IPPB2/4514-164/16-4/JG1 | Interpretacja indywidualna

Skoro nabycie Nieruchomości składającej się z trzech działek gruntu (z wyłączeniem części Nieruchomości 3 zbywanej przez Sprzedającego 3, która będzie podlegać opodatkowaniu PCC) będzie podlegało opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-164/16-4/JG1interpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. nabycie nieruchomości
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. umowa sprzedaży
 7. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2016 r. (data wpływu 23 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2016 r. (data nadania 25 maja 2016 r., data wpływu 30 maja 2016 r.) na wezwanie Nr IPPP3/4512-235/16-2/PC; IPPB2/4514-164/16-2/JG1 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Kupujący) prowadzi działalność m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości oraz w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Obecnie Wnioskodawca planuje nabyć własność działek gruntu (dalej: Nieruchomości) od podmiotów niepowiązanych względem Kupującego tj. od Galerii II Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sprzedający 1), od „Galerii IV” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sprzedający 2) oraz od osoby fizycznej – Pana Adama Jarosława S. (dalej: Sprzedający 3); dalej razem jako: Sprzedający.

Dalej nabycie przez Kupującego Nieruchomości od Sprzedających określane jako Transakcja.

Nieruchomości będące przedmiotem planowanej Transakcji położone są w swoim sąsiedztwie. W związku z tym, Kupujący traktuje Transakcję od strony biznesowej jako jeden zakup.

Sprzedający 1 jest właścicielem części działek wchodzących w skład Nieruchomości (dalej: Nieruchomość 1).

Sprzedający 2 również jest właścicielem części działek (innych niż Nieruchomość 1) wchodzących w skład Nieruchomości (dalej: Nieruchomość 2).

Ponadto, Sprzedający 1 oraz Sprzedający 3 są współwłaścicielami jednej z działek wchodzących w skład Nieruchomości, które planuje nabyć Kupujący (dalej: Nieruchomość 3).

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta K. „XI” przyjętym przez Radę Miasta K. (dalej: Plan Zagospodarowania Przestrzennego).

Nieruchomości w Planie Zagospodarowania Przestrzennego określane są jako działki występujące w następujących terenach:

 • teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, z podstawowym przeznaczeniem pod centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe, w formie budynku lub zespołu budynków stanowiących jeden kompleks funkcjonalny ze zintegrowanymi funkcjami (oznaczenia 1.UC.1 lub 1.UC.2),
 • teren dróg publicznych (oznaczenia 1.KDGP, 1.KDG.1 lub 1KDL.5),
 • teren zieleni izolacyjnej (oznaczenia 1.ZI.8), przy czym poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się w ich granicach (i) lokalizację obiektów małej architektury (altany, zadaszenia, kapliczki, pomniki); (ii) ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe i dojazdy do działek budowlanych.

Większość działek wchodzących w skład Nieruchomości ma przypisane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jedynie jedno z ww. oznaczeń.

Część działek wchodzących w skład Nieruchomości występuje w Panie Zagospodarowania Przestrzennego pod więcej niż jednym z ww. oznaczeń – w takich przypadkach jest jednak możliwe określenie w jakiej części dana działka zaklasyfikowana jest pod określonymi oznaczeniami.

Kupujący dodatkowo wskazuje, że w skład Nieruchomości nie wchodzą działki, które byłyby w całości oznaczone jako 1.ZI.8 (Zieleń Izolacyjna) w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto, w skład Nieruchomości nie wchodzą działki, które miałyby oznaczenia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego inne niż powyższe.

Kupujący oraz Sprzedający zawarli umowę przedwstępną nabycia Nieruchomości (dalej: Umowa Przedwstępna), zgodnie z którą Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedających zaliczki na poczet ceny nabycia Nieruchomości w wysokości 50% ceny Nieruchomości.

Strony planują zawarcie umowy nabycia Nieruchomości (dalej: Umowa Przyrzeczona) po spełnieniu określonych warunków wskazanych w postanowieniach Umowy Przedwstępnej.

Jednocześnie Kupujący w okresie od zawarcia Umowy Przedwstępnej do zawarcia Umowy Przyrzeczonej planuje rozpocząć realizację inwestycji oraz ponosić na Nieruchomościach wstępne nakłady związane z budową centrum handlowego (dalej: Nakłady). W skład Nakładów wykonanych do momentu zawarcia Umowy Przyrzeczonej będą należeć w szczególności wstępne i przygotowawcze roboty takie jak palowanie, utwardzanie gruntu, wywożenie ziemi, przygotowanie zaplecza budowy. Nie jest wykluczone, że na moment zawarcia Umowy Przyrzeczonej, część Nieruchomości będzie zabudowana.

