IPPB2/4514-26/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stwierdzić należy, że z treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, że przy zawarciu umowy spółki kapitałowej podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego. Określając zatem podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wziąć pod uwagę wartość kapitału zakładowego wynikającą z umowy spółki (aktu założycielskiego).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, będącą zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W oparciu o art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), Wnioskodawca planuje przekształcić prowadzoną przez siebie jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niewykluczone, iż wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalona w umowie tejże spółki, będzie niższa od całkowitej wartości majątku przekształcanego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, pozostała część wartości majątku przekształcanego przedsiębiorstwa zostanie odniesiona na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka będzie podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wartość kapitału zakładowego tej spółki, niezależnie od tego, czy będzie ona równa czy też niższa od wartości majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 551 § 5 KSH, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają, co do zasady, umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy, przy czym, zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, ciąży on na spółce. Natomiast stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

Stosownie do art. 5845 KSH jednym z wymaganych elementów przekształcenia jest zawarcie umowy albo statutu spółki przekształconej. Podstawę opodatkowania w takim przypadku, należy ustalić w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PCC. Zgodnie z tym przepisem, podstawę opodatkowania stanowi – przy zawarciu umowy spółki – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

W ocenie Wnioskodawcy, z treści przywołanych przepisów jednoznacznie wynika, iż przy przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wartość kapitału zakładowego spółki przekształconej, niezależnie od wartości majątku przedsiębiorstwa przekształcanego. Określając zatem podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wziąć pod uwagę wyłącznie wartość kapitału zakładowego, wynikającą z umowy spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, w tym m.in. w:

  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 kwietnia 2014 r. (IBPBII/1/436-19/14/MZ), w którym organ podatkowy stwierdził, iż: „podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z tytułu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowić będzie – zgodnie z przywołanym powyżej brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – wyłącznie wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia formy działalności prowadzonej jednoosobowo przez osobę fizyczną.
  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 lipca 2012 r. (ITPB2/436-62/12/TJ), w której organ podatkowy stwierdził, iż: „z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujących podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej nie wynikają żadne ograniczenia dotyczące sposobu określenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, w tym brak jest odwołania do wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy dokonującego przekształcenia prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Powyższe oznacza, że podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o wartość kapitału zakładowego, a wartość bilansowa majątku ustalona w związku z przekształceniem pozostaje dla powyższego bez znaczenia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wartość kapitału zakładowego tej spółki, niezależnie od tego, czy będzie ona równa czy też niższa od wartości majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy użyte w tej ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi – przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ww. ustawy od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

  1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
  2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
  3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, będącą zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W oparciu o art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), Wnioskodawca planuje przekształcić prowadzoną przez siebie jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Niewykluczone, iż wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalona w umowie tejże spółki, będzie niższa od całkowitej wartości majątku przekształcanego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, pozostała część wartości majątku przekształcanego przedsiębiorstwa zostanie odniesiona na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672, 675 i 983) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

A zatem, stwierdzić należy, że z treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, że przy zawarciu umowy spółki kapitałowej podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego. Określając zatem podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wziąć pod uwagę wartość kapitału zakładowego wynikającą z umowy spółki (aktu założycielskiego).

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotowe interpretacje.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.