IPPB2/4514-202/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.
IPPB2/4514-202/15-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. nabycie nieruchomości
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. spółki
 5. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z siedzibą w Niemczech (dalej: Wnioskodawca lub Spółka lub Nabywca) zarządza kilkoma otwartymi funduszami inwestycyjnymi utworzonymi na podstawie niemieckiego prawa inwestycyjnego. Wnioskodawca, stosownie do art. 85 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrował oddział pod nazwą W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (dalej: Oddział). Spółka występuje w charakterze cywilnoprawnego właściciela nieruchomości i udziałów w spółkach celowych nabywanych na rzecz funduszy.

Obecnie Spółka prowadzi negocjacje ze spółką M. sp. z o.o. s.k.a. (dalej: Zbywca) dotyczące nabycia (dalej: Transakcja):

 • prawa własności niezabudowanych działek gruntu (dalej: Działki), które stanowią tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (zgodnie z decyzjami ustalającymi warunki zabudowy i zagospodarowania działek),
 • budynków oraz budowli (obiekty i instalacji towarzyszących i pomocniczych jak np. drogi, place manewrowe, parkingi) (dalej: Budynki i Budowle) wraz z prawami (prawo własności i prawo użytkowania wieczystego) do działek gruntowych, na których Budynki i Budowle są położone (łącznie dalej: Nieruchomość).

W dacie poprzedzającej planowaną Transakcję o ponad dwa lata, Zbywca nabył Nieruchomość (z wyjątkiem działki 807/20) jako grunty niezabudowane, stanowiące - zgodnie z decyzjami ustalającymi warunki zabudowy i zagospodarowania działek - tereny budowlane pod zabudowę produkcyjną i magazynową. Zbywca nabył Nieruchomość od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Część tych transakcji podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, natomiast część podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (sprzedawcy nie byli podatnikami VAT z tytułu sprzedaży). Natomiast działka 807/20 (jako jedyna) została nabyta jako działka zabudowana między innymi budowlą w postaci drogi. Zbywca nabył tę budowlę ze stawką zwolnioną (zwolnienie dla dostawy towarów używanych), wprowadził ją do ewidencji środków trwałych i wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres ponad dwóch lat przed planowaną Transakcją. Powyższa budowla również będzie stanowić przedmiot planowanej Transakcji.

Zbywca ponosił koszty budowy wszystkich Budynków i Budowli, które mają być przedmiotem Transakcji z zamiarem wykorzystywania tych obiektów do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (jedynie wskazana wyżej budowla drogi nie została wybudowana, ale nabyta przez Zbywcę). W związku z powyższym, Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług związanego z budową tych obiektów i Zbywca faktycznie odliczał VAT naliczony z tytułu wydatków na budowę.

Działalność gospodarcza Zbywcy polega m.in. na wynajmie powierzchni w Budynkach. Zdecydowana większość przychodów i znaczna część kosztów działalności Zbywcy generowanych jest w związku z Nieruchomością. W kolejnych latach, po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie poszczególnych Budynków i/lub ich części, Zbywca sukcesywnie wydawał kolejne powierzchnie do użytkowania najemcom. Wszystkie Budynki zostały w całości wydane najemcom do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowy najmu), z tym że przed dniem dokonania planowanej Transakcji część Budynków będzie wynajmowana przez okres dłuższy niż 2 lata, zaś część - przez okres krótszy niż 2 lata.

Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie Budowli o wartości przekraczającej 30% ich wartości początkowej, za wyjątkiem ogrodzenia terenu, na które w latach 2008 i 2009 poniesiono wydatki na ulepszenie o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej ogrodzenia terenu. Natomiast w odniesieniu do niektórych Budynków były dokonywane wydatki o charakterze ulepszeń, w tym o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej tych Budynków. Wydatki o charakterze ulepszeń (zarówno o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej budynku jak i o wartości niższej) mogły dotyczyć zarówno części budynków będących przedmiotem najmu przez okres krótszy niż 2 lata, jak i części budynków będących przedmiotem najmu przez okres dłuższy niż 2 lata przed datą planowanej Transakcji. Zbywca był uprawniony i dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z ulepszeniem Budynków.

