IPPB2/4514-551/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wniesienie do zagranicznej spółki osobowej SCSp wkładu w postaci akcji polskich Spółek SKA będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za własnościowe papiery wartościowe inkorporujące prawa do udziału w SCSp wyemitowane przez SCSp (Partnership Interests), stanowi czynność cywilnoprawną nie podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-551/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. umowa spółki
 4. wkłady niepieniężne
 5. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do zagranicznej spółki osobowej SCSp wkładu w postaci akcji polskich spółek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za własnościowe papiery wartościowe inkorporujące prawa do udziału w SCSp wyemitowane przez SCSp (Partnership Interests) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do zagranicznej spółki osobowej SCSp wkładu w postaci akcji polskich spółek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za własnościowe papiery wartościowe inkorporujące prawa do udziału w SCSp wyemitowane przez SCSp (Partnership Interests).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

D. (dalej - „Wnioskodawca”) jest specjalną spółką komandytową prawa luksemburskiego - société en commandite speciale posiadającą siedzibę w Luksemburgu. Wnioskodawca został zawiązany przez H. S.á.r.l. (dalej - „SARL”) będącą spółką kapitałową zawiązaną zgodnie z prawem luksemburskim, która jest wspólnikiem w dwóch spółkach osobowych prawa luksemburskiego, w tym we Wnioskodawcy (są to specjalne spółki komandytowe prawa luksemburskiego - société en commandite speciale (dalej - „SCSp”). SARL jest wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania Wnioskodawcy (general partner - odpowiednik polskiego komplementariusza). Od momentu zawiązania SCSp do momentu zbycia praw udziałowych w SCSp (tj. Partnership Interests (zdefiniowanych poniżej) na rzecz Funduszu (zdefiniowanego poniżej) osoba trzecia z siedzibą poza Polską będzie wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za zobowiązania każdej SCSp (limited partner - odpowiednik polskiego komandytariusza). Od momentu nabycia Partnership Interests, wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za zobowiązania każdej SCSp będzie BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości (dalej - „Fundusz”).

Fundusz jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm., dalej: „Ustawa o funduszach inwestycyjnych”).

Fundusz uczestniczy - bezpośrednio lub pośrednio - w spółkach prawa handlowego z siedzibą na terytorium Polski.

W ramach realizacji określonej w statucie Funduszu oraz w Ustawie o funduszach inwestycyjnych polityki inwestycyjnej, Fundusz zamierza dokonać inwestycji (dalej „Inwestycja”) w udziałowe papiery wartościowe (tzw. limited partnership interests - dalej „Partnership Interests”) emitowane przez SCSp poprzez objęcie ww. Partnership Interests przez Fundusz w zamian za wkład niepieniężny do tych spółek SCSp w postaci akcji, które Fundusz posiada w określonych spółkach komandytowo-akcyjnych z siedzibą w Polsce, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (dalej - „Spółki SKA”). Wnioskodawcą w zakresie przedmiotowego wniosku jest jedną ze spółek SCSp, do której ma zostać wniesiony określony powyżej wkład niepieniężny.

Przed dokonaniem ww. Inwestycji, Fundusz nabędzie wszystkie istniejące (przed dokonaniem Inwestycji) Partnership Interests wyemitowane przez te spółki SCSp w związku z ich zawiązaniem, przez co stanie się wspólnikiem (limited partner - odpowiednikiem polskiego komandytariusza) tych spółek SCSp. Jednocześnie Fundusz nabędzie (bezpośrednio lub pośrednio) wszystkie (100%) udziałów w SARL od osoby trzeciej z siedzibą poza Polską.

Zatem, po dokonaniu ww. inwestycji, dwoma wspólnikami każdej z ww. spółek SCSp będą SARL (kontrolowany bezpośrednio albo pośrednio przez Fundusz) oraz Fundusz.

Do jednej SCSp zostanie wniesiony przez Fundusz jako jej wspólnika wkład niepieniężny w postaci akcji trzech Spółek SKA, z kolei do drugiej SCSp zostanie wniesiony wkład niepieniężny w postaci akcji dwóch innych Spółek SKA. Spółki SKA, których akcje mają być wniesione do luksemburskich spółek SCSp są z kolei akcjonariuszami w spółce komandytowo- akcyjnej z siedzibą w Polsce, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i właścicielem nieruchomości w Polsce (dalej - „Spółka Nieruchomościowa”). Zarówno zatem Spółki SKA, jak i Spółka Nieruchomościowa, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wniesienie do zagranicznej spółki osobowej SCSp wkładu w postaci akcji polskich Spółek SKA będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za własnościowe papiery wartościowe inkorporujące prawa do udziału w SCSp wyemitowane przez SCSp (Partnership Interests), stanowi czynność cywilnoprawną nie podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce z tytułu przychodów:
  1. które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek SKA (po wniesieniu ich akcji aportem do Wnioskodawcy) w Spółki Kom....,
  2. które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółki Nieruchomościowej (po uprzednim wniesieniu akcji Spółek SKA aportem do Wnioskodawcy i po przekształceniu Spółek SKA w Spółki Kom.) w spółkę komandytową...,
  3. osiąganych przez Spółkę Nieruchomościową z siedzibą w Polsce po jej przekształceniu w spółkę komandytową...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 1 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pytania Nr 2 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do zagranicznej spółki osobowej SCSp wkładu w postaci akcji polskich Spółek SKA będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za własnościowe papiery wartościowe inkorporujące prawa do udziału w SCSp wyemitowane przez SCSp (Partnership Interests), stanowi czynność cywilnoprawną nie podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w sprawie pytania nr 1

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r, nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej - „ustawa o PCC”), opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie wymienione w ust. 1 pkt 1 czynności cywilnoprawne, tj.:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 4. umowy dożywocia,
 5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 8. umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. umowy spółki;

a także zmiany powyższych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC i orzeczenia sądów oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione powyżej.

Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 5 ustawy o PCC, umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki;
 2. w przypadku spółki kapitałowej: (i) rzeczywisty ośrodek zarządzania albo (ii) siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z literalną i powszechnie akceptowaną interpretacją ustawy o PCC, katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym, a w rezultacie dokonanie czynności niewymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie tego podatku.

Wniesienie do zagranicznej spółki osobowej SCSp wkładu w postaci akcji polskich spółek SKA będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za wyemitowane przez SCSp własnościowe papiery wartościowe inkorporujące prawa do udziału w SCSp (Partnership Interests), nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na fakt, iż nie stanowi żadnej z czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 k) i pkt 2 ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. W myśl art. 1 ust. 5 pkt 1) ustawy o PCC, umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym siedziba SCSp w momencie wniesienia aportu nie będzie znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym nabycie w ramach wkładu niepieniężnego akcji Spółek SKA, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie stanowić umowy lub zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „k” w związku z pkt 2 ustawy o PCC, co w konsekwencji oznacza, iż czynność ta nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów, w tym m.in. w interpretacji z dnia 11 czerwca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/436-203/14-4/MZ) oraz w interpretacji z dnia 15 listopada 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB2/436-160/13/TJ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.