IPPB2/4514-300/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Czy przedmiotowa czynność zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 z dokonaną przez PR dopłatą na rzecz Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie Działek 2 i 5, natomiast w zakresie Działek 7 i 8 czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-300/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. zniesienie współwłasności
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2015 r. (data nadania 24 września 2015 r., data wpływu 28 września 2015 r.) na wezwanie tut. organu Nr IPPB2/4514-300/15-2/MG i IPPP1/4512-704/15-2/JL z dnia 18 września 2015 r. (data nadania 18 września 2015 r., data doręczenia 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości (pytanie Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości (pytanie Nr 2).

Przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 18 września 2015 r. Nr IPPB2/4514-300/15-2/MG i IPPP1/4512-704/15-2/JL wezwał Wnioskodawce do ich uzupełnienia poprzez:

 1. Przesłanie podpisanego czytelnie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia), z którego wynika prawo osoby, która w imieniu Wnioskodawcy udzieliła pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Spółki z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Spółki.
 2. uiszczenie dodatkowej kwoty opłaty w wysokości 40 zł.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowana w Polsce dla celów VAT jako podatnik VAT czynny.

Do 27 lutego 2015 r. Wnioskodawca był współwłaścicielem zabudowanej nieruchomości, (dalej jako: „Nieruchomość”). Nieruchomość składa się z kilku działek, które są wyodrębnione ewidencyjnie, natomiast cała Nieruchomość objęta jest jedną księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy .

Nieruchomość obejmuje działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi:

 • 116/1 (dalej jako: „Działka 1”),
 • 116/2 (dalej jako: „Działka 2”),
 • 116/3 (dalej jako: „Działka 3”),
 • 116/4 (dalej jako: „Działka 4”),
 • 116/5 (dalej jako: „Działka 5”),
 • 116/6 (dalej jako: „Działka 6”),
 • 115/1 (dalej jako: „Działka 7”),
 • 115/3 (dalej jako: „Działka 8”).

Wszystkie wskazane powyżej działki wchodzące w skład Nieruchomości będą dalej łącznie zwane „Działkami”.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 czerwca 2014 r. Działki 1 - 6 wskazane powyżej powstały z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116, która wcześniej powstała z połączenia działek o nr ewidencyjnych 55/1, 55/2, 56 i 115/4.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wszystkie Działki położone są na terenie aktywności gospodarczej z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oraz usługami.

Spośród Działek wchodzących w skład Nieruchomości, Działki 1, 2, 4, 5 i 6 są zabudowane budynkami lub budowlami, natomiast Działki 3, 7 i 8 są niezabudowane.

Na Działkach znajdują się następujące budynki, stanowiące hale magazynowe:

 • budynek posadowiony na Działce 4 (dalej jako: „Budynek 1”),
 • budynek posadowiony na Działce 5 (dalej jako: ,Budynek 2”),
 • budynek posadowiony na Działce 2 (dalej jako: „Budynek 3”),
 • budynek posadowiony na Działce 1 (dalej jako: „Budynek 4”),
 • budynek posadowiony na Działce 6 (dalej jako: „Budynek 5”), który nie został jeszcze ukończony.

Wszystkie wyżej wymienione budynki określane dalej będą łącznie jako „Budynki”.

Udział Wnioskodawcy we współwłasności Nieruchomości (dalej: „Udział A”) wynosił 29797/218037. Drugim współwłaścicielem Nieruchomości była spółka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III spółka komandytowo-akcyjna (wcześniejsza nazwa spółki obowiązująca w dacie czynności zniesienia współwłasności to PR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Spółka komandytowo -akcyjna, dalej: „PR”), której udział wynosił 188240/218037 (dalej: „Udział B”).

PR nabył Nieruchomość od spółki PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu 31 maja 2011 roku. Natomiast Wnioskodawca nabył udział w Nieruchomości od PR na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu 20 grudnia 2012 roku.

