IPPB2/4514-599/15-4/KW1 | Interpretacja indywidualna

Skoro czynność udzielenia pożyczki przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić czynność znajdującą się w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, która będzie zarazem czynnością zwolnioną z tego podatku, powyższa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnej zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-599/15-4/KW1interpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. pożyczka
 4. umowa pożyczki
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data nadania 16 lutego 2016 r., data wpływu 18 lutego 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4514-599/15-2/KW1 z dnia 10 lutego 2016 r. (data nadania 11 lutego 2016 r., data doręczenia 15 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca („Wnioskodawca” lub „Podatnik”) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Pożyczkodawca”). Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce - dochody osiągane przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych i Spółka nie korzysta z ulg i zwolnień podatkowych.

Spółka została wyposażona w kapitał poprzez wniesienie przez jej udziałowców wkładu pieniężnego oraz niepieniężnego. W przyszłości udziałowcy mogą dokonywać dalszych wkładów do spółki. Spółka może również pozyskiwać finansowanie w formie pożyczek i kredytów.

Zgodnie z umową Spółki przedmiotem jej działalności jest między innymi:

 1. 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 2. 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
 3. 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
 4. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskiasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 5. 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Spółka nabyła pierwsze aktywa w listopadzie 2015 r. Zgodnie z zamierzeniami biznesowymi w ramach prowadzonej działalności:

 • Spółka będzie inwestowała (w drodze nabycia lub objęcia) w udziały w spółkach m.in. prowadzących (lub rozpoczynających w oparciu o pozyskane środki) działalność w branży hodowli drobiu, ubojni, produkcji pasz. Zgodnie z planami biznesowymi spółki zależne będą tworzone w dużej mierze wspólnie z partnerami biznesowymi i będą pozyskiwały finansowanie dłużne na prowadzone inwestycje;
 • Spółka jest obecnie udziałowcem w jednej spółce zależnej. Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną z niepowiązanym funduszem inwestycyjnym Spółka dokonała zbycia części udziałów w spółce zależnej. Środki uzyskane ze sprzedaży tych udziałów zostaną reinwestowane we wskazane powyżej projekty które będą prowadzone poprzez spółki zależne z nowymi partnerami biznesowymi;
 • Spółka będzie udzielać pożyczek spółkom zależnym, udziałowcom oraz innym podmiotom. Pożyczkodawca przez cały okres trwania umowy uprawniony będzie do pobierania odsetek od udostępnionej kwoty pożyczki;
 • Spółka może również uzyskiwać przychody z tytułu usług doradczych oraz zarządczych świadczonych na rzecz spółek zależnych;
 • Spółka będzie ponadto prowadzić działalność inwestycyjną polegającą na lokowaniu wolnych środków finansowych w aktywa płynne.

Przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych innym podmiotom mogą stanowić znaczącą cześć przychodów Spółki.

Udzielanie pożyczek spółkom powiązanym może być istotnym elementem działalności Spółki warunkującym prowadzenie danego projektu i w konsekwencji koniecznym uzupełnieniem działalności Spółki. Jako przykład można wskazać wymogi banków finansujących, które mogą uzależnić przyznanie kredytu danej spółce projektowej od wniesienia do tej spółki wkładu własnego (tzw. equity) m.in. w drodze pożyczek udzielonych przez Spółkę. Innymi słowy, Pożyczkodawca będzie prowadził swoją działalność inwestycyjna oraz usługową (związaną z realizacją projektów z branży rolno-spożywczej poprzez spółki zależne) dzięki zorganizowaniu finansowania dla spółki zależnej. Udzielanie pożyczek innym podmiotom przez Pożyczkodawcę będzie wynikało z polityki inwestycyjnej przyjętej przez Spółkę (tj. spółki projektowe mogą być częściowo finansowane kredytami udzielonymi przez instytucje finansowe, częściowo zaś pożyczkami udzielonymi przez ich udziałowców w tym Spółkę).

Obecnie Wnioskodawca planuje zawarcie umowy pożyczki ze Spółką (tj. Spółka ma udzielić pożyczki na rzecz Wnioskodawcy). Umowa pożyczki zostanie zawarta w formie pisemnej. Umowa zostanie zawarta w Polsce oraz w Polsce w momencie zawarcia znajdować będzie się ich przedmiot (tj. środki pieniężne będące przedmiotem pożyczki). Umowa pożyczki będzie określała kwotę odsetek należnych Pożyczkodawcy.

Wnioskodawca wskazał, że Pożyczkodawca zwróci się do Ministra Finansów z analogicznym wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą opodatkowania VAT udzielanych pożyczek jako usług pośrednictwa finansowego.

Pismem z dnia 10 lutego 2016 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez uiszczenie opłaty w wysokości odpowiadającej liczbie stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie i doręczenia dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu.

Pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data nadania 16 lutego 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił Wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu VAT i jednocześnie Spółka będzie korzystała ze zwolnienia od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT i w konsekwencji umowa pożyczki zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 2 lutego 2016 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP2/4512-1265/15-2/JO.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu VAT i jednocześnie Spółka będzie korzystała ze zwolnienia od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT i w konsekwencji umowa pożyczki zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC.

Przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC. Przepis ten zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu omawianym podatkiem, z którego wynika, że jedną z takich czynności jest umowa pożyczki.

