IPPB2/4514-423/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych dotyczących wniesienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
IPPB2/4514-423/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. agio
 2. czynności cywilnoprawne
 3. kapitał zakładowy
 4. kapitał zapasowy
 5. obowiązek podatkowy
 6. podatek od czynności cywilnoprawnych
 7. przedmiot opodatkowania
 8. umowa spółki
 9. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dotyczących wniesienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dotyczących wniesienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan Mirosław B. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „ B.” (dalej: „Wnioskodawca”). W ramach swojej działalności gospodarczej wnioskodawca świadczy usługi z zakresu:

 1. realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, w tym budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.10.Z), (PKD 41.20.Z);
 2. usługi związane z posadzkarstwem, tapetowaniem i oblicowywaniem ścian (PKD 43.33.Z);
 3. wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 4. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
 5. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
 6. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
 7. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
 8. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
 9. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

- opisane w lit. od a) do i) usługi zwane są dalej łącznie: „usługami budowlano-remontowymi” lub „działalnością budowlano-remontową”).

Niezależnie od opisanej powyżej działalności budowlano-remontowej Wnioskodawca prowadzi również działalność krótkotrwałego zakwaterowania. Przedmiotowa działalność opisana jest następującymi kodami PKD:

 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1O.Z);
 2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
 3. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

- opisane w lit. od a) do o) usługi łącznie zwane są dalej: „usługami noclegowymi” lub „działalnością noclegową”).

Pensjonat, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), odpowiada definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT z uwagi na jejgo:

 1. wyodrębnienie organizacyjne,
 2. wyodrębnienie finansowe,
 3. wyodrębnienie funkcjonalne,
 4. zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji opisanych działań Wnioskodawca obejmie udziały spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie wyższej niż ich wartości nominalna. Natomiast powstała nadwyżka (tzw. agio) zostanie przelane przez spółkę na kapitał zapasowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC z tytułu wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz objęcia udziałów w tej spółce po cenie przewyższającej ich wartość nominalną (objęcie udziałów z agio)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC z tytułu wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz objęcia udziałów tej spółce po cenie wyższej niż wartość nominalna. Podatek PCC będzie obciążał natomiast spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dla której obowiązek podatkowy w podatku PCC powstanie w części w jakiej wniesiony aport podwyższył kapitał zakładowy Spółki, nie powstanie natomiast w części przekazanej na kapitał zapasowy (agio).

Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy PCC podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy PCC w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej - uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na jej kwalifikację pod względem prawnym.

Wnioskodawca wskazuje, że agio w spółkach kapitałowych powstaje na skutek nabycia przez udziałowca udziałów (akcjonariusza akcji) w cenie nabycia wyższej od ceny nominalnej. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013 r.1030 ze zm.), dopuszcza możliwość objęcia udziałów lub akcji po cenie wyższej niż nominalna odpowiednio: w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej. W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przepisy Kodeksu spółek handlowych (art. 154) przewidują, że wartość nominalna jednego udziału w kapitale zakładowym nie może być niższa niż 50 zł, zaś minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 5.000 zł.

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wprowadzają zakaz obejmowania udziałów oraz akcji poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli zaś udziały (akcje) są obejmowane powyżej ich wartości nominalnej wówczas, nadwyżkę (agio) przelewa się do kapitału zapasowego. Zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w spółce akcyjnej nadwyżka wartości wnoszonego przez wspólnika (akcjonariusza) wkładu ponad wartość nominalną objętych w zamian udziałów (akcji), zwana agio (agio emisyjne, premia emisyjna), powinna być pokryta w całości przed zarejestrowaniem spółki bądź podwyższeniem jej kapitału zakładowego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji opisanych działań Wnioskodawca obejmie udziały spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powyżej ich wartości nominalnej. Natomiast powstała nadwyżka (tzw. agio) zostanie przelane przez spółkę na kapitał zapasowy.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 4 pkt 9 ustawy PCC obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i ciąży na spółce.

Natomiast na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że z tytułu planowanej czynności wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy.

Reasumując, należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega tylko podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego (agio). Tak więc nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów (agio) przekazana na kapitał zapasowy spółki, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym podatek PCC będzie obciążał jednak nie Wnioskodawcę, a spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do której Wnioskodawca wniesie aport.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.