IPPB2/4514-123/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Skoro nabycie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w zakresie zieleni urządzonej (symbol ZP8) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC. Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w zakresie terenów ścian kamieniołomów (symbol ZK2) i zieleni nieurządzonej (symbol ZR3) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku ze zwolnieniem z VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w powyższym zakresie.
IPPB2/4514-123/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. transakcja
 6. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości -jest:

 • w części dotyczącej terenów ścian kamieniołomów oraz zieleni nieurządzonej - prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie -nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 31 października 2013 roku zawarto w formie aktu notarialnego warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości przy ul. W. w K. pomiędzy P. sp. z o.o. (obecnie PE. sp. z o.o.) jako sprzedającym a M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i SKA jako kupującym. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Prezydenta Miasta w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta K. w dniu 30 września 2013 r., nieruchomość będąca przedmiotem w/w umowy znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru K. zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta K. z dnia 25 kwietnia 2007 r. (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. z dnia 30 maja 2007 r.) („MPZP K.”). W skład nieruchomości wchodzą działki o numerach 190/2, 190/3 i 190/4 obejmujące tereny; (i) zabudowy usługowej o charakterze usług komercyjnych i mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol U/MW), (ii) dróg publicznych – lokalnych (symbol KDL2), (iii) dróg publicznych zbiorczych z tramwajem (symbol KDZ+T(), (iv) ścian kamieniołomów (symbol ZK2), (v) zieleni nieurządzonej (symbol ZR3) i (vi) zieleni urządzonej (symbol ZP8) („Nieruchomość”).

Obowiązujący w momencie dokonania sprzedaży, jak również obecnie MPZP K. przewiduje następujące przeznaczenie dla w/w terenów:

 • w zakresie terenów oznaczonych symbolem U/MW (tereny zabudowy usługowej o charakterze usług komercyjnych i mieszkaniowej wielorodzinnej) podstawowym przeznaczeniem są usługi o charakterze komercyjnym (związane z obsługą bankową, handlem, rzemiosłem, gastronomią i administracją niepubliczną) oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje się obiekty małej architektury związane z przeznaczeniem podstawowym, zieleń urządzoną komponowaną i dojazdy oraz elementy dróg publicznych i wewnętrznych;
 • w zakresie terenów oznaczonych symbolem KDL2 przewidziane jest przeznaczenie pod drogę lokalną ul. J.;
 • w zakresie terenów oznaczonych symbolem KDZ+T przewidziane jest przeznaczenie pod drogę zbiorczą z tramwajem – teren zarezerwowany dla ul. W.;
 • w zakresie terenów oznaczonych symbolem ZK2 (tereny ścian kamieniołomów) przewidziany jest zakaz lokalizacji budynków, parkingów i obiektów małej architektury oraz niewyznaczonych na rysunku Planu dojść, dojazdów i ścieżek pieszych;
 • w zakresie terenów oznaczonych symbolem ZR3 (tereny zieleni nieurządzonej) przewidziany jest zakaz lokalizacji budynków, parkingów i obiektów małej architektury oraz niewyznaczonych na rysunku Planu dojść, dojazdów i ścieżek pieszych;
 • natomiast, w zakresie terenu oznaczonego symbolem ZP8 (zieleń urządzona) przewidziany jest zakaz lokalizacji budynków i parkingów, z jednoczesnym dopuszczeniem lokalizacji obiektów małej architektury związanych z przeznaczeniem podstawowym.

