IPPB2/4514-453/15-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż budowli w postaci tablic reklamowych jako opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, jeżeli Strony w zakresie Transakcji dotyczącej budynku i gruntu korzystającej ze zwolnienia z podatku od towarów i usług złożą zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze o wyborze opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług, w powyższym zakresie także znajdzie zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy.
IPPB2/4514-453/15-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. transakcja
 6. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. (data nadania 22 grudnia 2015 r., data wpływu 28 grudnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr IPPP2/4512-1000/15-2/KOM i Nr IPPB2/4514-453/15-2/MZ (data nadania 18 grudnia 2015 r., data doręczenia 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży Centrum Handlowego (S. I.) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży Centrum Handlowego (S. I.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w trakcie zmiany nazwy na: P. Sp. z o.o.; dalej: Wnioskodawca lub Nabywca) jest polską spółką kapitałową z siedzibą w W. Nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą, która docelowo polegać ma na wynajmie lokali komercyjnych (w chwili obecnej dokonywane są czynności prawne zmierzające do nabycia takich nieruchomości bezpośrednio lub udziałów spółek posiadających takie nieruchomości). Inwestycje Wnioskodawcy na rynku nieruchomości komercyjnych mogą mieć mianowicie formę zarówno inwestycji bezpośrednich (zakup bezpośredni nieruchomości komercyjnych) lub pośrednich - poprzez zakup udziałów/akcji w podmiotach zależnych (co do zasady polskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). R. Poland sp. z o.o. (dalej: R. lub Dostawca), będąca czynnym podatnikiem VAT, prowadzi obecnie działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali komercyjnych, mieszczących się w centrum handlowym, stanowiącym środki trwałe R. (dalej: Centrum, Centrum handlowe), które to Centrum stanowi własność Dostawcy. R. posiada obecnie Centrum Handlowe w I. Centrum działa pod nazwą S. I. i zostało wybudowane przez R. w 2001 r. (data pozwolenia na użytkowanie) na niezabudowanym gruncie nabytym w tym celu w 2000 r. Nabycie gruntu podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i Dostawcy przysługiwało przy tym nabyciu prawo do odliczenia podatku naliczonego. R. przysługiwało ponadto prawo do odliczenia podatku naliczonego od nakładów dokonanych na budowę tego Centrum. Nakłady te ponoszone były w latach 2000 - 2001.

Nieruchomość Centrum obejmuje: grunt, na którym zostały zbudowane: budynek oraz budowle w postaci tablic reklamowych - objęte księgą wieczystą.

Budynek Centrum stanowi w całości jeden środek trwały; każda budowla jest w całości odrębnym od budynku środkiem trwałym; R. dokonała nakładów ulepszających budynek tego Centrum, których wartość przekroczyła 30% jego wartości początkowej i od nakładów tych R. również przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego - przekroczenie tego progu nastąpiło w 2012 r. (nakłady przekraczające próg oddano do użytkowania w tym samym roku), a po tym roku nakłady dokonane na ulepszenie nie przekroczyły 30% zaktualizowanej wartości tego środka trwałego.

Budowle wchodzące w skład Centrum nie były przedmiotem żadnych prac ulepszających. W skład Centrum jako obiektu wchodzą także ruchomości oraz prawa autorskie do opracowań architektonicznych związanych z jego budową i późniejszymi ulepszeniami - w związku z nabyciem tych rzeczy i praw R. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Oddanie pierwszego lokalu w tym Centrum do korzystania na podstawie umowy najmu nastąpiło w 2001 r.; niezwłocznie po dokonaniu ulepszeń przekraczających 30% wartości początkowej budynku, ulepszenia te zostały oddane do korzystania najemcom.

