IPPB2/4514-154/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-154/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. transakcja
 5. umowa sprzedaży
 6. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: Wnioskodawca lub Nabywca> na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 26 listopada 2014 r. nabyła za wynagrodzeniem <dalej: Transakcja> od Anny P. - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną VAT <dalej: Sprzedający lub Zbywca> nieruchomość <dalej: Nieruchomość>.

Na dzień Transakcji Nieruchomość obejmowała:

 • prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 2452/19 <dalej: Działka 1>,
 • prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 2452/20 <dalej: Działka 2>,
 • prawo własności działki gruntu nr 2452/21 <dalej: Działka 3> zabudowanej dwoma budynkami wraz ze związanymi z nimi instalacjami,
 • prawo własności działki gruntu nr 2452/22 <dalej: Działka 4> zabudowanej dwoma budynkami wraz ze związanymi z nimi instalacjami,
 • prawo własności działki gruntu nr 2452/23 <dalej: Działka 5> zabudowanej dwoma budynkami wraz ze związanymi z nimi instalacjami,
 • prawo własności działki gruntu nr 2452/24 <dalej: Działka 6> zabudowanej dwoma budynkami wraz ze związanymi z nimi instalacjami,
 • prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 2452/25 <dalej: Działka 7>,
 • prawo własności działki gruntu nr 2452/29 <dalej: Działka 8> zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej,
 • prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 2452/30 <dalej: Działka 9>,
 • prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 2452/35 <dalej: Działka 10>.

Na dzień Transakcji Nieruchomość była częściowo ogrodzona (ogrodzenie nie stanowiło jednak budowli), uzbrojona i posiadała dostęp do drogi publicznej.

Wyżej określone działki zabudowane, tj. Działka 3, Działka 4, Działka 5, Działka 6 i Działka 8, w dalszej części Wniosku będą określane łącznie jako: Działki Zabudowane, natomiast budynki posadowione na Działkach Zabudowanych będą określane łącznie jako: Budynki.

Działki niezabudowane wchodzące w skład Nieruchomości tj. Działka 1, Działka 2, Działka 7, Działka 9 i Działka 10 będą określane łącznie jako: Działki Niezabudowane.

Na dzień Transakcji Działka 3 zabudowana była jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem pełniącym funkcję hali kurnika o powierzchni zabudowy 1.192 m2, symbol PKOB 1271, oraz jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem pełniącym funkcję kotłowni o powierzchni zabudowy 30 m2, symbol PKOB 1274. Ww. budynki były budynkami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane <dalej: Prawo budowlane>. Budynek hali kurnika posiadał instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Instalacje nie były odrębnymi od budynku budowlami i były trwale związane z budynkiem tworząc jedną całość. Budynek kotłowni posiadał instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Instalacje nie były odrębnymi od budynku budowlami i były trwale związane z budynkiem tworząc jedną całość. Wymontowanie z powyższych budynków instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej spowodowałoby utratę ich funkcjonalności.

Na dzień Transakcji Działka 4 zabudowana była jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem pełniącym funkcję hali kurnika o powierzchni zabudowy 1.199 m2, symbol PKOB 1271, oraz jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem pełniącym funkcję kotłowni o powierzchni zabudowy 30 m2, symbol PKOB 1274. Ww. budynki były budynkami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Budynek hali kurnika posiadał instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Instalacje nie były odrębnymi od budynku budowlami i były trwale związane z budynkiem tworząc jedną całość. Budynek kotłowni posiadał instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Instalacje nie były odrębnymi od budynku budowlami i były trwale związane z budynkiem tworząc jedną całość. Wymontowanie z powyższych budynków instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej spowodowałoby utratę ich funkcjonalności.

Na dzień Transakcji Działka 5 zabudowana była jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem pełniącym funkcję hali kurnika o powierzchni zabudowy 1.163 m2, symbol PKOB 1271, oraz jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem pełniącym funkcję kotłowni o powierzchni zabudowy 30 m2, symbol PKOB 1274. Ww. budynki były budynkami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Budynek hali kurnika posiadał instalację centralnego ogrzewania oraz instalacje elektryczną. Instalacje nie były odrębnymi od budynku budowlami i były trwałe związane z budynkiem tworząc jedną całość. Budynek kotłowni posiadał instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Instalacje nie były odrębnymi od budynku budowlami i były trwale związane z budynkiem tworząc jedną całość. Wymontowanie z powyższych budynków instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej spowodowałoby utratę ich funkcjonalności.

