IPPB2/4514-302/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości
IPPB2/4514-302/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. zniesienie współwłasności
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2015 r. (data nadania 24 września 2015 r., data wpływu 28 września 2015 r.) na wezwanie tut. organu Nr IPPB2/4514-302/15-2/MG i IPPP1/4512-705/15-2/JL z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 18 września 2015 r., data doręczenia 22 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości (pytanie Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości (pytanie Nr 2).

Przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 18 września 2015 r. Nr IPPB2/4514-302/15-2/MG i IPPP1/4512-705/15-2/JL wezwał Wnioskodawce do ich uzupełnienia poprzez:

 1. Przesłanie podpisanego czytelnie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia), z którego wynika prawo osoby, która w imieniu Wnioskodawcy udzieliła pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Spółki z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Spółki.
 2. uiszczenie dodatkowej kwoty opłaty w wysokości 40 zł.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

P. Sp. z o.o. III S.K.A. (wcześniejsza nazwa spółki obowiązująca w dacie czynności zniesienia współwłasności to R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Spółka komandytowo-akcyjna, dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowana w Polsce dla celów VAT jako podatnik VAT czynny.

Do 27 lutego 2015 r. Wnioskodawca był współwłaścicielem zabudowanej nieruchomości, (dalej jako: „Nieruchomość”). Nieruchomość składa się z kilku działek, które są wyodrębnione ewidencyjnie, natomiast cała Nieruchomość objęta jest jedną księgą wieczystą KW prowadzoną przez Sąd Rejonowy.

Nieruchomość obejmuje działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi:

 • 116/1 (dalej jako: „Działka 1”),
 • 116/2 (dalej jako: „Działka 2”),
 • 116/3 (dalej jako: „Działka 3”),
 • 116/4 (dalej jako: „Działka 4”),
 • 116/5 (dalej jako: „Działka 5”),
 • 116/6 (dalej jako: „Działka 6”),
 • 115/1 (dalej jako: „Działka 7”),
 • 115/3 (dalej jako: „Działka 8”).

Wszystkie wskazane powyżej działki wchodzące w skład Nieruchomości będą dalej łącznie zwane „Działkami”.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 czerwca 2014 r. Działki 1 - 6 wskazane powyżej powstały z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116, która wcześniej powstała z połączenia działek o nr ewidencyjnych 55/1, 55/2, 56 i 115/4.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wszystkie Działki położone są na terenie aktywności gospodarczej z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oraz usługami.

Spośród Działek wchodzących w skład Nieruchomości, Działki 1, 2, 4, 5 i 6 są zabudowane budynkami lub budowlami, natomiast Działki 3, 7 i 8 są niezabudowane.

Na Działkach znajdują się następujące budynki, stanowiące hale magazynowe:

 • budynek posadowiony na Działce 4 (dalej jako: „Budynek 1”),
 • budynek posadowiony na Działce 5 (dalej jako: „Budynek 2”),
 • budynek posadowiony na Działce 2 (dalej jako: „Budynek 3”),
 • budynek posadowiony na Działce 1 (dalej jako: „Budynek 4”),
 • budynek posadowiony na Działce 6 (dalej jako: „Budynek 5”), który nie został jeszcze ukończony.

Wszystkie wyżej wymienione budynki określane dalej będą łącznie jako „Budynki”.

Udział Wnioskodawcy we współwłasności Nieruchomości (dalej: „Udział A”) wynosił 188240/218037. Drugim współwłaścicielem Nieruchomości była spółka P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „PP”), której udział wynosił 29797/218037 (dalej: „Udział B”).

Wnioskodawca nabył Nieruchomość od L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu 31 maja 2011 roku. Natomiast PP nabył udział w Nieruchomości od Wnioskodawcy na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu 20 grudnia 2012 roku.

Po nabyciu Udziału A oraz Udziału B, Wnioskodawca oraz PP w dniu 20 grudnia 2012 r. zawarli umowę quoad usum, której celem było określenie sposobu korzystania, zarządzania, podziału zysków oraz innych aspektów dotyczących wspólnej Nieruchomości (dalej jako: „Umowa współwłaścicieli”). Na mocy Umowy współwłaścicieli Wnioskodawca otrzymał do wyłącznego korzystania Budynek 2, Budynek 3, Budynek 4, Budynek 5 wraz z gruntem znajdującym się pod ich obrysem. Z kolei PP zgodnie z Umową współwłaścicieli otrzymał do wyłącznego korzystania Budynek 1 wraz z gruntem znajdującym się pod jego obrysem. Dodatkowo każdy z ówczesnych współwłaścicieli otrzymał do wyłącznego korzystania infrastrukturę towarzyszącą każdemu z budynków (np. rampy, podjazdy, place manewrowe, parkingi, odcinki dróg). Jednocześnie Umowa współwłaścicieli określiła sposób korzystania z części wspólnej (np. dróg, chodników, placów manewrowych, parkingów oraz pozostałej infrastruktury służącej zarówno Wnioskodawcy, jak i PP).

