IPPB2/4514-262/15-4/AF | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe opodatkowania Transakcji 1 i Transakcji 2 podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-262/15-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. podstawa opodatkowania
 5. umowa sprzedaży
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4514-262/15-2/F. oraz IPPP2/4512-587/15-2/BH z dnia 27 lipca 2015 r. (data doręczenia 31 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych opodatkowania Transakcji 1 i Transakcji 2 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych opodatkowania Transakcji 1 i Transakcji 2.

Pismem z dnia 27 lipca 215 r. Nr IPPB2/4514-262/15-2/F. oraz IPPP2/4512-587/15-2/BH wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. Przedstawienie zdarzenia przyszłego dotyczące wyłącznie Transakcji 1 i Transakcji 2, które mają być przedmiotem interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z zadanymi pytaniami).
 2. Ponowne sformułowanie pytań dotyczących Transakcji 1 (pytania 1-3) w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, tak aby wniosek dotyczył zapytania o wykładnię przedmiotowych przepisów i ich zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym oraz aby w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji Podatkowej – interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 3. Przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych adekwatnego do opisanego zdarzenia przyszłego i sformułowanych ponownie pytań dotyczących Transakcji 1.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w ww. zakresie w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Opis zdarzenia przyszłego dotyczącego Transakcji 1 i Transakcji 2:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub S.) jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Polsce (jest polskim rezydentem podatkowym). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (tj. H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) należąca do tej samej co S. grupy kapitałowej.

Do tej samej grupy kapitałowej należy także A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Spółka lub A.) z siedzibą w Polsce. Wspólnikami Spółki są osoby prawne, tj. F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca komplementariuszem posiadającym mniejszościowy wkład i udział w zysku w Spółce (dalej: F.) oraz N. spółka akcyjna, będąca komandytariuszem posiadającym większościowy wkład i udział w zysku w Spółce (dalej: N. SA), wszystkie z siedzibą w Polsce i będące polskimi rezydentami podatkowymi, należące do tej samej co Spółka grupy kapitałowej.

Przedmiot działalności i struktura organizacyjna spółki.

Obecnie przedmiotem działalności Spółki jest handel w obszarze mięsa i wyrobów z mięsa, a także świadczenie usług na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

Organizacyjnie i funkcjonalnie, na obecną strukturę Spółki składa się:

 • centrala Spółki (dalej: Centrala Spółki) prowadząca działalność usługową (koordynacyjną, zarządczą, doradczą itp.) na rzecz innych podmiotów z tej samej co Spółka grupy kapitałowej;
 • oddział Spółki (dalej: Oddział Sprzedaży i Marketingu), świadczący usługi handlowe i marketingowe na rynku krajowym na rzecz innego podmiotu z tej samej co Spółka grupy kapitałowej oraz sprzedający w imieniu Spółki (której jest częścią) mięso i produkty mięsne za granicę oraz
 • oddział Spółki w M. (dalej: Oddział Spółki w M. lub CUW - od słów: centrum usług wspólnych) świadczący szeroko rozumiane usługi księgowe na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

W ramach Centrali Spółki funkcjonują obecnie następujące działy i departamenty: ....

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka osiąga przychody z następujących głównych źródeł / obszarów:

 • świadczenie usług doradczych;
 • udzielanie licencji znaków towarowych;
 • świadczenie usług sprzedaży oraz marketingu i trademarketingu;
 • sprzedaż wyrobów na rynkach zagranicznych na własny rachunek;
 • świadczenie szeroko rozumianych usług księgowych.

Centrala Spółki - działalność usługowa

Działalność usługowa prowadzona przez Centralę Spółki obejmuje świadczenie usług:

 1. doradczych dla innej spółki z grupy kapitałowej (tj. F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, dalej: F.) - obejmujących: doradztwo w zakresie zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji skupu żywca oraz raportowania (sprawozdawczości finansowej dla celów sprawozdawczości grupowej i organów państwowych), obsługę zarządzania gotówką (w tym zdobywanie finansowania), usługi prawne;

w szczególności, w świetle umowy zawartej pomiędzy Spółką a F. usługi w przedmiotowym zakresie obejmują:

 • doradztwo w zakresie planowania, koordynowania i administrowania planowaniem strategicznym; przedstawianie projektów rozwoju;
 • doradztwo w zakresie planowania, koordynowania i administrowania zakupem żywca, surowców i materiałów produkcyjnych, pośrednictwo w negocjacjach, przygotowanie kontraktów;
 • doradztwo w zakresie administrowania czynnościami logistycznymi; koordynację polityki transportu;
 • doradztwo w zakresie planowania i wsparcia przy wdrażaniu i koordynacji nowych technologii informatycznych; selekcjonowanie, harmonizowanie rozwiązań informatycznych; asystę przy ich użytkowaniu;
 • doradztwo i wsparcie w zakresie zarządzania operacyjnego, w szczególności w zakresie systemów kontroli jakości i HACCP, praktyk, polityk i standardów, opracowywania, wdrażania i rozwoju nowych produktów RD;
 • doradztwo w zakresie planowania, koordynowania i wsparcie realizacji zakupów inwestycyjnych, remontów i modernizacji;
 • doradztwo z zakresu sprawozdawczości zarządczej, budżetowania, sporządzanie raportów i analiz z zakresu rachunku kosztów;
 • koordynację i wsparcie w negocjacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi; doradztwo, koordynację i wsparcie z zakresu ubezpieczeń;
 • doradztwo z zakresu polityki finansowej; wsparcie i bieżącą kontrolę funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
 • doradztwo z zakresu polityki szkoleniowej kadry pracowniczej, organizowanie szkoleń; rozwijanie kadry menedżerskiej, poszukiwanie kandydatów na kluczowe stanowiska, rozwój potencjału kadrowego;
 • doradztwo z zakresu świadczenia usług prawniczych;
 • doradztwo z zakresu świadczenia usług „public relations”;
 • pozostałe doradztwo w zależności od potrzeb zgłoszonych każdorazowo przez F.;

ponadto, usługi w przedmiotowym zakresie obejmują również doradztwo w zakresie koordynowania prac działów technicznych, prowadzenia projektów inwestycyjnych, koordynowania projektów związanych z ochroną środowiska (Pion Techniczny), uzyskiwaniem certyfikatów jakościowych i nadzór nad systemem kontroli jakości w zakładach (Pion QA), wdrażanie programów rozwojowych oraz szkoleń (Pion HR), wdrażanie narzędzi standaryzacji kosztów i analiz (Pion Finansów);

  b. wdrożenia i utrzymania oprogramowania SAP dla spółek w grupie kapitałowej, w tym również dla S. oraz dla F.;
  c. IT, w tym usług wdrożenia oprogramowania produkcyjnego, utrzymania infrastruktury IT, wdrażania nowych rozwiązań informatycznych, utrzymywania serwera pocztowego, centralnych zamówień sprzętu informatycznego i oprogramowania dla spółek w grupie kapitałowej oraz helpdesk (w tym również dla S. i F.).

Wskazana powyżej działalność usługowa jest prowadzona przez wyspecjalizowane działy działające w Centrali Spółki.

Ponadto, Spółka posiada również zarejestrowane znaki towarowe (prawa dotyczące znaków towarowych), do których należą m.in. znaki „Y.”, „K.”, „P.” oraz „A.”. Wartość rynkowa tych znaków stanowi znaczną część wartości rynkowej Spółki (według wycen niezależnych rzeczoznawców). Część z nich (tj. „K.” oraz „Y.”) jest obecnie licencjonowana do F. na podstawie zawartych umów licencji na używanie znaków towarowych. Wynagrodzenie dla Spółki z tego tytułu kalkulowane jest jako określony procent wartości obrotu netto ze sprzedaży towarów z danym znakiem towarowym. Część znaków towarowych (wymienione w pierwszym zdaniu niniejszego akapitu powyżej) jest używana przez Spółkę w zakresie prowadzonej sprzedaży na rynki zagraniczne (tj. sprzedaży na własne ryzyko towarów handlowych na rynkach eksportowych przez Oddział Sprzedaży i Marketingu).

