IPPB2/4514-163/16-2/JG1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skoro sprzedaż Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka planuje nabyć od G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej również: Zbywca lub Sprzedający) za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) nieruchomość – biurowiec pod nazwą „G...” (dalej: Nieruchomość).

Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji obejmuje:

 • prawo własności zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 8/14, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: Grunt);
 • prawo własności budynku położonego przy ul. Inflanckiej 4 o przeznaczeniu biurowo-usługowym posadowionym na działce o numerze ewidencyjnym 8/14 (dalej: Budynek);
 • prawo własności obiektów, instalacji oraz infrastruktury towarzyszącej funkcjonowaniu Budynku, w tym m.in. oświetlenie zewnętrzne, nawierzchnia utwardzona (w tym miejsca parkingowe zewnętrzne), instalacje (w tym instalacje podziemne) wraz z przyłączami sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i teletechnicznej, słupy informacyjne (totemy), system parkingowy i inne urządzenia znajdujące się na działce o numerze ewidencyjnym 8/14 (dalej łącznie: Budowle).

Grunt (niezabudowany) został nabyty przez Spółkę P. Sp. z o.o. (tj. poprzednika prawnego Zbywcy) w ramach transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. P. Sp. z o.o. miała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia Gruntu, gdyż celem spółki była realizacja inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu budynków biurowych oraz późniejszy ich wynajem podlegający opodatkowaniu VAT.

Następnie w dniu 28 lutego 2014 r. w ramach podziału przez wydzielenie P. Sp. z o.o. (spółka dzielona), spółka O. Sp. z o.o. (spółka przejmująca) otrzymała w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa grunt wraz z toczącą się na nim inwestycją. O. Sp. z o.o. została następnie przekształcona w spółkę komandytową (pod nazwą G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa).

Prace budowlane dotyczące Budynku rozpoczęte zostały przez P. Sp. z o.o., a następnie były kontynuowane przez Zbywcę, zarówno przed jak i po jej przekształceniu w spółkę komandytową. Zarówno P. Sp. z o.o. jak i Zbywca mieli prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabywaniem towarów i usług związanych z wybudowaniem Budynku oraz Budowli.

Ani P. Sp. z o.o., ani Zbywca nie dokonywali czynności zwolnionych z VAT, które miałyby wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego (występowały sporadyczne importy usług finansowych zwolnionych z opodatkowania VAT nie wpływające na strukturę sprzedaży).

Oddanie do użytkowania Budynku wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą nastąpiło w marcu 2014 r.

Od dnia 12 marca 2014 r. Budynek jest przedmiotem wynajmu opodatkowanego VAT. Od tego dnia Sprzedający sukcesywnie wydawał kolejne powierzchnie do użytkowania najemcom. Do dnia złożenia niniejszego wniosku większość powierzchni podlegających pod wynajem została wydana najemcom do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowy najmu), z tym że przed dniem dokonania planowanej Transakcji część powierzchni Budynku będzie wynajmowana przez okres dłuższy niż 2 lata, zaś część – przez okres krótszy niż 2 lata. Część powierzchni Budynku od momentu oddania Budynku do używania do dnia Transakcji może pozostać niewynajęta.

W umowach najmu wskazano, że w okresie najmu najemcom będzie przysługiwało również odpłatne niewyłączne prawo do korzystania z części wspólnej Budynku, jak np. wewnętrznych dostępnych przejść, powierzchni komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, recepcji itp. Jednakże, nie wszystkie części Budynku (np. pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne w garażu, niektóre pomieszczenia socjalne/pomocnicze) zostały wskazane w umowach najmu jako będące przedmiotem najmu.

Z tytułu najmu wewnętrznych miejsc parkingowych (znajdujących się wewnątrz Budynku) przypisanych na wyłączność do poszczególnych najemców przewidziany jest odrębny czynsz (podlegający opodatkowaniu VAT). Część wewnętrznych miejsc parkingowych może pozostać niewynajęta w dniu planowanej Transakcji. Zewnętrzne miejsca parkingowe znajdujące się w obrębie Nieruchomości są ogólnodostępne dla gości najemców Budynku, natomiast rozliczenia z tytułu parkowania dokonywane są za każdą godzinę korzystania z udostępnionego miejsca parkingowego (opłaty obejmują podatek VAT).

