IPPB2/4514-226/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów CypCo, dających większość praw głosu w CypCo będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-226/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. podwyższenie kapitału
 4. przedmiot opodatkowania
 5. umowa spółki
 6. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego pokrytego wkładem niepieniężnym w postaci udziałów CypCO, dających większość praw głosu w CypCo - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego pokrytego wkładem niepieniężnym w postaci udziałów CypCO, dających większość praw głosu w CypCo.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”). W przyszłości planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i wyemitowanie nowych udziałów w zamian za wkład niepieniężny, w postaci udziałów spółki z siedzibą na Cyprze o formie prawnej: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (dalej: „CypCo”). W konsekwencji planowanych działań, udziały reprezentujące większość praw głosu należące do wspólników CypCo staną się własnością Spółki. W zamian za owe udziały wspólnikom CypCo wydane zostaną udziały Wnioskodawcy. Dojdzie zatem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z wniesieniem do niej udziałów CypCo. Udziały stanowiące przedmiot wkładu łącznie będą dawały większość praw głosu w CypCo, przy czym żaden we wspólników CypCo samodzielnie nie będzie posiadał większości praw głosu w CypCo na moment ich wniesienia.

Forma prawa spółki CypCo została wymieniona w pkt 13 Załącznika nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od zgromadzenia kapitału (Dz. U. UE. L z 2008 r. Nr 46 str. 11; dalej: „Dyrektywa”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów CypCo, dających większość praw głosu w CypCo będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy Spółki, polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z wniesieniem do Spółki przez kilku wspólników CypCo wkładu niepieniężnego w postaci udziałów CypCO, dających większość praw głosu w tej spółce nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k i pkt 2) Ustawy PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 Ustawy PCC.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy PCC, za zmianę umowy spółki, w przypadku spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jednocześnie na mocy art. 2 pkt 6 lit. c Ustawy PCC, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane m.in. z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której wnoszone są udziały lub akcje posiada już większość głosów.

Powyżej wskazany przepis jest wyrazem implementacji postanowień Dyrektywy. W myśl art. 4 lit. b Dyrektywy za wkłady kapitałowe nie uważa się działań restrukturyzacyjnych przejęcia przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem, że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki.

Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c Ustawy PCC dotyczy zmiany umowy spółek kapitałowych związanych z wniesieniem do nich w formie wkładów udziałów innych spółek kapitałowych. Ustawa PCC wprowadza definicję spółki kapitałowej w art. 1a pkt 2 Ustawy PCC. Zgodnie z tym przepisem spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka europejska.

Przy czym powołany przepis nie ogranicza pojęcia spółki kapitałowej wyłącznie do spółek kapitałowych utworzonych zgodnie z polskimi przepisami. Wobec tego, według Wnioskodawcy, racjonalność ustawodawcy przemawia za tym, aby definicją tą zostały objęte zarówno spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego, jak również spółki z siedzibą poza terytorium Polski.

Mając na uwadze, iż art. 2 pkt 6 lit. c Ustawy PCC wynika z implementacji Dyrektywy należy uznać, że podatnik ma prawo odnieść się do wszystkich analogicznych form prawnych przewidzianych w przepisach innych państw Unii Europejskiej.

Posługując się wykładnią prowspólnotową przepisów podatkowych prawa krajowego należy uwzględnić treść art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy, zgodnie z którym przez spółkę kapitałową w znaczeniu Dyrektywy należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Dyrektywy. Spółka cypryjska, działająca w formie prawnej εταιρείες περιορισμένης ευθύνης została wymieniona w pkt 13 Załącznika nr 1 Dyrektywy.

