IPPB2/4514-270/15-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z tej przyczyny, stanowisko Wnioskodawcy uznające, że wymiana udziałów jest czynnością pozostającą poza zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy uznać za nieprawidłowe.
IPPB2/4514-270/15-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. umowa spółki
 7. wyłączenie
 8. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2015 r. (data nadania 28 lipca 2015 r., data wpływu 30 lipca 2015 r.) na wezwanie z dnia 17 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4514-270/15-2/MZ i Nr IPPB3/4510-584/15-2/KK (data nadania 20 lipca 2015 r., data doręczenia 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w ramach wymiany udziałów, zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej również jako „u.p.d.o.p.”). W wyniku tej transakcji Wnioskodawca jako spółka nabywająca nabędzie od wspólnika innej spółki (tu „Spółka A”) udziały tej Spółki A, a w zamian za otrzymane udziały Spółki A, Wnioskodawca przekaże wspólnikowi Spółki A własne udziały. Innymi słowy Wnioskodawca przeprowadzi emisje udziałów o określonej wartości netto, zwiększając kapitał zakładowy.

W dalszej kolejności Wnioskodawca dopuszcza możliwość umorzenia udziałów nabytych w sposób opisany powyżej (albo w drodze umorzenia dobrowolnego albo przymusowego). W zamian za umorzenie Spółka A zapłaci Wnioskodawcy należne mu wynagrodzenie. Po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód.

Pismem z dnia 17 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4514-270/15-2/MZ i Nr IPPB3/4510-584/15-2/KK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • jednoznaczne wskazanie, którego zdarzenia przyszłego (podatku) dotyczy wpłata w wysokości 40 zł, dokonana przez Wnioskodawcę na konto Izby Skarbowej w Warszawie, w dniu 24 czerwca 2015 r. lub wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł.
 • Jeżeli interpretacja ma dotyczyć przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to należy:
 • Doprecyzować zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie: Czy Wnioskodawca w wyniku wymiany udziałów nabędzie udziały innej spółki kapitałowej dające w niej większość głosów albo kolejne udziały, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały, posiada już większość głosów...

Wnioskodawca w terminie przesłał uzupełnienie informując, że:

 • W obecnym stanie faktycznym Spółka, do której wnioskodawca w wyniku wymiany udziałów wniesie swoje udziały, nie posiada większości głosów. Po wymianie udziałów wnioskodawca nabędzie większość udziałów, co zostało już zaznaczone we wniosku pierwotnym – Spółka dokonuje wymiany udziałów w trybie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Ponadto Wnioskodawca dokonał wpłaty dodatkowej opłaty w kwocie 40 zł.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów, przychodu, który powstał na skutek zapłaty Wnioskodawcy wynagrodzenia w zamian za umorzenie udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów...
 2. Czy transakcja wymiany udziałów jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w dniu 16 września 2015 r. została wydana interpretacja Nr IPPB3/4510-584/15-4/KK.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja wymiany udziałów nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej jako u.p.c.c.).

Art. 1 u.p.c.c. szczegółowo określa, jakie czynności podlegają opodatkowaniu. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, iż tylko czynności wymienione w ustawie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Ustawa swym zakresem nie obejmuje transakcji wymiany udziałów. Nie ma więc obowiązku uiszczenia z tego tytułu określonej kwoty podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w ramach wymiany udziałów, zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej również jako „u.p.d.o.p.”). W wyniku tej transakcji Wnioskodawca jako spółka nabywająca nabędzie od wspólnika innej spółki (tu „Spółka A”) udziały tej Spółki A, a w zamian za otrzymane udziały Spółki A, Wnioskodawca przekaże wspólnikowi Spółki A własne udziały. Innymi słowy Wnioskodawca przeprowadzi emisje udziałów o określonej wartości netto, zwiększając kapitał zakładowy. W dalszej kolejności Wnioskodawca dopuszcza możliwość umorzenia udziałów nabytych w sposób opisany powyżej (albo w drodze umorzenia dobrowolnego albo przymusowego). W zamian za umorzenie Spółka A zapłaci Wnioskodawcy należne mu wynagrodzenie. Po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód. W przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w obecnym stanie faktycznym Spółka, do której wnioskodawca w wyniku wymiany udziałów wniesie swoje udziały, nie posiada większości głosów. Po wymianie udziałów wnioskodawca nabędzie większość udziałów, co zostało już zaznaczone we wniosku pierwotnym – Spółka dokonuje wymiany udziałów w trybie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z tej przyczyny, stanowisko Wnioskodawcy uznające, że wymiana udziałów jest czynnością pozostającą poza zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.