IPPB2/4514-361/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Jeżeli zatem przedmiotem aportu do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie istotnie zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowi jednostkę gospodarczą zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności, to czynność opisana we wniosku będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego spółki będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-361/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. umowa spółki
 7. wkład
 8. zmiana umowy
 9. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. w organizacji (dalej: „Wnioskodawca”) jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne "P." S.A. (dalej „Spółka”). Spółka jest jednym z największych ogólnopolskich dystrybutorów wyrobów tytoniowych i tzw. produktów szybkozbywalnych. Firma posiada kilkudziesięcioletnią historię działalności w branży tytoniowej i dystrybucyjnej.

Poza działalnością dystrybucyjną, Spółka prowadzi działalność świadcząc usługi kompleksowego outsorcingu magazynowego i inne usługi logistyczno-serwisowe. Oferuje kompleksowe usługi prowadzenia magazynu dla klienta, obejmujące wszystkie operacje: od przyjęcia do wydania towarów oraz przygotowywania dokumentacji. Usługi te polegają na udostępnianiu powierzchni magazynowych oraz świadczeniu dodatkowych usług takich jak usługi transportowe. Spółka świadczy usługi kompletacji i konfekcjonowania, gdyż dysponuje specjalistycznym magazynem pickingowym, w którym można przygotować na żądanie klienta odpowiednie zestawy ze zmagazynowanych towarów, klient może odebrać je własnym transportem lub zlecić Spółce dostawy do określonych lokalizacji.

Poza tym, Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym wielu nieruchomości zlokalizowanych na terenie całego kraju. Nieruchomości wykorzystywane są dla celów własnej działalności gospodarczej, w tym dystrybucyjnej, logistyczno-serwisowej oraz w zakresie outsourcingu magazynowego. Niektóre z nieruchomości są także obciążone hipotekami zabezpieczającymi kredyty i gwarancje bankowe, zaciągnięte w związku z bieżącą działalnością dystrybucyjną Spółki. Nieruchomości są również wynajmowane innym podmiotom na cele działalności gospodarczej.

Reasumując, Spółka prowadzi różne rodzaje działalności nie powiązane ze sobą w sposób bezpośredni w tym:

 • obsługa i wynajem nieruchomości własnych - Dział Nieruchomości,
 • działalność dystrybucyjna - Zakłady Sprzedaży,
 • kompleksowy outsourcing magazynowy i inne usługi logistyczne świadczone poprzez CLS - Centrum Logistyczno - Serwisowe.

Z tytułu prowadzania wskazanej działalności gospodarczej Spółka osiąga przychody podatkowe, ponosi koszty podatkowe, ewidencjonuje należności i zobowiązania etc.

W związku z planowanym dalszym rozwojem działalności gospodarczej, w celu poprawienia jej efektywności, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu reorganizacji działalności Spółki. Reorganizacja polegać będzie na wydzieleniu do odrębnego podmiotu wyodrębnionej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostki organizacyjnej prowadzonej w ramach Spółki (dalej „Jednostka”) zajmującej się obsługą i wynajmem nieruchomości własnych (dalej „Nieruchomości”) oraz kompleksowym outsourcingiem magazynowym i innymi usługami logistycznymi (dalej: „Centrum Logistyczno - Serwisowe” w skrócie „CLS”).

Reorganizacja zostanie przeprowadzona w następujący sposób. W pierwszym etapie reorganizacji Spółka utworzy, w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, Jednostkę obejmującą funkcjonujący w strukturze Spółki Dział Nieruchomości oraz CLS. Jednostka odpowiedzialna będzie za prowadzenie i realizację wszystkich działań Spółki związanych z obsługą i wynajmem Nieruchomości oraz działalnością CLS.

