IPPB2/4514-248/16-4/JG1 | Interpretacja indywidualna

A zatem, skoro nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-248/16-4/JG1interpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. nabycie nieruchomości
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. umowa sprzedaży
 7. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. (data nadania 3.06.2016 r., data wpływu 8.06.2016 r.) oraz nieuzupełnionym pismem na wezwanie Nr IPPP3/4512-346/16-2/PC i IPPB2/4514-248/16-2/JG1 z dnia 7 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I. S.K.A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) planuje nabyć za wynagrodzeniem od H. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością R. Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Sprzedający”) nieruchomość położoną w W. (dalej: „Nieruchomość”) obejmującą:

 • prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 18 (księga wieczysta, prowadzona przez Sąd Rejonowy; dalej: „Działka”),
 • własność znajdujących się na Działce: budynku biurowego (dalej: „Budynek”) i innych obiektów budowlanych (w tym budowli, w szczególności w postaci parkingu i chodników dla pieszych) wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi.
 1. Nabycie Nieruchomości przez Sprzedającego

Sprzedający nabył prawo użytkowania wieczystego Działki i własność znajdujących się na niej naniesień (w tym Budynku i pozostałych obiektów budowlanych) w dniu 27 grudnia 2013 r. w drodze zawarcia umowy sprzedaży z H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością B. S.K.A (dalej: „Poprzedni Sprzedający”), udokumentowanej aktem notarialnym. Przedmiotowa sprzedaż podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”) jako odpłatna dostawa towarów i została udokumentowana fakturą wystawioną przez Poprzedniego Sprzedającego (przy czym, jak Wnioskodawca przedstawia szczegółowo poniżej, transakcja podlegała częściowo opodatkowaniu według stawki 23% VAT, a częściowo zwolnieniu z opodatkowania).

Poprzedni Sprzedający uzyskał Nieruchomość w grudniu 2011 r. w drodze niepodlegającego opodatkowaniu VAT wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z majątku poprzednika prawnego Poprzedniego Sprzedającego. Zgodnie z wypisem z rejestru budynków, budowa Budynku została zakończona w roku 1953. Również pozostałe obiekty budowlane wchodzące w skład Nieruchomości (w tym budowle w postaci parkingu i chodników dla pieszych) zostały wybudowane przed 1993 r. Przy budowie, jak również przy nabyciu Nieruchomości Poprzedniemu Sprzedającemu, ani jego poprzednikom prawnym, nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Od momentu oddania Budynku do użytkowania, przeważająca część powierzchni Budynku była przedmiotem użytkowania przez najemców, na podstawie zawartych odpłatnych umów najmu (w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu VAT). Budynek i budowle wchodzące w skład Nieruchomości nie były ulepszane w wyniku poniesienia wydatków stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej, a ponadto Poprzedni Sprzedający był, a Sprzedający będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w momencie zawarcia transakcji. W związku z poprzednią sprzedażą, strony transakcji złożyły zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT transakcji w stosownym jej zakresie. Również obecnie strony bieżącej transakcji złożą takie oświadczenie – tym razem w stosunku do całej nieruchomości.

Poprzednia dostawa Nieruchomości dokonywana przez Poprzedniego Sprzedającego w zakresie:

 • części Budynku i parkingu, które zostały oddane najemcom do użytkowania mniej niż dwa lata przed tą dostawą oraz tych części Nieruchomości, które nie były przedmiotem czynności opodatkowanych VAT wraz z przyporządkowanymi im częściami Działki – podlegała obligatoryjnemu zwolnieniu z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: „Ustawa o VAT”),
 • części Budynku i parkingu, które zostały oddane najemcom do użytkowania co najmniej dwa lata przed tą dostawą wraz z przyporządkowaną im częścią Działki – podlegała co do zasady zwolnieniu z opodatkowania VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, ale wskutek zgodnego oświadczenia Poprzedniego Sprzedawcy i Sprzedawcy ostatecznie została opodatkowaną stawką podstawową VAT.

W dniu 6 grudnia 2013 r., w interpretacji o sygn. IPPP2/443-983/13-2/KOM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził prawidłowość powyższego traktowania poprzedniej sprzedaży.

