IPPB2/4514-309/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy nabycie akcji w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej przez P. sp. z o. o., dokonane za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt. 9 lit. b ustawy PCC?2. Czy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi cena sprzedaży, wyrażona w umowie sprzedaży akcji zawartej przez P. sp. z o. o., czyli określona w umowie sprzedaży suma pieniężna bez sumy pieniężnej równej dywidendzie należnej za rok poprzedzający rok, w której akcje zostały sprzedane (nieustalonej jeszcze w dacie zawarcia umowy sprzedaży akcji), powiększonej o określoną w umowie sumę pieniężną?
IPPB2/4514-309/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. podatek od czynności cywilnoprawnych
 2. pośrednictwo
 3. transakcja
 4. zakup akcji
 5. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4514-609/15-2/MK z dnia 14 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia i sprzedaży akcji za pośrednictwem domu maklerskiego oraz sposobu ustalenia podstawy opodatkowania przy zbyciu akcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia i sprzedaży akcji za pośrednictwem domu maklerskiego oraz sposobu ustalenia podstawy opodatkowania przy zbyciu akcji.

Pismem z dnia 14 września 2015 r. Nr IPPB2/4514-309/15-2/MK Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przesłanie dokumentu z którego wynika wynika sposób reprezentacji Spółki w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, tj. dokumentu, z którego wynika, że osoba, która podpisała wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego posiada stosowne do tego umocowanie oraz dostarczenie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentowania Spółki (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem), z którego wynika prawo do występowania w imieniu Spółki z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego przez osobe, która przedmiotowy wniosek w imieniu Wnioskodawcy podpisała. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 18 września 2015 r., natomiast w dniu 25 września 2015 r. (w terminie) pismem z dnia 23 września 2015 r. przesłano brakujące dokumenty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana także: „Spółka”) nabyła i zamierza nabywać zdematerializowane akcje spółek akcyjnych, a także akcje spółek komandytowo - akcyjnych, na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., a notowanych zarówno na rynku głównym GPW jak i na NewConnect.

Akcje będą nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, będącymi firmami inwestycyjnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) - dalej zwana „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”.

Pośrednictwo domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską m.in. polegało lub będzie polegać na:

 • w imieniu i na rachunek Spółki, jako nabywcy,
 • w imieniu i na rachunek posiadacza akcji, jako zbywcy,
 • w imieniu własnym, ale na rachunek Spółki,
  • rozliczeniu nabycia akcji poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie akcji, czyli dokonanie odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych,
  • wystawieniu potwierdzenia dokonania transakcji,
  • udziału w negocjacjach mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży akcji,
  • wsparciu w przygotowaniu dokumentacji transakcji (np. przyjmowanie/przekazywanie oświadczeń stron).

Za swoje usługi dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską otrzymuje wynagrodzenie.

Spółka samodzielnie wyszukuje podmioty, których akcje zamierza nabyć. Oświadczenia o chęci nabycia akcji są składane przez Spółkę bezpośrednio posiadaczowi akcji. Spółka może sama zawierać umowy poprzedzające właściwą umowę sprzedaży akcji. Jednak umowa w wyniku, której nastąpi sprzedaż akcji, zostanie podpisana bezpośrednio przy udziale domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, który występował lub będzie występował:

 • w imieniu i na rachunek Spółki, jako nabywcy, bądź
 • w imieniu własnym, ale na rachunek Spółki, jako nabywcy,
 • lub imieniu i na rachunek posiadacza akcji, jako zbywcy.

Dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską nie pośredniczy w zapłacie ceny za nabyte przez Spółkę akcję oraz nie udziela wsparcia w przygotowaniu struktury transakcji.

Zdarza się, że cena sprzedaży akcji, określona w umowie sprzedaży, nie jest określona tylko, jako suma pieniężna, a składa się z dwóch części:

 1. określona suma pieniężna wyrażona w walucie polskiej lub obcej,
 2. suma pieniężna równa dywidendzie należnej za rok poprzedzający rok, w której akcje zostały sprzedane, powiększonej o określoną w umowie sumę pieniężną, np. 10 000 zł, przy czym dywidenda zostanie ustalona po dacie zawarcia umowy sprzedaży akcji.

Cena sprzedaży akcji zapłacona zostanie przez Spółkę na rachunek bankowy sprzedającego w dwóch transzach:

 1. określona w umowie suma pieniężna wyrażona w walucie polskiej lub obcej płatna będzie w terminie wskazanym w umowie sprzedaży,
 2. suma pieniężna równa dywidendzie należnej za rok poprzedzający rok, w której akcje zostały sprzedanej, powiększonej o określoną w umowie sumę pieniężną, płatna będzie w ciągu określonego czasu (np. 3 dni) od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, której akcje są przedmiotem sprzedaży.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy nabycie akcji w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej przez P. sp. z o. o., dokonane za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art . 9 pkt . 9 lit. b ustawy PCC...
 2. Czy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi cena sprzedaży, wyrażona w umowie sprzedaży akcji zawartej przez P. sp. z o. o., czyli określona w umowie sprzedaży suma pieniężna bez sumy pieniężnej równej dywidendzie należnej za rok poprzedzający rok, w której akcje zostały sprzedane (nieustalonej jeszcze w dacie zawarcia umowy sprzedaży akcji), powiększonej o określoną w umowie sumę pieniężną...

Zdaniem Wnioskodawcy,

P. sp. z o. o. stoi na stanowisku, że zawarcie umowy w wyniku, której nastąpi sprzedaż akcji Spółce, przy bezpośrednim udziale domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, który występował będzie w imieniu i na rachunek Spółki, jako nabywcy lub w imieniu i na rachunek posiadacza akcji, jako zbywcy, a także w imieniu własnym, ale na rachunek Spółki, spowoduje, że nabycie tych akcji będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art . 9 pkt . 9 lit. b ustawy PCC.