Spółka (tu: Centrala Spółki) jako właściciel znaków towarowych odpowiada za rozwój tych znaków. Koszty dotyczące rozwoju znaków towarowych (np. koszty marketingu) ponosi Spółka. Natomiast, w celu wprowadzenia klarownego rozdzielenia biznesowego działalności Centrali Spółki i działalności Oddziału Sprzedaży i Marketingu (dla potrzeb reorganizacji opisanej poniżej w niniejszym wniosku) wprowadzono zasady alokacji wewnętrznych kosztów Spółki dotyczących znaków towarowych, zgodnie z którymi w zakresie, w jakim Oddział Sprzedaży i Marketingu prowadzi działalność marketingową dotyczącą znaków towarowych na rzecz Centrali Spółki, Centrala Spółki będzie obciążana przez Oddział Sprzedaży i Marketingu - na podstawie wewnętrznej noty księgowej - kosztami rozwoju znaków towarowych, ponoszonymi oryginalnie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu.

Powyższe alokacje (księgowania) dokonywane będą na dedykowanych kontach technicznych, na podstawie not księgowych (wystawianych przez Oddział Sprzedaży i Marketingu).

CUW - Działalność usługowa

Działalność usługowa prowadzona obecnie przez CUW obejmuje świadczenie na rzecz F. oraz na rzecz spółek w grupie kapitałowej innych niż F. (w tym również dla S.) szeroko rozumianych usług księgowych (w tym w zakresie należności i zobowiązań, podatków, kontrolingu, windykacji, danych podstawowych oraz księgowości ogólnej) wraz z utrzymaniem archiwum.

Wyodrębnienie organizacyjne

Oddział Spółki w M. (jako część przedsiębiorstwa Spółki, tzw. Centrum Usług Wspólnych / CUW) jest obecnie wyodrębniony w schemacie organizacyjnym Spółki jako odrębna jednostka wewnętrzna. Wyodrębnienie organizacyjne i biznesowe CUW zostało potwierdzone w drodze uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Oddziału Spółki w M.. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki, uwzględniająca CUW jako wyodrębnioną część przedsiębiorstwa Spółki (i jako odrębnego pracodawcę, o czym mowa poniżej), została również potwierdzona w wewnętrznych aktach obowiązujących w CUW, jak np. Regulamin Pracy czy Regulamin ZFSŚ.

CUW jest też zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako oddział, a siedziba CUW jest odrębna od siedziby Spółki (CUW dysponuje w tym zakresie odrębną powierzchnią biurową dla prowadzenia swojej działalności, na podstawie zawartych umów najmu tej powierzchni). Ponadto, CUW jest zarządzany przez Dyrektora Zarządzającego Oddziałem Spółki w M. - w którego zakresie obowiązków znajduje się nadzór i koordynacja funkcjonowania działalności CUW. Ustalone zostały też zasady podległości służbowej pomiędzy zarządzającym pracą CUW a pracownikami CUW, a także określona została hierarchiczna struktura podległości służbowej w ramach CUW oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami CUW a pozostałymi pracownikami Spółki. Ze względu na fakt, iż CUW nie stanowi odrębnego podmiotu prawnego, w kwestiach formalnych Dyrektor Zarządzający Oddziałem Spółki w M. podlega Dyrektorowi Generalnemu Spółki (Prezesowi Zarządu komplementariusza Spółki; Prezes Zarządu komplementariusza Spółki jest zatrudniony w Spółce na stanowisku Dyrektora Generalnego). Dyrektor Zarządzający Oddziałem Spółki w M. raportuje bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Spółki (Prezesa Zarządu komplementariusza Spółki).

Oddział Spółki w M. składa się z następujących działów:...

CUW jako oddział Spółki jest zarejestrowany również jako odrębny pracodawca i zatrudnia pracowników, którzy wykonują pracę związaną ze świadczonymi przez CUW szeroko rozumianymi usługami księgowymi i którzy posiadają odpowiednie kompetencje do realizacji zadań będących przedmiotem działalności Oddziału Spółki w M.. Ponadto, CUW posiada odrębną i niezależną sprawozdawczość ZUS i PFRON, ma odrębne regulaminy pracy i ZFSŚ oraz korzysta z dotacji PFRON jako niezależny pracodawca.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Do Oddziału Spółki w M. przydzielone są niezbędne w jego działalności składniki majątkowe - m.in. tytuły prawne do korzystania z nieruchomości (tu w szczególności do biura, w którym znajduje się siedziba Oddziału Spółki w M.); aktywa trwałe (tj. maszyny biurowe, komputery, drukarki, meble i pozostałe wyposażenie biura, samochody wykorzystywane w bieżącej działalności); zapasy (np. materiałów biurowych) - w odniesieniu do których Oddział Spółki w M. uzyskał możliwość samodzielnego zarządzania. Możliwe jest wyodrębnienie tego majątku CUW w ramach majątku Spółki.

Oddział Spółki w M. ma także możliwość nabywania towarów i usług na swoje potrzeby (co do zasady w sposób niezależny od Spółki, w ramach budżetu przypisanego do Oddziału Spółki w M.). CUW, podobnie jak inne jednostki organizacyjne w ramach Spółki i inne spółki w grupie, do której należy Spółka, korzysta z serwerów i związanego z nimi oprogramowania utrzymywanych przez Dział IT.

Do Oddziału Spółki w M. alokowani są również pracownicy, którzy wykonują pracę związaną ze świadczonymi przez CUW usługami i którzy posiadają odpowiednie kompetencje do realizacji zadań będących przedmiotem działalności CUW. Pracownicy ci są zatrudnieni przez Oddział Spółki w M..

Wyodrębnienie finansowe

Z perspektywy wyodrębnienia finansowego, wyodrębnienie Oddziału Spółki w M. dotyczy rejestracji kosztów dotyczących działalności CUW (ponoszonych przez CUW) w oddzielnym dziale gospodarczym w systemie SAP (w ramach odrębnych ewidencji MPK / miejsca powstawania kosztów). Także przychód ze sprzedaży usług Oddziału Spółki w M., księgowany w ramach Spółki, może być wyodrębniony.

Do Oddziału Spółki w M. nie są dokonywane alokacje zarządcze / wewnętrzne innych niż wyżej wymienione kosztów, które są ponoszone przez inne działy / jednostki funkcjonujące w ramach Spółki. Niemniej Spółka ma możliwość zastosowania narzędzi rachunkowych (np. klucze alokacji) umożliwiających ewidencję zdarzeń gospodarczych w Spółce w sposób pozwalający na przyporządkowanie kosztów innych działów / jednostek Spółki, które dotyczą realizowania wewnętrznych funkcji na rzecz Oddziału Spółki w M.

Oddział Spółki w M. posiada również należności (np. z tytułu odrębnych, zawartych przez CUW ze spółkami z grupy kapitałowej umów o świadczenie usług księgowych) oraz zobowiązania związane z realizacją usług świadczonych przez CUW (np. z tytułu wynajmu powierzchni, usług pocztowych, wynagrodzeń należnych pracownikom alokowanym do CUW i zatrudnionym przez CUW, dostawcom materiałów biurowych, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz CUW). Należności i zobowiązania nie są obecnie rejestrowane oddzielnie. Istnieje natomiast możliwość ich wyodrębnienia. W odniesieniu do należności możliwe jest „ręczne” alokowanie należności do CUW z uwagi na identyfikowalną (określoną i powtarzalną) ilość faktur wystawianych przez Oddział Spółki w M.. W odniesieniu do zobowiązań możliwe jest natomiast śledzenie kont kosztowych w relacji do zobowiązań Oddziału Spółki w M. (i w ten sposób ustalenie kwoty zobowiązań CUW). Niemniej, na moment dokonywania Transakcji 1 reorganizacji opisanej poniżej w niniejszym wniosku, Spółka dokona wyodrębnienia należności i zobowiązań Oddziału Spółki w M. w dodatkowej ewidencji na podstawie danych z systemu SAP.

Oddział Spółki w M. nie jest jednostką samobilansującą (nie jest oddziałem samobilansującym). Niemniej, istnieje możliwość określenia pozycji finansowej CUW (przychodów i kosztów, aktywów i pasywów), w tym możliwość sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych dla Oddziału Spółki w M. (rachunku zysków i strat, bilansu). Dla Oddziału Spółki w M. przygotowywana jest również odrębna strategia, biznes plan oraz cele biznesowe i plany finansowe.