W wyniku planowanej Transakcji, oprócz nabycia opisanej powyżej Nieruchomości:

 1. Spółka wstąpi z mocy prawa (na podstawie art. 678 ustawy Kodeks cywilny) w miejsce Zbywcy w stosunki najmu dotyczące Budynków oraz Budowli, oraz umowę najmu infrastruktury technicznej na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego na terenie Nieruchomości, w tym nastąpi przeniesienie na Zbywcę praw i zobowiązań takich jak np. kaucje gwarancyjne i depozyty zapłacone przez najemców na poczet należytego wykonania umów najmu wraz z wierzytelnościami je zabezpieczającymi,
 2. Zbywca przeniesie na Spółkę prawa i obowiązki ściśle związane z Nieruchomością tzn.:
  • prawa i obowiązki związane z budową Budynków i Budowli, w tym prawa (roszczenia) z tytułu udzielonych przez wykonawców robót budowlanych gwarancji i z tytułu rękojmi za wady wraz z wierzytelnościami nimi zabezpieczonymi (np. gwarancje budowlane, kaucje na poczet należytego wykonania robót budowlanych),
  • prawa własności intelektualnej ściśle związane z Nieruchomością (w tym: prawa autorskie do projektów architektonicznych dotyczących Nieruchomości).

Transakcji nie będzie podlegać szereg składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zbywcy. Przykładowo, szereg umów związanych z obsługą przedmiotowej Nieruchomości oraz procesu najmu, nie zostanie przeniesionych w ramach planowanej Transakcji. W szczególności przedmiotem Transakcji nie będzie przeniesienie następujących składników majątkowych Zbywcy:

 • należności oraz zobowiązania Zbywcy (w tym należności od najemców oraz zobowiązania względem dostawców towarów i usług),
 • praw i obowiązków wynikające z tytułu umów wskazanych poniżej (pod warunkiem że w dacie zawarcia Transakcji umowy te będą nadal obowiązywać, może się bowiem zdarzyć, że część tych umów na moment realizacji Transakcji zostanie rozwiązana lub zastąpiona innymi):
 • umowa o najem lokalu biurowego,
 • umowa o przygotowanie i nadzór nad przebiegiem procesu inwestycyjnego,
 • umowa o świadczenie usług marketingowych i konsultingowych,
 • umowa o kompleksową obsługę prawną,
 • umowa z inspektorem nadzoru w branży instalacje i urządzenia elektryczne,
 • umowa z inspektorem nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej,
 • umowa o administrowanie nieruchomością,
 • umowa dotycząca sprzedaży ciepła,
 • umowa dotycząca sprzedaży energii,
 • usługi w zakresie rozliczania inwestycji (dokumentacja, wykonawcy),
 • usługi ochrony mienia,
 • doradztwo biznesowe w zakresie optymalizacji struktury najemców parku,
 • koordynowanie zadań procesu inwestycyjnego,
 • usługi doradcze i zarządcze,
 • usługi doradcze w zakresie strategii,
 • środków pieniężnych Zbywcy, w walucie krajowej oraz zagranicznej, zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie,
 • dokumentacji i analiz, innych niż bezpośrednio związane z procesem budowlanym (np. dokumentacja finansowa i księgowa),
 • ksiąg rachunkowych Zbywcy i innych dokumentów (np. handlowe, korporacyjne) związanych z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej,
 • zakładu pracy Zbywcy bądź jakakolwiek jego część,
 • wartości niematerialnych i prawnych składających się na wartość firmy, takich jak: know-how, reputacja firmy, ustalone procesy biznesowe, listy klientów, kontakty w branży budowlanej, dostęp do rynków, kontakty z instytucjami finansowymi.