Także przyłącze teletechniczne jest przedmiotem najmu opodatkowanego VAT. Ponadto, przedmiotem najmu jest również fragment Gruntu pod słupem informacyjnym (wraz z tym słupem – totemem – wybudowanym przez właściciela sąsiadującego budynku).

Czynsz płacony przez najemców jest powiększany o należny podatek VAT.

Sprzedający nie poniósł wydatków na ulepszenie Budynku czy Budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 30% ich wartości początkowej. Warunek ten będzie spełniony również na moment sprzedaży Nieruchomości, o której mowa poniżej.

Obecnie Sprzedający planuje dokonać sprzedaży Nieruchomości oraz rzeczy ruchomych związanych z przedmiotową Nieruchomością, potrzebnych do korzystania z Nieruchomości, a także dotyczących Nieruchomości autorskich praw majątkowych (o ile takie będą i okażą się zbywalne) do projektów budowlanych oraz ewentualnych licencji (o ile okażą się one zbywalne) do programów wykorzystywanych do należytej obsługi Nieruchomości (o ile takie będą).

Dodatkowo, z mocy prawa w wyniku planowanej Transakcji na Spółkę przejdą prawa i obowiązki z umów najmu Nieruchomości, których stroną jest Sprzedający (w tym również, stosownie do uzgodnień Sprzedającego i Spółki, Sprzedający przeniesie na Spółkę prawa wynikające z zabezpieczeń obowiązków najemców wynikających z umów najmu, dokumentów gwarancji bankowych oraz kaucji gotówkowych; w zakresie kaucji gotówkowych możliwe jest również, że kaucje te zostaną zwrócone najemcom przez Sprzedającego a następnie ponownie wniesione przez najemców na rzecz Spółki). Spółce zostanie przekazana dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza Budynku oraz Budowli. Ponadto, na Spółkę zostaną przeniesione prawa wynikające z rękojmi lub gwarancji udzielonych przez wykonawców Budynku oraz Budowli (w tym również, stosownie do uzgodnień Sprzedającego i Spółki, ewentualne prawa wynikające z zabezpieczeń obowiązków wykonawców, dokumenty gwarancji bankowych oraz kaucje gotówkowe).

Nieruchomość stanowi główny, jednak nie jedyny składnik majątku Sprzedającego. W ramach planowanej Transakcji Sprzedający nie zamierza, co do zasady, dokonywać przeniesienia na Spółkę innych składników majątkowych Sprzedającego niż wskazane powyżej, w tym w szczególności niedotyczących Nieruchomości.

W związku z planowaną Transakcją na Spółkę nie zostaną przeniesione w szczególności:

 • umowy o zarządzanie Nieruchomością, umowy dotyczące ubezpieczenia Nieruchomości, umowy serwisowe dotyczące Nieruchomości (związane z funkcjonowaniem i obsługą Budynku, np. sprzątanie czy ochrona), umowy o dostawę mediów do Nieruchomości (w okresie przejściowym po Transakcji, na mocy odrębnych porozumień, część umów może być wykorzystywana w zakresie niezbędnym do właściwego używania Nieruchomości do czasu zawarcia nowych umów przez Wnioskodawcę). Po Transakcji Spółka zawrze we własnym zakresie powyższe umowy. Spółka nie może wykluczyć, że część z powyższych umów zawarta zostanie z tym samym podmiotem, jednak ich zakres i ustalone pomiędzy stronami warunki różnić się będą od obecnie przyjętych przez Sprzedającego, gdyż wynikać będą z negocjacji i planów Spółki,
 • umowa deweloperska obejmująca również komercjalizację Nieruchomości,
 • umowy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedającego, m.in. o świadczenie usług księgowych, prawnych oraz podatkowych,
 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego,
 • umowy na wynajem powierzchni biurowej w innej nieruchomości na cele działalności Sprzedającego,
 • środki pieniężne należące do Sprzedającego, inne niż kaucje gotówkowe wykonawców lub najemców wspomniane powyżej,
 • zobowiązania z tytułu umowy kredytowej,
 • instrumenty finansowe zabezpieczające stopę procentową pozyskanego finansowania bankowego,
 • zobowiązania z tytułu pożyczek,
 • pozostałe zobowiązania Sprzedającego,
 • wierzytelności (w tym w szczególności ewentualnych należności związanych z czynszem za wynajem Nieruchomości powstałych przed Transakcją),
 • księgi rachunkowe Sprzedającego.