Według P. sp. z o. o. podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 6 ustawy PCC stanowi określona suma pieniężna w umowie sprzedaży, należna w dacie zawarcia umowy bez uwzględnienia jej zmiany, pod warunkiem, że zmiana ta powstanie już po zawarciu umowy sprzedaży w wyniku zaistnienia zdarzenia przyszłego, nawet przewidzianego w umowie sprzedaży udziałów. Zatem, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi cena sprzedaży, wyrażona w umowie sprzedaży akcji zawartej przez P. sp. z o. o., czyli określona w umowie sprzedaży suma pieniężna bez sumy pieniężnej równej dywidendzie należnej za rok poprzedzający rok, w której akcje zostały sprzedane (nieustalonej jeszcze w dacie zawarcia umowy sprzedaży akcji), powiększonej o określoną w umowie sumę pieniężną.

Ad.1

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 1 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy PCC, sprzedaż akcji spółki notowanej na giełdzie prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. co do zasady podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (akcje spółki położonej na terytorium Polski) lub ze względu, że nabywca akcji ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 9 pkt 9 lit b ustawy PCC - zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zatem, w celu skorzystania z powyższego zwolnienia od podatku PCC, przedmiotem sprzedaży muszą być, po pierwsze, instrumenty finansowe, a po drugie, sprzedaż musi być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

W stanie faktycznym opisanym przez Spółkę, zarówno dom maklerski jak i bank prowadzący działalność maklerską, biorące udział w transakcjach nabycia akcji przez Spółkę, są firmami inwestycyjnymi w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przedmiotem sprzedaży są akcje notowane na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., czyli są to prawa majątkowe będące instrumentami finansowymi zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 9 pkt 9 lit. b ustawy PCC wymaga jeszcze, aby sprzedaż była dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

W ustawie PCC nie zostało wyjaśnione pojęcie „pośrednictwa”. Z tego względu, znaczenie terminu „pośrednictwo” w odniesieniu do art. 9 pkt 9 lit. b ustawy PCC wyjaśniają organy podatkowe w wydanych przez siebie interpretacjach prawa podatkowego w indywidualnych sprawach.

Przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r. (IPPB2/4514-59/15-2/MZ), wyjaśniono, że „Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Identyczne stanowisko zajmowane było wcześniej przez organy podatkowe, np.: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2013 r. (IPPB2/436-629/12-2/LS),w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2013 r. (IPPB2/436-415/13-2/MZ), oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2013 r. (IPPB2/436-446/13-2/EL).

Z powyższego wynika, że organy podatkowe definiują „pośrednictwo”, jako w szczególności zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji (czyli albo w imieniu nabywcy albo w imieniu zbywcy), a także wykonanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie, przy czym zakres czynności firmy inwestycyjnej podejmowanych w ramach pośrednictwa nie musi obejmować dodatkowych czynności, takich jak np. znalezienie podmiotów gotowych sprzedać akcje, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2012 r. (IPPB2/436-493/11-4/AF) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2011 r. (ILPB2/436-182/11-2/WS). Zatem, to Spółka może znaleźć podmiot, od którego będzie chciała nabyć akcje, może ona również zawrzeć bezpośrednio z posiadaczem akcji umowę poprzedzającą umowę sprzedaży akcji (np. list intencyjny, porozumienie w zakresie zasad współpracy).

W transakcjach, w których uczestniczy lub będzie uczestniczyć Spółka, to ona będzie samodzielnie wyszukiwać podmioty, od których zamierza nabyć akcje. Oświadczenia o chęci nabycia akcji mogą być składane przez Spółkę bezpośrednio posiadaczowi akcji. Spółka może również sama zawierać umowy poprzedzające właściwą umowę sprzedaży akcji. Jednak umowa w wyniku, której nastąpi sprzedaż akcji, zostanie podpisana bezpośrednio przy udziale domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, który występował będzie w imieniu i na rachunek Spółki, jako nabywcy lub imieniu i na rachunek posiadacza akcji, jako zbywcy bądź w imieniu własnym, ale na rachunek Spółki. Zakres czynności, jakie wykonywane są lub będą przez dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską w celu realizacji nabycia akcji przez Spółkę, w szczególności występowanie przy zawarciu umowy sprzedaży akcji w imieniu i na rachunek Spółki, jako nabywcy lub w imieniu własnym, ale na rachunek Spółki, jako nabywcy bądź w imieniu i na rachunek posiadacza akcji, jako zbywcy, a także rozliczanie nabycia akcji poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie akcji, czyli dokonanie odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych, jak również wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji, powoduje, że dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską powinien być uznany na gruncie przedstawionego stanu faktycznego za podmiot pośredniczący przy sprzedaży akcji.

Ad. 2

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy PCC, opodatkowaniu podlegają również zmiany umów wymienionych w pkt 1 tego przepisu, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy PCC, obowiązek podatkowy w przypadku umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Według art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy PCC, w przypadku umowy sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, przy czym określa się ją na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Z powyższych przepisów ustawy PCC wynika, że podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży akcji jest wartość rynkowa tych akcji, a nie cena należna sprzedającemu, określona przez strony w umowie. Wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży musi być określona na dzień dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu, czyli zawarcia umowy sprzedaży.

Zatem, decydujące znaczenie ma rynkowa wartość akcji, określona w chwili zawarcia umowy, bez uwzględnienia zdarzeń przyszłych, które mogą w przyszłości spowodować wzrost wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży nawet, gdy ich wystąpienie było przewidziane w umowie sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.