IPPB2/4514-469/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-469/15-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 3. nabycie nieruchomości
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. spółki
 6. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Spółka zamierza nabyć lokal niemieszkalny, usługowo-handlowy, działający w obrocie pod nazwą „C.” stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej składającej się z działek gruntu, a także inne związane z nimi materialne i niematerialne składniki majątkowe od innej spółki (dalej: Zbywca).

Zbywca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Zbywca jest współwłaścicielem nieruchomości gruntowej (dalej: Grunt) oraz właścicielem przedmiotowego lokalu posadowionego na Gruncie (dalej: Lokal, dalej: Grunt i Lokal łącznie: Nieruchomość). Powyższe prawa własności zostały nabyte przez Zbywcę na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10 lipca 2007 roku.

Działalność gospodarcza Zbywcy polega m.in. na wynajmie powierzchni komercyjnych w Nieruchomości. Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego stosunku do Nieruchomości, (w szczególności do odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem Nieruchomości)

Przedmiotem planowanej transakcji będą następujące składniki:

 • nieruchomość (Lokal wraz z prawem współwłasności Gruntu);
 • umowy najmu dotyczące Nieruchomości (tj. Spółka wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy jako wynajmującego na gruncie umów najmu);
 • prawa własności intelektualnej ściśle związane z Nieruchomością, obejmujące prawa autorskie do projektów odnoszących się do Nieruchomości, w tym do prawa do logotypu oraz sześciu piktogramów na wskazanych polach eksploatacji);
 • prawa z depozytów oraz innych zabezpieczeń dostarczonych przez najemców w związku z ww. umowami najmu;
 • wybrane rzeczy ruchome konieczne do odpowiedniego funkcjonowania Nieruchomości (w tym przynależności związane z Nieruchomością).

Nieruchomość oraz pozostałe składniki przenoszone w ramach transakcji nie są wyodrębnione finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa Zbywcy.

Jednocześnie, Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż pozostałe składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zbywcę nie zostaną przeniesione na Spółkę. W ramach planowanej transakcji nie dojdzie do zbycia na rzecz Spółki m.in.:

 • pożyczek oraz kredytów bankowych;
 • depozytów bankowych (innych niż związane z umowami najmu);
 • umowy rachunków bankowych Zbywcy (w tym rachunków bankowych za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami);
 • środków pieniężnych;
 • tajemnic przedsiębiorstwa Zbywcy;
 • jakichkolwiek innych niż wymienione powyżej należności i zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą Zbywcy;
 • ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów (np. handlowych czy korporacyjnych) związanych z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością);
 • umów dotyczących usług zarządzania Nieruchomością;
 • umów dotyczących obsługi technicznej Nieruchomości;
 • umów dotyczących dostawy mediów;
 • umów dotyczących usług ochrony;
 • umów dotyczących usług utrzymania czystości na Nieruchomości;
 • umów dotyczących usług księgowych, prawnych i marketingowych;
 • pozostałych umów niebędących przedmiotem transferu;
 • oznaczenia indywidualizującego Zbywcę (czyli firmy Zbywcy).

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż niektóre aktywa i zobowiązania oraz umowy, które są niezbędne do zapewnienia pełnej zdolności operacyjnej Nieruchomości, nie zostaną przeniesione na Spółkę w ramach planowanej transakcji.

Ponadto należy również podkreślić, że w związku, iż Zbywca nie zatrudnia pracowników dla których Nieruchomość stanowiłaby zakład pracy, planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie związana z przejściem zakładu pracy na Spółkę.

Po nabyciu Nieruchomości od Zbywcy Spółka będzie musiała podjąć współpracę z odpowiednimi dostawcami usług i zawrzeć z nimi umowy we własnym imieniu i na własny rachunek, a także otworzyć rachunki bankowe oraz zabezpieczyć płynność finansową dla celów bieżącej działalności operacyjnej. Bez podjęcia powyższych działań Spółka nie będzie mogła samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości będącej przedmiotem planowanej transakcji.

Spółka będzie wykorzystywać nabytą Nieruchomość do działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, korzystając z własnych zasobów, na podstawie zawartych przez siebie umów.

