IPPB2/4514-366/15-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Skoro transakcja nabycia Przedmiotu Umowy opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, na notariuszu nie będzie ciążył obowiązek pobrania od powyższej czynności podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-366/15-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. przedmiot opodatkowania
 5. umowa sprzedaży
 6. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 26 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2015 r. (data nadania 27 października 2015 r., data wpływu 30 października 2015 r.) na wezwanie z dnia 13 października 2015 r. Nr IPPB2/4514-366/15-2/MZ (data nadania 13 października 2015 r., data doręczenia 20 października 20 15 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Do notariusza zgłosiły się 2 podmioty: 1) podmiot A – spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej (reprezentowana przez syndyka) dalej zwana jako: „Spółka A” i 2) podmiot B – S.A. dalej zwana jako: „Spółka B” z żądaniem sporządzenia umowy sprzedaży, gdzie Spółka A ma sprzedać Spółce B prawo użytkować wieczystego działki gruntu o numerze 10/3 (dziesięć łamane przez trzy), o obszarze 2504 m2 (dwa tysiąc pięćset cztery metry kwadratowe), („Nieruchomość Gruntowa”), zabudowanej stanowiącymi odrębny przedmiot własności budynkami:

  1. magazynem materiałów budowlanych o powierzchni użytkowej 253,30 m2, („Budynek 1”),
  2. budynkiem biurowo - handlowym o powierzchni użytkowej 457,00 m2, („Budynek 2”),
  3. budynkiem biurowo – handlowym o powierzchni użytkowej 275,40 m2, („Budynek 3”),

łącznie zwane jako („Budynki”).

Prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości Gruntowej wraz z prawem własności Budynków zwane będą w dalszej części jako „Przedmiot Umowy”. Zarówno Spółka A jak i Spółka B są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT.

Spółka A nabyła Przedmiot Umowy na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 24 stycznia 1996 roku, („Podstawa Nabycia”), a w treści Podstawy Nabycia Spółka A oraz jej poprzednik prawny stwierdzili, że w celu obliczenia opłat, wartość prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości Gruntowej strony określiły na kwotę 125.000,00 zł, zaś wartość zabudowań (Budynków) na kwotę 75.000,00 zł, a nadto stwierdziły, że od wartości Budynków zostanie naliczony podatek VAT, który pokryje Spółka A. Przy nabyciu Nieruchomości Gruntowej i Budynków prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości Gruntowej zostało zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zaś umowa sprzedaży Budynków została opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, co wynika z faktury – VAT nr 4/26/96 wystawionej przez poprzednika prawnego Spółki A na rzecz Spółki A. Z przedstawionej faktury wynika ponadto, że dla niżej podanych przyjęto następujące wartości:

 • prawo użytkowania wieczystego gruntu – 125.000,00 zł,
 • Budynek 1 – 15.000,00 zł netto, plus VAT w stawce 22% - 3.300,00 zł, tj. razem 18.300,00 zł brutto,
 • Budynek 2 – 35.000,00 zł netto, plus VAT w stawce 22% - 7.700,00 zł, tj. razem 42.700,00 zł brutto,
 • Budynek 3 – 25.000,00 zł netto, plus VAT w stawce 22% - 5.500,00 zł, tj. razem 30.500,00 zł brutto.

Spółka A w stosunku do Budynku 3 dokonała istotnych modernizacji, przebudów, ulepszeń wynoszących łącznie kwotę 50.512,57 zł + VAT, zaś po ich zakończeniu wartość środka trwałego wynosiła 75.512,57 zł. Po dokonaniu ulepszeń i modernizacji Budynek 3 był wykorzystywany jedynie dla własnych potrzeb spółki, bez wydzierżawiania go lub wynajmowania.

Na Budynek 1 Spółka A nie ponosiła żadnych nakładów oraz nie wydzierżawiała ani nie wynajmowała go.

Na Budynek 2 Spółka A nie ponosiła żadnych nakładów, był on jednakże przedmiotem umów dzierżawy.

Spółka B (podatnik) zamierza zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) i wybrać opodatkowanie dostawy Budynku 1 i Budynku 2 podatkiem VAT stosownie do treść art. 43 ust. 10 opisywanej ustawy, poprzez złożenie przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla Spółki B naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodnego oświadczenia Spółki A i Spółki B, że strony wybierają opodatkowanie dostawy Budynku 1 i Budynku 2 podatkiem od towarów i usług.

Pismem z dnia 13 października 2015 r. Nr IPPB2/4514-366/15-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • Wskazanie, czy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży Budynku 3 i prawa wieczystego użytkowania działki gruntu, którakolwiek ze stron transakcji będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Wnioskodawca w terminie ustawowym przesłał uzupełnienie wskazując, że:

 • Jak wskazano w stanie faktycznym we wniosku, przy nabyciu Nieruchomości Gruntowej i Budynków umowa sprzedaży Budynków została opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, co wynika z faktury – VAT wystawionej przez poprzednika prawnego A na rzecz Spółki A.
 • Z przedstawionej faktury wynika ponadto, że w przedmiotowej umowie przyjęto następujące wartości dla Budynku 3 – 25.000,00 zł netto, plus VAT w stawce 22% - 5.500,00 zł, tj. razem 30.500,00 brutto.
 • Spółka A w stosunku do budynku 3 dokonała istotnych modernizacji, przebudów, ulepszeń wynoszących łącznie kwotę 50.512,57 zł + VAT (wartość dokonanych modernizacji przewyższała 30% wartości początkowej obiektu). Po zakończeniu wskazanych modernizacji i ulepszeń wartość środka trwałego wynosiła 75.512,57 zł. Modernizacje zostały dokonane w 1999 roku, a od czasu ich dokonania Budynek 3 wykorzystywany był jedynie na cele prowadzonej przez Spółkę A działalności gospodarczej. Po dokonaniu ulepszeń i modernizacji Budynek 3 wykorzystywany był jedynie dla własnych potrzeb spółki, nie był oddany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, w tym w szczególności nie był wynajmowany lub dzierżawiony. W związku z powyższym, w ocenie wnioskodawcy, po ulepszeniu nie nastąpiło do chwili obecnej pierwsze zasiedlenie Budynku 3 w rozumieniu art. 2 pkt 14) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
 • Dostawa Budynku 3 dokonywana przez Spółkę A będzie dokonywana w ramach wykonywanej przez Spółkę A działalności gospodarczej. Przedmiotowa dostawa będzie także, w ocenie wnioskodawcy, dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Jak wynika z treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. W związku z faktem, iż dostawa Budynku 3, w ocenie wnioskodawcy, dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia, w konsekwencji będzie opodatkowana podatkiem VAT.
 • Opodatkowanie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu. Jak wynika z treści art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W związku z faktem, że w ocenie wnioskodawcy, Budynki 1, 2 i 3 opodatkowane będą podatkiem VAT dla opodatkowania prawa użytkowania wieczystego działki gruntu będzie miała zastosowanie, stosownie do treści art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ta sama stawka podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy notariusz sporządzający umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków stanowiących odrębny przedmiot własności zawieraną w toku postępowania upadłościowego pomiędzy Spółką A - spółka sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (reprezentowaną przez syndyka) a Spółką B - S.A. w powołanym (przyszłym) stanie faktycznym powinien od wartości Budynku 1, Budynku 2 i Budynku 3 oraz od wartości prawa użytkowania wieczystego, czyli od wartości przedmiotu umowy nie pobrać podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ocenie wnioskodawcy podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży Przedmiotu Umowy w opisywanym przyszłym stanie faktycznym nie powinien być pobierany.

Pomimo, że nabycie Przedmiotu Umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 1996 roku, czyli na gruncie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, to niemniej w ocenie Wnioskodawcy spowodowało tzw. Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) („ustawa o VAT”). Powyższe stanowisko zostało również zaprezentowane w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 4 października 2013 r. (sygn. Akt. I SA/Wr 1372/13).

Jak wynika z treści art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim (lit. a), pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata (lit. b). Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem, że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (lit a.), dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów (lit. b).

Z kolei na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ilekroć mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu (lit. a) lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej (lit. b). W związku z faktem, iż Budynek 1 i Budynek 2 od daty ich nabycia nie były ulepszane, a jeśli nawet były, to wartość poczynionych na ulepszenie nakładów była znikoma i nie przekroczyła 30% wartości początkowej każdego z nich dostawa Budynku 1 i Budynku 2 stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o VAT będzie zwolniona z podatku VAT jako dokonywana w okresie dłuższym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia. Spółka B (podatnik) zamierza jednakże zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie dostawy Budynku 1 i Budynku 2 podatkiem VAT stosownie do treść art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, poprzez złożenie przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla Spółki B naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodnego oświadczenia Spółki A i Spółki B, że strony wybierają opodatkowanie dostawy Budynku 1 i Budynku 2 podatkiem VAT. W kontekście powyższego i mając na uwadze, że zarówno Spółka A jak i Spółka B zarejestrowane są jako czynni, podatnicy VAT, jeżeli zostanie złożone wyżej opisane oświadczenie w ocenie Wnioskodawcy dostawa Budynku 1 i Budynku 2 będzie opodatkowana podatkiem VAT.

W związku z faktem, że Budynek 3 został w 1999 roku ulepszony a wydatki ponoszone na ulepszenie wynosiły więcej niż 30 % wartości początkowej Budynku 3, zaś od czasu ulepszenia Budynek 3 był wykorzystywany na cele prowadzonej przez Spółkę A działalności gospodarczej, nie był zaś oddany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, w tym w szczególności nie były wynajmowany lub dzierżawiony, po ulepszeniu nie nastąpiło do chwili obecnej pierwsze zasiedlenie Budynku 3 w rozumieniu art. 2 pkt 14) ustawy o VAT. Dostawa Budynku 3 będzie więc dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czyli będzie opodatkowana podatkiem VAT. Nie ma też podstaw do zastosowania obligatoryjnego zwolnienia przewidzianego w treści art. 43 ust. 1 pkt 10 a) ustawy o VAT, bowiem nie zostały spełnione łącznie wymienione w nim warunki ponieważ:

  1. wprawdzie warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 a) lit. b, nie stosuje się w opisywanym stanie faktycznym bowiem od czasu ulepszenia Budynku 3 w roku 1999 upłynął okres wymieniony w treści art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, to jest Budynek 3 był wykorzystywany przez Spółkę A od czasu ulepszenia do czynności opodatkowanych przez co najmniej pięć lat,
  2. nie został zaś spełniony drugi warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 a) lit. a - Spółce A w stosunku do obiektów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przy rzeczonej transakcji dla prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości Gruntowej jak i dla Budynków będzie miała zastosowanie stosownie do treści art. 29a ust. 8 ustawy o VAT ta sama stawka podatku VAT. W związku z opodatkowaniem umowy sprzedaży (Przedmiotu Umowy) podatkiem VAT notariusz stosownie do treści art. 2 pkt 4) a) ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobierze o umowy sprzedaży podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia Nieruchomości przybierze postać umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

A zatem, skoro transakcja nabycia Przedmiotu Umowy opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, na notariuszu nie będzie ciążył obowiązek pobrania od powyższej czynności podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.