Nieruchomość jak też żadna z jej części, nie była i nie jest wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedającego pod względem organizacyjnym, finansowym lub funkcjonalnym. W szczególności, nie stanowi ona oddziału, zakładu oraz nie są dla niej prowadzone odrębne księgi. Sprzedający nie zatrudnia żadnych pracowników.

Po zawarciu Transakcji, zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy na dzień złożenia niniejszego wniosku, Sprzedający planuje kontynuować prowadzoną działalność, w szczególności Sprzedający spłaci zobowiązania oraz będzie dochodzić swoich należności, jak również pozostanie stroną wskazanych wyżej umów nieprzenoszonych na Spółkę, które związane będą z jego dalszą działalnością.

Zarówno Sprzedający, jak i Spółka będą na moment sprzedaży Nieruchomości zarejestrowanymi w Polsce czynnymi podatnikami VAT. Wnioskodawca i Sprzedający są podmiotami niepowiązanymi.

Sprzedający i Spółka zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w stosunku do części Nieruchomości, dla których od momentu pierwszego zasiedlenia do dnia dokonania Transakcji upłynęło co najmniej 2 lata i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do tej części dostawy Nieruchomości. Przed dniem Transakcji Sprzedający i Spółka złożą właściwemu dla Spółki naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w części podlegającej zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT. Zawarcie umowy sprzedaży przenoszącej tytuł prawny do Nieruchomości oraz wydanie Nieruchomości na rzecz Spółki jest planowane na 2016 r.

Po nabyciu Nieruchomości Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą wynajem Nieruchomości, podlegającą opodatkowaniu VAT. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców). Od początku istnienia spółki Nabywcy, Nabywca wykorzystywał nabyte przez siebie towary i usługi wyłącznie do celów prowadzonej przez Nabywcę działalności gospodarczej (ew. do celów, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 i 5 ustawy o VAT); warunek ten będzie spełniony również na moment planowanej Transakcji.

Końcowo, Spółka pragnie zwrócić uwagę, że zapytanie w odniesieniu do klasyfikacji Transakcji dla celów podatku VAT zostało sformułowane również przez Sprzedającego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym, Spółka pragnie uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy w zakresie, w jakim Transakcja będzie opodatkowana VAT według właściwej stawki, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury z tytułu zakupu przedmiotowej Nieruchomości lub prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na rachunek bankowy zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT...
 2. Czy planowana Transakcja nie będzie opodatkowana PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC...

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 20 czerwca 2016 roku odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-222/16-2/PC.