 1. Wykorzystywanie Nieruchomości przez Sprzedającego

Po nabyciu Nieruchomości w dniu 27 grudnia 2013 r. Sprzedający wykorzystywał ją w prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej opodatkowany VAT wynajem powierzchni. Wskutek dostawy Nieruchomości na Sprzedającego przeniesione zostały prawa i obowiązki Poprzedniego Sprzedającego wynikające z zawartych przez niego umów najmu i niektórych innych umów związanych ściśle z Nieruchomością.

W okresie od nabycia Nieruchomości Sprzedający rozwiązał część oraz zawarł kolejne umowy najmu z nowymi najemcami (najem opodatkowany VAT) oraz dokonał wydatków na ulepszenie Budynku i innych obiektów budowlanych znajdujących się na Działce, w tym takich, w stosunku do których miał prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jednakże wartość tychże ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym wyniosła mniej niż 30% wartości początkowej wskazanych naniesień na Nieruchomości.

Powyższe oznacza, iż w odniesieniu do wybranych części Nieruchomości:

 • zostały zawarte umowy najmu, które na dzień sprzedaży są trwają dłużej niż 2 lata,
 • nie były nigdy wynajmowane.
 1. Planowana dostawa Nieruchomości przez Sprzedającego na rzecz Wnioskodawcy

W związku z dyspozycją art. 678 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm. - „Kodeks cywilny”), wskutek nabycia Nieruchomości (oprócz prawa własności Nieruchomości oraz przejścia prawa użytkowania wieczystego Działki) na Wnioskodawcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z zawartych umów najmu.

Ponadto, w wyniku dostawy na Nabywcę zostaną przeniesione niektóre prawa i obowiązki, należności i zobowiązania Sprzedającego ściśle związane z Nieruchomością oraz umowami najmu obciążającymi Nieruchomość, w szczególności:

 • prawa i zobowiązania związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym prawa z gwarancji bankowych i kaucje pieniężne najemców,
 • dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna,
 • określone ruchomości związane z Nieruchomością (w szczególności z Budynkiem) służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu.

W zakresie zobowiązań wynikających z umów pożyczek, Nabywca nie wejdzie w prawa i obowiązki Sprzedającego będącego pożyczkobiorcą.

Dokonanie dostawy Nieruchomości nie będzie się wiązało, co do zasady, z przeniesieniem pozostałych praw i obowiązków Sprzedającego. W szczególności, zgodnie z intencją stron, Nabywca nie nabędzie całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę obejmuje w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomością,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie:
  • dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, gaz, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne),
  • ubezpieczenia Nieruchomości (po dokonaniu dostawy Nieruchomości przestanie podlegać obecnemu ubezpieczeniu),
  • ochrony Nieruchomości,
  • utrzymania czystości.

W związku z dokonaniem dostawy Nieruchomości, Sprzedający rozwiąże powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami, dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości będzie od tego momentu leżeć w gestii Wnioskodawcy, który zawrze nowe umowy dotyczące obsługi Nieruchomości według własnego uznania. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji (w której Sprzedający rozwiązuje określoną umowę), Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez Nabywcę i jeśli będzie miała miejsce, to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Wskutek dokonania dostawy Nieruchomości, na Wnioskodawcę nie przejdą prawa, obowiązki, zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością), w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami),
 • umowy o świadczenie usług księgowych, prawnych,
 • środki pieniężne Sprzedającego zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie (poza kaucjami pieniężnymi najemców),
 • tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 • księgi rachunkowe Sprzedającego i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Sprzedającego działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • firma Sprzedającego,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Sprzedającego,
 • umowy cywilnoprawne ze współpracownikami Sprzedającego.

Budynek będący częścią składową Nieruchomości nie stanowi formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez niego działalności. Jednocześnie, Budynek ten nie będzie stanowił formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności prowadzonej przez Nabywcę.

Wnioskodawca i Sprzedający dopuszczają po dokonaniu dostawy możliwość wzajemnego rozliczenia płatności dokonanych przez najemców na poczet kosztów mediów i innych usług zapewnianych najemcom w związku z wynajmem powierzchni Nieruchomości.

