IPPB2/4514-295/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

1. Czy w zakresie obowiązków płatnika (obliczenia i pobrania od podatnika podatku) wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC) (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) w związku z art. 8 i 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, od czynności cywilnoprawnej podwyższenia kapitału zakładowego spółki - notariusz, na gruncie obowiązującej ustawy PCC ma uznać podatnika - spółkę komandytowo-akcyjną utworzoną stosownie do przepisów ustawy kodeks spółek handlowych (dalej SKA), dokonującą czynności podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 1. ust. 1 pkt 1) lit. k) i pkt 2 w związku z ust. 3 oraz art. 1a ust. 1) PCC oraz art. 2 ust. 1 lit. b) i c) Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 roku dotyczącej gromadzenia podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej Dyrektywa 2008/7/WE (Dz. Urz. UE L 46/11)) za spółkę kapitałową?
IPPB2/4514-295/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. podwyższenie kapitału
 4. przedmiot opodatkowania
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. umowa spółki
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w W. działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego spółki (pytanie Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego spółki (pytanie Nr 1).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wykonując zawód notariusza, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: Ustawa o PCC), jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego opodatkowanych tym podatkiem. Stosownie do art. 8 i 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa notariusz jako płatnik podatku obowiązany jest m.in. do obliczenia i pobrania podatku w prawidłowej wysokości.

Wnioskodawca zamierza w przyszłości dokonywać, na żądanie stron, spółki pod firmą A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, (zwanej w dalszej części wniosku „SKA”), czynności polegającej na zaprotokołowaniu (w formie aktu notarialnego) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SKA obejmujący uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki SKA z kwoty 1.043.400,00 zł do kwoty 1.763.900,00 zł, to jest o kwotę 720.500,00 zł w drodze emisji 14.410 nowych, zwykłych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii „H”, o wartości nominalnej 50,00 zł każda, na następujących warunkach:

 1. Emisja akcji serii „H” dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Komplementariusz Spółki, złoży:
  • spółce pod firmą A. Spółka Akcyjna (zwanej w dalszej części wniosku „A.”) ofertę objęcia 6.072 akcji serii H;
  • spółce pod firmą „B.” Spółka Akcyjna z siedzibą w G. (zwanej w dalszej części wniosku „B.”) ofertę objęcia 3.737 akcji serii H;
  • spółce pod firmą „D.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (zwanej w dalszej części wniosku „D.”) ofertę objęcia 4.601 akcji serii H;
 2. cena emisyjna za każdą akcję wyniesie 35.287,19 zł, to jest łączna cena emisyjna akcji serii H wyniesie 508.488.408,00 zł;
 3. 6.072 akcje serii H zostaną pokryte przez A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
  • własności nieruchomości położonej w Gminie K., miejscowości H., dla której prowadzona jest księga wieczysta ;
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w W. przy ulicach K. M., N. wraz z własnością posadowionych na niej budynków, które to nieruchomości objęte są księgą wieczystą Kw;
  • własności nieruchomości położonej we W., dzielnicy Stare Miasto, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw ;
  • własności nieruchomości położonych w Z., dla których prowadzona są księgi wieczyste Kw oraz Kw
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w W., przy ulicy K. 44 wraz z własnością posadowionego na niej budynku, dla których to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw ;
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w W., przy ulicy W. 40 wraz z własnością posadowionego na niej budynku, dla których to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw ;
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w W., przy ulicy W. 40B wraz z własnością posadowionego na niej budynku, dla których to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw;
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w W., przy ulicy R. 17 wraz z własnością posadowionego na niej budynku, dla których to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw ;
  o łącznej wartości szacowanej na dzień dzisiejszy 214.234.367,86 zł;
  oraz za uzupełniający wkład pieniężny w kwocie 29.449,82 zł;
 4. 3.737 akcji serii H zostanie pokrytych przez B. w zamian za wkład niepieniężny w postaci: prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonych w G. przy ulicach P., R. i H. wraz z własnością posadowionych na niej budynków, które to nieruchomości objęte są księgami wieczystymi Kw , Kw, Kw ;
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonych w G. przy ulicy J. wraz z własnością posadowionego na niej budynku, które to nieruchomości objęte są księgą wieczystą Kw;
  o łącznej wartości szacowanej na dzień dzisiejszy 131.837.975,50 zł;
  oraz za uzupełniający wkład pieniężny w kwocie 30.253,53zł;
 5. 4.601 akcji serii H zostanie pokrytych przez D. w zamian za wkład niepieniężny w postaci własności nieruchomości położonej w P. przy P. 7, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw, o łącznej wartości szacowanej na dzień dzisiejszy 162.354.748,78 zł oraz za uzupełniający wkład pieniężny w kwocie 1.612,41 zł;
 6. nadwyżka ponad nominalną udziałów w łącznej kwocie 507.767.908,00 zł zostanie przelana na kapitał zapasowy SKA;