R. nie była zobowiązana do dokonywania korekt podatku naliczonego ani na podstawie art. 90a UVAT ani art. 91 UVAT, jak również do rozliczania podatku naliczonego na zasadach proporcji. R. wynajmowała i wynajmuje powierzchnie handlowe w opisanym Centrum. W Centrum nie ma żadnych powierzchni przeznaczonych na wynajem, które nigdy nie byłyby przedmiotem najmu. W budynku Centrum około 10% jego powierzchni nie jest przeznaczone na wynajem, gdyż zajęte jest pod pomieszczenia techniczne takie jak np. kotłownia, czy węzły cieplne, które konieczne są dla funkcjonowania Centrum jako całości i dlatego służą one interesom wszystkich najemców. Działalność R. polegająca na wynajmowaniu lokali w Centrum oraz świadczeniu usług dodatkowych na rzecz najemców podlegała i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Centrum nigdy nie służyło Dostawcy do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Centrum zarządzane jest przez podmiot trzeci na podstawie odrębnej umowy o zarządzanie. Zarządca organizuje całą działalność gospodarczą prowadzoną przez R. w ramach Centrum, w tym w szczególności zatrudnia pracowników niezbędnych do obsługi wynajmowanych lokali, pośredniczy w zawieraniu w imieniu R. umów z dostawcami mediów oraz pośredniczy przy zawieraniu umów najmu pomiędzy R. i najemcami. W związku z powyższym, R. na dzień złożenia wniosku nie zatrudnia żadnych pracowników. Ponadto, bieżącą obsługą techniczną Centrum zajmuje się podmiot trzeci, zatrudniający niezbędny personel, wykonujący takie czynności jak: sprzątanie, konserwacja, dozór itp.

Zarząd R. rozważa dokonanie sprzedaży Centrum handlowego, które zostało wybudowane na gruntach należących do R., czyli S. I. na rzecz Nabywcy (dalej: Transakcja). Przeniesienie prawa do dysponowania przedmiotem transakcji na Nabywcę planowane jest na grudzień 2015 r. lub początek 2016 r.

Przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży (dalej: Sprzedaż Centrum) mają być, zgodnie z wolą stron:

 1. nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem Centrum oraz towarzyszącymi jej budowlami,
 2. ruchomości znajdujące się na wskazanej wyżej nieruchomości, stanowiące niezbędne wyposażenie Centrum (np. urządzenia do sprzątania, urządzenia do liczenia klientów, meble),
 3. zabezpieczenia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umów najmu, ustanowione przez poszczególnych najemców, w tym w szczególności prawa z gwarancji, kaucje/depozyty składane przez najemców, a także oświadczenia najemców o poddaniu się egzekucji,
 4. majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do projektów architektonicznych i innych projektów dotyczących prac wykonanych przez podmioty trzecie w związku z budową Centrum i adaptacją pomieszczeń na potrzeby najemców,
 5. dokumentacja prawna i techniczna związana z Centrum,
 6. prawa z umów ubezpieczeń majątkowych dotyczących Centrum.

W wyniku Sprzedaży Centrum, na podstawie art. 678 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: KC), Nabywca wstąpi w stosunki najmu na miejsce R. w odniesieniu do umów najmu, których stroną jest R., związanych z nieruchomością będącą przedmiotem Transakcji.

Intencją Nabywcy jest kontynuowanie działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez Dostawcę w ramach Centrum, tj. opodatkowanej podatkiem od towarów i usług działalności w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek najemcom na cele prowadzonej przez nich działalności handlowo - usługowej. W tym celu Nabywca, po nabyciu Centrum, będzie musiał zawrzeć umowę lub umowy na usługi zarządzania Centrum oraz inne umowy konieczne dla jego funkcjonowania, a dotyczące np. obsługi technicznej, dostawy mediów, gdyż umowy zawarte w tym zakresie przez Dostawcę zostaną rozwiązane przed dokonaniem Sprzedaży Centrum. Nie można przy tym wykluczyć, że Nabywca zawrze dla nabywanego Centrum takie umowy z tymi samymi dostawcami usług lub mediów, którzy obsługują dotychczas to Centrum na podstawie umowy/umów z R. Decyzja w zakresie wyboru dostawców takich usług będzie leżeć jednak w gestii Nabywcy, a R. nie będzie miał na ten fakt żadnego wpływu.