Kupujący jest uprawniony do dokonywania Nakładów i realizacji inwestycji na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Sprzedającymi a Kupującym (dalej: Umowa Dzierżawy).

W chwili zawarcia Umowy Przyrzeczonej Umowa Dzierżawy wygaśnie, a własność Nieruchomości zostanie przeniesiona na Kupującego. Strony zgodnie ustaliły, że wraz z wygaśnięciem Umowy Dzierżawy nie dojdzie pomiędzy nimi do rozliczenia wartości Nakładów, które w toku obowiązywania Umowy Dzierżawy będzie ponosił Kupujący.

Po zawarciu Umowy Przyrzeczonej Kupujący jako właściciel Nieruchomości planuje kontynuować realizację inwestycji w postaci budowy centrum handlowego aż do pełnego jej zakończenia i rozpoczęcia działalności wynajmu opodatkowanego VAT.

Na moment zawarcia Umowy Przedwstępnej Kupujący, Sprzedający 1 oraz Sprzedający 2 byli zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Sprzedający 3 jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i na moment zawarcia Umowy Przedwstępnej nie był zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Fakt niepodlegania opodatkowaniu VAT Transakcji w zakresie sprzedaży współwłasności Nieruchomości 3 przez Sprzedającego 3 został potwierdzony w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 maja 2015 r. (sygn. IBPP1/4512-273/15/BM).

Kupujący dodatkowo wskazuje, że z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych odnośnie przedstawionego w niniejszym wniosku stanu faktycznego wystąpili również Sprzedający 1 oraz Sprzedający 2.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr IPPP3/4512-235/16-2/PC; IPPB2/4514-164/16-2/JG1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty jego otrzymania poprzez:

 • wskazanie adresu elektronicznego doradcy podatkowego Pana Michała B., w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie ePUAP, bądź informacji o odbiorze w siedzibie organu,
 • uiszczenie należnej opłaty w wysokości odpowiadającej ilości przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych oraz przesłanie dowodu wniesienia tej opłaty,
 • wyczerpujące, jednoznaczne i precyzyjne przedstawienie zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług, tak aby opis zdarzenia przyszłego zawierał wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów, których interpretacji oczekuje Wnioskodawca w szczególności:
  1. jednoznaczne wskazanie czy przedmiotem transakcji, o której mowa w niniejszym wniosku będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.),
  2. jednoznaczne wskazanie czy przedmiotem transakcji, o której mowa w niniejszym wniosku będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie wskazując:

Ad. 1

Adresem elektronicznym doradcy podatkowego Michała B. jego adresem na portalu ePUAP.

Adresem do powiadomień przypisanym do powyższego adresu elektronicznego.

Ad. 2

Wnioskodawca uzupełniając Wniosek uiścił 25 maja 2016 r. dodatkową opłatę w wysokości 80 złotych na konto Izby Skarbowej w Warszawie.

Ad. 3

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że odpowiedź na pytanie 3 jest elementem analizy i interpretacji prawa zmierzających do odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytania. Nie jest zaś elementem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Przedstawiając we Wniosku swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że „Zdaniem Kupującego, będzie on miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Transakcję na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie nabycia Nieruchomości (z wyłączeniem części Nieruchomości 3 zbywanej przez Sprzedającego 3).” Tym samym Wnioskodawca wskazał również, że w jego ocenie przedmiotem transakcji nie będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ani także przedsiębiorstwo w rozumieniu w art. 551 ustawy Kodeks cywilny. Swoją ocenę Wnioskodawca przedstawił również w uzasadnieniu swojego stanowiska:

„Pojęcie przedsiębiorstwa nie zostało co prawda zdefiniowane w ustawie o VAT, niemniej, zgodnie z przyjętą praktyką, do której przychylają się także organy podatkowe i sądy administracyjne, należy w tym przypadku odnieść się do definicji przedsiębiorstwa zawartej w art. 551 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy, nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, należy uznać, że dla klasyfikacji danej transakcji jako zbycia przedsiębiorstwa istotne będzie zachowanie więzi funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi składnikami majątku, tak aby możliwe było prowadzenie samodzielnej działalności wyłącznie w oparciu o te składniki.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższych definicji, aby mówić o nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przenoszony zespół składników majątkowych powinien być co najmniej wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, względnie umożliwiać prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o te składniki (wyodrębnienie funkcjonalne).

