IPPB2/4514-580/15-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Skoro przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za jej akcje będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, powyższa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-580/15-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. przedmiot opodatkowania
 5. przedsiębiorstwa
 6. umowa spółki
 7. wkład
 8. wyłączenie
 9. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2016 r. (data nadania 3 marca 2016 r., data wpływu 7 marca 2016 r.) na wezwanie z dnia 25 lutego 2016 r. Nr IPPB2/4514-580/15-2/MZ (data nadania 25 lutego 2016 r., data doręczenia 26 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P. jest spółką prawa polskiego, która jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest I. S.A. („I.”).

I. jest firmą wyspecjalizowaną w zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych. Działalność I. polega na:

 • obsłudze 15 portfeli klientów instytucjonalnych i 87 portfeli klientów indywidualnych oraz
 • zarządzaniu 44 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi P. z ramienia P. na podstawie umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy z P. („Umowa o Zarządzanie”).

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zgłosiła zastrzeżenia co do poziomu bezpieczeństwa oraz stopnia przejrzystości rynku kapitałowego w kontekście możliwości wystąpienia konfliktu lub sprzeczności interesów. Związane jest to z łączeniem przez tzw. osoby zobowiązane funkcji/stanowisk w towarzystwie funduszy inwestycyjnych oraz w podmiocie, któremu towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy. Swoje zastrzeżenia KNF wyraził w publicznym piśmie z 17 marca 2014 oraz w dalszej korespondencji i dyskusji z I..

W związku z powyższym, rozważany jest obecnie scenariusz restrukturyzacji polegający na przeniesieniu działalności z I. do P. w formie aportu całej działalności („Działalność”) oraz pozostawieniu I. jako spółki nie prowadzącej działalności operacyjnej.

W przypadku realizacji tego scenariusza zostanie podwyższony kapitał zakładowy w P.. Nadwyżka wartości rynkowej Działalności ponad wartość nominalną akcji może zostać przeniesiona na kapitał zapasowy (agio). W efekcie I. nabędzie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym P..

W skład Działalności będącej przedmiotem aportu będzie wchodził zespół składników niematerialnych i materialnych wykorzystywanych przez I.. W szczególności elementami przenoszonej Działalności będą:

 • umowa najmu nieruchomości zawarta z N. Sp. z o.o. (I. nie posiada nieruchomości, a jedynie wynajmuje biuro na własne potrzeby),
 • wszelkie inne umowy związane z wykonywaniem działalności w I., a w szczególności dotyczące obsługi portfeli klientów instytucjonalnych i indywidualnych,
 • ruchomości, urządzenia i wyposażenie (w tym komputery, drukarki, meble, samochody, inwestycja w obcym środku trwałym w postaci urządzenia biura etc.),
 • wierzytelności (wyłączone jednak będą wzajemne rozrachunki I. z P.; ich przenoszenie jest bowiem bezcelowe ze względu na zamiar skupienia Działalności w jednym podmiocie tj. P.),
 • część środków pieniężnych posiadanych obecnie przez I. (przeniesione środki pieniężne będą jednak w pełni wystarczające do prowadzenia Działalności),
 • prawa autorskie (w tym specjalny system informatyczny dostarczony przez A., przeznaczony dla instytucji prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź powierzone do zarządzania),
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • wybrane księgi i dokumenty związane z prowadzeniem Działalności (w tym baza danych związana z systemem informatycznym), poza dokumentacją księgową, podatkową i kadrową,
 • umowy z wszystkimi pracownikami zatrudnionymi obecnie w I..

Ponieważ Działalność będzie przenoszona do P., to z oczywistych przyczyn w skład przenoszonej Działalności nie będą wchodziły akcje w P. oraz Umowa o Zarządzanie z P., która przed wniesieniem aportu może zostać wypowiedziana.

I. nie posługuje się specjalną nazwą handlową w kontaktach z klientami. Ze względu na charakter działalności oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo nie jest potrzebne i nie będzie przenoszone.

