IPPB2/4514-166/15-4/AF | Interpretacja indywidualna

Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-166/15-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. podział majątku
 4. umowa
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. (data nadania 29 czerwca 2015 r., data wpływu 1 lipca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-548/15-2/JK3, IPPB2/4514-166/15-2/AF oraz IPPB2/4515-55/15-2/AF z dnia 19 czerwca 2015 r. (data doręczenia 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umownego podziału majątku wspólnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umownego podziału majątku wspólnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim. Małżonek Wnioskodawcy również ma miejsce zamieszkania w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie pomiędzy Wnioskodawcą a małżonkiem Wnioskodawcy istnieje ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa). Wnioskodawca oraz małżonek Wnioskodawcy planują zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę majątkową małżeńską, mocą której zostanie zniesiona pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, a pomiędzy małżonkami zostanie wprowadzona rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Następnie, Wnioskodawca i jego małżonek zawrą umowę w formie aktu notarialnego, w której dokonają podziału majątku wspólnego w taki sposób, że wartość majątku otrzymanego przez obu małżonków nie będzie równa. Mianowicie, w drodze podziału majątku wspólnego Wnioskodawca otrzyma majątek o większej wartości niż jego małżonek. Pomiędzy małżonkami nie wystąpią żadne dopłaty lub spłaty z tego tytułu.

Pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. nr IPPB4/4511-548/15-2/JK3, IPPB2/4514-166/15-2/AF oraz IPPB2/4515-55/15-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez jednoznaczne wskazanie, którego stanu faktycznego (podatku) dotyczy wpłata w wysokości 40 zł, dokonana przez Wnioskodawcę na konto Izby Skarbowej w Warszawie, w dniu 30 kwietnia 2015 r. lub wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 80 zł.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, uiszczając dodatkową opłatę oraz przesyłając dowód jej uiszczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...
 3. Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 3 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości większej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określa art. 1 uPCC. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 uPCC, podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 uPCC, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają także zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zawarty w zacytowanych przepisach katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko czynności enumeratywnie w nim wskazane mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak Wnioskodawca wskazał w uzasadnieniu swojego stanowiska do pytania nr 2), powstała z chwilą zawarcia małżeństwa ustawowa wspólność majątkowa jest współwłasnością łączną - bezudziałową. Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podział majątku wspólnego małżonków wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) uPCC. Ponieważ podział majątku wspólnego między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nie będzie miał znaczenia fakt, że przy podziale majątku Wnioskodawca otrzyma więcej niż jego małżonek, a także że nie wystąpią spłaty lub dopłaty na rzecz drugiej strony.

W konsekwencji, nabycie przez Wnioskodawcę składników majątku na skutek podziału majątku wspólnego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) uPCC, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2014 roku, nr IBPBII/1/436-252/14/ASz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Końcowo odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/4512-574/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-66/15/MZ | Interpretacja indywidualna

podział majątku
IPPB4/4511-546/15-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

umowa
ILPP1/4512-1-313/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.