IPPB2/4514-368/15-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że skoro w opisanym stanie faktycznym ma miejsce zniesienie współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat, to jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
IPPB2/4514-368/15-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. nieruchomości
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. zniesienie współwłasności
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 20 października 2015 r. (data nadania 21października 2015 r., data wpływu 22 października 2015 r.) na wezwanie z dnia 13 października 2015 r. Nr IPPB2/4514-368/15-2/MZ (data nadania 13 października 2015 r., data doręczenia 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 5 marca 2015 r. dokonano częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości objętej KW działek 14 oraz 53.

W punkcie II postanowienia został rozpisany dokładny podział tych działek:

 1. działkę nr 14/3 o powierzchni 0,1361 ha wraz z zaznaczoną na mapie częścią budynku mieszkalnego o pow. 43,78 m2, jednym garażem murowanym i budynkami gospodarczymi przyznać na współwłasność Tadeusza K. oraz Sławomira Stanisława K.,
 2. działkę nr 14/4 o powierzchni 0,0373 ha, wraz z zaznaczoną na mapie częścią budynku mieszkalnego o pow. 41,22 m2 drugim garażem murowanym przyznać na wyłączną własność Eugeniusza W.,
 3. działkę nr 14/5 niezabudowaną o powierzchni 0,1683 ha przyznać na współwłasność Wojciecha C., Anna C., Janusza C., Marty C.,
 4. działkę 53/1 niezabudowaną o pow. 0,2258 ha przyznać na własność Eugeniusza W.,
 5. działkę 53/2 niezabudowaną o pow. 0,1269 ha przyznać na współwłasność Tadeusza K. oraz Sławomira Stanisława K.,
 6. działkę nr 53/3 niezabudowaną o powierzchni 0,1375 ha przyznać na współwłasność Wojciecha C., Anny C., Janusza C., Marty C.

W punkcie III niniejszego postanowienia Sąd zapisał, że podział nieruchomości w sposób jak w punkcie II nastąpi bez wzajemnych spłat i dopłat.

Pismem z dnia 13 października 2015 r. Nr IPPB2/4514-368/15-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • Wskazanie czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być wydana wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, czy również w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W złożonym wniosku ORD-IN6 w części A.1. Rodzaj sprawy zaznaczono kwadrat 8 – podatek od czynności cywilnoprawnych. W części E poz. 61 wniosku jako przepisy prawa podatkowego wskazano – Ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Natomiast zadane we wniosku pytanie dotyczy wyłącznie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli interpretacja indywidualna ma być wydana w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych to należy uzupełnić wniosek poprzez:

 • dokonanie opłaty w wysokości 40,00 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu,
 • przedstawienie własnego stanowiska adekwatnego do zadanego we wniosku pytania dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych: „Czy w związku z zaistniałą czynnością cywilnoprawną należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych...

Jeżeli interpretacja indywidualna ma być wydana również w zakresie podatku od spadków i darowizn to należy uzupełnić wniosek poprzez:

 • dokonanie opłaty w wysokości 40,00 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu,
 • sformułowanie pytania w zakresie podatku od spadków i darowizn tak aby wniosek dotyczył zapytania o wykładnię przepisów i ich zastosowania w opisanym stanie faktycznym, aby w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji Podatkowej – interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego w zakresie podatku od spadków i darowizn adekwatnego do opisanego zdarzenia przyszłego i sformułowanego pytania.

Wnioskodawca w terminie ustawowym przesłał uzupełnienie, poprzez:

 • ponowne przedstawienie stanu faktycznego,
 • sprecyzowanie pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przedstawiono własne stanowisko w sprawie,
 • sprecyzowano pytanie w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz przedstawiono własne stanowisko w sprawie,
 • dokonano opłaty w kwocie 80,00 zł.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie interpretacji indywidualnej i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 5 marca 2015.

 1. Czy w związku z zaistniałą czynnością cywilnoprawną należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy w związku z zaistniałą czynnością należy zapłacić podatek od spadków i darowizn...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w prawomocnym postanowieniu Sądu Rejonowego z dnia 5 marca 2015 zaznaczono, że podział nieruchomości nastąpi bez wzajemnych spłat i dopłat, gdyż każda z wymienionych osób otrzymuje równe części według przypadającego udziału:

 1. Eugeniusz W. 1/3 udziału,
 2. Sławomir K. 1/6 udziału, Tadeusz K. 1/6 udziału,
 3. Wojciech C. 1/12 udziału, Anna C. 1/12 udziału, Janusz C. 1/12 udziału, Marta C. 1/12 udziału. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. Art. 1.1 pkt f ustawodawca ustanowił, że podatkowi podlegają umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat – w sprawie Wnioskodawcy sąd zaznaczył że zniesienie częściowe współwłasności i podział nieruchomości nastąpił bez wzajemnych spłat i dopłat czyli ta czynność w świetle w/w ustawy nie podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona)
 4. mowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona)
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wobec tego wymienione w nim tytuły stanowią jedyne przypadki podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zniesienie współwłasności nastąpi bez spłat i dopłat.

Powołane powyżej przepisy regulują opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłącznie takich umów o zniesienie współwłasności, z którymi związane są spłaty lub dopłaty.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że skoro w opisanym stanie faktycznym ma miejsce zniesienie współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat, to jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja - zgodnie ze złożonym wnioskiem - została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Pozostałe Strony czynności w celu uzyskania interpretacji powinni złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.