IPPB2/4514-13/15-5/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy wskazać, że opierając się na informacji Wnioskodawcy, iż depozyt adwokacki nie przybierze postaci żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2015 r. (data nadania 12 marca 2015 r., data wpływu 16 marca 2015 r.) na wezwanie z dnia 2 marca 2015 r. Nr IPPB2/4514-13/15-2/MZ (data doręczenia 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez wnioskodawcę umowy świadczenia usług prawnych polegających na przyjęciu przez wnioskodawcę bezgotówkowego depozytu adwokackiego w walucie PLN bez możliwości rozporządzania środkami, a następnie dokonaniu przewalutowania środków na walutę USD i przekazania ich klientowi w tej samej walucie w wykonaniu postanowień zawartej umowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez wnioskodawcę umowy świadczenia usług prawnych polegających na przyjęciu przez wnioskodawcę bezgotówkowego depozytu adwokackiego w walucie PLN bez możliwości rozporządzania środkami, a następnie dokonaniu przewalutowania środków na walutę USD i przekazania ich klientowi w tej samej walucie w wykonaniu postanowień zawartej umowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik będący partnerską spółką adwokacką zamierza zawrzeć ze swoim klientem będącym spółką zagraniczną umowę o świadczenie pomocy prawnej, poprzez przyjęcie depozytu adwokackiego. Dłużnik klienta, będący spółką polską, na jego polecenie, dokona bezgotówkowego zdeponowania środków finansowych na rachunku depozytowym kancelarii prowadzonym w walucie PLN. Podatnik nie będzie upoważniony do rozporządzania środkami, w tym w szczególności do korzystania z nich we własnym interesie. Zawarta zostanie pisemna umowa, w której klient wskaże podmiot, od którego depozyt ma być przyjęty oraz warunki wydania, przy czym zobowiąże podatnika do dokonania przewalutowania zdeponowanych środków na rachunku depozytowym na walutę USD i przekazania mu tych środków w walucie USD.

Pismem z dnia 2 marca 2015 r. Nr IPPB2/4514-13/15-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • Uzupełnienie zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy przedstawiony we wniosku depozyt adwokacki przybierze postać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
 • Przeformułowanie pytania nr 2 na pytanie podatkowe dotyczące indywidualnej sprawy Wnioskodawcy w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, które winno być powiązane z przedstawionym zdarzeniem przyszłym i przeformułowanym.

Wnioskodawca w terminie przesłał uzupełnienie, informując, że:

 • Przedstawiony we wniosku depozyt adwokacki nie przybierze postaci żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności umowa depozytu adwokackiego nie przybierze postaci umowy pożyczki ani umowy depozytu nieprawidłowego, a to z uwagi na fakt, iż umowa ta nie ma na celu przeniesienia własności środków pieniężnych na wnioskodawcę, ani nie przyznaje wnioskodawcy uprawnienia do korzystania z tych środków we własnym imieniu i na własną rzecz.
 • Ponadto przeformułowano pytanie nr 2 oraz przedstawiono własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przyjęcie bezgotówkowego depozytu adwokackiego w walucie PLN bez możliwości rozporządzania środkami, a następnie dokonanie przewalutowania środków na walutę USD i przekazanie ich klientowi w tej walucie stanowi umowę depozytu nieprawidłowego podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy zawarcie przez wnioskodawcę umowy świadczenia usług prawnych polegających na przyjęciu przez wnioskodawcę bezgotówkowego depozytu adwokackiego w walucie PLN bez możliwości rozporządzania środkami, a następnie dokonanie przewalutowania środków na walutę USD i przekazanie ich klientowi w tej samej walucie w wykonaniu postanowień zawartej umowy, powoduje powstanie po stronie wnioskodawcy zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania nr 2, w zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, umowa zlecenia świadczenia pomocy prawnej, polegająca na przyjęciu depozytu adwokackiego w walucie PLN a następnie dokonaniu przewalutowania środków na walutę USD i przekazania ich klientowi w walucie USD nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, albowiem nie została objęta dyspozycją art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że opierając się na informacji Wnioskodawcy, iż depozyt adwokacki nie przybierze postaci żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.