IPPB2/4514-165/15-4/AF | Interpretacja indywidualna

W przypadku gdy przeniesienie części udziałów w nieruchomości z męża na Wnioskodawczynię nie nastąpi na podstawie żadnej z czynności wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, jeżeli wymieniona we wniosku czynność będzie posiadała znamiona jednej z umów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wówczas będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-165/15-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. mieszkania
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. przeniesienie
 5. udział
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 czerwca 2015 r. (data nadania 12.06.2015 r., data wpływu 15.06.2015 r.) na wezwanie z dnia 29 maja 2015 r. Nr IPPB2/4514-165/15-2/AF (data doręczenia 9 czerwca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia części udziałów mieszkania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia części udziałów mieszkania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W roku 2012 we współwłasności małżeńskiej Wnioskodawczyni wspólnie z mężem zakupiła mieszkanie własnościowe, częściowo za gotówkę, którą w darowiźnie otrzymała, częściowo za kredyt hipoteczny. Wnioskodawczyni posiada 200/429 części mieszkania nabytej do majątku osobistego, 229/429 części posiadają oboje z mężem na zasadach wspólności ustawowej. Wnioskodawczyni wraz z mężem cały czas posiadają wspólność majątkową.

Wnioskodawczyni wraz z mężem planują spłacić zaciągnięty kredyt mieszkaniowy wzięty wspólnie w małżeństwie, częściowo ze środków, które Wnioskodawczyni otrzymała jako kolejną darowiznę od swojej mamy, a częściowo ze środków własnych, częściowo ze środków męża. Środki z darowizny są potwierdzone umową darowizny.

Przeniesienie na Wnioskodawczynię aktem notarialnym kolejnych z 229/429 udziałów nie nastąpi na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pismem z dnia 29 maja 2015 r. wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez dokonanie opłaty w wysokości 40,00 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeniesienie części udziałów z męża na Wnioskodawczynię, dokonane na podstawie innej niż art. 1 pkt 1 ustawy od podatku od czynności cywilnoprawnych, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie, ponieważ przeniesienie własności nastąpi z pominięciem art. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w roku 2012 we współwłasności małżeńskiej Wnioskodawczyni wspólnie z mężem zakupiła mieszkanie własnościowe, częściowo za gotówkę, którą w darowiźnie otrzymała, częściowo za kredyt hipoteczny. Wnioskodawczyni posiada 200/429 części mieszkania nabytej do majątku osobistego, 229/429 części posiadają oboje z mężem na zasadach wspólności ustawowej. Wnioskodawczyni wraz z mężem cały czas posiadają wspólność majątkową. Wnioskodawczyni wraz z mężem planują spłacić zaciągnięty kredyt mieszkaniowy wzięty wspólnie w małżeństwie, częściowo ze środków, które Wnioskodawczyni otrzymała jako kolejną darowiznę od swojej mamy, a częściowo ze środków własnych, częściowo ze środków męża. Środki z darowizny są potwierdzone umową darowizny. Przeniesienie na Wnioskodawczynię aktem notarialnym kolejnych z 229/429 udziałów nie nastąpi na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że w przypadku gdy przeniesienie części udziałów w nieruchomości z męża na Wnioskodawczynię nie nastąpi na podstawie żadnej z czynności wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, jeżeli wymieniona we wniosku czynność będzie posiadała znamiona jednej z umów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wówczas będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.