Umowy związane z administracją i bieżącą obsługą Nieruchomości (umowy z dostawcami mediów, tj. wody, gazu itp., umowy dotyczące ochrony Nieruchomości itp.) zostaną rozwiązane przed zawarciem planowanej Transakcji. Jedynie wyjątkowo, w przypadku gdyby rozwiązanie niektórych umów okazało się w tym czasie niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami (np. dla najemców) - zostaną one przeniesione na Nabywcę.

Nieruchomość nie jest wyodrębniona organizacyjnie z przedsiębiorstwa Zbywcy. W szczególności, nie stanowi ona oddziału, zakładu oraz nie są dla niej prowadzone odrębne księgi.

Zarówno Zbywca jak i Spółka są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT. Strony Transakcji podjęły wspólną decyzję o chęci wyboru opodatkowania VAT Transakcji, a także złożą, najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji, wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Dodatkowo należy podkreślić, że intencją Zbywcy oraz Spółki jest objęcie planowaną Transakcją wybranych składników majątkowych (Nieruchomości i innych ściśle z nią związanych), nie zaś całego przedsiębiorstwa Zbywcy, czy też zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa (zespołów majątkowych).

Ani w chwili obecnej ani przed planowaną sprzedażą Zbywca nie dokonał i nie dokona żadnego wyodrębnienia finansowego, księgowego lub organizacyjnego jakiejkolwiek części swojej działalności.

