IPPB2/4514-450/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że czynność podziału Spółek Dzielonych przez wydzielenie nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-450/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. podział spółki
 5. podział spółki przez wydzielenie
 6. przedmiot opodatkowania
 7. umowa spółki
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

R. P. sp. z o.o. <dalej: R. P., Wnioskodawca>, będąca czynnym podatnikiem VAT, została utworzona jako spółka celowa, której przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości. Większościowym wspólnikiem Wnioskodawcy jest R. Poland sp. z o.o., <dalej: R. Poland>, która rozważa przeprowadzenie podziału, w wyniku którego, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do R. P. zostanie wydzielona część majątku i działalności R. Poland. Również udziałowcy siostrzanych spółek względem R. Poland zamierzają dokonać podziału, w wyniku którego, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do R. P. zostaną wydzielone części majątków i działalności tych spółek, w postaci centrów handlowych <dalej: Centrum, Centra, Centra handlowe>.

W skład majątku, który ma zostać wydzielony do R. P., wchodzą następujące Centra handlowe:

 • S. A. – obiekt należący do R. Poland, wybudowany na gruncie dzierżawionym od 1999 r. od spółdzielni mieszkaniowej; nieruchomość Centrum obejmuje: grunt, na którym zostało zbudowane, budynek oraz budowle w postaci tablic reklamowych - objęte księgami wieczystymi; budynek Centrum stanowi w całości jeden środek trwały; każda budowla jest w całości odrębnym od budynku środkiem trwałym; w skład Centrum jako obiektu wchodzą także ruchomości oraz prawa autorskie do opracowań architektonicznych związanych z jego budową i późniejszymi ulepszeniami; oddanie pierwszego lokalu w tym Centrum do korzystania na podstawie umowy najmu nastąpiło w 2001 r.;
 • S. B. – obiekt należący do R. D. Poland sp. z o.o. <dalej: R. D.>, wybudowany na dzierżawionym gruncie od 2000 r. od spółdzielni mieszkaniowej; nieruchomość Centrum obejmuje: prawo do gruntu wynikające z umowy dzierżawy, na którym zostało zbudowane, budynek oraz budowle w postaci tablic reklamowych – objęte księgą wieczystą; budynek Centrum stanowi w całości jeden środek trwały; każda budowla jest w całości odrębnym od budynku środkiem trwałym; w skład Centrum jako obiektu wchodzą także ruchomości oraz prawa autorskie do opracowań architektonicznych związanych z jego budową i późniejszymi ulepszeniami, oddanie pierwszego lokalu w tym Centrum do korzystania na podstawie umowy najmu nastąpiło w 2001 r. (umowa najmu została zawarta w 2000 r.);
 • S. C. – obiekt należący do R. S. Poland sp. z o.o. <dalej: R. S.>, wybudowany na gruncie dzierżawionym od 2000 r. od spółdzielni mieszkaniowej; nieruchomość Centrum obejmuje: prawo do gruntu wynikające z umowy dzierżawy, na którym zostało zbudowane, budynek oraz budowle w postaci tablic reklamowych – objęte księgami wieczystymi; budynek Centrum stanowi w całości jeden środek trwały; każda budowla jest w całości odrębnym od budynku środkiem trwałym; w skład Centrum jako obiektu wchodzą także ruchomości oraz prawa autorskie do opracowań architektonicznych związanych z jego budową i późniejszymi ulepszeniami; oddanie pierwszego lokalu w tym Centrum do korzystania na podstawie umowy najmu nastąpiło w 2002 r.;

Zarówno R. Poland, R. D. oraz R. S. <dalej: Spółki, Spółki dzielone> wynajmowały i wynajmują powierzchnie handlowe w opisanych wyżej Centrach. W Centrach tych nie ma żadnych powierzchni przeznaczonych na wynajem, które nigdy nie byłyby przedmiotem najmu. Działalność Spółek polegająca na wynajmowaniu lokali we wskazanych Centrach oraz świadczeniu usług dodatkowych na rzecz najemców podlegała i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Centra zarządzane są przez podmiot trzeci na podstawie odrębnych umów o zarządzanie. Zarządca organizuje całą działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółki dzielone w ramach Centrów, w tym w szczególności zatrudnia pracowników niezbędnych do obsługi wynajmowanych obiektów, pośredniczy w zawieraniu w imieniu Spółek umów z dostawcami mediów oraz pośredniczy przy zawieraniu umów najmu pomiędzy Spółkami i najemcami. W związku z powyższym, Spółki na dzień złożenia wniosku nie zatrudniają żadnych pracowników. Ponadto, bieżącą obsługą techniczną Centrów zajmuje się podmiot trzeci, zatrudniający niezbędny personel, wykonujący takie czynności jak: sprzątanie, konserwacja, dozór itp.

