IPPB2/4514-254/16-4/JG1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Reasumując, planowana transakcja wymiany udziałów zawarta między Spółką oraz udziałowcami Spółki zależnej, w wyniku której Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania jakiegokolwiek obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 31 maja 2016 roku (data nadania 31 maja 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4514-254/16-2/JG1 z dnia 24 maja 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zwolnienia z opodatkowania zakupu nieruchomości na podstawie art. 9 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zwolnienia z opodatkowania zakupu nieruchomości na podstawie art. 9 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania przy nabyciu nieruchomości. Wnioskodawczyni zdarzenie traktuje jako przyszłe, ponieważ decyzja Wojewody z dnia 11.01.2016 r. na dzień dzisiejszy nie jest ostateczna.

Wnioskodawczyni jest właścicielem nieruchomości. Nieruchomość znajduje się w pasie drogowym do przejęcie w całości pod inwestycję: „Budowa drogi ekspresowej...

W dniu 11.01.2016 r. Wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzją ZRiD nieruchomość Wnioskodawcy została wywłaszczona. W chwili obecnej Wnioskodawczyni jest jeszcze jej właścicielem, ale już nie dysponentem. W momencie gdy decyzja ZRiD Wojewody stanie się ostateczna nastąpi przeniesienie jej własności z mocy prawa na Skarb Państwa. W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego ustalono (za dwustronną zgodą) odszkodowanie za nieruchomość.

W chwili obecnej Wnioskodawczyni oczekuje na otrzymanie decyzji określającej wysokość odszkodowania. Ponieważ jest to duża nieruchomość (6108 m2) wysokość odszkodowania też jest znaczna.

W związku z powyższym uzyskane z tego tytułu środki pieniężne Wnioskodawczyni będzie chciała wykorzystać na zakup innych nieruchomości.

Do opisu Wnioskodawczyni dołączyła ksero zawiadomienia Wojewody o wydaniu decyzji ZRiD.

Pismem z dnia 24 maja 2016 roku wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez wskazanie:

 • czy w zamian za wywłaszczoną nieruchomość zostanie Pani przyznana nieruchomość zamienna,
 • jakie nieruchomości zamierza Pani nabyć za przyznane Pani odszkodowanie...

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w wyznaczonym terminie wskazując, że:

 • Nieruchomość jest wywłaszczona wyłącznie za odszkodowaniem. W zamian za wywłaszczoną nieruchomość nie przyznano Wnioskodawczyni żadnej nieruchomości zamiennej.
 • Za przyznane Wnioskodawczyni odszkodowanie, z tytułu wywłaszczonej nieruchomości, zamierza nabyć (w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania) nieruchomości zgodne z definicją tego pojęcia tj.:
  • nieruchomość gruntową (działkę budowlaną, rekreacyjną lub siedliskową),
  • nieruchomość budynkową,
  • nieruchomość lokalową

jak również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy kupując kilka nieruchomości Wnioskodawczyni będzie podlegała zwolnieniu z podatku PCC na podstawie art. 9 pkt 3 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czy tez może skorzystać z tego z tego zwolnienia tylko jeden raz...
 2. Czy zwolnienie art. 9 pkt 3 lit. a przysługuje Wnioskodawczyni przy zakupie dowolnej nieruchomości (zabudowanej, niezabudowanej, mieszkalnej, usługowej)...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania 1 Wnioskodawczyni uważa, ze może nabyć klika nieruchomości i za każdym razem będzie podlegała zwolnieniu z podatku PCC na podstawie art. 9 pkt 3 w wym. ustawy, jeśli wartość wszystkich nabytych nieruchomości nie przekroczy kwoty otrzymanej z odszkodowania od Skarbu Państwa.

Odnośnie pytania 2 Wnioskodawczyni uważa również, że zwolnienie art. 9 pkt 3 przysługuje przy zakupie każdej dowolnej nieruchomości.

UZASADNIENIE

Stanowisko Wnioskodawczyni w obydwu przypadkach Ad. 1 i Ad. 2 jest takie ponieważ warunkiem zwolnienia (art. 9 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) jest zakup innej nieruchomości w terminie 5 lat, której wartość nie przekroczy kwoty uzyskanej ceny.

Przepisy nie określają, że osoba wywłaszczona może nabyć tylko jedną nieruchomość, również nie określają rodzaju nabywanej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik):

 1. nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano nieruchomości zamiennej,
 2. nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w przepisach o gospodarce nieruchomościami, który w razie wywłaszczenia spełniałby warunki do przyznania nieruchomości zamiennej,
 3. nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska

- w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem, że nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty).

Procedurę wywłaszczenia nieruchomości reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 65). Zgodnie z art. 6 pkt 1 ww. ustawy, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielem nieruchomości. Nieruchomość znajduje się w pasie drogowym do przejęcia w całości pod inwestycję: „Budowa drogi ekspresowej...

W dniu 11.01.2016 r. Wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzją ZRiD nieruchomość Wnioskodawcy została wywłaszczona. W chwili obecnej Wnioskodawczyni jest jeszcze jej właścicielem, ale już nie dysponentem. W momencie gdy decyzja ZRiD Wojewody stanie się ostateczna nastąpi przeniesienie jej własności z mocy prawa na Skarb Państwa. W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego ustalono (za dwustronną zgodą) odszkodowanie za nieruchomość.

W chwili obecnej Wnioskodawczyni oczekuje na otrzymanie decyzji określającej wysokość odszkodowania. Ponieważ jest to duża nieruchomość (6108 m2) wysokość odszkodowania też jest znaczna.

W związku z powyższym uzyskane z tego tytułu środki pieniężne Wnioskodawczyni będzie chciała wykorzystać na zakup innych nieruchomości.

Jak stanowi art. 9 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, warunkiem zwolnienia jest zakup innej nieruchomości w terminie pięciu lat od daty sprzedaży, której wartość nie przekroczy kwoty uzyskanej ceny. Z treści tego przepisu nie wynika, że osoba wywłaszczona może nabyć tylko jedną nieruchomość. Warunek określony w cytowanym przepisie zostanie spełniony, jeśli wartość kilku nabytych nieruchomości nie przekroczy kwoty otrzymanej zapłaty.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię kilku nieruchomości, jeśli łączna wartość nabytych nieruchomości nie przekroczy kwoty uzyskanej od Skarbu Państwa, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 3 ww. ustawy.

Zgodnie z cytowanym art. 9 pkt 3, zwolnienie przysługuje w przypadku nabycia innej nieruchomości. Przepis ten nie określa rodzaju nabytej nieruchomości. Zatem, zwolnienie to obejmuje zarówno nabycie nieruchomości mieszkalnej, jak też nieruchomości niezabudowanej, usługowej, zabudowanej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.