IPPB2/4514-245/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?
IPPB2/4514-245/15-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 3. nabycie nieruchomości
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. spółki
 6. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca maja 2015 r. (data wpływu 10 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”, „Kupujący” lub „Nabywca”) zamierza nabyć za wynagrodzeniem (dalej: „Transakcja”) od B. Sp. z o.o. (dalej: „Zbywca” lub „Sprzedający”), nieruchomość biurowo - usługową położoną we C. funkcjonującą pod nazwą „D” (dalej „Nieruchomość”).

Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję w 2015 r. po uzyskaniu wnioskowanej interpretacji indywidualnej. W dacie Transakcji Nieruchomość obejmować będzie:

 • prawo własności zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 11/18 objętej księgą wieczystą Nr prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: „Działka 1”);
 • prawo własności zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 10/14 objętej księgą wieczystą Nr prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: „Działka 2”);
 • prawo własności zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 10/16 objętej księgą wieczystą Nr prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: „Działka 3”);

- w dalszej części niniejszego wniosku Działka 1, Działka 2 oraz Działka 3 określane są również łącznie jako „Działki”;

 • prawo własności znajdującego się na Działkach budynku biurowo - usługowego (dalej „Budynek”) - jego części naziemnej oraz części podziemnej, w tym części podziemnego garażu (i pomieszczeń technicznych) Budynku na Działce 1, części podziemnego garażu (i pomieszczeń technicznych) Budynku na Działce 2 i na Działce 3;
 • prawo własności znajdujących się na odpowiednich Działkach innych obiektów budowlanych w tym budowli w szczególności w postaci naziemnych miejsc parkingowych, dróg wewnętrznych i chodników dla pieszych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi (dalej: „Budowle”).

Wnioskodawca chciałby również wskazać, że na Działkach znajduje się związana z Budynkiem infrastruktura techniczna (stacja trafo, sieci przesyłowe wody, ciepła, energii etc.), która jednak zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93, ze zm., dalej: „KC” lub „Kodeks cywilny”) wchodzi w skład przedsiębiorstwa przesyłowego i tym samym, nie stanowi przedmiotu Transakcji.

Ponadto Zbywca prowadzi działalność obejmującą leasing innej nieruchomości, na której znajduje się centrum handlowe - nieruchomość ta nie będzie przedmiotem niniejszej Transakcji.

Prawo własności zabudowanych w powyższy sposób Działki 1 oraz Działki 2 zostało nabyte przez Zbywcę od „E.” Sp. z o.o., na mocy umowy sprzedaży z dnia 7 stycznia 2008 r. Sprzedaż była opodatkowana VAT. Zbywca odliczył podatek naliczony na transakcji w związku z zamiarem użytkowania Nieruchomości w ramach działalności gospodarczej polegającej na wynajmie. W ramach sprzedaży na Zbywcę zostały przeniesione również ściśle związane z Nieruchomością prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów najmu (w tym zabezpieczenia umów najmu), prawa i obowiązki z umowy z generalnym wykonawcą (w szczególności z gwarancji i rękojmi generalnego wykonawcy), licencja na wykorzystanie projektu architektonicznego dotyczącego Nieruchomości, rękojmia udzielona przez projektanta, prawa autorskie oraz prawo do korzystania z logo „D”, prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie Nieruchomością, a także ograniczone czasowo upoważnienie do korzystania z umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Nieruchomości.

Prawo własności zabudowanej w opisany powyżej sposób Działki 3 zostało nabyte przez Zbywcę od Gminy F., na mocy umowy sprzedaży z dnia 19 grudnia 2008 r. Przedmiotowa sprzedaż została opodatkowana VAT. W związku z zamiarem wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT (polegającej w szczególności na odpłatnym wynajmie powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości) Zbywca odliczył VAT naliczony związany z dokonanym nabyciem.

Sprzedający ponosił i ponosi nakłady na Nieruchomość. W szczególności, w ostatnim czasie zostało przez niego dobudowanych kilka naziemnych miejsc parkingowych. Po jego wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, Budynek wchodzący w skład Nieruchomości nie był ulepszany (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) w wyniku poniesienia nakładów, których wartość byłaby równa lub przekraczałaby 30% wartości początkowej tego obiektu. Próg ten nie zostanie przekroczony również na dzień Transakcji. Suma wydatków poniesiona na ulepszenie (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) poszczególnych Budowli wchodzących w skład Nieruchomości w odniesieniu do niektórych z tych Budowli mogła przekroczyć 30% ich wartości początkowej.