Zarządy Spółek dzielonych rozważają przeprowadzenie podziału Spółek, w wyniku którego, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, na istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – R. P. zostanie wydzielona część majątku i działalności Spółek dzielonych. Planowana operacja ma za zadanie wyodrębnienie pewnego fragmentu działalności Spółek, jakim są wskazane powyżej S., w taki sposób, aby możliwa była kontynuacja tej działalności już po wydzieleniu tych Centrów do R. P.

W dalszej kolejności, zamiarem wspólnika Wnioskodawcy jest sprzedaż 100% udziałów R. P. do nabywcy – B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (w chwili składania tego wniosku trwa procedura zmiany firmy tego podmiotu na P. Sp. z o.o.) będącego spółką prawa handlowego z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej <dalej: Nabywca>, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP). Przeniesienie prawa do udziałów w R. P. na Nabywcę planowane jest na grudzień 2015 r. lub początek 2016 r.

Intencją Nabywcy jest kontynuowanie działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez Spółki dzielone w ramach Centrów, tj. opodatkowanej podatkiem od towarów i usług działalności w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek najemcom na cele prowadzonej przez nich działalności handlowo – usługowej.

Opisywana konstrukcja związana jest z możliwym zakończeniem działalności Spółek dzielonych, a jedynym sposobem na nieprzerwane funkcjonowanie S. opisanych powyżej jest takie ich wyodrębnienie, aby stanowiły ono w pełni funkcjonalną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Centra handlowe zostały wybudowane na dzierżawionych nieruchomościach, a taka sytuacja implikuje szereg problemów prawnych związanych z przeniesieniem takich Centrów na inny podmiot. S. A., B. i C. będzie, po wydzieleniu do R. P., kontynuował swoją działalność w niezmienionych ramach organizacyjnych, w taki sam sposób, w jaki działa w ramach Spółek dzielonych i przy wykorzystaniu tych samych usługodawców zewnętrznych. Przewiduje się bowiem, że, o ile będzie to możliwe z prawnego punktu widzenia, wszelkie umowy zapewniające nieprzerwane funkcjonowanie S. zostaną wraz z nim przeniesione do R. P. w ramach procedury podziału Spółek. W konsekwencji, z mocy prawa R. P. stanie się stroną takich umów w miejsce Spółek dzielonych.

W związku z planowanym wydzieleniem Spółki dzielone przeprowadziły szereg czynności organizacyjnych, które były skierowane na jak najpełniejsze wyodrębnienie funkcjonalno -organizacyjne oraz finansowe S. A., B. oraz C.. W tym celu:

 1. dostosowano strukturę organizacyjną w ten sposób, aby Centra posiadały przypisanego managera, zatrudnionego w podmiocie zarządzającym, z którym Wnioskodawca zawarł stosowną umowę;
 2. Spółki przypisały aktywa do Centrów, w tym przypisała do tych Centrów nieruchomości (grunty), umowy dzierżawy, naniesienia na grunt (budynki i budowle);
 3. Centrom handlowym przypisano składniki majątku ruchomego służące wykonywaniu działalności w tych Centrach;
 4. Spółki dzielone określiły jakie zobowiązania oraz wierzytelności przypadają na dany S.;
 5. Spółki przypisały również umowy najmu lokali znajdujących się w S., a także umowy o świadczenie usług lub na dostawę towarów, jak również licencje na programy komputerowe, związane z tymi Centrami;
 6. S. przypisano osobne rachunki bankowe, na które wpływają należności od najemców lokali znajdujących się w danym Centrum oraz z którego regulowane są zobowiązania przypisane do danego Centrum;
 7. plan kont Spółek dzielonych, na poziomie analitycznym, pozwala na identyfikację przychodów i kosztów konkretnego S. i ustalenie jego wyniku finansowego. Dzięki temu Spółki są w stanie sporządzić odrębny rachunek zysków i strat dla danego Centrum.

