IPPB2/4514-51/15-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki w chwili jej zawarcia znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa została zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
IPPB2/4514-51/15-4/MZinterpretacja indywidualna
  1. czynności cywilnoprawne
  2. obowiązek podatkowy
  3. podatek od czynności cywilnoprawnych
  4. pożyczka
  5. przedmiot opodatkowania
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 22 września 2014 r. w W. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy osobą fizyczną, obywatelem Chorwacji (pożyczkodawca) a osobą prawną Spółką S. Spółka z o.o. mającą siedzibę w Warszawie (pożyczkobiorca). Przedmiotem pożyczki była kwota 200.000 EURO przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kwota pożyczki została przekazana z Banku w Chorwacji, z rachunku prywatnego pożyczkodawcy na rachunek firmowy pożyczkobiorcy prowadzony w walucie EURO w Banku...S.A.

Pismem z dnia 16 marca 2015 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez wskazanie:

  • gdzie znajdowały się środki pieniężne w chwili zawarcia umowy pożyczki (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa)...

Wnioskodawca przesłał w terminie uzupełnienie informując, że:

  • W chwili zawarcia umowy pożyczki, tj. w dniu 22 września 2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku bankowym pożyczkodawcy w Chorwacji a więc poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pożyczka (środki pieniężne) zostały przekazane na rachunek bankowy pożyczkobiorcy w dniu 15 października 2014 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku podpisania umowy pożyczki w W. a więc poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy udzielającym pożyczki jest zagraniczna osoba fizyczna, a walutą pożyczki jest EURO, zaś przelew pożyczki jest realizowany z prywatnego rachunku bankowego w Chorwacji na rachunek firmowy pożyczkobiorcy prowadzony w walucie EURO w Banku...S.A. umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku podpisania umowy pożyczki w W. a więc poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy udzielającym pożyczki jest zagraniczna osoba fizyczna, a walutą pożyczki jest EURO, oraz gdy przelew pożyczki jest realizowany przez pożyczkodawcę z prywatnego rachunku bankowego w Chorwacji na rachunek firmowy pożyczkobiorcy prowadzony w walucie EURO w Banku... S.A. umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazuje na to bezpośrednio zapis z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 1 ust. 4 pkt 2: „ Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi (...) jeżeli ich przedmiotem są: (...) 2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym czynność cywilnoprawna podlega podatkowi, jeżeli są spełnione dwie przesłanki – nabywca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W omawianym przypadku nie została spełniona druga przesłanka, ponieważ podpisanie umowy pożyczki (czynność cywilnoprawna) zostało dokonane w W., a więc poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym przedmiotowa umowa pożyczki nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Art . 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu - który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki. W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa pożyczki będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Pożyczka będzie podlegała również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca - pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 22 września 2014 r. w W. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy osobą fizyczną, obywatelem Chorwacji (pożyczkodawca) a osobą prawną Spółką S. Spółka z o.o. mającą siedzibę w Warszawie (pożyczkobiorca). Przedmiotem pożyczki była kwota 200.000 EURO przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kwota pożyczki została przekazana z Banku w Chorwacji, z rachunku prywatnego pożyczkodawcy na rachunek firmowy pożyczkobiorcy prowadzony w walucie EURO w Banku... S.A. Z przesłanego do wniosku uzupełnienie wynika, że w chwili zawarcia umowy pożyczki, tj. w dniu 22 września 2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku bankowym pożyczkodawcy w Chorwacji a więc poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pożyczka (środki pieniężne) zostały przekazane na rachunek bankowy pożyczkobiorcy w dniu 15 października 2014 r.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki w chwili jej zawarcia znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa została zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.