Zgodnie ze statutem Spółki, powyższe wyodrębnienie nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwała będzie uwzględniała między innymi następujące aspekty wyodrębnienia Jednostki:

1) wyodrębnienie organizacyjne

Uchwała będzie zawierała oświadczenie o wyodrębnieniu Jednostki oraz wskazanie osoby kierującej Jednostką. Uchwała regulować będzie regulamin Jednostki oraz schemat organizacyjny Spółki. Do uchwały zostaną załączone:

 • lista pracowników przypisanych do Jednostki, w tym wskazany zostanie kierownik Jednostki odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką,
 • opis struktury organizacyjnej Jednostki,
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników Jednostki (w tym zobowiązań). Do Jednostki alokowane zostaną składniki majątkowe związane z tą Jednostką, niezbędne do prowadzenia działalności m.in. środki trwałe (np. budynki, dźwigi towarowe, instalacje), wartości niematerialne i prawne, umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki (w szczególności umowy najmu, umowy związane z obsługą Nieruchomości, tj. umowy na obsługę mediów oraz konserwację dźwigów, ochronę fizyczną Nieruchomości, umowy związane z funkcjonowaniem CLS, np. umowy magazynowe, obsługi magazynów itp. w tym kontrakty krótko- i długoterminowe), oraz zobowiązania.

Ponadto, nieruchomość zajmowana przez Dział Nieruchomości oraz CLS zostanie przypisana do Jednostki. Jednocześnie do kosztów Jednostki alokowana zostanie odpowiednia część wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją tej powierzchni (m. in. koszty związane ze zużyciem mediów, ochroną, sprzątaniem).

Jednostka posiadać będzie własną nazwę, tj. „Dział Nieruchomości i CLS”. W konsekwencji, Jednostka zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

2) wyodrębnienie finansowe

Jednostka będzie posiadać własny budżet w zakresie działań związanych z obsługą i wynajmem Nieruchomości oraz funkcjonowaniem CLS.

Ponadto, ewidencja księgowa Spółki zostanie zmieniona w sposób umożliwiający ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań Jednostki, co wiązać się będzie ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie.

W planie kont Spółki zostanie oznaczone, które konta są bezpośrednio przypisane do Jednostki. Do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące Działu Nieruchomości oraz CLS, natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie zasada przypisania poprzez centrum kosztów. Księgowania na kontach wspólnych będą dokonywane w taki sposób, że możliwe będzie natychmiastowe zidentyfikowanie, które z nich dotyczą działalności Spółki, a które Jednostki.

Zestawienie kont przypisanych do Jednostki oraz kont, dla których znajdzie zastosowanie przypisanie wartościowe, będzie stanowiło załącznik do uchwały Zarządu o wyodrębnieniu Jednostki.

Ponadto, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona przez Spółkę zostanie także odpowiednio dostosowana, tj. będzie zawierała oznaczenia pozwalające na identyfikację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną przypisane Jednostce.

Dodatkowo, Jednostka będzie miała własny rachunek bankowy. Ponadto, do Jednostki alokowana zostanie część środków znajdujących się na rachunku bankowym Spółki, celem umożliwienia jej finansowania prowadzonej przez siebie działalności.

3) wyodrębnienie funkcjonalne

Należy podkreślić, że po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, umowami, odrębnym od Spółki zakresem działalności etc., Jednostka będzie mogła stanowić odrębne od Spółki przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swe zadania. Jednostka nie będzie bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność w zakresie Nieruchomości oraz CLS, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań.

Wyodrębnionej Jednostce przydzielone zostaną wszystkie aktywa niezbędne do wykonywania działań w zakresie wynajmu i obsługi Nieruchomości i CLS, w szczególności prawa majątkowe i wszelkie umowy związane z tą działalnością. Ponadto, w dyspozycji Jednostki będzie własna powierzchnia biurowa, jak i wyposażenie pomieszczeń biurowych (szafki, biurka, etc.), sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, bazy danych, etc.

Do Jednostki przypisany zostanie także zespół pracowników merytorycznych odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności Jednostki. Jednostka będzie też dysponowała własnym kierownikiem. Kierownik Jednostki podejmować będzie strategiczne decyzje dotyczące działań i kierunków jej rozwoju. Kierownik będzie organizował, nadzorował i koordynował pracę w Jednostce.