Na dzień Transakcji Działka 6 zabudowana była jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem pełniącym funkcję hali kurnika o powierzchni zabudowy 1.159 m2, symbol PKOB 1271, oraz jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem pełniącym funkcję kotłowni o powierzchni zabudowy 29 m2, symbol PKOB 1274. Ww. budynki były budynkami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Budynek hali kurnika posiadał instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Instalacje nie były odrębnymi od budynku budowlami i były trwale związane z budynkiem tworząc jedną całość. Budynek kotłowni posiadał instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Instalacje nie były odrębnymi od budynku budowlami i były trwale związane z budynkiem tworząc jedną całość. Wymontowanie z powyższych budynków instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej spowodowałoby utratę ich funkcjonalności.

Na dzień Transakcji Działka 8 zabudowana była jednokondygnacyjnym, murowanym budynkiem pełniącym funkcję stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 81 m2, symbol PKOB 1274. Powyższy budynek posiadał instalację elektryczną. Instalacja nie była odrębną od budynku budowlą i była trwałe związana z budynkiem tworząc jedną całość. Ww. budynek był budynkiem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Wymontowanie z powyższego budynku instalacji elektrycznej spowodowałoby utratę jego funkcjonalności. Wszystkie Budynki były trwale związane z gruntem. Instalacje nie stanowiły odrębnych od Budynków budowli. Instalacje nie stanowią też ruchomości, lecz stanowią część składową Nieruchomości. Opisana Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działki wchodzące w skład Nieruchomości <dalej łącznie: Działki> zostały nabyte przez Zbywcę w wyniku czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, tj. darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (której elementem była w szczególności Nieruchomość), udokumentowanej aktem notarialnym z dnia 16 czerwca 2014 r. Powyższa darowizna została dokonana przez poprzedniego w stosunku do Zbywcy właściciela Nieruchomości <dalej: Poprzedni Właściciel Nieruchomości>, który nabył Działki wchodzące w skład Nieruchomość w drodze czynności niepodlegającej opodatkowaniu VAT, tj. darowizny udokumentowanej aktem notarialnym z dnia 3 lipca 2008 roku.

Zgodnie z obowiązującym na dzień Transakcji miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wszystkie Działki wchodzące w skład Nieruchomości znajdują się na terenach przeznaczonych pod zabudowę.

Zarówno Zbywca, jak i Poprzedni Właściciel Nieruchomości wykorzystywał Nieruchomość w prowadzonej działalności opodatkowanej VAT polegającej w szczególności na odpłatnym wynajmie Budynków wchodzących w skład Nieruchomości.

Wszystkie Budynki posadowione na Nieruchomości były przynajmniej okresowo oddane do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu, dzierżawy, lub umów o podobnym charakterze, przy czym od momentu oddania najemcy do użytkowania ostatniej części nieoddanej uprzednio do użytkowania, upłynęło do momentu Transakcji ponad 2 lata.

Budynek pełniący funkcję stacji transformatorowej wraz z Działką 8 był przedmiotem najmu od dnia 1 lutego 2010 r. na podstawie umowy zawartej z najemcą przez Poprzedniego Właściciela Nieruchomości. Od daty zawarcia umowy upłynęło więcej niż 2 lata. Natomiast budynki znajdujące się na Działce 3, Działce 4, Działce 5 i Działce 6 były przedmiotem najmu od dnia 1 lutego 2009 r. na podstawie umowy zawartej z najemcami przez Poprzedniego Właściciela Nieruchomości. Od daty zawarcia umowy upłynęło więcej niż 2 lata (na dzień Transakcji).

Ponadto, Budynki posadowione na Nieruchomości nie były ulepszane przez Zbywcę ani Poprzedniego Właściciela Nieruchomości w wyniku poniesienia nakładów przekraczających 30% wartości początkowej poszczególnych obiektów.

