IPPB2/4514-512/15-5/AF | Interpretacja indywidualna

Czy opisane wyżej zdarzenia (wpłaty na rachunek Strony) należy uznać za podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-512/15-5/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. rachunek bankowy
 4. wpłata
 5. środki pieniężne
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 11 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2016 r. (data nadania 30 stycznia 2016 r., data wpływu 1 lutego 2016 r.) na wezwanie z dnia 8 stycznia 2016 r. Nr IPPB2/4514-512/15-2/AF (data doręczenia 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wpłaty na rachunek bankowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wpłaty na rachunek bankowy.

We wniosku przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniach 23 grudnia 2013 r. oraz dnia 17 kwietnia 2015 r. na rachunek bankowy Strony, którego współwłaścicielem jest również jej mąż, wpłynęły dwie kwoty, najpierw 110.000,00 zł a następnie 590.000,00 zł. Kwoty te zostały przelane przez: (a) P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tytułem zadatku wg umowy z dnia 23 grudnia 2013 za zakup działki 39/3 - 110.000,00 zł oraz (b) sp. partnerska Kancelaria Notarialna, tytułem wypłaty depozytu w związku z umową jako zapłata ceny należnej Marii B. - kwota 590.000,00 zł. W obu przypadkach jako beneficjentkę przelewów wskazano Stronę. Kwota, o której mowa w punkcie (a) powyżej została wpłacona w związku z wykonaniem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej dnia 23 grudnia 2013 r., przed notariuszem, pomiędzy:

 • Marią Teresą B. (mama Strony) reprezentowaną przez Bogdana T. (małżonek Strony) jako sprzedającą a
 • P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez Marka M., jako kupującą.

Kwota, o której mowa w punkcie (b) powyżej została wpłacona w związku z wykonaniem umowy sprzedaży nieruchomości zawartej dnia 17 kwietnia 2015 r., przed notariuszem, pomiędzy:

 • Marią Teresą B. (mama Strony) reprezentowaną przez Bogdana T. (małżonek Strony) jako sprzedającą a
 • P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez Marka M., jako kupującą.

Strona nie uczestniczyła w zawieraniu umów wymienionych powyżej. Nie zawierała również żadnej umowy typu depozyt nieprawidłowy czy innej z Marią Teresą B. bezpośrednio, ani z nią reprezentowaną przez pełnomocnika w osobie Bogdana T..

Pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. Nr IPPB2/4514-512/15-2/AF (data doręczenia 25 stycznia 2016 r.) wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • Uzupełnienie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wskazanie:
  • czy czynności wpłat na rachunek bankowy Wnioskodawczyni środków pieniężnych, w których Wnioskodawczyni jest wskazana jako beneficjentka, przybrały postać którejkolwiek z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
 • Przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, które winno być powiązane z przedstawionym stanem faktycznym i sprecyzowanym we wniosku pytaniem: „Czy opisane wyżej zdarzenia (wpłaty na rachunek Strony) należy uznać za podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych...”.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie wskazując, że opisanych we wniosku zdarzeń nie należy uznać za podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawczyni przedstawiła również własne stanowisko w sprawie w zakresie uzupełnionego stanu faktycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisane wyżej zdarzenia (wpłaty na rachunek Strony) należy uznać za podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłat ww. kwot nie można uznać za jakąkolwiek czynność wymienioną w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych („u.p.c.c.”) z tego samego względu co przedstawiony we wniosku Strony – tj. ze względu na okoliczność, iż brak w tym przypadku jakiejkolwiek umowy pomiędzy Stroną a właścicielką ww. środków, tj. Panią Marią B..

Zdaniem Wnioskodawczyni analiza sposobu redakcji art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nakazuje opowiedzieć się za restrykcyjną jego wykładnią. Ustawodawca w postanowieniach analizowanego przepisu użył bowiem zwrotu, który przesądza o tym, że został skonstruowany zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu omawianym podatkiem.

Użyty w treści tego przepisu wyraz „następujące” wyraźnie wskazuje, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają tylko te czynności, które zostały w nim wymienione. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie definiując czynności prawnych objętych opodatkowaniem, w całości odwołuje się do znaczenia nadanego im w przepisach prawa cywilnego.

Nie ma podstaw do tego, by pojęcia cywilnoprawne użyte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych należało rozumieć inaczej aniżeli w prawie cywilnym, zwłaszcza, iż przepisy analizowanej ustawy nie definiują czynności prawnych objętych opodatkowaniem (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2011 r. I SA/Kr 999/10).

Natomiast czynność prawna w rozumieniu art. 56 kodeksu cywilnego stanowi działanie podmiotu prawa mające na celu wywołanie określonych skutków prawnych w sferze prawa cywilnego (zob. wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 maja 2013 r.).

Z powyższym względów nie można uznać, aby Wnioskodawczyni wyraziła jakąkolwiek wolę zawarcia z Marią B. jakiejkolwiek umowy w powyższym zakresie. Oświadczenie woli należy pojmować jako zewnętrzny przejaw wewnętrznej decyzji wywołania określonych skutków prawnych. W świetle art. 60 k.c., przy uwzględnieniu treści art. 56 k.c., oświadczenie woli można również określić jako zachowanie podmiotu prawa cywilnego, z którego wynika - w kontekście towarzyszących mu okoliczności, zasad współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów – wola (zamiar) dokonania określonej czynności prawnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 2014 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.