Oddział Sprzedaży i Marketingu - Działalność Usługowo-Handlowa

Działalność usługowo - handlowa Oddziału Sprzedaży i Marketingu obejmuje:

 1. sprzedaż eksportową - w ramach tej działalności Oddział Sprzedaży i Marketingu nabywa (kupuje) od F. wyroby tej spółki, a następnie na własny rachunek i we własnym imieniu sprzedaje je na rynkach zagranicznych samodzielnie (tj. sprzedaż na własne ryzyko towarów handlowych na rynkach eksportowych) albo poprzez pośredników (tj. za pośrednictwem podmiotów zarejestrowanych w Polsce realizujących dostawę wyrobów F. na rynki zagraniczne).
 2. pośrednictwo w sprzedaży na rzecz F. - w ramach tej działalności Oddział Sprzedaży i Marketingu, na mocy zawartej umowy o świadczenie usług handlowych i trade marketingowych, sprzedaje w imieniu i na rachunek F. wyroby F. na rynku krajowym, otrzymując od F. wynagrodzenie za świadczone usługi pośrednictwa sprzedaży; usługi prowadzone / świadczone przez Oddział Sprzedaży i Marketingu obejmują pełną obsługę sprzedażową, w tym zapewnienie funkcjonowania sił sprzedaży oraz podejmowanie decyzji sprzedażowych.
 3. działalność marketingowa - w dwóch obszarach:
  1. świadczenie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu za wynagrodzeniem, na mocy zawartej umowy o świadczenie usług handlowych i trade marketingowych, na rzecz F. usług marketingowych dotyczących znaków towarowych posiadanych przez F. (np. znaki towarowe „M.”, „B.”); usługi Oddziału Sprzedaży i Marketingu obejmują ponadto pełną obsługę marketingową, w tym podejmowanie kroków zmierzających do wzrostu sprzedaży na rynku krajowym, w odniesieniu zarówno do sprzedaży mięsnych produktów świeżych jak i przetworzonych.
  2. prowadzenie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu działalności marketingowej związanej z dokonywaną przez Spółkę obsługą własnych znaków towarowych.

Ponadto, działalność usługowo - handlowa prowadzona obecnie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu na rzecz F. (opisana w pkt 2 i 3a powyżej) obejmuje m.in. analizę portfela produktów F., tworzenie kategorii produktów, pozycjonowanie marek F. w ramach poszczególnych kategorii, opracowywanie optymalnych narzędzi marketingowych i promocyjnych, dobór optymalnych narzędzi marketingowych i promocyjnych do przyjętych strategii, prowadzenie analiz i badań rynku, analizę strategii marketingowej konkurencji, opracowywanie i tworzenie projektów graficznych opakowań, materiałów promocyjnych, katalogów handlowych itp., prowadzenie serwisu konsumenta i infolinii, budowanie i administrowanie bazami danych konsumentów, e-marketing, świadczenie usług, które mają na celu bezpośrednio lub pośrednio wpływać na zwiększenie sprzedaży, w szczególności usługi pozycjonowania towarów na półkach (merchandising), organizację degustacji, organizowanie konkursów, sprzedaży premiowej i innych akcji promocyjnych).

Wyodrębnienie organizacyjne

Oddział Sprzedaży i Marketingu funkcjonuje na podstawie uchwały zarządu komplementariusza Spółki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Oddziału Sprzedaży i Marketingu z siedzibą w Warszawie (dalej: Uchwała). Stosowny wpis do KRS w tym zakresie został dokonany przez sąd w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z tekstem podjętej Uchwały Oddział Sprzedaży i Marketingu „posiada własną strukturę organizacyjną” i „jest całkowicie wydzieloną organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostką Spółki”.

W szczególności, Oddział Sprzedaży i Marketingu jest obecnie wyodrębniony w schemacie organizacyjnym Spółki jako odrębna jednostka wewnętrzna. Oddział Sprzedaży i Marketingu liczy ponad 250 osób (zgodnie z Uchwałą, do Oddziału Sprzedaży i Marketingu przypisano 263 pracowników, których imienna lista wraz ze wskazaniem zajmowanych stanowisk przez poszczególnych pracowników stanowi załącznik do Uchwały).

Oddział Sprzedaży i Marketingu jest zarządzany przez Dyrektora Zarządzającego ds. Sprzedaży i Marketingu, w którego zakresie obowiązków - zgodnie z Uchwałą Zarządu komplementariusza Spółki w sprawie określenia obowiązków Dyrektora Zarządzającego ds. Sprzedaży i Marketingu - znajduje się nadzór i koordynacja funkcjonowania działalności poszczególnych działów Oddziału Sprzedaży i Marketingu, polegające w szczególności na: zarządzaniu Oddziałem Sprzedaży i Marketingu, ustalaniu struktury organizacyjnej Oddziału Sprzedaży i Marketingu, kreowaniu polityki sprzedażowej w poszczególnych kanałach, w kraju i zagranicą, kreowaniu polityki marketingowej, administracyjnym nadzorze nad znakami towarowymi, budowaniu relacji biznesowych z wiodącymi partnerami, nadzorze nad przestrzeganiem prawa i norm Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie, wydawaniu zarządzeń w sprawach wymagających regulacji wewnętrznych w Oddziale Sprzedaży i Marketingu. Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu raportuje do Dyrektora Generalnego Spółki (Prezesa Zarządu komplementariusza Spółki).

W skład Oddziału Sprzedaży i Marketingu wchodzą następujące działy, za których zarządzanie operacyjne oraz koordynację działań odpowiada Dyrektor zarządzający danym działem:

 • Dział RD,
 • Dział Marketingu,
 • Dział Analiz Rynku i Strategii,
 • Biuro Obsługi Klienta, w tym: Biuro Obsługi Klienta - Cenniki, Dział Dokumentacji Eksportu, Biuro Obsługi Klienta,
 • Dział Sprzedaży Tradycyjnej - odpowiadający za sprzedaż do klientów kanału tradycyjnego, obejmujący ogólnopolską sprzedaż konserw oraz regionalne działy sprzedaży tradycyjnej,
 • Dział Sprzedaży Nowoczesnej - odpowiadający za sprzedaż do klientów kanału nowoczesnego, w tym dyskontów, supermarketów, hipermarketów, foodservice (stacje paliw, HO-RE-CA),
 • Dział Sprzedaży Eksportowej - Produkty Przetworzone,
 • Dział Sprzedaży Mięsa Świeżego,
 • Dział Polityki Cenowej.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Do Oddziału Sprzedaży i Marketingu - na mocy uchwały Zarządu spółki F. (będącej komplementariuszem Spółki) dotyczącej przypisania do tego Oddziału składników majątkowych - przydzielone zostały niezbędne w jego działalności składniki majątkowe, m.in. tytuły prawne do korzystania z nieruchomości (tu w szczególności, do powierzchni biurowej, w którym znajduje się Oddział Sprzedaży i Marketingu), a także aktywa trwałe, tj. maszyny biurowe, komputery, drukarki, meble i pozostałe wyposażenie biura; samochody wykorzystywane w bieżącej działalności) - w odniesieniu do których Oddział Sprzedaży i Marketingu uzyskał możliwość samodzielnego zarządzania. Możliwe jest wyodrębnienie majątku tego Oddziału w ramach majątku Spółki.

Dla Oddziału Sprzedaży i Marketingu nabywane są także (z budżetu przewidzianego dla tego Oddziału) towary i usługi na własne potrzeby tego Oddziału. Oddział Sprzedaży i Marketingu, podobnie jak inne jednostki organizacyjne w ramach Spółki i inne spółki w grupie, do której należy Spółka, korzysta z serwerów i związanego z nimi oprogramowania utrzymywanych przez Dział IT.

Zgodnie z Uchwałą, przedmiotem działalności Oddziału Sprzedaży i Marketingu jest świadczenie usług handlowych i marketingowych na rynku krajowym na rzecz spółki F. oraz sprzedaż we własnym imieniu mięsa i produktów mięsnych za granicę.

Do Oddziału Sprzedaży i Marketingu alokowani są również pracownicy, którzy wykonują pracę związaną ze świadczonymi przez Oddział Sprzedaży i Marketingu usługami i którzy posiadają odpowiednie kompetencje do realizacji zadań będących przedmiotem działalności tego Oddziału. Pracownicy ci są zatrudnieni przez Spółkę (Oddział Sprzedaży i Marketingu nie posiada statusu odrębnego od Spółki pracodawcy).

Wyodrębnienie finansowe

Z perspektywy wyodrębnienia finansowego, wyodrębnienie Oddziału Sprzedaży i Marketingu dotyczy rejestracji kosztów dotyczących działalności tego Oddziału (ponoszonych przez ten Oddział) w ramach odrębnych ewidencji MPK / miejsca powstawania kosztów. Także przychód ze sprzedaży usług Oddziału Sprzedaży i Marketingu oraz przychody ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, księgowany w ramach Spółki, może być wyodrębniony na poziomie tego Oddziału. Kwestia ta została wskazana także w Uchwale, zgodnie z którą koszty i przychody Oddziału Sprzedaży i Marketingu są wyodrębnione i rozpoznawane na odrębnych kontach.