Planowana Sprzedaż Centrum (stanowiącego własność R.) nie będzie natomiast obejmowała składników majątkowych i niemajątkowych R. związanych z całokształtem prowadzonej przez R. działalności, które nie należą do zespołu składników wchodzących w skład Centrum.

Sprzedaż nie będzie więc obejmować:

 1. ksiąg handlowych R.,
 2. należności i zobowiązań R. wynikających z finansowania działalności R. (pożyczki i kredyty),
 3. praw i obowiązków wynikających z umów o świadczenie usług dotyczących funkcjonowania Centrum, w tym w szczególności umowy o zarządzanie,
 4. środków pieniężnych R.,
 5. wierzytelności R. o zapłatę czynszów najmu za okres do dnia sprzedaży Centrum,
 6. znaków towarowych,
 7. nazwy przedsiębiorstwa R.,
 8. praw i obowiązków wynikających z umowy rachunków bankowych R. (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których R. dokonuje rozliczeń z najemcami),
 9. tajemnic przedsiębiorstwa R. oraz know-how związanego z prowadzeniem działalności z zakresu wynajmu powierzchni handlowych i usługowych,
 10. praw i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu, gdzie znajduje się siedziba R.,
 11. praw i obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności przez Dostawcę, np. umów o prowadzenie ksiąg rachunkowych, umów o świadczenie usług doradztwa prawnego.

Centrum przeznaczone do sprzedaży na rzecz Nabywcy nie stanowi oddziału Dostawcy, ani też jego wyodrębnionego zakładu. Plan kont Dostawcy pozwala na identyfikację przychodów i kosztów Centrum i ustalenie jego wyników finansowych. Księgi rachunkowe Dostawcy pozwalają na przypisanie aktywów do Centrum handlowego, a także pozwalają na przypisanie do nich zobowiązań i wierzytelności.

Dostawca posiada odrębne rachunki bankowe przypisane do Centrum, na które wpływają jego należności z tytułu najmu powierzchni w Centrum oraz przy pomocy których reguluje swoje zobowiązania dotyczące tego Centrum.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania i zakres składników majątkowych, które mają być przedmiotem Sprzedaży Centrum, zamiarem R. i Nabywcy jest, aby transakcja ta została ukształtowana jako umowa sprzedaży poszczególnych składników majątkowych, niestanowiących przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa R. Zamiary te zostaną odzwierciedlone w umowie zawieranej pomiędzy stronami. Nabywca i R. nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa handlowego ani podatkowego.

W przypadku uznania, że planowana transakcja Sprzedaży Centrum jest opodatkowana (w całości lub w części) podatkiem od towarów i usług i podlega zwolnieniu z tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, Nabywca i R. złożą oświadczenia o wyborze opodatkowania tej transakcji, na podstawie art. 43 ust. 10 tej ustawy.

R. zamierza wystawić w związku ze Sprzedażą Centrum stosowną fakturę VAT na rzecz Nabywcy.

Po zakończeniu planowanej operacji - Sprzedaży Centrum zbudowanego na gruncie należącym do R., R. nie będzie prowadzić działalności w zakresie wynajmu nieruchomości. Nie można wykluczyć, że jej udziałowcy podejmą decyzję o likwidacji R.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Tablice reklamowe nie stanowią wolno stojącego trwale związanego z gruntem urządzenia reklamowego. Są to tablice zamontowane na elewacji budynku, trzy tablice z trzech stron budynku.
 2. Tablice były montowane w czasie budowy obiektu. Dostawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wytworzeniem tych tablic.
 3. Tablice nie były przedmiotem odrębnych umów najmu, jednakże pośrednio były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych - tablice służyły do ekspozycji logotypów najemców (bez odrębnych opłat) lub reklamy samego centrum. Zatem, w stosunku do budowli wybudowanych przez Dostawcę nastąpiło pierwsze zasiedlenie.
 4. Wszystkie lokale przeznaczone na wynajem w tym centrum są i były cały czas wynajmowane i tak było też z częściami ulepszonymi w 2012 r. - niezwłocznie po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej budynku centrum powierzchnie te zostały oddane do używania najemcom.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Sprzedaż Centrum na rzecz Nabywcy, które zostało wybudowane na gruncie należącym do Dostawcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy planowana sprzedaż S. I. na rzecz Nabywcy będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT, przy czym stronom będzie przysługiwało prawo wyboru opodatkowania tej transakcji podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 UVAT...
 3. Czy po dokonaniu planowanej Transakcji i otrzymaniu faktury VAT potwierdzającej jej dokonanie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b pkt 1 UVAT)...
 4. Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem od towarów i usług na nabywcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 15 stycznia 2016 r. została wydana interpretacja Nr IPPP2/4512-1000/15-4/KOM.

