IPPB2/4514-444/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

W przypadku, gdy Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jako były właściciel nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano nieruchomości zamiennej, wówczas powyższe nabycie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 3 lit. a) po spełnieniu warunków zawartych w ww. przepisie.
IPPB2/4514-444/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. umowa sprzedaży
 4. wywłaszczenie
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 13 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 9 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 9 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni była współwłaścicielką w udziale 1/3 (jednej trzeciej) części nieruchomości położonej w obrębie nr 19 wsi W., w gminie N, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, stanowiącej zabudowaną działkę nr ewid. 749/3 (siedemset czterdzieści dziewięć łamane przez trzy), o powierzchni 0,0804 ha (osiemset cztery metry kwadratowe).

W dniu 4 listopada 2014 roku wydana została przez Wojewodę decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa odcinka drogi ekspresowej od rejonu węzła „A” na terenie gminy M. do węzła „B” i powiązania z drogą krajową do skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości M.. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. W pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję znalazła się między innymi zabudowana działka nr ewid. 749/3 w obrębie W., w gminie N., której Wnioskodawczyni była współwłaścicielką.

Decyzja Wojewody wydana została na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.).

W wyniku powołanej wyżej decyzji Wnioskodawczyni oraz pozostałym współwłaścicielom działki nr ewid. 749/3 odjęta została własność nieruchomości - działka nr ewid. 749/3 przeszła na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Decyzją Wojewody z dnia 8 maja 2015 roku, na rzecz byłych współwłaścicieli działki nr ewid. 749/3 o powierzchni 0,0804 m. kw. ustalone zostało odszkodowanie za prawo własności nieruchomości - w tym na rzecz Wnioskodawczyni - kwota 225.361,00 zł. (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych).

Wymienioną kwotę odszkodowania Wnioskodawczyni otrzymała na rachunek bankowy w dniu 9 czerwca 2015 r., Wnioskodawczyni nie przyznano nieruchomości zamiennej.

Ze środków otrzymanych z odszkodowania za to wywłaszczenie Wnioskodawczyni postanowiła kupić mieszkanie.

W dniu 1 października 2015 roku umową sprzedaży sporządzoną przed notariuszem w P. Arturem J. za nr Rep. A Wnioskodawczyni kupiła za cenę 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer 22 (dwadzieścia dwa), o powierzchni użytkowej 38,70 m kw. (trzydzieści osiem metrów kwadratowych siedemdziesiąt setnych metra kwadratowego), lokalu znajdującego się w budynku P. Spółdzielni Mieszkaniowej w P.

Przy powołanej umowie sprzedaży notariusz pobrał 2% podatku od czynności cywilnoprawnych liczonych od ceny nabycia - kwotę 3.400,00 zł (trzy tysiące czterysta złotych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w opisanej sytuacji umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie powinna korzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 3 lit. a) ustawy o tym podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu za pieniądze pochodzące z odszkodowania za odjęcie prawa własności na podstawie decyzji wydanej w wykonaniu przepisów „specustawy drogowej” powinno być zwolnione od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wypełnione są bowiem wszystkie przesłanki zwolnienia wymienione w art. 9 pkt 3) lit. a) ustawy o PCC.

Zgodnie z przepisem: Zwalnia się od podatku sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli nabywcą jest były właściciel nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano nieruchomości zamiennej, w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem że nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty).

W sytuacji Wnioskodawczyni:

 • Wnioskodawczyni była współwłaścicielką nieruchomości, którą wywłaszczono (definicja wywłaszczenia według art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości). Pozbawiono Wnioskodawczynię przysługującego jej udziału w prawie własności w drodze decyzji.
 • Za wywłaszczenie przyznano Wnioskodawczyni odszkodowanie, a nie przyznano nieruchomości zamiennej.
 • Cena sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego pokrywana była ze środków wypłaconych jako odszkodowanie za wywłaszczenie.
 • Nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania - odszkodowanie Wnioskodawczyni otrzymała w dniu ..., mieszkanie Wnioskodawczyni nabyła w dniu 01.10.2015 r.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawczyni wyraża stanowisko, iż w jej sprawie podatek od czynności cywilnoprawnych się nie należał, został niesłusznie pobrany, gdyż czynność korzystała ze zwolnienia zawartego w art. 9 pkt 3) lit. a) ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik):

 1. nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano nieruchomości zamiennej,
 2. nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w przepisach o gospodarce nieruchomościami, który w razie wywłaszczenia spełniałby warunki do przyznania nieruchomości zamiennej,
 3. nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska

- w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem, że nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty).

Procedurę wywłaszczenia nieruchomości reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 1 ww. ustawy, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni była współwłaścicielką w udziale 1/3 (jednej trzeciej) części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę. W dniu 4 listopada 2014 roku wydana została przez Wojewodę decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa odcinka drogi ekspresowej od rejonu węzła „A” na terenie gminy M. do węzła „B” i powiązania z drogą krajową do skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości M. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. W pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję znalazła się między innymi zabudowana działka, której Wnioskodawczyni była współwłaścicielką. Decyzja Wojewody wydana została na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687). W wyniku powołanej wyżej decyzji Wnioskodawczyni oraz pozostałym współwłaścicielom działki odjęta została własność nieruchomości - działka przeszła na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. Decyzją Wojewody na rzecz byłych współwłaścicieli działki ustalone zostało odszkodowanie za prawo własności nieruchomości - w tym na rzecz Wnioskodawczyni - kwota 225.361,00 zł. (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych). Wymienioną kwotę odszkodowania Wnioskodawczyni otrzymała na rachunek bankowy w dniu 9.06.2015 r., Wnioskodawczyni nie przyznano nieruchomości zamiennej. Ze środków otrzymanych z odszkodowania za to wywłaszczenie Wnioskodawczyni postanowiła kupić mieszkanie. W dniu 1.10.2015 roku umową sprzedaży sporządzoną przed notariuszem Wnioskodawczyni kupiła za cenę 170.000,00 zł spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,70 m kw. Przy powołanej umowie sprzedaży notariusz pobrał 2% podatku od czynności cywilnoprawnych liczonych od ceny nabycia - kwotę 3 400,00 zł (trzy tysiące czterysta złotych).

Jak stanowi art. 9 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, warunkiem zwolnienia jest zakup innej nieruchomości w terminie pięciu lat od daty sprzedaży, której wartość nie przekroczy kwoty uzyskanej ceny.

Zatem, w przypadku, gdy Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jako były właściciel nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano nieruchomości zamiennej, wówczas powyższe nabycie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 3 lit. a) po spełnieniu warunków zawartych w ww. przepisie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.