Do Oddziału Sprzedaży i Marketingu nie są dokonywane alokacje zarządcze / wewnętrzne innych niż wyżej wymienione kosztów, które są ponoszone przez inne działy / jednostki funkcjonujące w ramach Spółki. Niemniej Spółka ma możliwość zastosowania narzędzi rachunkowych (np. klucze alokacji) umożliwiających ewidencję zdarzeń gospodarczych w Spółce w sposób pozwalający na przyporządkowanie kosztów innych działów / jednostek Spółki, które dotyczą realizowania wewnętrznych funkcji na rzecz Oddziału Sprzedaży i Marketingu.

Należności i zobowiązania związane z Oddziałem Sprzedaży i Marketingu nie są obecnie rejestrowane oddzielnie. Istnieje natomiast możliwość ich wyodrębnienia. W odniesieniu do należności możliwe jest „ręczne” alokowanie należności do Oddziału Sprzedaży i Marketingu z uwagi na identyfikowalną ilość faktur wystawianych przez Spółkę. W odniesieniu do zobowiązań możliwe jest natomiast śledzenie kont kosztowych w relacji do zobowiązań Oddziału Sprzedaży i Marketingu (i w ten sposób ustalenie kwoty jego zobowiązań). Niemniej, na moment dokonywania Transakcji 3 reorganizacji opisanej poniżej w niniejszym wniosku, Spółka dokona wyodrębnienia należności i zobowiązań Oddziału Sprzedaży i Marketingu w dodatkowej ewidencji na podstawie danych z systemu SAP.

Oddział Sprzedaży i Marketingu, jako jednostka wewnętrzna Spółki, nie jest jednostką samobilansującą. Niemniej, istnieje możliwość określenia pozycji finansowej tego Oddziału (przychodów i kosztów, aktywów i pasywów), w tym możliwość sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych dla Oddziału Sprzedaży i Marketingu (rachunku zysków i strat, bilansu pro forma). Dla Oddziału Sprzedaży i Marketingu przydzielony jest także odrębny budżet w ramach ogólnego budżetu Spółki. Oddział Sprzedaży i Marketingu realizuje również cele biznesowe w ramach planów, biznesowych Spółki i grupy kapitałowej.

Ponadto, istnieją zasady alokacji wewnętrznych kosztów dotyczących znaków towarowych posiadanych przez A. pomiędzy Centralę Spółki i Oddział Sprzedaży i Marketingu. W szczególności, w zakresie, w jakim Oddział Sprzedaży i Marketingu prowadzi działalność marketingową dotyczącą znaków towarowych na rzecz Centrali Spółki, Centrala Spółki będzie obciążana przez Oddział Sprzedaży i Marketingu - na podstawie wewnętrznej noty księgowej - kosztami rozwoju znaków towarowych, ponoszonymi oryginalnie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu.

Powyższe alokacje (księgowania) dokonywane będą na dedykowanych kontach technicznych, na podstawie not księgowych (wystawianych przez Oddział Sprzedaży i Marketingu).

Obecnie Oddział Sprzedaży i Marketingu w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje rachunki bankowe (w tym, walutowe) Spółki, które to rachunki Spółka posiada oprócz rachunku zbiorczego (głównego rachunku Spółki służącego do przeprowadzania rozliczeń). Z uwagi na prowadzenie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu działalności eksportowej, na rachunki walutowe przelewane są należności związane z tą działalnością. Umożliwia to identyfikację należności dotyczących działalności eksportowej Oddziału Sprzedaży i Marketingu. Rachunki bankowe zostały otwarte jeszcze przed utworzeniem Oddziału Sprzedaży i Marketingu i stroną umowy jest Spółka.

Opis planowanej reorganizacji biznesowej spółki.

W ramach działań restrukturyzacyjnych prowadzonych obecnie w grupie kapitałowej, do której należy Spółka planowane jest przeprowadzenie reorganizacji struktury biznesowej grupy kapitałowej w Polsce, w tym również w odniesieniu do Spółki.

Celem planowanych działań będzie m.in. optymalizacja kosztów oraz uproszczenie, zapewnienie przejrzystości modelu funkcjonowania i racjonalizacja struktury usługowej i handlowej w ramach grupy kapitałowej (związana m.in. z alokowaniem określonych funkcji specjalistycznych do jednej ze spółek z grupy kapitałowej, tu: do S., która to spółka w ogólności będzie miała za zadanie świadczyć usługi outsourcingowe i doradcze dla pozostałych spółek z grupy kapitałowej), a także centralizacja, usprawnienie i zwiększenie efektywności działalności handlowej i usługowej podmiotów działających w grupie kapitałowej, do której należy m.in. Spółka (poprzez przeniesienie tych funkcji do jednej ze spółek z grupy kapitałowej, tu: do F.).

W szczególności, w ramach reorganizacji struktury biznesowej grupy kapitałowej, planowane jest przeniesienie oddziałów / działów / departamentów / innych jednostek organizacyjnych Spółki (wykonujących określone funkcje i zadania w strukturach Spółki, wraz z majątkiem niezbędnym do wykonywania tych funkcji i zadań, a także wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za pełnienie poszczególnych funkcji i wykonywanie zadań) ze Spółki do innych spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka (tu do: S. i do F.). Planowane jest, że w ramach reorganizacji nie zostaną przeniesione znaki towarowe, których właścicielem jest Spółka, jednak na podstawie odpowiednich umów pomiędzy Spółką a F., F. zapewnione zostanie prawo do korzystania (licencje) przez F. ze znaków towarowych Spółki.

Zgodnie ze scenariuszem planowanej restrukturyzacji przyjętym przez grupę kapitałową, do której należy Spółka planowane są poniższe transakcje:

 1. Transakcje przeniesienia do S.

W tym zakresie, transferowi do S. będą podlegały (w całości lub w części) następujące oddziały / działy/ departamenty / inne jednostki organizacyjne Spółki:

 • CUW, realizujący szeroko rozumiane usługi księgowe - w całości (patrz Transakcja 1 w ramach reorganizacji),
 • Dział IT funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji),
 • Dział Prawny / Nadzoru Właścicielskiego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji),
 • Departament Finansów funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w zakresie, w jakim obejmuje on Dział Zarządzania Gotówką (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji); w szczególności, Dział Sprawozdawczości Finansowej, Dział Rozwoju Aplikacji PP, Dział Kontrolingu, Dział Kosztów i Dział Bonusów działające obecnie w ramach Departamentu Finansowego nie będą podlegały przeniesieniu do S. w ramach Transakcji 2 reorganizacji,
 • Dział PR funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji),
 • Dział Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji).

Wraz z przeniesieniem ww. jednostek organizacyjnych Spółki do S., do tego podmiotu (tu: do S.) przeniesione zostaną również składniki majątku wykorzystywane w działalności tych oddziałów / działów, a także ludzie tam pracujący (obecni pracownicy Spółki).

Dodatkowo, w ramach reorganizacji zostanie rozwiązana umowa o pracę Dyrektora Generalnego Spółki (Prezesa Zarządu komplementariusza Spółki) ze Spółką i osoba ta nawiąże stosunek pracy z S. Ponadto, niezależnie od przeprowadzenia Transakcji 1 i Transakcji 2, planowane jest przeniesienie (sprzedaż) do S. Działu Skupu Trzody Chlewnej funkcjonującego obecnie w ramach Centrali Spółki - w całości. Termin transakcji nie jest jeszcze ustalony (tj. nie podjęto jeszcze decyzji, czy sprzedaż Działu Skupu Trzody Chlewnej do S. nastąpi przed przeprowadzeniem Transakcji 1 i Transakcji 2, równolegle do przeprowadzenia Transakcji 1 i Transakcji 2, czy też po przeprowadzeniu Transakcji 1 i Transakcji 2).

Transakcja 1

W ramach Transakcji 1 planowane jest przeniesienie (w formie sprzedaży) - ze Spółki do S. - Oddziału Spółki w M. (CUW), realizującego obecnie działalność w zakresie szeroko rozumianych usług księgowych.

