IPPB2/4514-16/16-4/MZ | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.
IPPB2/4514-16/16-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. przedmiot opodatkowania
 5. umowa spółki
 6. wyłączenie
 7. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku dokonania transakcji aportu udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku dokonania transakcji aportu udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Po 1 stycznia 2016 r. rozważane jest podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Podwyższenie odbędzie się w ten sposób, że osoby fizyczne i osoby prawne (dalej: „Wspólnicy”) jednocześnie (tj. w ramach jednej transakcji i na mocy jednej umowy) wniosą na kapitał Spółki, w zamian za jej udziały, udziały spółki kapitałowej, której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę i podlegającej opodatkowaniu na Cyprze od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka cypryjska”).

Żaden ze Wspólników, którzy będą wnosić udziały na kapitał Wnioskodawcy, nie będzie miał samodzielnie większości udziałów (praw głosu) Spółki cypryjskiej, przy czym taką większość Wspólnicy będą posiadali łącznie. W wyniku ww. aportu udziałów Wnioskodawca uzyska większość praw głosu w Spółce cypryjskiej.

W zamian za wnoszony wkład Wspólnicy otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy. W tym zakresie na mocy jednej uchwały nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy o całą wartość kapitału, jaki będzie pokryty wkładami od Wspólników. Przed wniesieniem ww. wkładów, Wnioskodawca nie będzie posiadał udziałów (praw głosu) w Spółce cypryjskiej.

Pismem z dnia 14 marca 2016 r. Nr IPPB2/4514-16/16-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • Uzupełnienie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i wskazanie:
 • Czy spółka cypryjska jest spółką wymienioną w pkt 13 Załącznika Nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału...

Wnioskodawca w terminie ustawowym przesłał uzupełnienie wskazując, że:

 • Spółka cypryjska (o której mowa we wniosku) jest spółką wymienioną w pkt 13 Załącznika Nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku dokonania przedstawionej transakcji aportu udziałów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku dokonania przedstawionej transakcji aportu udziałów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”), ze względu na zastosowanie wyłączenia określonego w art. 2 ust. 6 lit. c) ustawy o PCC.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału w spółce kapitałowej, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym zmiana umowy spółki nie podlega PCC, jeżeli jest związana z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Odnosząc powyższe do opisu zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku transakcji wniesienia udziałów Spółki cypryjskiej na kapitał zakładowy Wnioskodawcy zostaną spełnione wskazane powyżej warunki wyłączające opodatkowanie PCC przedmiotowej zmiany umowy Spółki, a w szczególności:

 1. Wnioskodawca nabędzie od udziałowców Spółki cypryjskiej udziały oraz w zamian za te udziały wyda im własne udziały;
 2. Zmiana umowy spółki Wnioskodawcy będzie związana z wniesieniem do niej udziałów innej spółki kapitałowej, na skutek czego Wnioskodawca uzyska większość głosów w spółce cypryjskiej.

W tym miejscu należy podkreślić, że opodatkowaniu PCC podlega zmiana umowy spółki, za którą to zmianę uznaje się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC). Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy podwyższenie to zostanie dokonane wskutek wniesienia udziałów innej spółki przez jednego udziałowca lub większą ilość udziałowców jednocześnie, na mocy jednej umowy. Gdyby bowiem w przedmiotowej sytuacji nie został spełniony warunek wniesienia przez Wspólników wszystkich wkładów wymaganych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Wnioskodawcy zgodnie z podjętą uchwałą, zarejestrowanie tego podwyższenia nie doszłoby do skutku. Tym samym nie doszłoby do zdarzenia, które co do zasady podlega opodatkowaniu PCC (tzn. zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego).

Powyższe znajduje pośrednie potwierdzenie w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC, zgodnie z którym podatek (w przypadku, gdy zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu), z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi, jeżeli podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców.

A zatem rozpatrując możliwość opodatkowania PCC w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, niewątpliwie należy rozpatrywać zdarzenie, które powoduje zmianę umowy Spółki, tj. podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały, niezależnie od faktu, że wkładów dokona kilku Wspólników. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku fakt, że przed aportem udziałów Spółka nie będzie posiadała większości praw głosów w Spółce cypryjskiej, natomiast w wyniku aportu udziałów Spółki cypryjskiej przez Wspólników (w ramach jednej transakcji i na mocy jednej umowy) w zamian za udziały Spółki, Spółka uzyska większość praw głosów w Spółce cypryjskiej.

Do takich wniosków prowadzi również analiza praktyki organów podatkowych. Jak potwierdza bowiem Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, wyłączenie określone w art. 2 ust. 6 lit. c) ustawy o PCC ma zastosowanie również do sytuacji, gdy spółka nabywająca otrzymuje jednocześnie od kilku wspólników aportem udziały/akcje, które łącznie dają większość praw głosu, przykładowo:

 • W interpretacji z dnia 21 lipca 2015 r. (sygn. IBPB-2-1/4514-19/15/MZ), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że w przypadku aportu udziałów, w ramach którego spółka nabędzie jednocześnie udziały od czterech osób fizycznych łącznie posiadających 100% udziałów (praw głosu) w innej spółce „(...) zastosowanie znajdzie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki będzie bowiem związana z wniesieniem jako aportu udziałów w innej spółce kapitałowej (spółce zależnej), dających w niej większość głosów, w zamian za nowe, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, udziały w spółce kapitałowej. Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna (transakcja wymiany udziałów) nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
 • Podobnie w interpretacji z dnia 3 czerwca 2015 r. (sygn. IPPB2/4514-119/15-2/AF) w odniesieniu do aportu udziałów, w ramach którego spółka nabędzie jednocześnie od dwóch udziałowców (posiadających po 50% udziałów) 100% udziałów (praw głosu) w zamian za swoje udziały, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „w przypadku jednoczesnego wniesienia przez Wnioskodawcę i jego żonę udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej - będzie miało zastosowanie wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych określone w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. ILPB2/436-121/13-2/AJ) uznał, że w przypadku aportu udziałów, w ramach którego w zamian za swoje udziały spółka nabędzie jednocześnie 50% udziałów (praw głosu) od osoby fizycznej oraz 50% udziałów (praw głosu) od dwóch osób fizycznych (małżeństwa) „będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku dokonania przedstawionego aportu udziałów nie będzie podlegało opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.