Przepis art. 2 pkt 4 ustawy o PCC przewiduje jednak, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeśli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług (z pewnymi wyjątkami niemającymi zastosowania w przedmiotowej sprawie). Z kolei, na podstawie art. 1 a pkt 7 ustawy o PCC określenie podatek od towarów i usług obejmuje podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT jak również podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W ocenie Wnioskodawcy zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą będzie następowało w związku ze świadczeniem zwolnionych z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego przez Pożyczkodawcę na rzecz Wnioskodawcy. Zatem umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z uwagi na uregulowanie zawarte w przepisie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług bądź zwolniona z podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielanie przez Pożyczkodawcę pożyczek na rzecz Wnioskodawcy (i) będzie czynnością objętą zakresem przedmiotowym opodatkowania VAT i jednocześnie (ii) zostanie dokonane przez Pożyczkodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Jak Wnioskodawca wskazywał wyżej, udzielanie przez Pożyczkodawcę pożyczek należy – ze względu na charakter świadczonej usługi polegającej na udostępnieniu kapitału na rzecz innego podmiotu - zaliczyć do kategorii usług finansowych, które w związku z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT korzystają ze zwolnienia od opodatkowania VAT.

W konsekwencji na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC umowy pożyczek zawierane przez Spółkę z Wnioskodawcą nie będą podlegać PCC.

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie swojego stanowiska w odniesieniu do zawartych w niniejszym wniosku pytań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu - który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki.

W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa została zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Pożyczka podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca – pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy wskazać, że w ustawie przewidziano sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

Zaznaczyć jednak należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy pożyczki wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca („Wnioskodawca” lub „Podatnik”) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Pożyczkodawca”). Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce - dochody osiągane przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych i Spółka nie korzysta z ulg i zwolnień podatkowych. Spółka została wyposażona w kapitał poprzez wniesienie przez jej udziałowców wkładu pieniężnego oraz niepieniężnego. W przyszłości udziałowcy mogą dokonywać dalszych wkładów do spółki. Spółka może również pozyskiwać finansowanie w formie pożyczek i kredytów. Zgodnie z umową Spółki przedmiotem jej działalności jest między innymi: Pozostałe pośrednictwo pieniężne, Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, Pozostałe formy udzielania kredytów, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskiasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Spółka nabyła pierwsze aktywa w listopadzie 2015 r. Zgodnie z zamierzeniami biznesowymi w ramach prowadzonej działalności: Spółka będzie inwestowała (w drodze nabycia lub objęcia) w udziały w spółkach m.in. prowadzących (lub rozpoczynających w oparciu o pozyskane środki) działalność w branży hodowli drobiu, ubojni, produkcji pasz. Zgodnie z planami biznesowymi spółki zależne będą tworzone w dużej mierze wspólnie z partnerami biznesowymi i będą pozyskiwały finansowanie dłużne na prowadzone inwestycje; Spółka jest obecnie udziałowcem w jednej spółce zależnej. Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną z niepowiązanym funduszem inwestycyjnym Spółka dokonała zbycia części udziałów w spółce zależnej. Środki uzyskane ze sprzedaży tych udziałów zostaną reinwestowane we wskazane powyżej projekty które będą prowadzone poprzez spółki zależne z nowymi partnerami biznesowymi; Spółka będzie udzielać pożyczek spółkom zależnym, udziałowcom oraz innym podmiotom. Pożyczkodawca przez cały okres trwania umowy uprawniony będzie do pobierania odsetek od udostępnionej kwoty pożyczki; Spółka może również uzyskiwać przychody z tytułu usług doradczych oraz zarządczych świadczonych na rzecz spółek zależnych; Spółka będzie ponadto prowadzić działalność inwestycyjną polegającą na lokowaniu wolnych środków finansowych w aktywa płynne. Przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych innym podmiotom mogą stanowić znaczącą cześć przychodów Spółki. Udzielanie pożyczek spółkom powiązanym może być istotnym elementem działalności Spółki warunkującym prowadzenie danego projektu i w konsekwencji koniecznym uzupełnieniem działalności Spółki. Jako przykład można wskazać wymogi banków finansujących, które mogą uzależnić przyznanie kredytu danej spółce projektowej od wniesienia do tej spółki wkładu własnego (tzw. equity) m.in. w drodze pożyczek udzielonych przez Spółkę. Innymi słowy, Pożyczkodawca będzie prowadził swoją działalność inwestycyjna oraz usługową (związaną z realizacją projektów z branży rolno-spożywczej poprzez spółki zależne) dzięki zorganizowaniu finansowania dla spółki zależnej. Udzielanie pożyczek innym podmiotom przez Pożyczkodawcę będzie wynikało z polityki inwestycyjnej przyjętej przez Spółkę (tj. spółki projektowe mogą być częściowo finansowane kredytami udzielonymi przez instytucje finansowe, częściowo zaś pożyczkami udzielonymi przez ich udziałowców w tym Spółkę). Obecnie Wnioskodawca planuje zawarcie umowy pożyczki ze Spółką (tj. Spółka ma udzielić pożyczki na rzecz Wnioskodawcy). Umowa pożyczki zostanie zawarta w formie pisemnej. Umowa zostanie zawarta w Polsce oraz w Polsce w momencie zawarcia znajdować będzie się ich przedmiot (tj. środki pieniężne będące przedmiotem pożyczki). Umowa pożyczki będzie określała kwotę odsetek należnych Pożyczkodawcy.

W interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2016 r. Nr IPPP2/4512-1265/15-2/JO w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „ udzielenie przez Pożyczkodawcę pożyczki na rzecz Wnioskodawcy jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak z uwagi na fakt, że powyższa usługa mieści się w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy - korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu.

Zatem, skoro czynność udzielenia pożyczki przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowić czynność znajdującą się w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, która będzie zarazem czynnością zwolnioną z tego podatku, powyższa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnej zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
ILPP5/4512-1-295/15-4/WB | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/4514-561/15-4/MZ | Interpretacja indywidualna

pożyczka
IBPB-1-2/4510-861/15/BD | Interpretacja indywidualna

umowa pożyczki
IPTPB2/4511-706/15-3/MP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.