Planowane jest, że w związku ze sprzedażą Oddziału Spółki w M. przez Spółkę do S., przeniesieniu do S. ulegnie świadczenie szeroko rozumianych usług księgowych wykonywanych obecnie przez CUW. W zakresie, w jakim przenoszone usługi będą w momencie sprzedaży świadczone przez Oddział Spółki w M. na rzecz S., usługi te (w zakresie potrzebnym S.) staną się funkcjami wykonywanymi wewnętrznie przez S.. Jednocześnie, w zakresie, w jakim przed sprzedażą Oddział Spółki w M. wykonywał będzie niektóre usługi i funkcje na rzecz Spółki (Centrali Spółki lub Oddziału Sprzedaży i Marketingu), po sprzedaży Oddziału Spółki w M. do S., te usługi i funkcje staną się usługami wykonywanymi przez S. na rzecz Spółki lub F., o ile nadal Spółka / F. będzie takich usług / funkcji potrzebowała.

Sprzedaż CUW będzie obejmowała ogół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących majątek Spółki przypisany do Oddziału Spółki w M., wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez CUW (zarówno aktywa, jak i pasywa). W skład majątku przenoszonego (sprzedawanego) do S. wchodzić będą w szczególności (w zakresie w jakim będą istnieć na dzień transakcji):

 1. Prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenie usług
  • do S. przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z podmiotami z grupy w zakresie świadczenia usług CUW
 2. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności związanej z CUW / z Oddziałem Spółki w M.
  • CUW prowadzi działalność w wynajmowanej nieruchomości na terenie M.; umowa najmu zostanie przeniesiona do S.
 3. Aktywa trwałe
  • wyposażenie biura w M. (w tym meble biurowe, komputery, monitory, drukarki, itp.)
  • inne aktywa trwałe istotne z punktu widzenia działalności w zakresie CUW przypisane do Oddziału Spółki w M.
 4. Inne aktywa, w tym należności handlowe z tytułu usług
  • należności z tytułu świadczonych przez CUW usług
  • inne należności
 5. Alokowane do CUW wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności w zakresie CUW
  • w szczególności licencje lub prawa majątkowe do systemów informatycznych alokowanych do CUW i wykorzystywanych przez pracowników CUW (m.in. licencje SAP i Windows)
 6. Zobowiązania
  • zobowiązania z tytułu umowy najmu nieruchomości w M.
  • zobowiązania z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w M.
  • zobowiązania z tytułu kosztów związanych z usługami pocztowymi
  • zobowiązania pracownicze (z uwzględnieniem w szczególności rezerwy na urlopy, rezerwy na świadczenia dodatkowe i z tytułu nagrody rocznej) w stosunku do pracowników CUW
  • pozostałe zobowiązania (o ile faktycznie będą występowały w CUW na moment sprzedaży)
  (w tym zakresie, zobowiązania Spółki, przypisane do Oddziału Spółki w M., przejęte zostaną przez S. pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód wierzycieli Spółki, będących stroną zawartych przez Spółkę umów; o ile zgoda taka będzie wymagana; do czasu uzyskania takich zgód Spółka i S. ukształtują wzajemne prawa na zasadzie art. 392 i 521 § 2 kodeksu cywilnego; szczegółowe zasady przejęcia zobowiązań przez S. i odpowiedzialności za nie określać będzie umowa sprzedaży)
 7. inne umowy związane z prowadzeniem działalności przez CUWa ponadto także:
 8. do S. przejdą pracownicy zaangażowani w działalność CUW - tj. pracownicy zatrudnieni obecnie przez CUW jako odrębnego pracodawcę
  • pracownicy CUW zostaną przeniesieni do S. w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy i ich pracodawcą po sprzedaży stanie się oddział S.

Sprzedaż Oddziału Spółki w M. przez Spółkę do S. potwierdzać będzie treść umowy sprzedaży Oddziału Spółki w M. zawartej pomiędzy Spółką i S., z punktu widzenia prawnego ukształtowanej jako umowa sprzedaży przedsiębiorstwa w formie oddziału spółki. Cena przedmiotu sprzedaży opisanego powyżej (tu: Oddziału Spółki w M.) zostanie określona przez strony w umowie.

Zakłada się, że po dokonaniu sprzedaży CUW przez Spółkę do S., nabywca (tu: S.) w oparciu o składniki majątku przejęte (nabyte) od Spółki w ramach CUW będzie kontynuować działalność związaną ze świadczeniem usług księgowych w zakresie, w jakim działalność ta prowadzona była wcześniej (tj. przed sprzedażą) przez Oddział Spółki w M. w ramach Spółki. Przy czym w zakresie, w jakim przenoszone usługi będą w momencie sprzedaży świadczone przez Oddział Spółki w M. na rzecz S., usługi te (w zakresie potrzebnym S.) staną się funkcjami wykonywanymi wewnętrznie przez S. Jednocześnie, w zakresie, w jakim przed sprzedażą Oddział Spółki w M. wykonywał będzie niektóre usługi i funkcje na rzecz Spółki (Centrali Spółki lub Oddziału Sprzedaży i Marketingu), po sprzedaży Oddziału Spółki w M., te usługi i funkcje staną się usługami wykonywanymi przez S. na rzecz Spółki, o ile nadal Spółka będzie takich usług / funkcji potrzebowała lub na rzecz F.. Po sprzedaży Oddział Spółki w M. będzie nadal korzystał z serwerów i związanego z nimi oprogramowania utrzymywanych przez Dział IT.

CUW nabyty przez S. utworzy w ramach S. odrębny, zarejestrowany oddział S., do którego m.in. przypisane zostaną składniki majątku Oddziału Spółki w M. i który będzie odrębnym pracodawcą (także dla dotychczasowych pracowników Oddziału Spółki w M. - tu: w szczególności, pracownicy CUW zostaną przeniesieni do S./ do oddziału S. w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy i ich pracodawcą po sprzedaży stanie się S./ oddział S.).

Transakcja 2

W ramach Transakcji 2 planowane jest przeniesienie (w formie sprzedaży) - ze Spółki do S. - niektórych działów Spółki, funkcjonujących obecnie w ramach Centrali Spółki i wykonujących określone funkcje i zadania w strukturach Spółki.

Sprzedaż tych działów będzie obejmowała sprzedaż całego majątku wykorzystywanego przez te działy/przypisanego do tych działów (tj. sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, serwerów, licencji potrzebnych do świadczenia usług, np. licencji SAP i Windows, itp.), a także przeniesienie wszystkich pracowników tych działów, odpowiedzialnych za pełnienie poszczególnych funkcji i wykonywanie zadań.

Planowane jest, że pracownicy sprzedawanych działów Spółki zostaną przeniesieni do S. w ramach przeniesienia części zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy i ich pracodawcą po sprzedaży stanie się S..

W tym zakresie, sprzedaży do S. będą podlegały następujące działy funkcjonujące obecnie w ramach Centrali Spółki:

 • Dział IT funkcjonujący w ramach Centrali Spółki,
 • Dział Prawny / Nadzoru Właścicielskiego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki,
 • Dział PR funkcjonujący w ramach Centrali Spółki,
 • Dział Zarządzania Gotówką funkcjonujący w ramach Departamentu Finansów w Centrali Spółki (w szczególności, Dział Sprawozdawczości Finansowej, Dział Rozwoju Aplikacji PP, Dział Kontrolingu, Dział Kosztów i Dział Bonusów działające obecnie w ramach Departamentu Finansowego nie będą podlegały przeniesieniu do S. w ramach Transakcji 2 reorganizacji),
 • Dział Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki.

Ww. działy Spółki zaangażowane są obecnie (i będą zaangażowane na moment sprzedaży) w wykonywanie przez Spółkę (przez Centralę Spółki) określonych funkcji specjalistycznych lub w świadczenie przez Spółkę określonych usług na rzecz innych spółek z grupy kapitałowej (w tym również na rzecz S. i F.), obejmujących m.in. (chociaż nie wyłącznie):

 • usługi wdrożenia i utrzymania oprogramowania SAP dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla S. i F.);
 • usługi IT, w tym usługi wdrożenia oprogramowania produkcyjnego, utrzymania infrastruktury IT, wdrażania nowych rozwiązań informatycznych, utrzymywania jednego serwera pocztowego, centralnych zamówień sprzętu informatycznego i oprogramowania dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla S. i F.);
 • usługi doradcze dla F. - obejmujące obsługę zarządzania gotówką (w tym zdobywanie finansowania), usługi prawne i nadzoru właścicielskiego;
 • usługi PR dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla S. i F.);
 • funkcje audytu wewnętrznego.