Odnosząc powyższe rozważania teoretyczne do przedstawionego zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy CypCo działająca w formie prawnej εταιρείες περιορισμένης ευθύνης będzie spełniać warunki uznania jej za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy i w rozumieniu Ustawy PCC. W konsekwencji zmiana umowy Wnioskodawcy związana z nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów kapitałowej spółki CypCo dających większość praw głosu nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Należy wskazać, że art. 2 ust. 6 pkt c tiret drugi Ustawy PCC nie różnicuje zwolnienia z opodatkowania zmian umowy spółki związanych z wniesieniem, w zamian za jej udziały, udziałów innej spółki od tego czy wniesienie udziałów, uprawniających do większości praw głosu w tej spółce dokonywane jest przez kilku wspólników, z których żaden nie posiada samodzielnie udziałów, które dają bezwzględną większość głosów, czy też przez jednego udziałowca, który samodzielnie posiada większość prawa głosu. Wykładnia językowa art. 2 ust. 6 pkt c tiret drugi Ustawy PCC prowadzi do wniosku, że warunkiem zwolnienia jest wniesienie na pokrycie kapitału zakładowego udziałów/akcji dających większość praw głosu w spółce, której udziały/akcje są wnoszone. Natomiast bez znaczenia jest to, czy większościowy pakiet udziałów/akcji jest wnoszony przez jednego czy kilku udziałowców spółki, której udziały są wnoszone w formie wkładu. Dla zastosowania omawianego wyłączenia z opodatkowania w sytuacji wnoszenia do spółki kapitałowej udziałów/akcji przez kilku wspólników konieczne jest natomiast, aby wnoszone udziały/akcje łącznie przyznawały spółce nabywającej większość praw głosu w spółce nabywanej.

Na wyłączenie z opodatkowania czynności restrukturyzacyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku wskazują również wydane w podobnych stanach faktycznych interpretacje indywidualne, m.in.:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 lipca 2013 r., sygn. ILPB2/436-121/13-2/AJ; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 września 2012 r. (sygn. IPPB2/436-285/ 12-4/MZ), w której podatnik wskazywał na dwa możliwe scenariusze restrukturyzacji; „W scenariuszu pierwszym, żaden ze wspólników B. samodzielnie nie będzie posiadał bezwzględnej większości praw głosów w B. Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy przez udziałowców B. będących osobami fizycznymi w zamian za aport w postaci udziałów B. nastąpi tego samego dnia na podstawie:
  • składanych w formie aktu notarialnego przez pięciu udziałowców B bezpośrednio po sobie oświadczeń o przystąpieniu do spółki i o objęciu udziałów; oraz
  • umów przeniesienia udziałów B. na Wnioskodawcę zawartych pomiędzy Wnioskodawcą i pięcioma udziałowcami B., w wykonaniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy i oświadczeń, o których mowa w pkt powyżej. W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym organ stwierdził: „Reasumując należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu dotyczącym Scenariusza Pierwszego oraz Scenariusza Drugiego będzie miało zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 r. (nr IPPB2/436-419/ 11-2/AF), w której podatnik wskazywał, iż: „Nabycie przez Spółkę holdingową od Wnioskodawcy i Udziałowców pakietów udziałów/akcji dających bezwzględną większość praw głosu w danej Spółce będzie następowało każdorazowo w ramach utworzenia Spółki holdingowej lub danego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki holdingowej, na poczet którego każdorazowo udziały lub akcje wniesie dwóch lub kilku Wspólników, z których żaden może nie wnosić wkładu obejmującego samodzielnie pakiet większościowy, ale łącznie wnoszone przez Wnioskodawcę i innych Udziałowców udziały/akcje będą dawały Spółce holdingowej bezwzględną większość praw głosu w Spółce, której udziały/akcje są wnoszone”.
  Na co organ podatkowy stwierdził, że: „w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miało zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i opisana transakcja wymiany udziałów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2014 r., sygn. IPPB2/436-145/ 14-5/MZ;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 lipca 2013 r., sygn. 1PTPB2/436-35/ 13-5/KK;

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów CypCo dających łącznie większość praw głosu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnej, indywidualnej sprawy, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tych sprawie rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.