Przenoszone nie będzie również zezwolenie wydane przez KNF na prowadzenie działalności maklerskiej, a w szczególności na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Takie zezwolenie z mocy prawa nie może zostać bowiem przeniesione. O analogiczne zezwolenie wystąpiło już jednak P..

Po przeniesieniu Działalności do P., w I. zostanie część środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które nie są niezbędne do prowadzenia Działalności (jak to zostało już wyżej wskazane). Decyzja ta wynika z chęci zapewnienia akcjonariuszom I. łatwiejszego dostępu do środków pieniężnych w formie dywidendy lub w związku z ewentualnym umorzeniem akcji.

Zakres działalności operacyjnej po przeniesieniu Działalności do P. nie ulegnie zmianie t.j. P. będzie nadal prowadziło obsługę 15 portfeli klientów instytucjonalnych i około 87 portfeli klientów indywidualnych oraz będzie samodzielnie zarządzać 44 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi P.. Aportem będą bowiem objęte wszystkie składniki niematerialne i materialne (z nieistotnymi wyłączeniami wskazanymi wyżej) związane z działalnością gospodarczą I.. Składniki wchodzące w skład aportu nie stanowią przypadkowego zbioru rzeczy i praw, lecz pozostają ze sobą w relacjach funkcjonalnych i organizacyjnych, które czynią z nich spójną całość zdolną do prowadzenia działalności.

Po przeniesieniu Działalności do P., I. będzie jedynie spółką holdingową oraz będzie zarządzać środkami pieniężnymi do czasu ich wypłaty akcjonariuszom. I. nie będzie prowadzić innej działalności operacyjnej.

Pismem z dnia 25 lutego 2016 r. Nr IPPB2/4514-580/15-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • Uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., Nr 121 z późn. zm).
 • Przeformułowanie pytania w zakresie skutków podatkowych występujących po stronie Wnioskodawcy w zakresie przepisów prawa materialnego dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych w taki sposób, aby w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej – interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • Przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, adekwatnego do uzupełnionego zdarzenia przyszłego i przyporządkowanego do niego przeformułowanego pytania.

Wnioskodawca w terminie ustawowym przesłał uzupełnienie informując, że:

 • Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stwierdza, że przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Działalności będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014 r., Nr 121 z późn. zm.) (dalej: „KC”).
 • Przeformułowano pytanie oraz doprecyzowano własne stanowisko w sprawie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ponieważ przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych i niemajątkowych (Działalność), wnoszonych w ramach aportu do P., stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kc, to w konsekwencji zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c tiret pierwsze Ustawy o PCC wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci Działalności stanowić będzie zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych i niemajątkowych (Działalność), wnoszonych w ramach aportu do P., stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5591) Kc, to w konsekwencji zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c tiret pierwsze Ustawy o PCC wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci Działalności stanowić będzie zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit k Ustawy o PCC podatkowi podlegają umowy spółki. Natomiast art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PCC stanowi, iż podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 pkt 6 lit c Ustawy o PCC, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa spółki kapitałowej.

Ustawa o PCC nie podaje definicji przedsiębiorstwa. Praktyka organów podatkowych odwołuje się w tym zakresie do art. 55(1) Kodeksu cywilnego („Kc”). Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy opisana w stanie faktycznym Działalność stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kc ponieważ spełnia wymagane tym przepisem warunki.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, w skład Działalności wchodzi zespół składników niematerialnych i materialnych wykorzystywanych przez I.. W szczególności elementami przenoszonej Działalności będą:

 • umowa najmu nieruchomości zawarta z N. Sp, z o.o. (I. nie posiada nieruchomości, a jedynie wynajmuje biuro na własne potrzeby),
 • wszelkie inne umowy związane z wykonywaniem działalności w I., a w szczególności dotyczące obsługi portfeli klientów instytucjonalnych i indywidualnych,
 • ruchomości, urządzenia i wyposażenie (w tym komputery, drukarki, meble, samochody,inwestycja w obcym środku trwałym w postaci urządzenia biura etc.),
 • wierzytelności (wyłączone jednak będą wzajemne rozrachunki I. z P.; ich przenoszenie jest bowiem bezcelowe ze względu na zamiar skupienia Działalności w jednym podmiocie tj. P.),
 • część środków pieniężnych posiadanych obecnie przez I. (przeniesione środki pieniężne będą jednak w pełni wystarczające do prowadzenia Działalności),
 • prawa autorskie (w tym specjalny system informatyczny dostarczony przez A., przeznaczony dla instytucji prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź powierzone do zarządzania),
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • wybrane księgi i dokumenty związane z prowadzeniem Działalności (w tym baza danych związana z systemem informatycznym), poza dokumentacją księgową, podatkową i kadrową,
 • umowy z wszystkimi pracownikami zatrudnionymi obecnie w I..

Ponieważ Działalność będzie przenoszona do P., to z oczywistych przyczyn w skład przenoszonej Działalności nie będą wchodziły akcje w P. oraz Umowa o Zarządzanie z P., która przed wniesieniem aportu może zostać wypowiedziana.

Po przeniesieniu Działalności do P., w I. zostanie część środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które nie są niezbędne do prowadzenia Działalności (jak to zostało już wyżej wskazane). Decyzja ta wynika z chęci zapewnienia akcjonariuszom I. łatwiejszego dostępu do środków pieniężnych w formie dywidendy lub w związku z ewentualnym umorzeniem akcji.

Fakt, że tylko część środków pieniężnych będzie przenoszona w ramach Działalności nie spowoduje uznania, że nie mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, bo przenoszone środki pieniężne będą w pełni wystarczające do prowadzenia działalności.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2013 r. (IPPP3/443-825/13-2/IG) potwierdził stanowisko spółki, iż przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo w rozumieniu 55(1) Kc pomimo częściowych wyłączeń, w tym „należności z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę akcjonariuszowi”.

Podobnie w interpretacji indywidualnej wydanej 25 listopada 2013 r. (IPPP3/443-757/13-4/KB) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „na charakter oraz możliwości realizacji zadań gospodarczych przy wykorzystaniu tychże składników jako przedsiębiorstwa bez znaczenia pozostaje okoliczność wyłączenia z transakcji środków pieniężnych zgromadzonych w kasie”. Wnioskodawca dodatkowo zauważa, że w sprawie będącej przedmiotem powołanego wniosku wyłączone z przedsiębiorstwa były wszystkie środki pieniężne, a nie tylko część.

I. nie posługuje się specjalną nazwą handlową w kontaktach z klientami. Ze względu na charakter działalności oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo nie jest potrzebne i nie będzie przenoszone. Interpretacje prawa podatkowego wydane przy podobnym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym potwierdzają, że brak przenoszenia nazwy przedsiębiorstwa (szczególnie, w sytuacji gdy istnienie nazwy nie ma znaczenia z biznesowego punktu widzenia) nie prowadzi do uznania, że przedsiębiorstwo nie istnieje.

Podkreślenia wymaga fakt, że nawet gdyby taka nazwa istniała, to jej wyłączenie nie skutkowałoby automatycznie brakiem istnienia przedsiębiorstwa. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lipca 2013 r. (IBPP4/443-153/13/LG).

Dodatkowo Wnioskodawca podkreśla, iż użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 55(1) Kc zwrot „w szczególności” sugeruje, że przepis wymienia jedynie przykładowy zestaw składników materialnych i niematerialnych, które mogą wchodzić w skład przedsiębiorstwa.

W doktrynie podkreśla się, iż „w skład przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie składniki niemajątkowe i majątkowe powiązane ze sobą funkcjonalnie i przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (por. wyr. SN z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. akt II CSK 215/09, Legalis). Takie uregulowanie ustawowe oznacza, że możliwe jest wyliczenie składników tylko konkretnego przedsiębiorstwa. (...) Nie może zatem budzić wątpliwości, że wyliczenie zawarte w komentowanym przepisie ma charakter jedynie przykładowy” (K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1, Wyd. C.H, Beck, Wyd. 7, Warszawa 2013).