Wdrożenie powyższych rozwiązań organizacyjnych zostało dokonane na podstawie stosownych uchwał Zarządów Spółek.

Zamiarem Zarządów Spółek dzielonych jest, aby R. P. przejęła Centra wybudowane przez Spółki na nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy dzierżawy jako zorganizowane części przedsiębiorstw, wraz ze wszystkimi zobowiązaniami oraz wierzytelnościami przypadającymi na dane Centrum, w szczególności wraz z umową dzierżawy nieruchomości, na której posadowione zostało każde Centrum oraz innymi składnikami majątkowymi przypisanymi do nich.

Również intencją Wnioskodawcy jest nabycie Centrów handlowych w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Opisane wyżej działania restrukturyzacyjne pozwoliły na stworzenie takiego modelu funkcjonowania S. A., B. oraz C., który umożliwia ich wydzielenie do R. P. jako odrębnej jednostki a w konsekwencji pozwalają zaoferować Nabywcy zakup wydzielonego do niej majątku (poprzez sprzedaż udziałów w R. P.) bez konieczności uzyskiwania na to zgody właściciela gruntu, na którym znajduje się każde z Centrów handlowych.

Plany kont Spółek dzielonych pozwalają na identyfikację przychodów i kosztów dla danego Centrum handlowego i ustalenie jego wyniku finansowego. Księgi rachunkowe Spółek pozwalają na przypisanie aktywów do określonego Centrum handlowego a także pozwalają na przypisanie do niego zobowiązań i wierzytelności.

Spółki dzielone posiadają rachunki bankowe przypisane do danego Centrum, na który wpływają należności Spółek z tytułu najmu powierzchni w określonym Skwerze Handlowym oraz przy pomocy którego reguluje swoje zobowiązania dotyczące danego Centrum.

Zarządy Spółek dzielonych planują, że w ramach planowanego ich podziału, R. P. przejmie zorganizowane części przedsiębiorstw Spółek w postaci poszczególnych S., które obejmować będą w szczególności:

 1. ogół praw i obowiązków wynikających z umów dzierżawy gruntów, na których zlokalizowane zostały S. – dla S. A., objęte księgami wieczystymi; dla S. B., objęte księgą wieczystą; dla S. C. objęte księgami wieczystymi.
 2. ogół praw Spółek dzielonych do naniesień – budynków i budowli – składających się na dane Centrum (np. urządzenia do sprzątania, urządzenia do liczenia klientów, meble),
 3. ruchomości znajdujące się na tych nieruchomościach, stanowiące niezbędne wyposażenie Centrów,
 4. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawarte z najemcami powierzchni w Centrach,
 5. zabezpieczenia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umów najmu, ustanowione przez poszczególnych najemców, w tym w szczególności prawa z gwarancji, kaucje/ depozyty składane przez najemców a także oświadczenia najemców o poddaniu się egzekucji,
 6. majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do projektów architektonicznych i innych projektów dotyczących prac wykonanych przez podmioty trzecie w związku z budową Centrów i adaptacją pomieszczeń na potrzeby najemców,
 7. dokumentację prawną i techniczną związaną z Centrami,
 8. prawa i obowiązki wynikające z umowy rachunku bankowego otwartego dla potrzeb danego Centrum,
 9. prawa z umów ubezpieczeń majątkowych dotyczących tych Centrów,
 10. prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług dotyczących funkcjonowania Centrów, w tym w szczególności umów o zarządzanie, umowy o dostarczanie mediów.

R. P. nie posiada żadnych udziałów w kapitale Spółek dzielonych (jako podmiotach, które będą podlegały podziałowi).

Po zakończeniu planowanej operacji – polegającej na wydzieleniu S. A., B. oraz C. do R. P., Spółki dzielone nie będą prowadzić działalności w zakresie wynajmu nieruchomości. Ze względu na przyjęte procedury podziału spółek (art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych – podział przez wydzielenie), Spółki dzielone, po wydzieleniu z ich struktur zorganizowanych części przedsiębiorstw w postaci S. B., S. A. i S. C. będą dalej funkcjonować w obrocie prawnym. Nie można jednakże wykluczyć, ze wspólnicy podejmą decyzję o likwidacji poszczególnych Spółek.