Tymczasem, w omawianym przypadku, Kupujący dokona nabycia Nieruchomości, które nie są na wskazanych płaszczyznach wyodrębnione w działalności Sprzedających.

Jednocześnie, na Kupującego nie przejdą zobowiązania Sprzedających, takie jak istniejące na dzień Transakcji zobowiązania handlowe, należności.

Co więcej, Transakcje nie obejmują innych aktywów Sprzedających.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem Transakcji nie będą ani przedsiębiorstwa, ani ich zorganizowane części. Tak jak Wnioskodawca wskazał bowiem powyżej, w ramach Transakcji dokona on nabycia jedynie Nieruchomości”.

Podsumowując, Wnioskodawca wskazuje, że przedstawiona kwalifikacja Transakcji stanowi część uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania VAT, a nie element przedstawionego we Wniosku zdarzenia przyszłego. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy przedmiotem Transakcji nie będą ani przedsiębiorstwa, ani ich zorganizowane części.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, Kupujący będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Transakcję, w konsekwencji opodatkowania Transakcji podstawową stawką VAT (obecnie 23%), jako odpłatnych dostaw towarów...
 2. Czy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z planowaną Transakcją...

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 1 lipca 2016 roku odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-235/16-4/PC.

Zdaniem Wnioskodawcy: Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, w zakresie dostawy Nieruchomości, z uwagi na opodatkowanie dostawy Nieruchomości podatkiem VAT, z wyłączeniem części Nieruchomości 3 zbywanej przez Sprzedającego 3.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC „nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług”. W rezultacie, ze względu na podleganie przepisom ustawy o VAT i opodatkowanie Transakcji stawką podstawową VAT (szczegółowe uzasadnienie tej kwestii Kupujący przedstawił we wcześniejszej części niniejszego wniosku), Transakcja obejmująca sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (z wyłączeniem części Nieruchomości 3 zbywanej przez Sprzedającego 3, która będzie podlegać opodatkowaniu PCC, co potwierdza interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 maja 2015 r., sygn. IBPP1/4512-273/15/BM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część,albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje nabyć własność trzech działek gruntu położonych w swoim sąsiedztwie. Nieruchomości będące przedmiotem nabycia, nie są na wskazanych płaszczyznach wyodrębnione w działalności Sprzedających. Na Wnioskodawcę nie przejdą zobowiązania Sprzedających, takie jak istniejące na dzień Transakcji zobowiązania handlowe, należności. Ponadto, Transakcje nie obejmują innych aktywów Sprzedających.

Tym samym, przedmiotem Transakcji nie będą ani przedsiębiorstwa, ani ich zorganizowane części, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, w ramach Transakcji dokona on nabycia jedynie Nieruchomości.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2016 roku Nr IPPP3/4512-235/16-4/PC w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przedstawił stanowisko, zgodnie z którym: „(...) Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że analizowana transakcja nie będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż grunty stanowią tereny budowlane. Ponadto przedmiotowa dostawa nie będzie również korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem z okoliczności sprawy wynika, że grunty nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

W konsekwencji, sprzedaż przedmiotowych działek gruntu wchodzących w skład Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 (w części należącej do Sprzedającego 1) będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Jak wykazano powyżej, przedmiotowa Transakcja w zakresie Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz części Nieruchomości 3 (należącej do Sprzedającego 1) nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT. Jednocześnie będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Zatem nie zaistnieją przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy uniemożliwiające prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Tym samym, skoro Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i po nabyciu przedmiotowych Nieruchomości planuje wykorzystywać je do działalności opodatkowanej (wynajem powierzchni gospodarczych), Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z prawidłowo wystawionych faktur dokumentujących przedmiotowe transakcje w zakresie Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz części Nieruchomości 3 (należącej do Sprzedającego 1) zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT.”.

A zatem, skoro nabycie Nieruchomości składającej się z trzech działek gruntu (z wyłączeniem części Nieruchomości 3 zbywanej przez Sprzedającego 3, która będzie podlegać opodatkowaniu PCC) będzie podlegało opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-273/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.