W konsekwencji, aktywa Jednostki będą wzajemnie powiązane w sposób umożliwiający wykonywanie wszelkich koniecznych działań w zakresie obsługi i wynajmu Nieruchomości oraz działalności CLS. Powyższy zespół aktywów zostanie przypisany wyodrębnionej Jednostce tak, aby mogła ona samodzielnie realizować wszystkie funkcje w tym zakresie. Wyodrębniona

Jednostka realizować będzie w szczególności następujące funkcje:

 • negocjowanie i zawieranie kontraktów handlowych dotyczących zakresu działalności Jednostki;
 • strategiczne zarządzanie Nieruchomościami;
 • zarządzanie Nieruchomościami poprzez monitorowanie rynku i wyszukiwanie najlepszych możliwości wynajmu nieruchomości oraz sprzedaży usług CLS z perspektywy maksymalizacji korzyści po stronie Jednostki;
 • wszelkie czynności techniczne i formalne związane z przygotowaniem i realizacją transakcji w zakresie obsługi Nieruchomości oraz działalności CLS;
 • zapewnienie optymalnych warunków finansowania działalności Jednostki.

Opisane wyżej, przykładowo, funkcje Jednostki będą mogły same w sobie stanowić przedmiot efektywnej działalności gospodarczej, a wyodrębniony zespół składników majątku będzie wystarczający do realizacji tych funkcji.

W kolejnym etapie restrukturyzacji, wyodrębniona Jednostka zostanie wniesiona w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy. W konsekwencji, Wnioskodawca przejmie wszystkie zadania z zakresu Jednostki (Działu Nieruchomości oraz CLS). Spółka natomiast będzie mogła skupić swe działania wyłącznie na pozostałym przedmiocie swojej działalności, tj. głównie na działalności dystrybucyjnej, poprzez Zakłady sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej w zakresie:

 1. Czy wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC...
 2. Czy zmiana umowy spółki Wnioskodawcy związana z wniesieniem przez Spółkę do Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki, w zamian za udziały Wnioskodawcy, nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) na podstawie art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1)

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy wyodrębniona w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC, ani żaden inny przepis Ustawy o PCC nie zawiera definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej. Mając jednakże na uwadze, iż art. 2 pkt 6 Ustawy o PCC został wprowadzony w celu implementowania w polskim prawie postanowień Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U.UE.L 2008.46.11; dalej: „Dyrektywa”), Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w celu zdefiniowania tego pojęcia na potrzeby Ustawy o PCC należy odwołać się do definicji funkcjonującej na gruncie prawa unijnego.

Przepis art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC stanowi implementację do polskiego prawa przepisu art. 4 ust. 1 lit.a w zw. z art. 5 ust. 1 lit.a Dyrektywy. W swoim aktualnie obowiązującym brzmieniu przepis art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC został wprowadzony do Ustawy o PCC na mocy ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 44, poz. 251).

Należy wskazać, iż transpozycja postanowień Dyrektywy (do czego Polska była zobowiązana) skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych będących w świetle ww. Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 Iit.a Dyrektywy, uznaje się natomiast przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem, że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Wnioskodawca pragnie przy tym wskazać, iż w polskiej wersji językowej Dyrektywy w art. 4 ust.l lit.a posłużono się pojęciem oddziału, który to termin jest węższy znaczeniowo niż sformułowanie „branch of activity” użyte w angielskiej wersji Dyrektywy. Wprawdzie Dyrektywa nie zawiera definicji „oddziału”, jednakże zdaniem Spółki można w tym przypadku posiłkowo posłużyć się definicją „oddziału” zawartą w art. 2 pkt j) Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz.U.UE.L 2009.310.34; również w tym przypadku polska wersja językowa ww. dyrektywy stosuje węższy termin niż wersja angielska, posługująca się pojęciem „branch of activity”).

Zgodnie z ww. definicją, „oddział” (tj. „branch of activity”) oznacza ogół aktywów i pasywów części spółki, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowi niezależną jednostkę gospodarczą, to znaczy podmiot, który jest w stanie funkcjonować za pomocą własnych środków. Dodatkowo, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 13 października 1992 r. w sprawie C-50/91 potwierdził, iż dla celów Dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy uznać zespół składników majątkowych i osób, który jest w stanie wykonywać daną działalność gospodarczą.