W dniu 27 lutego 2015 r. Wnioskodawca i PP zawarli umowę zniesienia współwłasności. Na mocy tej umowy Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem Działki 1, Działki 2, Działki 5, Działki 6, Działki 7 i Działki 8 wraz z posadowionymi na nich budynkami. Natomiast PP stał się wyłącznym właścicielem Działki 3 i Działki 4 wraz z posadowionymi na nich budynkami.

W konsekwencji Spółka dokonała zbycia Udziału A w Działkach 3 i 4 na rzecz PP, natomiast PP dokonał zbycia na rzecz Wnioskodawcy Udziału B w Działkach 1, 2, 5, 6, 7 i 8.

Wartość netto nabytego przez Wnioskodawcę udziału w Działkach przyznanych Wnioskodawcy pozostałego po odłączeniu Działek przyznanych PP była równa wartości netto udziału nabytego przez PP w przyznanych mu Działkach. W związku z powyższym, strony tej transakcji postanowiły, iż zniesienie współwłasności w odniesieniu do Działek 1 i 6 przenoszonych przez PP na rzecz Wnioskodawcy oraz Działek 3 i 4 przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz PP dokonane zostało bez spłat i dopłat (zniesienie współwłasności w tym zakresie jest przedmiotem niniejszego wniosku).

Zniesienie współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 przenoszonych przez PP na rzecz Wnioskodawcy dokonane zostało ze spłatą dodatkowej kwoty, odpowiednio podzielonej w odniesieniu do poszczególnych Działek. Rozliczenie tej spłaty nastąpiło w drodze kompensaty ze zobowiązaniem do zapłaty wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej ustanowionej przez Wnioskodawcę na rzecz PP (zniesienie współwłasności w tym zakresie jest przedmiotem odrębnego wniosku).

Budynki przyznane wcześniejszym współwłaścicielom są i będą wykorzystywane przez Spółkę oraz PP do działalności opodatkowanej VAT polegającej na świadczeniu usług odpłatnego najmu powierzchni Budynków.

Ponadto Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż w przypadku Budynku 1, od momentu wydania tego Budynku najemcom do dnia podpisania umowy znoszącej współwłasność upłynął okres 2 lat. Natomiast w przypadku Budynku 2, Budynku 3 i Budynku 4 nie upłynął okres 2 lat. Budynek 5 nie został jeszcze ukończony i jest oddany do użytkowania częściowo (w tej części jest on wykorzystywany do działalności opodatkowanej), jednakże w jego przypadku do dnia podpisania umowy znoszącej współwłasność także nie upłynął okres 2 lat licząc od momentu wydania budynku pierwszemu najemcy.

Wnioskodawca dodatkowo zaznacza, iż PP również jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT jako podatnik czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, czynność umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 1 i 6 oraz 3 i 4 bez dokonywania przez PP dopłaty na rzecz Wnioskodawcy, nie stanowi dla Wnioskodawcy czynności podlegającej opodatkowaniu w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT i w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu...
 2. Czy przedmiotowa czynność zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 1 i 6 oraz 3 i 4 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 2 w odniesieniu do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W odniesieniu do pytania Nr 1 w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja indywidualna z dnia 8 października 2015 r. Nr IPPP1/4512-705/15-4/JL.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Skutki zniesienia współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak wskazano powyżej, w przypadku czynności umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości (w zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu. Dlatego też, należy określić czy w odniesieniu do tej czynności nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) Ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w Ustawie o PCC zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne czynności, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone. W konsekwencji, umowy o zniesienie współwłasności podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłącznie w sytuacji gdy czynność taka wiąże się z koniecznością dokonania spłat lub dopłat.

Stanowisko to znajduje oparcie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, np.:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. IPPB2/436-662/13-4/MZ),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 października 2014 r. (sygn. IBPBII/1/436-209/14/MZ),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. PB2/436-122/14-2/AF).

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego zniesienie współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 1 i 6 oraz 3 i 4 dokonane zostało bez spłat i dopłat. Jeżeli zatem zniesienie współwłasności w tym zakresie nastąpiło bez spłat i dopłat, to jako czynność niewymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie ono podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
ITPB1/4511-48/15/MP | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
IPPP1/4512-468/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-208/15/BD | Interpretacja indywidualna

zniesienie współwłasności
ITPB2/4515-60/15/TJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.