Po nabyciu Udziału A oraz Udziału B, Wnioskodawca oraz PR w dniu 20 grudnia 2012 r. zawarli umowę guoad usum, której celem było określenie sposobu korzystania, zarządzania, podziału zysków oraz innych aspektów dotyczących wspólnej Nieruchomości (dalej jako: „Umowa współwłaścicieli”). Na mocy Umowy współwłaścicieli Wnioskodawca otrzymał do wyłącznego korzystania Budynek 1 wraz z gruntem znajdującym się pod ich obrysem. Z kolei PR zgodnie z Umową współwłaścicieli otrzymał do wyłącznego korzystania Budynek 2, Budynek 3, Budynek 4, Budynek 5 wraz z gruntem znajdującym się pod jego obrysem. Dodatkowo każdy z ówczesnych współwłaścicieli otrzymał do wyłącznego korzystania infrastrukturę towarzyszącą każdemu z budynków (np. rampy, podjazdy, place manewrowe, parkingi, odcinki dróg). Jednocześnie Umowa współwłaścicieli określiła sposób korzystania z części wspólnej (np. dróg, chodników, placów manewrowych, parkingów oraz pozostałej infrastruktury służącej zarówno Wnioskodawcy, jak i PR).

W dniu 27 lutego 2015 r. Wnioskodawca i PR zawarli umowę zniesienia współwłasności. Na mocy tej umowy Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem Działki 3 i Działki 4 wraz z posadowionymi na nich budynkami. Natomiast PR stał się wyłącznym właścicielem Działki 1, Działki 2, Działki 5, Działki 6, Działki 7 i Działki 8 wraz z posadowionymi na nich budynkami.

W konsekwencji Spółka dokonała zbycia Udziału A w Działkach 1, 2, 5, 6, 7 i 8 na rzecz PR, natomiast PR dokonał zbycia na rzecz Wnioskodawcy Udziału B w Działkach 3 i 4.

Wartość netto nabytego przez Wnioskodawcę udziału w Działkach przyznanych Wnioskodawcy pozostałego po odłączeniu Działek przyznanych PR była niższa od wartości netto udziału nabytego przez PR w przyznanych mu Działkach. W związku z powyższym, strony tej transakcji postanowiły, iż zniesienie współwłasności w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz PR dokonane zostało ze spłatą dodatkowej kwoty, odpowiednio podzielonej w odniesieniu do poszczególnych Działek (zniesienie współwłasności w tym zakresie jest przedmiotem niniejszego wniosku).

Wnioskodawca i PR dokonali kalkulacji wartości poszczególnych Działek wchodzących w skład Nieruchomości za pomocą iloczynu powierzchni poszczególnych Działek oraz stawki za 1 m2 powierzchni przyjętej na podstawie cen rynkowych. W oparciu o tak ustaloną wartość poszczególnych Działek wchodzących w skład Nieruchomości, Wnioskodawca i PR postanowili, iż spłatą objęte będą wyłącznie Działki 2, 5, 7 i 8, gdyż wartość netto pozostałych Działek się kompensuje.

Następnie, uwzględniając wartość netto udziałów Wnioskodawcy w Działkach 2, 5, 7 i 8, ustalono proporcjonalną alokację wartości spłaty do poszczególnych działek, do jakiej zobowiązany był PR na rzecz Wnioskodawcy, bazując na udziale procentowym wartości poszczególnych Działek 2, 5, 7 i 8 w łącznej wartości tych działek, które podlegają spłacie.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż wskazana powyżej kalkulacja spłaty została dokonana jedynie w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8. W przypadku pozostałych Działek 1, 3, 4 oraz 6 zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat.

Rozliczenie spłaty nastąpiło w drodze kompensaty ze zobowiązaniem Wnioskodawcy do zapłaty wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej ustanowionej przez PR na rzecz Wnioskodawcy.

Zniesienie współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 1 i 6 przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz PR oraz Działek 3 i 4 przenoszonych przez PR na rzecz Wnioskodawcy dokonane zostało bez spłat i dopłat (kwestia ta jest przedmiotem odrębnego wniosku).

Budynki przyznane wcześniejszym współwłaścicielom są i będą wykorzystywane przez Spółkę oraz PR do działalności opodatkowanej VAT polegającej na świadczeniu usług odpłatnego najmu powierzchni Budynków.