Sprzedający i Nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i byli zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi na moment Transakcji.

Wskutek nabycia Nieruchomości, na Nabywcę nie zostały przeniesione prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z zawartej umowy dzierżawy, gdyż umowa ta została rozwiązania przed dniem Transakcji.

W wyniku Transakcji na Nabywcę zostały przeniesione niektóre prawa i obowiązki, należności i zobowiązania Sprzedającego ściśle związane z Nieruchomością, w szczególności:

 • dokumentacja związana z Nieruchomością, tj. dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa (w szczególności projekty budowlane) itp.

Transakcji nie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych praw i obowiązków Sprzedającego.

W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Transakcji, Nabywca nie nabył całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostały przeniesione na Nabywcę w wyniku Transakcji obejmuje w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie:
  • dostawy mediów do Nieruchomości (woda),
  • ubezpieczenia Nieruchomości.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający rozwiązał powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających.

Zbywca nie był natomiast stroną umów o dostawę energii elektrycznej do Nieruchomości. Umowy takie zawierane były we własnym zakresie przez dzierżawcę i zostały rozwiązane przed dniem Transakcji.

Po Transakcji na Nabywcy spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Na dzień złożenia niniejszego wniosku, Nabywca zawarł już w umowy o dostawę prądu, gazu oraz wody w odniesieniu do Nieruchomości. Ponadto Nabywca może zawrzeć inne umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione z uwagi na planowane przeznaczenie Nieruchomości. Niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów została lub będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego.

Ponadto, przedmiotem Transakcji między Sprzedającym i Nabywcą nie były prawa, obowiązki, zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością), w szczególności:

 • zobowiązania Sprzedającego wynikające z zawartych przez niego umów pożyczek, kredytu itp.,
 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego,
 • umowy o świadczenie usług księgowych, prawnych, marketingowych,
 • środki pieniężne Sprzedającego zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego oraz know-how, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • księgi rachunkowe Sprzedającego i inne dokumenty (np. handlowe) związane z prowadzeniem przez Sprzedającego działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • firma Sprzedającego,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Sprzedającego.

Na moment Transakcji, Sprzedający nie zatrudniał żadnych pracowników.

Nieruchomość, będąca przedmiotem Transakcji, na dzień Transakcji nie stanowiła formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez niego działalności. Po przeprowadzeniu Transakcji Nieruchomość nie stanowi formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności prowadzonej przez Nabywcę.

Przedmiotem działalności gospodarczej Sprzedającego jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca zamierza rozpocząć proces inwestycyjny dotyczący Nieruchomości wiążący się w szczególności z wyburzeniami niektórych lub wszystkich wchodzących w skład Nieruchomości obiektów, a w dalszej perspektywie prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną VAT obejmującą w szczególności wynajem powierzchni obiektów (nowo wybudowanych) wchodzących w skład Nieruchomości. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie, przy pomocy profesjonalnych usługodawców).

Przed dokonaniem Transakcji, na podstawie umowy przedwstępnej udokumentowanej aktem notarialnym z dnia 16 czerwca 2014 r. (scedowanej na Nabywcę przez inny podmiot), Nabywca uzyskał prawo do dysponowania Nieruchomością do celów budowlanych, w tym w szczególności do prowadzenia na niej prac budowlanych oraz wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych lub pożądanych w związku z procesem budowy (na tej podstawie Nabywca uzyskał w szczególności potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do rozbiórki i braku sprzeciwu Starosty z dnia 27 sierpnia 2014 r.). Jednocześnie, w ww. umowie przedwstępnej postanowiono, że przed dniem Transakcji Sprzedający może na własny koszt dokonać rozbiórki budynków posadowionych na gruncie i usunąć z tych działek wszelkie znajdujące się tam materiały budowlane. Wprawdzie na dzień Transakcji na Nieruchomości prowadzone były już prace rozbiórkowe, to jednak określone powyżej Budynki nadal były zadaszone i posiadały pełną konstrukcję. Zgodnie zaś z umową sprzedaży Nieruchomości, Sprzedający był uprawniony w terminie 20 dni od dnia zawarcia ww. umowy, do zabrania z terenu Nieruchomości materiałów budowlanych i części rozbieranych budynków, znajdujących się na Nieruchomości w dniu zawarcia tej umowy.