Po nabyciu Nieruchomości, Spółka będzie przy jej wykorzystaniu prowadziła działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni biurowych i magazynowych, a także związanych z nimi powierzchni parkingowych, tj. będzie wykorzystywała Nieruchomość (jeśli zostanie nabyta) dla celów sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy po dokonaniu planowanej Transakcji i otrzymaniu faktury VAT potwierdzającej jej dokonanie, w części dotyczącej Działek, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10. oraz 10b ustawy o VAT), ponieważ:
  1. planowana Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT,
  2. planowana Transakcja nie będzie mieściła się w katalogu transakcji wymienionych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, w szczególności przenoszone na Wnioskodawcę w ramach Transakcji składniki majątku, w tym Nieruchomość nie będą stanowiły na gruncie ustawy o VAT przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w tym przepisie,
  3. planowana Transakcja nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT, tj. nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT,
  4. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
 2. Czy po dokonaniu planowanej Transakcji i otrzymaniu faktury VAT potwierdzającej jej dokonanie, w części dotyczącej Budynków i Budowli, które - po ich wybudowaniu lub ulepszeniu o co najmniej 30% wartości początkowej - były wynajmowane przez co najmniej 2 lata przed datą planowanej Transakcji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b ustawy o VAT), ponieważ:
  1. planowana Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT,
  2. planowana Transakcja nie będzie mieściła się w katalogu transakcji wymienionych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, w szczególności przenoszone na Wnioskodawcę w ramach Transakcji składniki majątku, w tym Nieruchomość nie będą stanowiły na gruncie ustawy o VAT przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w tym przepisie,
  3. planowana Transakcja będzie podlegać pod opcjonalne zwolnienie z opodatkowania VAT z możliwością rezygnacji a Spółka oraz Zbywca na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zrezygnują ze zwolnienia z VAT i wybiorą opodatkowanie tej części Nieruchomości stawką podstawową VAT,
  4. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
 3. Czy po dokonaniu planowanej Transakcji i otrzymaniu faktury VAT potwierdzającej jej dokonanie, w części dotyczącej i) Budynków i Budowli, które zostały wydane najemcom w wykonaniu czynności opodatkowanej w terminie poprzedzającym datę planowanej Transakcji o mniej niż 2 lata lub ii) Budynków, które zostały wydane najemcom w wykonaniu czynności opodatkowanej w terminie poprzedzającym datę planowanej Transakcji o co najmniej 2 lata, przy czym w terminie krótszym niż 2 lata zostały dokonane nakłady na ich ulepszenie o wartości przekraczającej 30% wartości tych budynków, oraz iii) Budowli, które nigdy nie były przedmiotem najmu (z wyjątkiem budowli drogowej o której mowa w kolejnym punkcie), Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b ustawy o VAT), ponieważ:
  1. planowana Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT,
  2. planowana Transakcja nie będzie mieściła się w katalogu transakcji wymienionych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, w szczególności przenoszone na Wnioskodawcę w ramach Transakcji składniki majątku, w tym Nieruchomość nie będą stanowiły na gruncie ustawy o VAT przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w tym przepisie,
  3. planowana Transakcja nie będzie korzystać ani z obligatoryjnego, ani opcjonalnego zwolnienia z opodatkowania VAT, tj. nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT,
  4. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT;
 4. Czy po dokonaniu planowanej Transakcji i otrzymaniu faktury VAT potwierdzającej jej dokonanie, w części dotyczącej działki 807/20 zabudowanej budowlą drogową, która została nabyta przez Zbywcę w ramach dostawy zwolnionej z VAT w terminie poprzedzającym datę planowanej Transakcji o co najmniej 2 lata, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b ustawy o VAT), ponieważ:
  1. planowana Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT,
  2. planowana Transakcja nie będzie mieściła się w katalogu transakcji wymienionych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, w szczególności przenoszone na Wnioskodawcę w ramach Transakcji składniki majątku, w tym Nieruchomość nie będą stanowiły na gruncie ustawy o VAT przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w tym przepisie,
  3. planowana Transakcja będzie podlegać pod opcjonalne zwolnienie z opodatkowania VAT z możliwością rezygnacji a Spółka oraz Zbywca na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zrezygnują ze zwolnienia z VAT i wybiorą opodatkowanie tej części Nieruchomości stawką podstawową VAT,
  4. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
 5. Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Wnioskodawcy - jako kupującym - nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 5 w odniesieniu do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W odniesieniu do pytania Nr 1, 2, 3, 4 w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja indywidualna z dnia 11 czerwca 2015 r. Nr IPPP3/4512-416/15-2/WH.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z opodatkowaniem transakcji podatkiem VAT, na Wnioskodawcy - jako kupującym - nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia PCC w odniesieniu do planowanej transakcji (na mocy regulacji zawartej w przepisie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC).

Brak obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania danej czynności jest opodatkowana VAT.

W związku z faktem, że planowana dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Konsekwentnie, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu planowanej transakcji nabycia Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cytowanej ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zarządza kilkoma otwartymi funduszami inwestycyjnymi utworzonymi na podstawie niemieckiego prawa inwestycyjnego. Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Wnioskodawca zarejestrował w Polsce oddział. Obecnie Spółka prowadzi negocjacje z polską spółką sp. z o.o. s.k.a. (Zbywca) dotyczące nabycia (Transakcja): prawa własności niezabudowanych działek gruntu położonych w Polsce (Działki), które stanowią tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (zgodnie z decyzjami ustalającymi warunki zabudowy i zagospodarowania działek), oraz budynków oraz budowli (obiekty i instalacji towarzyszących i pomocniczych jak np. drogi, place manewrowe, parkingi) położonych w Polsce (Budynki i Budowle) wraz z prawami (prawo własności i prawo użytkowania wieczystego) do działek gruntowych, na których Budynki i Budowle są położone (Nieruchomość). W dacie poprzedzającej planowaną Transakcję o ponad dwa lata, Zbywca nabył Nieruchomość (z wyjątkiem działki 807/20) jako grunty niezabudowane, stanowiące - zgodnie z decyzjami ustalającymi warunki zabudowy i zagospodarowania działek - tereny budowlane pod zabudowę produkcyjną i magazynową. Zbywca nabył Nieruchomość od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2015 r. Nr IPPP3/4512-416/15-2/WH dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

Ad. 1

(...) w części dotyczącej Działek Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10. oraz 10b ustawy o VAT), ponieważ (...) planowana Transakcja nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT, tj. nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT”. „(...) Transakcja w części dotyczącej dostawy Działek, które stanowią tereny budowlane, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, zaś Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego na Transakcji”.