Dodatkowo, Spółka pragnie zwrócić uwagę, że odpowiednie zapytanie w odniesieniu do transakcji zbycia Nieruchomości zostanie sformułowane również przez Zbywcę Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z zawarciem przedmiotowej transakcji zakupu Nieruchomości, strony będą miały prawo do rezygnacji ze zwolnienia iWyboru opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie stosownych oświadczeń, zaś Spóika będzie rniaia prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy w związku z opodatkowaniem transakcji sprzedaży Nieruchomości podatkiem od towarów i usług na Spółce, jako nabywającym, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 25 listopada 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-902/15-2/RM.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W związku, iż w ocenie Spółki, przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (pomimo przysługującego zwolnienia strony transakcji wystąpią z oświadczeniem dotyczącym rezygnacji ze zwolnienia), na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy dostawa Nieruchomości spełnia przesłanki określone w ustawie o VAT do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Podatnicy, zgodnie z treścią art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, mogą zrezygnować ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, pod warunkiem, że: (i) są czynnymi podatnikami VAT oraz (ii) jednocześnie złożą odpowiednie oświadczenia, że wybierają opodatkowanie dostawy Budynku będącego przedmiotem transakcji. Na skutek podjęcia decyzji przez Spółkę, jak również przez Zbywcę o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przedmiotowa dostawa Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT, która obecnie wynosi 23%.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2015 r. nr 626), podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednakże zgodnie z art. 2 lit. 4a tejże ustawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę, iż planowana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy uznać, iż transakcja te nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie, że nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu planowanej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży - wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Spółka zamierza nabyć lokal niemieszkalny, usługowo-handlowy, działający w obrocie pod nazwą „C.” stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej składającej się z działek gruntu, a także inne związane z nimi materialne i niematerialne składniki majątkowe od innej spółki (Zbywca). Zbywca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Zbywca jest współwłaścicielem nieruchomości gruntowej (Grunt) oraz właścicielem przedmiotowego lokalu posadowionego na Gruncie (Lokal, Grunt i Lokal łącznie: Nieruchomość). Powyższe prawa własności zostały nabyte przez Zbywcę na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10 lipca 2007 roku. Działalność gospodarcza Zbywcy polega m.in. na wynajmie powierzchni komercyjnych w Nieruchomości. Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego stosunku do Nieruchomości, (w szczególności do odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem Nieruchomości) Przedmiotem planowanej transakcji będą następujące składniki: nieruchomość (Lokal wraz z prawem współwłasności Gruntu); umowy najmu dotyczące Nieruchomości (tj. Spółka wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy jako wynajmującego na gruncie umów najmu); prawa własności intelektualnej ściśle związane z Nieruchomością, obejmujące prawa autorskie do projektów odnoszących się do Nieruchomości, w tym do prawa do logotypu oraz sześciu piktogramów na wskazanych polach eksploatacji); prawa z depozytów oraz innych zabezpieczeń dostarczonych przez najemców w związku z ww. umowami najmu; wybrane rzeczy ruchome konieczne do odpowiedniego funkcjonowania Nieruchomości (w tym przynależności związane z Nieruchomością). Nieruchomość oraz pozostałe składniki przenoszone w ramach transakcji nie są wyodrębnione finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa Zbywcy. Jednocześnie, Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż pozostałe składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zbywcę nie zostaną przeniesione na Spółkę. W ramach planowanej transakcji nie dojdzie do zbycia na rzecz Spółki m.in.: pożyczek oraz kredytów bankowych; depozytów bankowych (innych niż związane z umowami najmu); umowy rachunków bankowych Zbywcy (w tym rachunków bankowych za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami); środków pieniężnych; tajemnic przedsiębiorstwa Zbywcy; jakichkolwiek innych niż wymienione powyżej należności i zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą Zbywcy; ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów (np. handlowych czy korporacyjnych) związanych z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością); umów dotyczących usług zarządzania Nieruchomością; umów dotyczących obsługi technicznej Nieruchomości; umów dotyczących dostawy mediów; umów dotyczących usług ochrony; umów dotyczących usług utrzymania czystości na Nieruchomości; umów dotyczących usług księgowych, prawnych i marketingowych; pozostałych umów niebędących przedmiotem transferu; oznaczenia indywidualizującego Zbywcę (czyli firmy Zbywcy).Wnioskodawca zaznaczył, że niektóre aktywa i zobowiązania oraz umowy, które są niezbędne do zapewnienia pełnej zdolności operacyjnej Nieruchomości, nie zostaną przeniesione na Spółkę w ramach planowanej transakcji. Wnioskodawca podkreślił, że w związku, iż Zbywca nie zatrudnia pracowników dla których Nieruchomość stanowiłaby zakład pracy, planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie związana z przejściem zakładu pracy na Spółkę. Po nabyciu Nieruchomości od Zbywcy Spółka będzie musiała podjąć współpracę z odpowiednimi dostawcami usług i zawrzeć z nimi umowy we własnym imieniu i na własny rachunek, a także otworzyć rachunki bankowe oraz zabezpieczyć płynność finansową dla celów bieżącej działalności operacyjnej. Bez podjęcia powyższych działań Spółka nie będzie mogła samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości będącej przedmiotem planowanej transakcji. Spółka będzie wykorzystywać nabytą Nieruchomość do działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, korzystając z własnych zasobów, na podstawie zawartych przez siebie umów.

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2015 r. Nr IPPP3/4512-902/15-2/RM w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym: „Na skutek podjęcia ww. decyzji przez Spółkę, jak również przez Zbywcę, o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przedmiotowa dostawa Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT, która obecnie wynosi 23%. (...) Uwzględniając okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle powyższych przepisów, należy stwierdzić, iż negatywne przesłanki określone w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie będą miały zastosowania, gdyż przedmiotowa sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów oraz nie będzie zwolniona z VAT”.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IBPB-2-1/4514-348/15/AD | Interpretacja indywidualna

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
IBPP3/443-354/14/KG | Interpretacja indywidualna

nabycie nieruchomości
IPPP2/4512-105/15-5/AO | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-420/15/HK | Interpretacja indywidualna

spółki
IPPB3/4510-806/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IBPB-2-1/4514-298/15/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.