IPPB2/4514-537/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.
IPPB2/4514-537/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. umowa spółki
 7. wartość rynkowa
 8. wkład
 9. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką jawną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP (dalej również: Spółka). Spółka posiada dwóch wspólników, którzy również podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP. W ostatnim czasie nastąpiła zmiana umowy Spółki, ze względu na wniesienie przez wspólnika nowego wkładu w postaci nieruchomości. W umowie spółki została określona wartość wnoszonych nieruchomości, która odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji wniesienia przez wspólnika Wnioskodawcy wkładu w postaci nieruchomości, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku ze zmianą umowy Spółki, powinna być wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki, nawet jeżeli została ona określona w wysokości niższej od wartości określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji wniesienia/podwyższenia przez wspólnika wkładu do Spółki w postaci nieruchomości, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku ze zmianą umowy Spółki, powinna być wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki, nawet jeżeli zostanie ona określona w wysokości niższej od wartości rynkowej wnoszonych nieruchomości.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k) oraz ust. 2 ustawy o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy spółki i ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC: W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego.

Spółka jawna jest spółką osobową (art. 1a pkt 1 ustawy o PCC). Zgodnie z art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej: KSH) Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PCC przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ustawy o PCC, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki komandytowej podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów. Powołany przepis nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej” wkładów, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Zatem w tej sytuacji podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość określona przez wspólników spółki.

Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według „wartości rynkowej”. Skoro z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujących podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej (w tym spółki jawnej), nie wynikają żadne ograniczenia dotyczące sposobu określenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, to podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o wartość wkładów ustaloną przez jej wspólników w umowie. Zatem, w rozpatrywanej sprawie wartość wkładów do spółki osobowej wynikająca z umowy, będąca podstawą opodatkowania wyceniana jest przez wspólników tej spółki, czyli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej.

A zatem, Wnioskodawca postąpił prawidłowo, w związku ze zmianą umowy spółki, płacąc do właściwego organu podatkowego podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej określoną w umowie spółki przez wspólników wartość wkładów niepieniężnych, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach podatkowych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB2/4514-66/15-2/MZ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2015 r., sygn. ILPB2/436-283/14-2/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. ILPB2/436-283/14-2/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. IPPB2/436-613/14-4/AF;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2014 r., IPTPB2/436-130/14-2/KK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. ILPB2/436-297/13-6/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. ITPB2/436-214/13/TJ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. ILPB2/436-246/13-2/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 października 2013 r., sygn. ILPB2/436-177/13-2/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r., sygn. ILPB2/436-14/13-2/WS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawach, w których zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.