IPPB2/4514-205/16-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dział spadku opisany we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie wiąże się z obowiązkiem dokonania spłaty lub dopłaty na rzecz pozostałych spadkobierców.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data nadania 19 maja 2016 r., data wpływu 23 maja 2016 r.) na wezwanie z dnia 12 maja 2016 r. Nr IPPB2/4514-205/16-2/AF, IPPB2/4515-54/16-2/AF oraz IPPB4/4511-473/16-2/PP (data doręczenia 17 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych działu spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych działu spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Piotr S. i Władysława G. będący rodzicami Wnioskodawcy zawarli związek małżeński dnia 31 stycznia 1939 r. Władysława S. zmarła dnia 3 marca 1981 r. Nie pozostawiła testamentu. Piotr S. zmarł dnia 17 stycznia 1990 r. Nie pozostawił testamentu.

Postanowieniem z dnia 17 września 2015 r. Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny stwierdził:

 • w pkt I, że spadek po Władysławie S. zmarłej dnia 3 marca 1981 r. nabyli z mocy ustawy w 7/28 części mąż Piotr S., w części po 3/28 dzieci Jerzy S., Wanda S. z domu S., Marianna D. z domy S., Jan S., Kazimierz S., Barbara T. z domu S., Edward S.,
 • w pkt II, że spadek po Piotrze S. zmarłym dnia 17 stycznia 1990 r. nabyli z mocy ustawy w części po 1/7 dzieci Jerzy S., Wanda S. z domu S., Marianna D. z domu S., Jan S., Kazimierz S., Barbara T. z domu S., Edward S..

Spadkobierca Edward S. zmarł dnia 29 sierpnia 2011 r. Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy Wydział Cywilny stwierdził, że spadek po Edwardzie S. na podstawie ustawy nabyli żona Teresa S. w 4/16, córki Katarzyna K., Grażyna B., Ewa M., Barbara S.każda po 3/16.

Nabycie spadku przez Wnioskodawcę zgłoszone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Podatek od spadku został uiszczony.

Strony w postępowaniu o dział spadku i podział majątku wspólnego, które toczyło się przed Sądem Rejonowym Wydział I Cywilny zawarły dnia 16 marca 2016 r. ugodę na podstawie której wchodząca w skład majątku wspólnego małżonków Władysławy S. i Piotra S. oraz działu spadku składniki majątkowe tj.:

 1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o numerze ewidencyjnym 974 i powierzchni 78 m2, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1535, o powierzchni 0,0678 ha,
 2. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o numerze ewidencyjnym 975 i powierzchni 51 m2, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 15336 o powierzchni 0,0770 ha, objęta zbiorem dokumentów numer 2743 – prowadzonym przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Powyższe nieruchomości przypadły na wyłączną własność Wnioskodawcy Jerzego S., syna Piotra i Władysławy, bez spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Pismem z dnia 12 maja 2016 r. Nr IPPB2/4514-205/16-2/AF, IPPB2/4515-54/16-2/AF oraz IPPB4/4511-473/16-2/PP (data doręczenia 17 maja 2016 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 80 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie oraz przedłożenie kserokopii dowodu jej uiszczenia

lub

 • sprecyzowanie, którego przedstawionego stanu faktycznego dotyczy uiszczona w dniu 13 kwietnia 2016 r. kwota 40 zł.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie przesyłając dowód uiszczenia opłaty w wysokości 80,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy nabycie przez jednego ze współwłaścicieli tj. Jerzego S. będącego spadkobiercą w postępowaniu sądowym w ramach działu spadku po rodzicach, na wyłączną własność wszystkich składników majątku spadkowego, bez obowiązku spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli powoduje powstaje po stronie osoby, która nabyła te składniki obowiązek podatkowy, w szczególności co do:

 • podatku od spadków i darowizn...
 • podatku od czynności cywilnoprawnych...
 • podatku dochodowego od osób fizycznych...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym osoba, która nabyła nieodpłatnie składniki majątku spadkowego powinna złożyć uzupełnienie zeznania podatkowego dotyczącego podatku od spadków i darowizn...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przedstawionego stanu faktycznego nie powstaje po jego stronie obowiązek podatkowy co do podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca nie musi również uzupełniać zeznania odnośnie podatku od spadków i darowizn.

Dział spadku bez spłat lub dopłat (nieodpłatny dział spadku) nie jest objęty katalogiem czynności, wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn i tym samym nie podlega temu podatkowi (patrz także m.in. interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, np. z 3 listopada 2009 r., sygnatura IBPBII/1/436-215/09/MCZ, z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. IPTPB2/436-49/12-2/KK czy z dnia 16 lipca 2014 roku, sygnatura IPTPB2/436-54/14-2/KK.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W ocenie Wnioskodawcy, w powyższym stanie faktycznym Wnioskodawca nabył nieruchomość w drodze nieodpłatnej czynności w związku z czym zarówno po stronie Wnioskodawcy, jak i osób, które zrzekły się spłat wyrównujących ich udział w majątku spadkowym, nie powstanie obowiązek podatkowy.

Odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych umowny dział spadku podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej spłat lub dopłat. Podatnikiem jest osoba nabywająca rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku. Natomiast dział spadku nastąpił bez obowiązku spłat lub dopłat, a więc podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynność cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy).

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dział spadku podlega opodatkowaniu, jeżeli wiąże się z obowiązkiem spłat lub dopłat. Spłata stanowi wyrażoną w pieniądzu równowartość udziału w majątku spadkowym i występuje wówczas przy dziale spadku, gdy całość majątku spadkowego przyznano jednemu lub kilku ze spadkobierców. Natomiast dopłata ma wyrównać różnice powstałe wskutek fizycznego podziału majątku między spadkobierców, gdy zachodzą rozbieżności między faktycznie przyznaną im częścią majątku a udziałem w spadku.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że dział spadku opisany we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie wiąże się z obowiązkiem dokonania spłaty lub dopłaty na rzecz pozostałych spadkobierców.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.