Wskazane wyżej wartości wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie akcji serii H są wartościami szacowanymi na dzień dzisiejszy i zostaną potwierdzone stosowną opinią rzeczoznawcy majątkowego w przedmiocie wartości przedmiotu wkładu, wobec czego na dzień dokonania czynności (odbycia Walnego Zgromadzenia SKA w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego protokołowanego notarialnie) zarówno wartości nieruchomości, jak i liczba akcji, wartość podwyższanego kapitału zakładowego oraz wartość nadwyżki przelewanej na kapitał zapasowy, mogą być nieznacznie różne. Wskazana wyżej czynność planowana jest przez spółkę SKA w trzecim kwartale 2015 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w zakresie obowiązków płatnika (obliczenia i pobrania od podatnika podatku) wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC) (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) w związku z art. 8 i 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, od czynności cywilnoprawnej podwyższenia kapitału zakładowego spółki - notariusz, na gruncie obowiązującej ustawy PCC ma uznać podatnika - spółkę komandytowo-akcyjną utworzoną stosownie do przepisów ustawy kodeks spółek handlowych (dalej SKA), dokonującą czynności podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 1. ust. 1 pkt 1) lit. k) i pkt 2 w związku z ust. 3 oraz art. 1a ust. 1) PCC oraz art. 2 ust. 1 lit. b) i c) Dyrektywy Rady z dnia 12 lutego 2008 roku dotyczącej gromadzenia podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej Dyrektywa 2008/7/WE (Dz. Urz. UE L 46/11)) za spółkę kapitałową...
 2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pyt. nr 1 (de facto uznania SKA na gruncie ustawy PCC za spółkę osobową) - Czy w zakresie obowiązków płatnika w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki - notariusz w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany statutu spółki komandytowo - akcyjnej poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, jako podstawę opodatkowania stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) ustawy PCC powinien przyjąć: a) wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem przez akcjonariusza wkładu niepieniężnego (aportu) do SKA, został podwyższony kapitał zakładowy SKA; b) czy też wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego (aportu), tj. zarówno wartość wniesionego wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego SKA, jak i pozostała część przekazana na kapitał zapasowy Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W odniesieniu do pytania nr 1.

W ocenie Wnioskodawcy, pomimo literalnego brzmienia przepisu art. 1a ust. 1) ustawy PCC nie sposób przy rozważaniach na temat klasyfikacji SKA pominąć przepisów Dyrektywy, zgodnie z którą przez spółkę kapitałową w znaczeniu niniejszej dyrektywy należy rozumieć między innymi każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną, których:

 • udziały w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie
 • każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną prowadzące działalność skierowaną na zysk, których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów stronom trzecim bez uprzedniego upoważnienia oraz odpowiadają za długi spółki, przedsiębiorstwa lub osoby prawnej tylko do wysokości swoich udziałów.

Niewątpliwie SKA spełnia wyżej wymienione warunki, które stanowią podstawę do uznania jej za spółkę kapitałową na cele podatkowe. Odmienność kształtowania poglądów i reguł rządzących prawem podatkowym od pozostałych gałęzi praw (jak choćby prawa cywilnego, gdzie - dla celów podatkowych - uznano/dopuszczono możliwość oddzielnej sprzedaży gruntu i budynku wbrew łacińskiej paremi Superficies solo cedit) niejednokrotnie podkreślano zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie.

Powyższe potwierdza choćby wyrok z dnia 22 kwietnia 2015 roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-357/13 (Drukarnia Multipress sp. z o.o przeciwko Ministrowi Finansów), zgodnie z którym przepis art. 2 ust. 1 lit. b) i c) Dyrektywy 2008/7, należy interpretować w ten sposób, że spółkę komandytowo-akcyjną prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu owego przepisu, nawet jeżeli jedynie część jej kapitału i członków może spełnić przesłanki przewidziane w tym przepisie. Spółka komandytowo-akcyjna nie została wymieniona wśród spółek kapitałowych wskazanych wprost w załączniku I do Dyrektywy 2008/7, jednak ustawodawca unijny rozszerzył katalog spółek uznanych wprost za kapitałowe, zawarty w załączniku I poprzez wprowadzenie przepisu art. 2 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2008/7, który przewiduje, że każda spółka, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osoba prawna, których udziały w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie powinna być uznana za spółkę kapitałową.

Co więcej, za spółkę kapitałową należy również uznać (zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2008/7) każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną prowadzące działalność skierowaną na zysk, których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów stronom trzecim bez uprzedniego upoważnienia oraz odpowiadają za długi spółki, przedsiębiorstwa lub osoby prawnej tylko do wysokości swoich udziałów. Zatem mając na uwadze powyższe, należy uznać, że Dyrektywa 2008/7, na potrzeby opodatkowania podatkiem kapitałowym, definiuje spółkę kapitałową w sposób szerszy, niż zrobił to polski ustawodawca.

Odnosząc się do warunków uznania spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową na gruncie Dyrektywy 2008/7, ustrój spółki komandytowo-akcyjnej uregulowany w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, bezspornie pozwala na to, aby wyemitowane przez taką spółkę akcje były przedmiotem obrotu giełdowego. W tym przypadku o spełnieniu powyższej przesłanki decyduje już sama prawna możliwość wprowadzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej do obrotu giełdowego.

W odniesieniu do przesłanki uznania spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową, zawartą w przepisie art. 2 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2008/7, należy uznać, że również i ta przesłanka jest spełniona. Przytoczony przepis uznaje za spółkę kapitałową każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub inną osobę prawną prowadzące działalność skierowaną na zysk, których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów stronom trzecim bez uprzedniego upoważnienia oraz odpowiadają za długi spółki, przedsiębiorstwa lub innej osoby prawnej tylko do wysokości swoich udziałów. Spółka komandytowo-akcyjna spełnia również i tę przesłankę, ponieważ akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej odpowiada za zobowiązania do wysokości wniesionego kapitału oraz nie musi mieć odrębnego upoważnienia od pozostałych wspólników, aby zbyć takie akcje.

W konsekwencji, należy uznać, że w zaistniałej sytuacji prawnej, przepisy Dyrektywy 2008/7 dotyczące zakresu podmiotowego uregulowań dotyczących podatku od gromadzenia kapitału, zostały nieprawidłowo zaimplementowane do polskiego porządku prawnego, a co za tym idzie, traktowanie spółki komandytowo-akcyjnej jako spółki osobowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest w świetle Dyrektywy 2008/7 oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości pozbawione podstaw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania Nr 1 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W związku z tym, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1 uznano za prawidłowe, bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku w zakresie pytania Nr 2.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w W. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.