Planowane jest, że w związku ze sprzedażą wyżej wymienionych działów funkcjonujących w Centrali Spółki przez Spółkę do S., przeniesieniu do S. ulegnie również świadczenie usług i wykonywanie funkcji realizowanych obecnie przez sprzedawane działy funkcjonujące w Centrali Spółki. Tu, w zakresie, w jakim przenoszone usługi będą w momencie sprzedaży świadczone przez Spółkę na rzecz S., usługi te (w zakresie potrzebnym S.) staną się funkcjami wykonywanymi wewnętrznie przez S.. Jednocześnie, w zakresie, w jakim przed sprzedażą Spółka wykonywała będzie niektóre usługi i funkcje na swoją rzecz (tj. funkcje wewnętrzne, na rzecz Centrali Spółki lub ewentualnie Oddziału Sprzedaży i Marketingu), po sprzedaży, te usługi i funkcje staną się usługami wykonywanymi przez S. na rzecz Spółki, o ile nadal Spółka będzie takich usług / funkcji potrzebowała, lub na rzecz F..

Sprzedaż ww. działów przez Spółkę do S. potwierdzać będzie treść umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Spółką i S., z punktu widzenia prawnego ukształtowanej jako umowa sprzedaży składników majątkowych.

W ramach przedmiotowej sprzedaży nie dojdzie do przeniesienia takich składników przedsiębiorstwa Spółki, jak: księgi, środki pieniężne przechowywane na rachunkach bankowych, należności i zobowiązania (w tym wynikające z zawartych przez Spółkę umów), itp. W ramach sprzedaży może dojść do przeniesienia na S. niektórych umów, których stroną jest Spółka (praw i obowiązków z tych umów), w szczególności obowiązujących umów licencyjnych i umów na świadczenie usług (np. w ramach Działu IT), w odniesieniu do których Spółka na moment sprzedaży w ramach Transakcji 2 w ramach reorganizacji będzie mogła dochodzić praw i roszczeń, a także umów z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i świadczącymi usługi na rzecz ww. działów. W ramach sprzedaży, w odniesieniu do niektórych usług, część zawartych obecnie przez Spółkę umów może zostać natomiast rozwiązana przez Spółkę i zawarte zostaną w tym zakresie nowe umowy (przez S.). W zależności od okoliczności, S. może również przystąpić do umów wielostronnych obowiązujących obecnie Spółkę.

Umowy, na podstawie których przenoszone działy świadczą usługi, zostaną rozwiązane i nie będą przenoszone. W tym zakresie S. w miarę potrzeb zawrze nowe umowy.

Ogólna charakterystyka działów Spółki mających podlegać sprzedaży (przeniesieniu) przez Spółkę do S. w ramach Transakcji 2 w ramach reorganizacji przedstawiona została poniżej:

Dział IT

Wyodrębnienie organizacyjne Działu IT pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencji, także licencji wykorzystywanych przez ten dział, w szczególności licencji deweloperskich i administracyjnych, komputerów, samochodów służbowych, serwerów, sprzętu biurowego i innego, itp.). Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu IT do S. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu IT z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz F. oraz innych podmiotów w grupie kapitałowej, gdyż w szczególności mogą być one częścią szerszej usługi. Dane dotyczące Działu IT są podstawą wyliczenia części przychodów z ww. szerszej usługi, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu IT.

Dział IT liczy kilkadziesiąt osób, jest zarządzany przez Dyrektora ds. IT i świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F. (w tym m.in. usługę utrzymania i rozwoju poczty elektronicznej dla wszystkich użytkowników poczty elektronicznej w F., usługę HelpDesk, usługi wdrożeniowe w ramach umowy o wdrożenie SAP). Analogiczne usługi są również świadczone przez Dział IT dla innych podmiotów w grupie kapitałowej, do której należy Spółka. Ponadto, Dział IT rozwija również oprogramowanie potrzebne do realizacji celów Spółki. Jedną z funkcji Działu IT jest (i będzie również po dokonaniu Transakcji 1-4) zapewnienie pozostałym jednostkom organizacyjnym (działom, oddziałom, innym jednostkom organizacyjnym Spółki) w ramach Spółki, jak również innym spółkom w grupie, do której należy Spółka, możliwości korzystania z serwerów oraz związanego z nimi oprogramowania.

Dział Prawny / Nadzoru Właścicielskiego

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencji wykorzystywanych przez ten dział, komputerów, samochodów służbowych, sprzętu biurowego i innego, itp.). Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego do S.. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz F.. Dane dotyczące Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego są podstawą wyliczenia części przychodów z ww. usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego.

Dział Prawny / Nadzoru Właścicielskiego jest kilkuosobowy (liczy 7 osób, 6 osób w części prawnej i 1 osoba w części dotyczącej nadzoru korporacyjnego), jest zarządzany przez Dyrektora Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego i świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F.. Ponadto, istotną funkcją pełnioną przez pracowników Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego jest nadzór nad strukturą właścicielską grupy kapitałowej, do której należy Spółka, a także nadzór nad umowami zawieranymi przez Spółkę.

Dział PR

Wyodrębnienie organizacyjne Działu PR pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencje wykorzystywane przez ten dział, komputer, sprzęt biurowy i inny, samochód służbowy, itp.). Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody tego działu z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz F.. Dane dotyczące Działu PR są podstawą wyliczenia części przychodów z usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu PR.

Działem PR zajmuje się Dyrektor ds. PR. Dział PR świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F.. Dział PR obecnie nie zatrudnia pracowników, natomiast nabywa powyższe usługi od osoby prowadzącej działalność gospodarczą w tym zakresie.

Departament Finansów - Dział Zarządzania Gotówka

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Zarządzania Gotówką (w ramach Departamentu Finansowego i w ramach Spółki) pozwala na określenie - w odniesieniu do tego działu - jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: komputerów, sprzętu biurowego i innego, samochodów służbowych, itp.). Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Zarządzania Gotówką do S.. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Zarządzania Gotówką z tytułu realizacji przez nie usług na rzecz F.. Dane dotyczące Działu Zarządzania Gotówką są podstawą wyliczenia części przychodów z usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Zarządzania Gotówką.

Dział Zarządzania Gotówką (w ramach Departamentu Finansowego) liczy kilka osób, jest zarządzany przez Dyrektora ds. Zarządzania Gotówką. Dział ten świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F., a także dla innych spółek z grupy.

Dział Audytu Wewnętrznego

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Audytu Wewnętrznego pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencji wykorzystywanych przez ten dział, komputerów, sprzętu biurowego i innego, samochodów służbowych, itp.). Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Audytu Wewnętrznego do S.. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Audytu Wewnętrznego z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz F. Dane dotyczące Działu Audytu Wewnętrznego są podstawą wyliczenia części przychodów z usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Audytu Wewnętrznego.

Dział Audytu Wewnętrznego liczy dwie osoby, jest zarządzany przez Dyrektora ds. Audytu Wewnętrznego i świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F..

Dodatkowo, niezależnie od przeprowadzenia Transakcji 1 i Transakcji 2 (opisanych powyżej), planowane jest przeniesienie (sprzedaż) do S. Działu Skupu Trzody Chlewnej funkcjonującego w ramach Centrali Spółki - w całości. Termin transakcji nie jest jeszcze ustalony.

Dział Skupu Trzody Chlewnej

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Skupu Trzody Chlewnej pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencji wykorzystywanych przez ten dział, komputerów, sprzętu biurowego i innego, samochodów służbowych, itp.).

Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Skupu Trzody Chlewnej do S.. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Skupu Trzody Chlewnej z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz F. Dane dotyczące Działu Skupu Trzody Chlewnej są podstawą wyliczenia części przychodów z ww. usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Skupu Trzody Chlewnej.

Dział Skupu Trzody Chlewnej liczy 3 osoby, jest zarządzany przez Dyrektora Zarządzającego ds. Skupu i świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F., w szczególności w zakresie określania zasad skupu trzody chlewnej.

Składnikami, jakie nie zostaną przeniesione do F. i do S. - w ramach Transakcji 1, 2 (a także w ramach Transakcji 3 i 4) - i jakie pozostaną w Spółce będą głównie prawa własności znaków towarowych słownych, graficznych i słowno-graficznych zarejestrowanych w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich, które są obecnie wykorzystywane, m.in.:

 • przez Oddział Sprzedaży i Marketingu działający w ramach Spółki w związku prowadzeniem sprzedaży wyrobów na rynkach zagranicznych,
 • przez F. (na podstawie umów licencyjnych) w związku z prowadzeniem sprzedaży wyrobów na rynku polskim.