W związku z nabywaniem towarów i usług związanych z Nieruchomością, wykorzystywanych przez Zbywcę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (polegającej w szczególności na odpłatnym wynajmie powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości), Zbywcy przysługiwało i przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych towarów i usług.

Przeznaczone do wynajęcia powierzchnie w Budynku (w tym miejsca parkingowe w podziemnym garażu Budynku) oraz naziemne miejsca parkingowe zostały oddane najemcom do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu (część z nich jeszcze przed nabyciem nieruchomości przez Sprzedającego, na podstawie zawartych wcześniej przez poprzedniego właściciela umów najmu). W odniesieniu do większości z ww. powierzchni i miejsc parkingowych, oddanie ich najemcom do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu miało miejsce w okresie wcześniejszym niż dwa lata przed dniem złożenia niniejszego wniosku. W odniesieniu zaś do części wskazanych powierzchni w Budynku oraz niektórych naziemnych miejsc parkingowych, pomiędzy oddaniem ich najemcom do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu a dniem planowanej Transakcji upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Pozostałe niewielkie powierzchnie (np. powierzchnie wspólne) w Budynku, inne obiekty budowlane zlokalizowane na Działkach, nie były dotąd przedmiotem umów najmu (nie można jednak wykluczyć, że na dzień Transakcji niektóre z tych powierzchni, obiektów lub ich części zostaną również wynajęte), lecz służą odpowiedniemu funkcjonowaniu Nieruchomości i jej wykorzystaniu na cele wynajmu. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że zawarte umowy najmu przewidują również prawo najemców do korzystania z niektórych części wspólnych Nieruchomości (obejmujących w szczególności udostępnione powierzchnie użytkowe nieprzeznaczone do wyłącznego użytku któregokolwiek najemcy).

Sprzedający i Nabywca będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w dacie Transakcji.

Nabywca i Sprzedający zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostawy Nieruchomości. Przed dniem Transakcji Nabywca i Sprzedający złożą właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w zakresie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.

Na podstawie art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, wskutek nabycia Nieruchomości na Nabywcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z zawartych umów najmu.

Ponadto, w wyniku Transakcji na Nabywcę zostaną przeniesione niektóre prawa i obowiązki, należności i zobowiązania Sprzedającego ściśle związane z Nieruchomością oraz umowami najmu obciążającymi Nieruchomość, w szczególności:

 • prawa i zobowiązania związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym prawa z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych i kaucje pieniężne najemców;
 • prawa z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancje jakości wynikające z umów budowlanych dotyczących Nieruchomości, w tym prawa z gwarancji bankowych lub kaucji pieniężnych ustanowionych w związku z umowami budowlanymi;
 • prawa autorskie, prawa własności intelektualnej oraz ewentualnie prawa własności przemysłowej ściśle związane z Nieruchomością;
 • dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza;
 • prawo do znaku towarowego;
 • określone ruchomości związane z Nieruchomością (w szczególności z Budynkiem) służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu.

Dodatkowo, Zbywca dzierżawi od Miasta F. sąsiednią w stosunku do Nieruchomości działkę gruntu nr 10/17, na której znajduje się fragment jednej z dróg dojazdowych do Budynku. W chwili obecnej strony rozważają trzy alternatywne rozwiązania:

 1. Kupujący zawrze nową umowę dzierżawy z Miastem,
 2. Zbywca przeleje prawa i obowiązki z umowy na Kupującego,
 3. Zbywca poddzierżawi działkę Nabywcy.

Każdy z tych wariantów wymaga uzyskania zgody Miasta. Na moment złożenia niniejszego wniosku, nie został wybrany wariant wyjściowy ani nie jest znane stanowisko Miasta co do wskazanych wyżej możliwości.

Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych praw i obowiązków Sprzedającego (z wyjątkiem tych wynikających z zabezpieczeń złożonych przez najemców).

W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Transakcji Nabywca nie nabędzie całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę w wyniku Transakcji obejmuje w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomością;
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia Nieruchomości;
 • prawa i obowiązki wynikające z umów m. in. w zakresie:
  • dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, dostawa wodyi odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne),
  • wywozu odpadów.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający rozwiąże powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających.

Część z umów dotyczących obsługi Nieruchomości (np. ochrona Nieruchomości, obsługa techniczna, usługi kurierskie, wynajem nośników reklamowych, ochrona przeciwpożarowa, utrzymanie czystości) zawarta jest przez aktualnego zarządcę Nieruchomości. W związku z Transakcją i rozwiązaniem umowy o zarządzanie Nieruchomością przez Sprzedającego, umowy te zostaną rozwiązane przez aktualnego zarządcę Nieruchomości.