Po dokonaniu wydzielenia poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci Centrów handlowych ze Spółek dzielonych, w każdej z nich pozostaną pewne składniki majątkowe niezbędne do funkcjonowania Spółek, m.in.:

W R. Poland po dokonaniu podziału tej spółki pozostaną:

 1. środki transportu stanowiące własność Spółki,
 2. znak towarowy,
 3. środki pieniężne,
 4. sprzęt biurowy znajdujący się w siedzibie Spółki.

W R. D. po dokonaniu podziału tej spółki pozostaną:

 1. wybrane ruchomości.

W R. S. po dokonaniu podziału spółki pozostaną:

 1. ruchomości,
 2. środki pieniężne
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów rachunków bankowych nie związanych z funkcjonowaniem S. C.

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż do tutejszego organu złożone zostały wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, dotyczące sytuacji R. Poland, R. S. oraz R. D., a które to transakcje opisane we wskazanych wnioskach stanowią część planowanych działań restrukturyzacyjnych, do których należy również planowane wydzielenie do Wnioskodawcy opisanych S..

Z uwagi na powyższe uwarunkowania i zakres składników majątkowych, które mają być przedmiotem wydzielenia Centrów, zamiarem Spółek dzielonych oraz Wnioskodawcy jest, aby transakcja wydzielenia Centrów do R. P. została ukształtowana jako wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółek dzielonych. Zamiary te zostaną dodatkowo odzwierciedlone w umowie sprzedaży udziałów zawieranej pomiędzy R. Poland i innymi udziałowcami Wnioskodawcy, a Nabywcą. Nabywca i R. Poland nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa handlowego ani podatkowego.

Wnioskodawca podkreśla również, iż do Ministra Finansów został także złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podział Spółek dzielonych przez wydzielenie (w trybie wskazanym w art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych) do Wnioskodawcy S. A., S. B. oraz S. C., w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydzielenie do R. P. S., w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych <dalej: upcc>, podatkowi temu podlegają umowy spółki i jej zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Przy czym, w przypadku umowy spółki ustawodawca w art. 1 ust. 3 ww. ustawy nie wymienił zdarzenia w postaci podziału spółki kapitałowej, jako zdarzenia, które należy uznać dla potrzeb ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych za zmianę umowy spółki.

Uwzględniając powyższe, podkreślić należy, iż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają czynności wymienione w przywołanej regulacji art. 1 ust. 1 upcc.

Biorąc pod uwagę przepisy upcc znajdujące zastosowanie w analizowanej sprawie, wskazać należy, że podział spółki kapitałowej nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 tej ustawy. W konsekwencji w związku z podziałem nie powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, nawet gdyby uznać, że podział spółki kapitałowej jest czynnością wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to należałoby podnieść, iż w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy upcc, podział przez wydzielenie nie skutkowałby w niniejszej sprawie opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy upcc stanowi bowiem, iż jeżeli majątek wnoszony do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje będzie stanowił „przedsiębiorstwo” lub „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” - wówczas taka czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wnioski wynikają także z treści uzasadnienia do ustawy zmieniającej ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych z dniem 1 stycznia 2009 r. Nowelizacja ta implementowała do polskiego systemu prawnego zapisy dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

We wskazanym uzasadnieniu (uzasadnienie projektu ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, druk nr 748 Sejmu RP VI kadencji) stwierdzono wyraźnie, że:

(...) w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych wprowadzono zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy.

Ustawodawca uznał, że czynność zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej majątek w wyniku podziału nie może podlegać opodatkowaniu z dwóch powodów:

 1. naruszałoby to zasadę jednokrotnego pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji kapitałowych; podatek pobierany byłby bowiem pierwszy raz w momencie zawiązania spółki dzielonej (lub podwyższenia jej kapitału zakładowego), drugi raz – w momencie podziału tej spółki (gdzie podatnikiem byłaby spółka przejmująca);
 2. naruszałoby to wprost określoną w dyrektywie 2006/7/WE zasadę braku opodatkowania transakcji podziału spółek kapitałowych.

Podejście to jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe i znajduje potwierdzenie między innymi w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lipca 2012 r., nr IPTPB2/436-53/12-4/MF, który uznał, że:

(...) opisany we wniosku sposób podziału Spółki przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż opisana w pytaniu czynność, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 626 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że czynność podziału Spółek Dzielonych przez wydzielenie nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Końcowo odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczą konkretnej, indywidualnej sprawy, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.