Jak wskazano powyżej, na podstawie odpowiednich umów, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką a F., zapewnione zostanie prawo do korzystania (licencje) przez F. ze wszystkich znaków towarowych Spółki. Prawo to będzie przysługiwać F. od dnia dokonania aportu w ramach Transakcji 3 (w ramach Transakcji 3 i 4, nieobjętych opisem zdarzenia przyszłego, przeniesieniu do F. podlegać miałyby odpowiednio, Oddział Sprzedaży i Marketingu oraz określone funkcje i składniki majątku Spółki wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za pełnienie poszczególnych funkcji, z wyłączeniem jednak znaków towarowych posiadanych przez Spółkę), wskutek czego F. uprawniona będzie do wykorzystywania znaków towarowych w ramach swojej działalności biznesowej.

Po dokonaniu Transakcji 1, 2 (a także Transakcji 3 i 4) działalność Spółki będzie ograniczona i będzie dotyczyła głównie znaków towarowych, które pozostaną w Spółce i które Spółka będzie licencjonowała.

Dla kompletności zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wskazuje, że znaki towarowe i prawa do tych znaków, które pozostaną w Spółce (nie będą przedmiotem żadnej z transakcji przeprowadzonych w ramach opisanej w niniejszym wniosku reorganizacji), choć nie jest to obecnie planowane, mogą być w przyszłości przedmiotem innych transakcji z udziałem Spółki. Transakcje te mogą dotyczyć wszystkich znaków lub jedynie niektórych i mieć miejsce w różnym czasie. Spółka nie wyklucza, że w wyniku wspominanych transakcji, znaki towarowe i prawa do tych znaków mogą zostać przeniesione (w drodze aportu, sprzedaży lub innej czynności) do S., F. lub innej spółki z grupy kapitałowej. Transakcje te pozostają poza zakresem niniejszego wniosku.

Na moment składania niniejszego wniosku o interpretację przepisów podatkowych Spółka może być stroną (pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą) pożyczek o istotnych wartościach. Należności te i zobowiązania (jeżeli wystąpią) nie będą alokowane do oddziałów / działów / jednostek wewnętrznych w ramach Spółki i nie będą podlegały przeniesieniu w ramach Transakcji 1, Transakcji 2 (a także w ramach Transakcji 3 i 4). Zakładane jest, że na dzień przeprowadzenia Transakcji 1-4 Spółka nie będzie miała zobowiązań z tytułu pożyczek (Spółka wcześniej spłaci udzielone jej pożyczki).

Dodatkowo, na moment składania niniejszego wniosku Spółka posiada (i posiadać będzie na moment przeprowadzania Transakcji 1, Transakcji 2 (a także Transakcji 3 i 4) należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży eksportowej i pośrednictwa w sprzedaży na rzecz F.. Zakładane jest, że należności te - w zakresie, w jakim nie zostaną uregulowane (w całości lub w części) przed dokonaniem reorganizacji (ewentualnie z wyjątkiem należności przeterminowanych) - zostaną przeniesione do F. w ramach Transakcji 3.

Odnośnie do harmonogramu czasowego przeprowadzenia transakcji opisanych powyżej, Transakcje 1, 2 (a także Transakcje 3 i 4) w ramach reorganizacji Spółki mogą zostać zrealizowane w tej samej dacie (lub w różnych datach, w krótkim przedziale czasowym). Wnioskodawca wskazuje, że Transakcje 1, 2 (a także Transakcje 3 i 4) mogą zostać przeprowadzone w kolejności zgodnej z ich numeracją (tj. Transakcja 1 jako pierwsza, Transakcja 2 jako druga, itd.), jak również w każdej innej kolejności.

Liczby osób tworzących poszczególne oddziały / działy / inne jednostki organizacyjne Spółki zostały podane dla lepszego opisania (zilustrowania) tych oddziałów / działów / innych jednostek organizacyjnych, przy czym liczby te mogą ulegać zmianom.

Wnioskodawca wskazuje, że w związku z planowaną reorganizacją uzyskał już interpretacje indywidualne - wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

 • w dniu 26 września 2014 r., sygn. ITPB2/436-133b/14/TJ,
 • w dniu 15 września 2014 r., sygn. ITPB2/436-133a/14/TJ (wydaną dla A. sp. z o.o., dalej: AH - poprzednia firma, pod którą działał Wnioskodawca),
 • w dniu 10 września 2014 r., sygn. ITPP2/443-793a/14/RS (także wydaną dla AH).

Z uwagi jednak na zmianę uwarunkowań biznesowych, planowane jest, że reorganizacja nastąpi w zmienionym kształcie oraz zakresie w porównaniu do opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w otrzymanych uprzednio przez Wnioskodawcę interpretacjach. W związku z powyższym Wnioskodawca występuje z niniejszym wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym wskazuje zaktualizowany opis zdarzenia przyszłego planowanej reorganizacji.

Wnioskodawca pragnie również poinformować, że wraz ze złożeniem niniejszego wniosku przez Wnioskodawcę:

 1. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy przedmiot sprzedaży do S. - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i, w związku z tym, planowana transakcja sprzedaży przez Spółkę do S. nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 2. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku ze sprzedażą do S. przedmiotu sprzedaży (zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT) - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na nabycie / wytworzenie składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu sprzedaży przez Spółkę do S., tj. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego.
 3. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy transakcja sprzedaży przez Spółkę do S. niektórych działów specjalistycznych Spółki funkcjonujących obecnie w Centrali Spółki - w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - będzie stanowić odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku od towarów i usług wynikającej z ustawy o VAT dla danego typu towaru i usługi, tj. w szczególności przedmiotowa transakcja sprzedaży w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej) nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy przedmiot aportu do F. - w ramach Transakcji 3 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i, w związku z tym, planowana transakcja aportu przez Spółkę do F. nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 4. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT) do F. - w ramach Transakcji 3 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) – Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków na nabycie / wytworzenie składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu aportu przez Spółkę do F., tj. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego.
 5. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy transakcja sprzedaży przez Spółkę do F. niektórych działów specjalistycznych Spółki funkcjonujących obecnie w Centrali Spółki - w ramach Transakcji 4 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - będzie stanowić odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku od towarów i usług wynikającej z ustawy o VAT dla danego typu towaru lub usługi, tj. w szczególności przedmiotowa transakcja sprzedaży w ramach Transakcji 4 reorganizacji (opisanej powyżej) nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 6. F. zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku z planowaną transakcją aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do F. - w ramach Transakcji 3 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - F. jako nabywca przedmiotu aportu będzie zobowiązany do dokonywania, w sytuacjach, o których mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT, korekty podatku naliczonego od towarów i usług od poniesionych wydatków na nabycie / wytworzenie składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu aportu przez Spółkę do F., zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.
 7. F. zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy - gdyby stanowisko F. w zakresie Pytania 1 (zawartego we wniosku złożonym przez F. i o którym mówi pkt 8 powyżej niniejszego wniosku) uznane zostało za nieprawidłowe - F. będzie przysługiwało - w ramach Transakcji 3 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej ten aport, bez konieczności dokonania korekty z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w sytuacji, w której wartość aportu zostanie wyrażona w kwocie brutto przedmiotu aportu.
 8. F. zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku z nabyciem (zakupem) przez F. od Spółki przedmiotu sprzedaży - w ramach Transakcji 4 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - F. będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej tą sprzedaż.
 9. F. zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku z nabyciem (zakupem) przez F. od Spółki przedmiotu sprzedaży - w ramach Transakcji 4 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - stanowiącym odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku od towarów i usług wynikającej z ustawy o VAT, na F. nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 10. F. zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy planowana transakcja aportu przez Spółkę do F. - w ramach Transakcji 3 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie F. jako komplementariusza Spółki (wnoszącej aport).
 11. N. SA zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy planowana transakcja aportu przez Spółkę do F. - w ramach Transakcji 3 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie N. SA jako komandytariusza Spółki (wnoszącej aport)”.

Ad pkt 2 Wezwania

W odpowiedzi na Wezwanie, Wnioskodawca wyodrębnił kwestię podlegania Transakcji 1 opodatkowaniu VAT z pytań dotyczących PCC.

W tym celu Wnioskodawca sformułował dodatkowe pytanie (Pytanie 0), ponownie sformułował Pytanie 1 i Pytanie 3, pozostawia Pytanie 2 bez zmiany w stosunku do złożonego Wniosku oraz wnosi o rozpatrzenie Pytań 0-3, tj. pytań w następującym brzmieniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Pytanie 0

Czy przedmiot sprzedaży do S. - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej we Wniosku) - będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i, w związku z tym, planowana transakcja sprzedaży przez Spółkę do S. nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Pytanie 1

Czy - w przypadku pozytywnej odpowiedzi na sformułowane powyżej Pytanie 0 - w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - przedmiotu sprzedaży na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Pytanie 2

Czy - w przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1 - w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - zorganizowanej części przedsiębiorstwa i obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez Wnioskodawcę, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zależeć od poszczególnych składników majątkowych składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie w jakim wyodrębniona zostanie wartość rzeczy lub praw majątkowych, do których zastosowanie mają różne stawki...