Wobec powyższego należy, zdaniem wnioskodawcy uznać, że dla celów Ustawy o PCC zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC tworzy część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, które z organizacyjnego punktu widzenia stanowią jednostkę zdolną do niezależnej samodzielnej działalności.

Definicję „przedsiębiorstwa” zawiera przepis art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Na mocy tego przepisu przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 55(2) Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W oparciu o powyższą definicję można również wywieść, iż część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, o którym mowa w Kodeksie cywilnym, jeżeli jest to przedsiębiorstwo spółki kapitałowej, tworząca niezależną jednostkę gospodarczą, zdolną do samodzielnej działalności można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższego wynika, że wyodrębniona organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2011 r. (sygn. ILPB2/436-196/11-2/WS), w której uznano, na gruncie regulacji Ustawy o PCC, że „Zarówno w literaturze przedmiotu jak i w orzecznictwie przyjmuje się, że konkretna jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa wówczas, gdy:

 • wchodzi w skład przedsiębiorstwa jako jego wewnętrzna część,
 • stanowi pewien organizacyjnie wyodrębniony kompleks składników o charakterze materialnym i niematerialnym,
 • zachodzi powiązanie tych składników w sposób funkcjonalny, tzn. pozwalające na realizację określonych zadań gospodarczych.

Innymi słowy, dla uznania jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, konieczne jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wydzielonego w istniejącym przedsiębiorstwie w trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Powołany na wstępnie stan faktyczny potwierdza zatem, że Jednostka stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Potwierdzają to następujące okoliczności:

Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy nie wskazują, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB)”.

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie Jednostki nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwała będzie zawierać w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) oraz wykaz pracowników przyporządkowanych do Jednostki. Jednostka będzie posiadać własną strukturę organizacyjną, na której czele będzie stał kierownik odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką.

Jednostka będzie posiadać własną nazwę tj. „Dział Nieruchomości i CLS” oraz siedzibę. W konsekwencji, Jednostka zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa mającej być przedmiotem wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki świadczy fakt, że Jednostka prowadzić będzie w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności, który nie będzie realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki. Jednostka przejmie bowiem wszystkie działania Spółki związane z obsługą i wynajmem Nieruchomości oraz kompleksowym outsourcingiem magazynowym i innymi usługami logistycznymi, do samodzielnego prowadzenia działalności. Do Jednostki przypisane także zostaną umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki (w szczególności umowy najmu związane z Nieruchomościami, w tym kontrakty krótko- i długoterminowe), a także wynikające z tych umów zobowiązania. W związku z tym, Jednostka będzie mogła realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Wnioskodawca wskazuje, iż stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych (np. indywidualna interpretacje prawa podatkowego z dnia 26 października 2009 roku, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: sygn. ITPB3/423-396a/09/DK).

Dodatkowo, w skład Jednostki wchodzić będzie także nieruchomość, wykorzystywana obecnie na potrzeby działalności Jednostki.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, iż Jednostka będzie spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o PCC.

Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, Jednostka stanowić będzie także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo, o czym świadczyć będzie m.in. przypisanie do Jednostki kont bezpośrednio dotyczących Działu Nieruchomości oraz CLS. Taki sposób ewidencji zapewni bowiem możliwość identyfikacji i przypisania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do Jednostki. A zatem możliwe będzie przyporządkowanie tych składników majątkowych pod względem zarówno organizacyjnym, jak i finansowym do wyodrębnionego majątku.

Dodatkowo, ze względu na wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiednich oznaczeń możliwe będzie zidentyfikowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyporządkowanych do Jednostki.

Ponadto Jednostka będzie miała odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone będą środki pieniężne niezbędne do jej funkcjonowania. Również przychody, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym alokowane będą jako przychody Jednostki.

Należy jednak podkreślić, iż przepisy nie wskazują, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności czy koniecznie jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2008; por. także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 roku, sygn. IPPB5/423-436/09-2/MB). Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 9 czerwca 2009 roku, sygn. IPPP2/443-312/09-2/AS, „wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze) ”.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, Jednostka będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, którego spełnienie warunkuje uznanie jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak też np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 1 grudnia 2008, sygn. ITPB3/423-519b/08/AW).