Nabywca i Sprzedający są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w momencie dostawy Nieruchomości. Wnioskodawca i Sprzedający zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostawy Nieruchomości. Przed dniem dostawy Wnioskodawca i Sprzedający złożą właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w części podlegającej zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

W świetle powyższego, w związku z planowaną dostawą Nieruchomości, Sprzedający zamierza wystawić na Wnioskodawcę fakturę z wykazanym podatkiem VAT naliczonym według stawki podstawowej 23%.

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać nabytą Nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej opodatkowany podatkiem VAT wynajem powierzchni.

Pismem Nr IPPP3/4512-346/16-2/PC, IPPB2/4514-248/16-2/JG1 z dnia 7 czerwca 2016 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • wskazanie adresu elektronicznego radcy prawnego Pana Tomasza Wagnera w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie ePUAP, bądź informacji o odbiorze w siedzibie Organu.

Wezwanie zawierało pouczenie, że w przypadku braku dostarczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania adresu elektronicznego pełnomocnika, bądź informacji o odbiorze w siedzibie Organu, wszelka korespondencja zostanie wysłana w formie papierowej na adres wskazany przez pełnomocnika za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pismo skutecznie doręczono 13 czerwca 2016 r., a zatem termin wyznaczony do uzupełnienia braków upłynął z dniem 20 czerwca 2016 r. Do dnia wydania niniejszej interpretacji nie uzupełniono braków formalnych wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja zostanie wysłana w formie papierowej na adres wskazany przez pełnomocnika za pośrednictwem operatora pocztowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego dostawa Nieruchomości dokonywana przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23% i będzie podlegać udokumentowaniu fakturą...
 2. Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej od Sprzedawcy faktury dokumentującej dostawę Nieruchomości...
 3. Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, w związku z dostawą Nieruchomości, która będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana interpretacja indywidualna z dnia 15 lipca 2016 r. Nr IPPP3/4512-346/16-4/PC.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W świetle opisanego zdarzenia przyszłego w związku z dostawą Nieruchomości, która będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie, stosownie do art. 4 pkt 1 ww. Ustawy, obowiązek podatkowy z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Ponadto, stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o PCC podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Mając na uwadze treść przywołanego przepisu ustawy o PCC, w ocenie Wnioskodawcy, skoro dostawa Nieruchomości dokonywana przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy będzie opodatkowana VAT (jak zostało wskazane w punkcie II uzasadnienia), powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o PCC. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty PCC w związku z nabyciem Nieruchomości w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, także na gruncie znowelizowanego od dnia 1 stycznia 2016 r. brzmienia przepisu art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z dnia 1 marca 2016 r., sygn. IPPB2/4514 -588/15-2/KW1 oraz IPPB2/4514-590/15-2/KW1, a także z dnia 26 lutego 2016 r., sygn. IPPB2/4514-586/15-2/KW1 oraz IPPB2/4514-587/15-4/KW1, orzekając na kanwie opisu zdarzenia przyszłego, w którym zainteresowani – analogicznie jak Wnioskodawca i Sprzedający – zamierzali zgodnie wybrać opcję opodatkowania dostawy nieruchomości, potwierdził, że „(...) jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Do podobnej konkluzji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie doszedł także w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2016 r., sygn. IPPB2/4514-601/15-4/AK oraz interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2016 r., sygn. IPPB2/4514-553/15-2/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I. S.K.A. planuje nabyć za wynagrodzeniem od H. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością R. Spółka komandytowo-akcyjna nieruchomość położoną w W. obejmującą:

 • prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 18 (księga wieczysta, prowadzona przez Sąd Rejonowy),
 • własność znajdujących się na Działce: budynku biurowego i innych obiektów budowlanych (w tym budowli, w szczególności w postaci parkingu i chodników dla pieszych) wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2016 r. Nr IPPP3/4512-346/16-4/PC w dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „(...) Z wniosku wynika, że strony Transakcji zamierzają złożyć do właściwego dla nabywcy naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy tym samym przedmiotowa transakcja - na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23% oraz obowiązkowi udokumentowania jej fakturą.

A zatem, skoro nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.