IPPB2/4514-182/16-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przyszłości spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Sprzedawca”), sprzeda Wnioskodawcy akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższa umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta za pośrednictwem:

 • firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, ze zm.; dalej: „Ustawa o obrocie”)
  albo
 • zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 32 Ustawy o obrocie.

Podstawą prawną tego poświadczenia będzie umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, zawarta przez Wnioskodawcę albo Sprzedawcę z firmą inwestycyjną/zagraniczną firmą inwestycyjną, na mocy której firma inwestycyjna/zagraniczna firma inwestycyjna będzie za wynagrodzeniem świadczyć na rzecz Wnioskodawcy albo Sprzedawcy usługę polegającą na zawarciu umowy sprzedaży akcji w imieniu i na rachunek – odpowiednio – Wnioskodawcy albo Sprzedawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego sprzedaż akcji będzie zwolniona z PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego sprzedaż akcji będzie zwolniona z PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy PCC.

Uzasadnienie własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie stosownie do art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) czynności cywilnoprawne podlegają PCC, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego umowa sprzedaży akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinna co do zasady podlegać opodatkowaniu PCC - jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednakże zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy PCC zwalnia się od PCC sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych – w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

Z powyższego uregulowania wynika, iż sprzedaż akcji jest zwolniona z PCC pod warunkiem, iż:

 1. akcje mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie,
 2. sprzedaż akcji zostanie dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o obrocie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie za instrumenty finansowe uważa się m.in. papiery wartościowe. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy o obrocie papierami wartościowymi są między innymi akcje. W konsekwencji należy stwierdzić, że akcje stanowią instrumenty finansowe e rozumieniu Ustawy o obrocie.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie. Ustawa PCC nie definiuje jednak pojęcia pośrednictwa.

W konsekwencji zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu rozstrzygnięcia zakresu tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniu Języka Polskiego PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:

 • działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron,
 • występowanie w roli łącznika,
 • załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

Na podstawie powyższego można sformułować wniosek, iż pośrednictwo w sprzedaży, o którym mowa w art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy PCC, powinno polegać na uczestnictwie przy zawieraniu umowy tej sprzedaży, w szczególności na zawarciu umowy sprzedaży przez pośrednika w imieniu i na rachunek jednej ze stron umowy sprzedaży (co potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych, np. NSA w wyroku z dnia 13 maja 2015 roku, sygn. II FSK 1006/13).

Tym samym uznać należy, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego sprzedaż akcji będzie dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej/zagranicznej firmy inwestycyjnej. Jak bowiem wynika z opisu zdarzenia przyszłego, firma inwestycyjna/zagraniczna firma inwestycyjna zawrze z Wnioskodawcę albo Sprzedawcą umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, na mocy której ta firma inwestycyjna/zagraniczna firma inwestycyjna będzie za wynagrodzeniem świadczyć na rzecz Wnioskodawcy albo Sprzedawcy usługę polegającą na zawarciu umowy sprzedaży akcji w imieniu i na rachunek - odpowiednio – Wnioskodawcy albo Sprzedawcy. W związku z tym firma inwestycyjna/zagraniczna firma inwestycyjna będzie występować w roli łącznika między Wnioskodawcą a Sprzedawcą, czyli działającego za wynagrodzeniem podmiotu pośredniczącego pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedawcą celem zawarcia przez nich umowy sprzedaży akcji.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego sprzedaż akcji, dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o obrocie, spełnia wszystkie warunki zwolnienia z PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy PCC.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego. Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje na:

 • Interpretację indywidualną Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2015 r. (sygn. IBPB-2-1/4514-426/15/BD), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, iż „transakcja nabycia akcji przez Wnioskodawcę za pośrednictwem domu maklerskiego, będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie spełniała hipotezę art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji będzie zwolniona z opodatkowania tym podatkiem”,
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 listopada 2015 r. (sygn. IBPB-2-1/4514-341/15/KrB), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, iż „transakcja sprzedaży (nabycia przez Wnioskodawcę) papierów wartościowych powinna zostać uznana za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, na rzecz Wnioskodawcy, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie, zamierzona transakcja podlegać będzie, zdaniem Wnioskodawcy, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu jej dokonania
 • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 października 2015 r. (sygn. IPPB2/4514-349/15-2/KW1), w której organ podatkowy stwierdził, iż „pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego sprzedaż akcji będzie zwolniona z PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na wskazanych interpretacjach indywidualnych w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.