdyż podmiot ten będzie SKA znany. Za swoje usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie. W ramach transakcji Dom maklerski nie wystąpi jako pełnomocnik SKA lub SPV.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż akcji to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych."

Jednocześnie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2014.06.24 IPPB2/436-243/14-3/ MZ stwierdził, że:

„Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej: „SKA”), która zajmuje się obrotem akcjami oraz udziałami spółek kapitałowych. W toku planowanych działań SKA może nabyć od spółki z siedzibą na Cyprze (dalej: „SPV”), w ramach umowy sprzedaży, akcje spółki akcyjnej, założonej zgodnie z prawem polskim (dalej: „Papiery wartościowe”). Papiery wartościowe mogą posiadać formę dokumentu albo być zdematerializowane. W transakcję zaangażowany będzie Dom lub bank prowadzący działalność maklerską (dalej: „Dom”). W ramach transakcji Dom wystąpi w szczególności jako pełnomocnik SKA lub SPV na podstawie pełnomocnictwa i instrukcji umowy sprzedaży Papierów wartościowych, dokonując sprzedaży lub nabycia Papierów wartościowych w imieniu i na rachunek SKA lub SPV. Czynności wykonywane przez Dom nie będą obejmować znalezienia podmiotu gotowego do sprzedaży Papierów wartościowych, gdyż podmiot ten będzie znany SPV. Za swoje usługi Dom otrzyma wynagrodzenie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż akcji to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Biorąc powyższe pod uwagę najeży wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych."

Analogiczne stanowisko prezentują rn.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w: interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwiec 2014 r. Nr IPPB2/436-192/14-4/LS, interpretacji indywidualnej z dnia 27 luty 2014 r. Nr IPPB2/436-664/13-6/LS, interpretacji indywidualnej z dnia 11 luty 2014 r. Nr IPPB2/436-700/13-2/MZ, interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2014 r. Nr IPPB2/436-634/13-2/LS, interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2014 r. Nr 1PPB2/436-587/13-2/LS, interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2013 r. Nr IPPB2/436-630/13-2/MZ, interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2013 r. Nr IPPB2/436-464/13-2/AF, interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2013 r. Nr IPPB2/436-503/13-2/MZ, interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2013 r., Nr IPPB2/436-629/12-2/LS, interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2010 r., Nr IPPB2/436-237/10-2/AF, interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2013 r., Nr IPPB2/436-415/13-2/MZ, interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2013 r., Nr IPPB2/436-446/13-2/EL, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 16 czerwca 2009 r., Nr ITPB2/436-45/09/PS, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2014 r. Nr IPTPB2/436-88/14-3/KK oraz w interpretacji z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr IPTPB2/436-8/13-4/KK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 30 sierpnia 2009 r. Nr 1LPB2/436-153/13-2/MK.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że opisana w stanie faktycznym transakcja Sprzedaży Akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 9 lit b) ustawy o PCC a Spółka nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Akcji.

W związku z powyższym Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firny inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
  - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 384 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje nabyć 100% akcji (dalej: Akcje) innej spółki kapitałowej (dalej: Spółka Nabywana) od osoby fizycznej - polskiego rezydenta podatkowego lub należącej do tej osoby fizycznej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sprzedawca). Zarówno Wnioskodawca, Spółka Nabywana jak i Sprzedawca są podmiotami mającymi siedziby na terytorium Polski. Planowana transakcja nabycia Akcji w Spółce Nabywanej zostanie przeprowadzona za pośrednictwem firmy inwestycyjnej z siedzibą na terytorium Polski, tj. Domu Maklerskiego prowadzącego działalność maklerską (dalej: Dom Maklerski) - w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi). Spółka planuje zawarcie umowy z Domem Maklerskim, w ramach której Dom Maklerski będzie zobowiązany wobec Spółki do pośrednictwa w transakcji sprzedaży Akcji. Analogiczna umowa zostanie zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Domem Maklerskim.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż akcji to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.