Stanowisko Wnioskodawcy, w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem od towarów i usług, na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia PCC w odniesieniu do planowanej transakcji (na mocy regulacji zawartej w przepisie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania danej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem m.in. umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości, lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

W związku z faktem, że planowana dostawa Centrum Handlowego będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, Transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Konsekwentnie, na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczania PCC w związku z planowaną Transakcją nabycia Centrum Handlowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne, w tym umowy sprzedaży podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia Nieruchomości przybierze postać umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2016 r. Nr IPPP1/4512-1000/15-4/KOM w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: (...) Ponadto, z uwagi na to, że dostawa budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie części gruntu, na którym jest on posadowiony również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy. Jednocześnie nie będzie miał tu zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż rozpatruje się go tylko w sytuacji, gdy do danej transakcji zbycia nie ma zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a z taką sytuacją nie mamy tu do czynienia. Z uwagi na to, że dostawa budynku Centrum korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, rozpatrywanie możliwości zwolnienia tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 jest bezprzedmiotowe. Należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia z VAT w ramach art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy podatnik może zrezygnować i dokonać dobrowolnego opodatkowania sprzedaży budynków. Na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Tak więc, ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, zgodnie z treścią ust. 11 ww. artykułu musi zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc Dostawca oraz Wnioskodawca po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy będą mogli wybrać opodatkowanie budynku i zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT przysługującego im na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wówczas transakcja dot. budynku Centrum łącznie z częścią gruntu, na którym jest on posadowiony, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatku w wysokości 23%. (...) w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, ww. tablice nie są budowlami, tak więc nie znajdzie tu zastosowania ani art. 43 ust. 1 pkt 10 ani art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż nie wystąpi dostawa budowli, do której można by „przypisać” grunt. Nie są to również urządzenia budowlane, które byłyby opodatkowane taką samą stawka podatku VAT jak budynek lub budowle, z którymi są związane. Wobec braku możliwości zastosowania ww. zwolnienia od podatku dla dostawy tych tablic analizy wymaga zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W niniejszych okolicznościach Dostawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wytworzeniem tych tablic, a ponadto, choć nie były przedmiotem odrębnych umów najmu, to pośrednio były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż służyły do ekspozycji logotypów najemców lub reklamy samego Centrum. Tak więc dostawa tablic reklamowych nie będzie mogła korzystać także ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Skoro zatem dostawa tablic reklamowych nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, to ich dostawę Dostawca powinien opodatkować według stawki właściwej dla towaru będącego przedmiotem dostawy. (...) Tak więc analiza wskazanych okoliczności sprawy, jak i to, że sprzedaż przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy budynku Centrum wraz z tablicami reklamowymi na nim zawieszonymi będzie opodatkowana podatkiem VAT prowadzi do wniosku, że po otrzymaniu przez Wnioskodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej dokonanie przedmiotowej transakcji, będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu nieruchomości, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust.1 ustawy, tzn. Wnioskodawca jako podatnik VAT w ramach czynności opodatkowanych nabędzie nieruchomość z zamiarem jej wykorzystania do czynności opodatkowanych.

A zatem, sprzedaż budowli w postaci tablic reklamowych jako opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, jeżeli Strony w zakresie Transakcji dotyczącej budynku i gruntu korzystającej ze zwolnienia z podatku od towarów i usług złożą zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze o wyborze opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług, w powyższym zakresie także znajdzie zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.