Ponadto Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż w przypadku Budynku 1, od momentu wydania tego Budynku najemcom do dnia podpisania umowy znoszącej współwłasność upłynął okres 2 lat. Natomiast w przypadku Budynku 2, Budynku 3 i Budynku 4 nie upłynął jeszcze ww. 2-letni okres. Budynek 5 nie został jeszcze ukończony i jest oddany do użytkowania częściowo (w tej części jest on wykorzystywany do działalności opodatkowanej), jednakże w jego przypadku do dnia podpisania umowy znoszącej współwłasność także nie upłynął ww. 2-letni okres od momentu wydania tego budynku pierwszemu najemcy.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie wskazać, iż wszelkie koszty związane z budową Budynków 2 i 3 posadowionych odpowiednio na Działkach 5 i 2 ponosił PR. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie Budynków 2 i 3.

Wnioskodawca dodatkowo zaznacza, iż PR również jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT jako podatnik czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, czynność umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 z dokonaną przez PR dopłatą na rzecz Wnioskodawcy, stanowiła dla Wnioskodawcy czynność podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT według stawki 23% i niepodlegającą zwolnieniu z VAT w zakresie Działek 7 i 8, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu, natomiast w zakresie Działek 2 i 5 stanowiła czynność zwolnioną z VAT...
 2. Czy przedmiotowa czynność zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 z dokonaną przez PR dopłatą na rzecz Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie Działek 2 i 5, natomiast w zakresie Działek 7 i 8 czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 3. Czy przyjęty przez Wnioskodawcę i PR w ramach umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 sposób alokacji dopłaty z uwzględnieniem wartości netto tych Działek jest prawidłowy...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 2 w odniesieniu do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pytania Nr 3 w odniesieniu do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. W odniesieniu do pytania Nr 1 w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja indywidualna z dnia 8 października 2015 r. Nr IPPP1/4512-704/15-4/JL, w której organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym „(...) Podsumowując, w opisanym stanie faktycznym, czynność umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 z dokonaną przez PR dopłatą na rzecz Wnioskodawcy, stanowiła dla Wnioskodawcy czynność podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT według stawki 23% i niepodlegająca zwolnieniu z VAT w zakresie Działek 7 i 8, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy VAT z tego tytułu, natomiast w zakresie Działek 2 i 5 stanowiła czynność zwolnioną z VAT”.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Pytanie Nr 2.

Przedmiotowa czynność zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 z dokonaną przez PR dopłatą na rzecz Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie Działek 2 i 5, natomiast w zakresie Działek 7 i 8 czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowanie podatkiem PCC czynności zniesienia współwłasności w części dotyczącej Działek 2 i 5 oraz posadowionych na nich Budynków 2 i 3.

Jak wskazano powyżej, w przypadku czynności umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości (w zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku), w odniesieniu do Działek 2 i 5 oraz posadowionych na nich Budynków 2 i 3 korzystać będzie ze zwolnienia z VAT. Dlatego, należy określić czy w tym zakresie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) Ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w Ustawie o PCC zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne czynności, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone. W konsekwencji, umowy o zniesienie współwłasności podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłącznie w sytuacji, gdy czynność taka wiąże się z koniecznością dokonania spłat lub dopłat.

Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 5 Ustawy o PCC obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ciąży przy umowie o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział we współwłasności.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego zniesienie współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 dokonane zostało za dopłatą uiszczoną przez PR na rzecz Wnioskodawcy.

Z uwagi na fakt, iż umowa zniesienia współwłasności w odniesieniu do Działek 2 i 5 stanowiła czynność zwolnioną z VAT to zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) Ustawy o PCC stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu PCC. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 5 Ustawy o PCC zobowiązany do zapłaty PCC z tytułu tej czynności będzie PR.

Z kolei w odniesieniu do Działek 7 i 8, zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy szczegółowo uzasadnionym powyżej, czynność zniesienia współwłasności Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, zatem zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami ustawy o PCC czynność ta nie będzie podlegać PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
ITPB1/4511-48/15/MP | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
IPPP1/4512-468/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/4514-302/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

zniesienie współwłasności
ITPB2/4515-60/15/TJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.