Zgodnie z Mapą zajętości terenu działek 190/2, 190/3 i 190/4 pod przeznaczenia wg MPZP K. sporządzoną przez geodetę następujące części Nieruchomości według MPZP K. są położone na terenie zieleni nieurządzonej (symbol ZR3), terenie zieleni urządzonej (symbol ZP8) oraz terenie ścian kamieniołomów (symbol ZK2): (i) część działki gruntu oznaczonej nr 190/2 o powierzchni 0,1789 ha jest położona na terenie zieleni nieurządzonej (symbol ZR3), a część o powierzchni 0,2734 ha jest położona na terenie ścian kamieniołomów (symbol ZK2), (ii) część działki gruntu oznaczonej nr 190/3 o powierzchni 0,1792 ha jest położona na terenie zieleni nieurządzonej (symbol ZR3), część o powierzchni 0,5079 ha jest położona na terenie zieleni urządzonej (symbol ZP8), a część o powierzchni 0,5723 ha jest położona na terenie ścian kamieniołomów (symbol ZK2) oraz (iii) część działki gruntu oznaczonej nr 190/4 o powierzchni 0,5757 ha jest położona na terenie zieleni urządzonej(symbol ZP8), a część o powierzchni 0,9109 jest położona na terenie ścian kamieniołomów (symbol ZK2). Łącznie część Nieruchomości o powierzchni 3,1983 ha: (i) jest położona na terenach zieleni urządzonej (symbol ZP8) – powierzchnia 1,0836 ha oraz (ii) jest położona na terenach zieleni nieurządzonej (symbol ZR3) oraz ścian kamieniołomów (symbol ZK2) – powierzchnia 2,1147 ha tj. na terenach nie przeznaczonych pod zabudowę.

W wykonaniu zobowiązania wynikającego z w/w warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży, sprzedający i Wnioskodawca zawarli w dniu 9 grudnia 2013 roku umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w W. Dodatkowo, w związku z zawarciem w/w umowy przenoszącej, na podstawie między innymi zgody sprzedającego uzyskanej w dniu 9 grudnia 2013 roku, na Wnioskodawcę zostało przeniesione pozwolenie na budowę nr 2408/07 z dnia 3 października 2007 roku wydane przez Prezydenta miasta, w celu umożliwienia Wnioskodawcy przeprowadzenia procesu budowlanego na podstawie ww. decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto, wraz z przeniesieniem użytkowania wieczystego Nieruchomości Wnioskodawcy została przekazana cała dokumentacja techniczna (projekty).

Podstawowym przeznaczeniem inwestycyjnym Nieruchomości jest zabudowa mieszkaniowa. W związku z tym w umowie z dnia 9 grudnia 2013 roku Nieruchomość potraktowano jako całość inwestycyjną podlegającą jednolitej stawce VAT w wysokości 23% właściwej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wnioskodawca otrzymał zwrot VAT wynikający z faktury wystawionej przez sprzedającego. W związku z tym, że zgodnie z MPZP K. część Nieruchomości o powierzchni 3,1983 ha nie jest przeznaczona pod zabudowę, a na zieleń urządzoną (ZP 8), zieleń nieurządzoną (symbol ZR3) oraz ściany kamieniołomów (symbol ZK2), w dniu 30 marca 2015 roku Wnioskodawca i sprzedający podpisali oświadczenie, udokumentowane aktem notarialnym, notariusz w W., zgodnie z którym strony dokonały korekty kwalifikacji podatkowej nabycia przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w ten sposób, że strony sprostowały, że część ceny netto, która odpowiada wartości części Nieruchomości przeznaczonej w MPZP K. na zieleń urządzoną (ZP 8), zieleń nieurządzoną (symbol ZR3) oraz ściany kamieniołomów (symbol ZK2), nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, jest z tego podatku zwolniona i zostaje opodatkowana podatkiem od czynności cywilno-prawnych.