Pytanie 3

Czy - gdyby stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 0 uznane zostało za nieprawidłowe - Wnioskodawcy będzie przysługiwało - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej przedmiotową transakcję sprzedaży...

Pytanie 4

Czy w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki przedmiotu sprzedaży - w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej tą sprzedaż...

Pytanie 5

Czy w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki przedmiotu sprzedaży - w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - stanowiącym odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku od towarów i usług wynikającej z ustawy o VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawca wskazuje, iż stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dodanego Pytania 0 wraz z uzasadnieniem tego stanowiska zostało przedstawione poniżej w sekcji: Ad pkt 3 Wezwania.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że odpowiedni wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (dotyczący m.in. kwalifikacji przedmiotu sprzedaży do S. dla potrzeb VAT) złożył w dniu 22 czerwca 2015 r. do tut. Organu także zbywca przedmiotów sprzedaży w ramach Transakcji 1 i Transakcji 2 (tj. podmiot, na którym potencjalnie mógłby ciążyć obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w odniesieniu do Transakcji 1 i Transakcji 2) - A.-F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zadając m.in. pytanie, czy przedmiot sprzedaży w ramach Transakcji 1 reorganizacji będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, i w związku z tym, czy planowana Transakcja 1 nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Niniejsza interpretacja dotyczy pytań w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W zakresie pytań dotyczących podatku od towarów i usług została wydana w dniu 18 września 2015 r. interpretacja indywidualna Nr IPPP2/4512-587/15-4/BH, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym (...) przedmiot sprzedaży do S. – w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej we Wniosku) – będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i, w związku z tym, planowana transakcja sprzedaży przez Spółkę do S. nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. (...) Transakcja nabycia (zakupu) przez S. od Spółki niektórych działów specjalistycznych Spółki funkcjonujących obecnie w Centrali Spółki – w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) – będzie stanowić odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki VAT wynikającej z ustawy o VAT dla danego typu towaru i usługi, tj. w szczególności przedmiotowa transakcja sprzedaży w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej) nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (...).

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1 Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż - w przypadku pozytywnej odpowiedzi na sformułowane powyżej Pytanie 0 - w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - przedmiotu sprzedaży, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie

Ustawa o PCC nie zawiera odrębnych regulacji w zakresie zasad opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) przy transakcji sprzedaży / kupna przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym, w przedmiotowym zakresie zastosowanie znajdować powinny ogólne zasady opodatkowania tym podatkiem.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają enumeratywnie wyliczone (czynności cywilnoprawne, w tym m.in. - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu PCC (z zastrzeżeniami dotyczącymi umowy spółki i jej zmiany), wtedy, gdy ich przedmiotem są:

 • rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy w PCC (z zastrzeżeniami dotyczącymi umów spółki i ich zmian) przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy o PCC).

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż składniki majątkowe składające się na Oddział Spółki w M. jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa będącą przedmiotem sprzedaży przez Spółkę do S. w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) będą stanowić rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC.

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, w opisanej w niniejszym wniosku transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Spółkę do S. - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - spełnione zostaną przewidziane w ustawie o PCC warunki objęcia transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dla kompletności wywodu Wnioskodawca pragnie także wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, nie podlegają opodatkowaniu PCC, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od podatku VAT (poza umowami dot. nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach handlowych).

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe zwolnienie od PCC nie będzie jednak miało zastosowania do zdarzenia przyszłego objętego niniejszym pytaniem (Pytaniem nr 1), z uwagi na fakt, iż planowana sprzedaż opisana w niniejszym wniosku (w ramach Transakcji 1 reorganizacji opisanej powyżej w niniejszym wniosku) nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (stosownie do którego, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

W odniesieniu do przedmiotowej transakcji, nie znajdą zastosowania również inne wyłączenia z opodatkowania wymienione w art. 2 ustawy o PCC.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - przedmiotu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż - w przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1 - w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - zorganizowanej części przedsiębiorstwa i obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez Wnioskodawcę, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zależeć od poszczególnych składników majątkowych składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie w jakim wyodrębniona zostanie wartość rzeczy lub praw majątkowych, do których zastosowanie mają różne stawki.

Uzasadnienie

Zgodnie z uzasadnieniem do stanowiska Wnioskodawcy przedstawionym w odniesieniu do Pytania nr 1 w niniejszym wniosku, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki – w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) – zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W tej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zależeć od poszczególnych składników majątkowych składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, przy umowie sprzedaży podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartością rynkową, o której mowa w zdaniu poprzednim, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PCC, określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą w przypadku sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %, zaś w przypadku sprzedaży innych praw majątkowych - 1 %.

Zgodnie zaś z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC podatek pobiera się według stawki najwyższej jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że ponieważ ani przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa sama w sobie nie stanowią przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (w szczególności, ani przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa sama w sobie nie stanowią odrębnej rzeczy ani odrębnego, jednolitego, samodzielnego prawa majątkowego - są one bowiem zbiorem / kompleksem rzeczy lub praw majątkowych), w związku z czym sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części traktować należy jako sprzedaż zbioru (kompleksu) rzeczy lub praw majątkowych, to również stawkę podatku PCC należy ustalać odrębnie dla każdego ze sprzedawanych składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu sprzedaży (tu: sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa). W konsekwencji, stawka podatku będzie zależeć od poszczególnych składników majątkowych składających się na Oddział Spółki w M. (zorganizowaną część przedsiębiorstwa) i wynosić będzie 1% lub 2%.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż - w przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1 - w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - zorganizowanej części przedsiębiorstwa i obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez Wnioskodawcę stawka podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zależeć od poszczególnych składników majątkowych składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wynosić będzie odpowiednio 1% lub 2% w zakresie, w jakim wyodrębniona zostanie wartość rzeczy lub praw majątkowych, do których zastosowanie mają różne stawki.

Stanowisko w zakresie pytania 5.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki przedmiotu sprzedaży – w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) – stanowiącym odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku od towarów i usług według właściwej stawki podatku od towarów i usług wynikającej z ustawy o VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 5.

Transakcja nabycia (zakupu) przez Wnioskodawcę od Spółki przedmiotu sprzedaży – w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) – będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki VAT wynikającej z ustawy o VAT.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają enumeratywnie wyliczone czynności cywilnoprawne, w tym m.in. - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy w PCC (z zastrzeżeniem dotyczącymi umów spółki i ich zmian) przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy o PCC).

Stosownie jednak do art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Mając na uwadze powyższe, czynność (umowa) sprzedaży jest wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług (z pewnymi wyjątkami, dotyczącymi umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych oraz umów dotyczących nieruchomości lub ich części, niemającymi zastosowania w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego).

Przywołany powyżej przepis ustawy o PCC ustanawia więc zasadę, zgodnie z którą podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Nie podlegają zatem podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W konsekwencji powyższej regulacji, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wskazane w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC uzależnione jest od podatkowego traktowania transakcji dla celów / na gruncie podatku od towarów i usług.

W tym zakresie zaznaczyć należy, iż na gruncie art. 1a pkt 7 ustawy o PCC, określenie podatek od towarów i usług obejmuje nie tylko podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, ale także podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Z kolei, zgodnie z art. 1a pkt 5 ustawy o PCC, „państwo członkowskie” to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Przechodząc na grunt ustawy o VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przy tym, na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel, zaś na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT), w tym również np. przeniesienie praw do własności niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W świetle powyższego, Wnioskodawca pragnie wskazać, że transakcja nabycia (zakupu) przez Wnioskodawcę od Spółki przedmiotu sprzedaży – w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) – będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji, przedmiotowa transakcja będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu VAT, według właściwej stawki VAT wynikającej z ustawy o VAT dla danego typu towaru lub usługi. W szczególności przedmiotowa transakcja sprzedaży w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej) nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, w przypadku Transakcji 2 (w ramach opisanej w niniejszym wniosku reorganizacji) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT), umowa ta (transakcja) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ze względu na wystąpienie wyłączenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki przedmiotu sprzedaży – w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) – na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB2/436-133a/14/TJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.