Zdaniem Wnioskodawcy: Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 4a ustawy o PCC.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Art. 2 pkt 4 lit. a) stanowi, iż opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT, zaś zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z VAT, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC. Jak wskazano bowiem w uzasadnieniu do punktu 1 powyżej, Transakcja będzie w całości podlegać opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, a zatem sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część,albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że ramach Transakcji, Zbywca dokona na rzecz Wnioskodawcy dostawy Nieruchomości obejmującej prawo własności zabudowanej działki gruntu oraz prawo własności znajdujących się na tej działce Budynku i Budowli (obiektów, instalacji oraz infrastruktury towarzyszącej funkcjonowaniu Budynku, w tym m.in. oświetlenie zewnętrzne, nawierzchnia utwardzona (w tym miejsce parkingowe zewnętrzne), instalacje wraz z przyłączami do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej i teletechnicznej, słupy informacyjne (totemy), system parkingowy oraz inne urządzenia). Przewiduje się, że Transakcja zostanie przeprowadzona w 2016 r. Zarówno Zbywca, jak i Wnioskodawca będą na moment sprzedaży zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Przedmiotowa Działka została nabyta przez spółkę P. Sp. z o.o. tj. poprzednika prawnego Zbywcy w ramach transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. P. Sp. z o.o. miała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia Gruntu, gdyż celem spółki była realizacja inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu budynków biurowych oraz późniejszy ich wynajem podlegający opodatkowaniu VAT. Następnie w dniu 28 lutego 2014 r. w ramach podziału przez wydzielenie P. Sp. z o.o. (spółka dzielona), spółka O. Sp. z o.o. (spółka przejmująca) otrzymała w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa grunt wraz z toczącą się na nim inwestycją. O. Sp. z o.o. została następnie przekształcona w spółkę komandytową (pod nazwą G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa). Prace budowlane dotyczące Budynku rozpoczęte zostały przez P. Sp. z o.o., a następnie były kontynuowane przez Zbywcę, zarówno przed jak i po jej przekształceniu w spółkę komandytową. Zarówno P. Sp. z o.o. jak i Zbywca mieli prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabywaniem towarów i usług związanych z wybudowaniem Budynku oraz Budowli. Ani P. Sp. z o.o., ani Zbywca nie dokonywali czynności zwolnionych z VAT, które miałyby wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego (występowały sporadyczne importy usług finansowych zwolnionych z opodatkowania VAT nie wpływające na strukturę sprzedaży). Od dnia 12 marca 2014 r. Budynek jest przedmiotem wynajmu opodatkowanego VAT. Od tego dnia Zbywca sukcesywnie wydawał kolejne powierzchnie do użytkowania najemcom. Do dnia złożenia niniejszego wniosku większość powierzchni podlegających pod wynajem została wydana najemcom do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowy najmu), z tym że przed dniem dokonania planowanej Transakcji część powierzchni Budynku będzie wynajmowana przez okres dłuższy niż 2 lata, zaś część - przez okres krótszy niż 2 lata. Część powierzchni Budynku od momentu oddania Budynku do używania do dnia Transakcji może pozostać niewynajęta. W umowach najmu wskazano, że w okresie najmu najemcom będzie przysługiwało również odpłatne niewyłączne prawo do korzystania z części wspólnej Budynku, jak np. wewnętrznych dostępnych przejść, powierzchni komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, recepcji itp. Jednakże, nie wszystkie części Budynku (np. pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne w garażu oraz niektóre pomieszczenia socjalne/pomocnicze) zostały wskazane w umowach najmu jako będące przedmiotem najmu. Z tytułu najmu wewnętrznych miejsc parkingowych (znajdujących się wewnątrz Budynku) przypisanych na wyłączność do poszczególnych najemców przewidziany jest odrębny czynsz (podlegający opodatkowaniu VAT). Część wewnętrznych miejsc parkingowych może pozostać niewynajęta w dniu planowanej Transakcji. Zewnętrzne miejsca parkingowe znajdujące się w obrębie Nieruchomości są ogólnodostępne dla gości najemców Budynku, natomiast rozliczenia z tytułu parkowania dokonywane są za każdą godzinę korzystania z udostępnionego miejsca parkingowego (opłaty obejmują podatek VAT). Także przyłącze teletechniczne jest przedmiotem najmu opodatkowanego VAT. Ponadto, przedmiotem najmu jest również fragment Gruntu pod słupem informacyjnym (wraz z tym słupem - totemem wybudowanym przez najemcę). Czynsz płacony przez najemców jest powiększany o należny podatek VAT. Sprzedający nie poniósł wydatków na ulepszenie Budynku czy Budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 30% ich wartości początkowej. Warunek ten będzie spełniony również na moment sprzedaży Nieruchomości. Jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego, umowa ta przybierze postać umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2016 roku Nr IPPP3/4512-222/16-2/PC w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przedstawił stanowisko, zgodnie z którym: „(...) Jak wskazano w opisie sprawy, na dzień dokonania Transakcji Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Po nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawca będzie prowadzić działalność polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych Nieruchomości, a taki typ działalności - jako odpłatne świadczenie usług - podlega opodatkowaniu VAT według stawki VAT podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Nie zachodzi także żadna okoliczność wyłączająca prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 88 ustawy, w szczególności Transakcja sprzedaży Nieruchomości (jak wskazano powyżej), będzie podlegała opodatkowaniu VAT (nie będzie wyłączona z zakresu ustawy a sprzedający i kupujący, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, zrezygnują ze zwolnienia z opodatkowania części Budynku i Budowli, których dostawa mogłaby korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy).

W świetle powyższego po dokonaniu Transakcji i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT.

Natomiast ewentualna nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podlegała będzie zwrotowi na zasadach określonych w art. 87 ustawy.”

A zatem, skoro powyższa czynność zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.