 • W celu doprecyzowania, Wnioskodawca pragnie wskazać, że: Sprzedający miał możliwość zabrania materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki.
 • Do dnia Transakcji Sprzedający rozpoczął prace przygotowawcze do rozbiórki wewnątrz wszystkich Budynków. Natomiast na dzień Transakcji Budynki były trwale związane z gruntem, były zadaszone i posiadały pełną konstrukcję. Zgodnie z umową sprzedaży, Sprzedający na własny koszt dokonał dalszej rozbiórki po dacie Transakcji.
 • Ostatecznie Sprzedający zatrzymał gruz betonowy, drewno konstrukcyjne, stal konstrukcyjną, blachę dachową, wełnę mineralną.
 • Pozwolenie na rozbiórkę dotyczyło wszystkich Budynków.
 • Nabywca nie oczekiwał rozbiórki na własny koszt Sprzedającego, ale pozostawił Sprzedającemu możliwość wyboru, tzn. dokonania całkowitej rozbiórki, częściowej rozbiórki lub pozostawienia budynków w niezmienionym stanie. Sprzedający dokonał rozbiórki na własny koszt.
 • Do dnia Transakcji Nabywca nie dokonywał żadnych prac rozbiórkowych.
 • Cena sprzedaży obejmowała łączną wartość Nieruchomości, tj. gruntu i Budynków. Nie zostały odrębnie określone wartości poszczególnych Działek i Budynków. Celem Nabywcy było nabycie Nieruchomości w celach inwestycyjnych.
 • Przedmiotem sprzedaży było prawo własności działek gruntu zabudowanych obiektami, które na dzień Transakcji były faktycznie zadaszone i posiadały pełną konstrukcję.

Przed dokonaniem Transakcji, Zbywca oraz Nabywca nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, tj. o rezygnacji ze zwolnienia z VAT w stosunku do dostawy Nieruchomości.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający zgodnie z umową sprzedaży Nieruchomości wystawił na Nabywcę fakturę VAT ze stawką „ZW”. W umowie tej wskazano jednakże, że w razie uzyskania interpretacji podatkowej potwierdzającej, że dostawa Nieruchomości powinna podlegać opodatkowaniu VAT, strony dokonają stosownej zmiany ww. umowy sprzedaży w ten sposób, że cena zostanie powiększona o VAT, a Sprzedający dokona stosownej korekty ww. faktury.

Tytułem uzupełnienia, Wnioskodawca pragnie poinformować, iż w stosunku do konsekwencji Transakcji w zakresie VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego do działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wystąpił także Zbywca, tj. Anna P. W konsekwencji, dnia 30 marca 2015 r. dla Zbywcy została wydana interpretacja indywidualna (sygn. IBPP1/443-1290/14/Lsz), zgodnie z którą sprzedaż Nieruchomości podlega w całości opodatkowaniu VAT według stawki 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Nabywca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości będącej przedmiotem Transakcji oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości będącej przedmiotem Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT, a na Nabywcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Nieruchomości...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 2 lipca 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-359/15-2/JŻ.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Nabycie przez Nabywcę Nieruchomości będącej przedmiotem Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT, a na Nabywcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Nieruchomości.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Jak wskazano powyżej - zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości podlegała w całości opodatkowana VAT. Konsekwentnie, Transakcja nie podlega opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, a na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Nieruchomości (z tytułu Transakcji).

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: Wnioskodawca lub Nabywca> na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 26 listopada 2014 r. nabyła za wynagrodzeniem <dalej: Transakcja> od Anny P. - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną VAT <dalej: Sprzedający lub Zbywca> nieruchomość <dalej: Nieruchomość>.

W interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2015 r. Nr IPPP3/4512-359/15-2/JŻ w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „Podsumowując, z uwagi na fakt, iż:

 • dostawa Działek Niezabudowanych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT, a
 • dostawa Działek Zabudowanych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT, jak również ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT,

w ocenie Wnioskodawcy Transakcja będzie w całości podlegać opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT (tj. 23%).”

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.