Podkreśla się, że „określając przedsiębiorstwo w art. 55(1) Kc, wskazano przykładowy katalog składników niematerialnych i materialnych, które tworząc pewną całość organizacyjną, służą do prowadzenia działalności gospodarczej. (...) Budowa preambuły komentowanego przepisu oznacza, że zorganizowany zespół, w skład którego wchodzi co najmniej jeden składnik niematerialny i co najmniej jeden materialny, nosi znamiona wymagane dla uznania go za przedsiębiorstwo” (Z. Gawlik, Komentarz do art. 55(1) Kodeksu cywilnego A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna).

Również w orzecznictwie wskazuje się na to, że „w skład przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie składniki niemajątkowe i majątkowe powiązane ze sobą funkcjonalnie i przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyrok SN z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. akt II CSK 215/09). Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie, który stwierdził, że ,,(...) wymienione wyżej składniki przedsiębiorstwa zostały wskazane w sposób przykładowy a nie enumeratywny, czego dowodzi użyty w przepisie zwrot „w szczególności”. Z przywołanej definicji wynika istotna cecha wskazanego zespołu składników - muszą one stanowić zorganizowany kompleks majątkowy przeznaczony do prowadzenia określonej działalności. Poszczególne składniki majątkowe nie stanowią przypadkowego zbioru rzeczy i praw, lecz pozostają ze sobą w relacjach funkcjonalnych i organizacyjnych, które czynią z nich całość zdolną do realizacji określonej działalności (wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1767/10)”.

Skoro na gruncie prawa cywilnego (a tym samym prawa podatkowego) nie istnieje sztywny katalog składników majątkowych, których obecność lub brak mógłby przesądzać o istnieniu przedsiębiorstwa należy podzielić formułowane w doktrynie poglądy, zgodnie z którymi „okolicznością determinującą możliwość uznania określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych za przedsiębiorstwo jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej” (Z. Gawlik w „Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Wyd. WKP 2012 r.).

Przenoszone nie będzie również zezwolenie wydane przez KNF na prowadzenie działalności maklerskiej, a w szczególności na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Takie zezwolenie z mocy prawa nie może zostać bowiem przeniesione. O analogiczne zezwolenie wystąpiło już jednak P.,

W oparciu o przenoszoną Działalność będzie możliwość kontynuowania działalności w P. w pełnym dotychczasowym zakresie t.j. P. będzie nadal prowadziło obsługę 15 portfeli klientów instytucjonalnych i około 87 portfeli klientów indywidualnych oraz będzie samodzielnie zarządzać 44 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi P.. Zostanie bowiem przeniesiony kompletny zestaw składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (z nieistotnymi wyłączeniami, które to wyłączenia nie będą mieć wpływu na zakres działalności operacyjnej). Opisane wcześniej wyłączenia będą bowiem wynikać albo z przyczyn prawnych (akcje w P., wzajemne rozrachunki z P., zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej) albo nie będą konieczne z operacyjnego punktu widzenia (część środków pieniężnych).

Składniki wchodzące w skład aportu nie stanowią przypadkowego zbioru rzeczy i praw, lecz pozostają ze sobą w relacjach funkcjonalnych i organizacyjnych, które czynią z nich spójną całość zdolną do prowadzenia działalności.

W konsekwencji, zdaniem P., przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych i niemajątkowych (Działalność) wnoszonych w ramach aportu do P. stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit c Ustawy o PCC, a w konsekwencji wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci Działalności stanowić będzie zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Definicję „przedsiębiorstwa” zawiera przepis art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. Nr 121). Na mocy tego przepisu przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Jak wskazuje przepis art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje jest zatem wprost określone jako czynność wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

A zatem, skoro przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za jej akcje będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, powyższa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.