Po Transakcji, na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego, czy też aktualnego zarządcy Nieruchomości. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji (w której Sprzedający rozwiązuje określoną umowę), Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez Nabywcę i jeśli będzie miała miejsce to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Ponadto, przedmiotem Transakcji między Sprzedającym i Nabywcą nie będą prawa, obowiązki, zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością), w szczególności:

 • udział we własności nieruchomości i inne umowy dot. centrum handlowego, dla którego Sprzedający jest leasingodawcą,
 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami),
 • umowy o świadczenie usług księgowych, prawnych, doradczych,
 • środki pieniężne Sprzedającego zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie (poza kaucjami pieniężnymi najemców),
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych pożyczek / kredytów związanych z przedmiotową Nieruchomością,
 • tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 • księgi rachunkowe Sprzedającego i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Sprzedającego działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • firma Sprzedającego,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Sprzedającego.

Sprzedający zatrudnia jednego pracownika będącego w trakcie długookresowego urlopu. Umowa z tym pracownikiem nie będzie wchodziła w zakres Transakcji.

W zakres Transakcji nie będzie również wchodziło zbycie udziałów w spółkach zależnych od Sprzedającego, w posiadaniu których jest Zbywca.

Nieruchomość, będąca przedmiotem planowanej Transakcji, nie stanowi formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez niego działalności. Po przeprowadzeniu planowanej Transakcji Nieruchomość nie będzie stanowiła formalnie i organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności prowadzonej przez Nabywcę.

Po Transakcji może dojść pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą (lub aktualnym zarządcą Nieruchomości a Nabywcą) do rozliczenia płatności dokonanych przez najemców na poczet kosztów mediów i innych usług zapewnianych najemcom w związku z wynajmem powierzchni Nieruchomości oraz do rozliczenia czynszów najmu należnych za miesiąc, w którym zostanie dokonana Transakcja.

Przedmiotem działalności gospodarczej Sprzedającego jest między innymi wynajem powierzchni komercyjnych wchodzących w skład Nieruchomości. Po Transakcji Sprzedający będzie prowadził dalszą działalność gospodarczą w oparciu o pozostałe przy nim składniki majątkowe (m. in. w zakresie leasingu nieruchomości).

Po nabyciu Nieruchomości Nabywca zamierza prowadzić działalność gospodarczą obejmującą wynajem powierzchni komercyjnych Nieruchomości podlegającą opodatkowaniu VAT. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie, przy pomocy profesjonalnych usługodawców).

Intencją Nabywcy oraz Zbywcy jest, aby Transakcja została udokumentowana fakturą z VAT w stawce 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 25 sierpnia 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP2/4512-531/15-2/JO.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca podniósł, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości będzie w całości opodatkowana VAT (do Transakcji nie będzie miało bowiem zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT). Konsekwentnie, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC.

W związku z powyższym Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć za wynagrodzeniem nieruchomość biurowo - usługową położoną we C.. Wnioskodawca wskazał, że na działkach znajduje się związana z budynkiem infrastruktura techniczna, która wchodzi w skład przedsiębiorstwa przesyłowego i tym samym, nie stanowi przedmiotu transakcji. Sprzedający i Wnioskodawca będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w dacie transakcji. Nabywca i Sprzedający zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostawy nieruchomości. Nieruchomość, będąca przedmiotem planowanej transakcji, nie stanowi formalnie i organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez niego działalności. Po przeprowadzeniu planowanej transakcji nieruchomość nie będzie stanowiła formalnie i organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności prowadzonej przez Nabywcę.

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2015 r. Nr IPPP2/4512-531/15-2/JO dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym: „(...) z uwagi na fakt, iż Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji będzie wykorzystywana przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a Transakcja nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i jednocześnie nie znajdzie zastosowania zwolnienie obligatoryjne z art. 43 ust. 1 pkt 10 a Ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości od Zbywcy”.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IBPB-2-1/4514-161/15/KrB | Interpretacja indywidualna

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
IBPP3/443-354/14/KG | Interpretacja indywidualna

nabycie nieruchomości
IPPP2/4512-104/15-5/AO | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-158/15/AD | Interpretacja indywidualna

spółki
IPPB1/4511-704/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IPPB2/4514-168/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.