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Jednostka zostanie przeznaczona do realizacji zadań z zakresu Nieruchomości oraz CLS. W tym celu do Jednostki zostaną alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji działalności w tym zakresie, w szczególności środki trwałe (np. budynki, dźwigi towarowe, instalacje etc.), wartości niematerialne i prawne, umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki (w szczególności umowy najmu, umowy związane z obsługą Nieruchomości, tj. umowy na obsługę mediów oraz konserwację dźwigów, ochronę fizyczną Nieruchomości, umowy związane z funkcjonowaniem CLS, np. umowy magazynowe, obsługi magazynów itp. w tym kontrakty krótko- i długoterminowe), oraz zobowiązania, a także pracownicy dedykowani wcześniej w Spółce do realizacji tego typu zadań. Jednostka po wniesieniu do Nowej Spółki posiadać będzie także niezależne źródło przychodów z tytułu realizacji działalności w zakresie Nieruchomości oraz CLS, a ponadto od momentu wydzielenia uzyskiwać będzie przychody z innych tytułów związanych z prowadzoną działalnością (m. in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

A zatem, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że Jednostka zostanie wyodrębniona także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia Jednostki ze struktury Spółki jest również fakt, iż kontynuowanie działalności w zakresie Nieruchomości oraz CLS przez Jednostkę nie będzie wymagało od niej przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników i ponoszenia żadnych dodatkowych nakładów finansowych w tym zakresie.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, Jednostka mogłaby również funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyby potencjalnie zaistniała taka konieczność. Składniki przypisane do Jednostki będą bowiem stanowiły odpowiednio powiązaną całość i będą przyczyniały się do osiągania przychodu przez Jednostkę. Dodatkowo Jednostka, poprzez swoich pracowników wykorzystujących przyporządkowane składniki majątkowe, będzie w stanie sama organizować działalność w zakresie obsługi Nieruchomości oraz CLS.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Jednostki pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej w rozumieniu Ustawy o PCC. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, iż Jednostka będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC, należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2)

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy spółki Wnioskodawcy związana z wniesieniem do Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki, w zamian za udziały Wnioskodawcy, nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 Iit.c Ustawy o PCC, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej w rozumieniu Ustawy o PCC.

Uzasadnienie

W ocenie Wnioskodawcy planowana transakcja wniesienia aportu w postaci Jednostki (stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej) do Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt 6 Iit.c Ustawy o PCC.

W świetle bowiem aktualnie obowiązujących przepisów, wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do Wnioskodawcy, która z organizacyjnego punktu widzenia będzie stanowić jednostkę gospodarczą zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności, w zamian za jej udziały lub akcje nie podlega PCC.

Powyższa argumentacja wskazuje zatem, zdaniem Wnioskodawcy, że wniesiony przez Spółkę wkład niepieniężny w postaci Jednostki będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. ć Ustawy o PCC, ponieważ przedmiotem aportu będzie Jednostka, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji, podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit.c Ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Odnosząc się do pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej, biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w Dyrektywie, należy stwierdzić, iż zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzy część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, które z organizacyjnego punktu widzenia stanowią jednostkę zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności.

Definicję „przedsiębiorstwa” zawiera przepis art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) Na mocy tego przepisu przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W oparciu o powyższą definicję można również wywieść, iż część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, o którym mowa w Kodeksie cywilnym, jeżeli jest to przedsiębiorstwo spółki kapitałowej, tworząca niezależną jednostkę gospodarczą zdolną do samodzielnej działalności można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej.

Jak wskazuje przepis art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje jest zatem wprost określone jako czynność wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli zatem przedmiotem aportu do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie istotnie zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako część aktywów i pasywów spółki kapitałowej, która z organizacyjnego punktu widzenia stanowi jednostkę gospodarczą zdolną do niezależnej, samodzielnej działalności, to czynność opisana we wniosku będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego spółki będzie stanowić zmianę umowy spółki niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.