Ad. 2

(...) w części dotyczącej Budynków i Budowli, które - po ich wybudowaniu lub ulepszeniu o co najmniej 30% wartości początkowej - były wynajmowane przez co najmniej 2 lata przed datą planowanej Transakcji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b ustawy o VAT), ponieważ (...) planowana Transakcja będzie podlegać pod opcjonalne zwolnienie z opodatkowania VAT z możliwością rezygnacji a Spółka oraz Zbywca na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zrezygnują ze zwolnienia z VAT i wybiorą opodatkowanie tej części Nieruchomości stawką podstawową VAT”. „(...) Transakcja w części dotyczącej dostawy Budynków, Budowli lub ich części, do których pierwszego zasiedlenia doszło w terminie co najmniej 2 lat przed datą planowanej Transakcji, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z rezygnacją przez Strony Transakcji ze zwolnienia dokonaną na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zaś Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej Transakcję w tej części”.

Ad. 3

(...) w części dotyczącej i) Budynków i Budowli, które zostały wydane najemcom w wykonaniu czynności opodatkowanej w terminie poprzedzającym datę planowanej Transakcji o mniej niż 2 lata lub ii) Budynków, które zostały wydane najemcom w wykonaniu czynności opodatkowanej w terminie poprzedzającym datę planowanej Transakcji o co najmniej 2 lata, przy czym w terminie krótszym niż 2 lata zostały dokonane nakłady na ich ulepszenie o wartości przekraczającej 30% wartości tych budynków, oraz iii) Budowli, które nigdy nie były przedmiotem najmu (z wyjątkiem budowli drogowej, o której mowa w kolejnym punkcie), Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b ustawy o VAT), ponieważ (...) planowana Transakcja nie będzie korzystać ani z obligatoryjnego, ani opcjonalnego zwolnienia z opodatkowania VAT, tj. nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT”. „(...) dostawa wchodzących w skład Nieruchomości Budynków i Budowli będzie podlegała obligatoryjnemu opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT jako dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia (odnoszącej się do Budowli wynajętych wcześniej najemcom) lub w okresie krótszym niż dwa lata od momentu pierwszego zasiedlenia (odnoszącej się do Budynków i Budowli w części wynajętej)”.

Ad. 4

(...) w części dotyczącej działki 807/20 zabudowanej budowlą drogową, która została nabyta przez Zbywcę w ramach dostawy zwolnionej z VAT w terminie poprzedzającym datę planowanej Transakcji o co najmniej 2 lata, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b ustawy o VAT), ponieważ (...) planowana Transakcja będzie podlegać pod opcjonalne zwolnienie z opodatkowania VAT z możliwością rezygnacji a Spółka oraz Zbywca na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zrezygnują ze zwolnienia z VAT i wybiorą opodatkowanie tej części Nieruchomości stawką podstawową VAT”. „(...) Transakcja w części dotyczącej dostawy budowli drogowej, która została nabyta przez Zbywcę w ramach dostawy zwolnionej z VAT, będzie podlegała opodatkowaniu VAT w związku z rezygnacją prze Strony Transakcji ze zwolnienia dokonaną na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zaś Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z wystawionej faktury dokumentującej Transakcję w tej części”.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
IBPP3/443-354/14/KG | Interpretacja indywidualna

nabycie nieruchomości
IPPP2/4512-104/15-5/AO | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPPB2/4514-201/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

spółki
IPPB1/4511-688/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IPPB1/4511-533/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.