Mając powyższe na uwadze sprzedający i Wnioskodawca jednocześnie ze złożeniem niniejszego wniosku dokonają: korekty faktury dokumentującej sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości (sprzedający) oraz odpowiedniej korekty VAT należnego (u sprzedającego) oraz VAT naliczonego (u Wnioskodawcy). Korekta polegać będzie na zastosowaniu zwolnienia z VAT do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego terenów, które zgodnie z obowiązującym w dniu dokonania sprzedaży (jak również obecnie) MPZP K., stanowią tereny nieprzeznaczone pod zabudowę, tj. tereny: ścian kamieniołomów (symbol ZK2), zieleni urządzonej (symbol ZP8), zieleni nieurządzonej (symbol ZR3).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z zakupem prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości jedynie w zakresie, w jakim zakup ten dotyczył terenów zabudowy usługowej o charakterze usług komercyjnych i mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol U/MW), dróg publicznych – lokalnych (symbol KDL2) i dróg publicznych zbiorczych z tramwajem (symbol KDZ+T), stanowiących według Wnioskodawcy tereny przeznaczone pod zabudowę...
 2. Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w zakresie terenów ścian kamieniołomów (symbol ZK2), zieleni urządzonej (symbol ZP8) i zieleni nieurządzonej (symbol ZR3) podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych („PCC”), w związku ze zwolnieniem z VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w powyższym zakresie...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie podatku od towarów i usług w dniu 12 czerwca 2015 r. została wydana interpretacja Nr IPPP2/4512-294/15-2/MMa.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w zakresie terenów ścian kamieniołomów (symbol ZK2), zieleni urządzonej (symbol ZP8) i zieleni nieurządzonej (symbol ZR3) podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych („PCC”), w związku ze zwolnieniem z VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w powyższym zakresie.

Uzasadnienie

W celu ustalenia w jakim zakresie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia lub zwrotu VAT naliczonego w związku z zakupem prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, należy w pierwszej kolejności ustalić zakres, w jakim sprzedaż ta podlegała opodatkowaniu VAT, a w jakim była z tego podatku zwolniona. Ustalenie zakresu, w jakim w/w sprzedaż była zwolniona z VAT, pozwoli również na określenie zakresu opodatkowania sprzedaży PCC.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy o PCC, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w zakresie terenów ścian kamieniołomów (symbol ZK2), zieleni urządzonej (symbol ZP8) i zieleni nieurządzonej (symbol ZR3) podlegała opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego w części dotyczącej terenów ścian kamieniołomów oraz zieleni nieurządzonej uznaje się za prawidłowe, w pozostałym zakresie za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia Nieruchomości przybierze postać umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2015 r. Nr IPPP2/4512-294/15-2/MMa w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że:

(...) Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że dostawa prawa użytkowania wieczystego:

 • w części odnoszącej się do terenów, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę usługową (komercyjną) i mieszkaniową wielorodzinną (symbol U/MW), pod drogi publiczne (lokalne) (symbol KDL2), drogi publiczne zbiorcze z tramwajem (symbol KDZ+T) powinna być opodatkowana podstawową stawką VAT wynoszącą 23%, gdyż grunty te dla celów podatku VAT muszą zostać potraktowane jako dostawa terenu niezabudowanego, który stanowi jednak teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, czyli jest przeznaczony pod zabudowę;
 • w części odnoszącej się do terenów, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę obiektami małej architektury – zieleń urządzona (symbol ZP8), powinna być również opodatkowana podstawową stawką VAT wynoszącą 23%, gdyż grunty te dla celów podatku VAT muszą zostać potraktowane jako dostawa terenu niezabudowanego, który stanowi jednak teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, czyli jest przeznaczony pod zabudowę;
 • w części odnoszącej się do terenów, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczonych pod zabudowę, tj. terenów ścian kamieniołomów (symbol ZK2) oraz zieleni nieurządzonej (symbol ZR3) powinna podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT w myśl art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy, gdyż grunty te dla celów podatku VAT muszą zostać potraktowane jako dostawa terenu niezabudowanego, który nie stanowi terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

(...) Mając zatem na uwadze powyższe ustalenia Organu dotyczące opodatkowania sprzedaży poszczególnych terenów składających się na Nieruchomość, która podlegała dostawie na rzecz Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z zakupem prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w zakresie, w jakim zakup ten dotyczył terenów: zabudowy usługowej o charakterze usług komercyjnych i mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol U/MW), dróg publicznych - lokalnych (symbol KDL2), dróg publicznych zbiorczych z tramwajem (symbol KDZ+T) oraz terenów zieleni urządzonej (symbol ZP8) stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę. Nie przysługiwało mu natomiast prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w części, która dotyczyła terenów nieprzeznaczonych pod zabudowę, tj. terenów ścian kamieniołomów (symbol ZK2) oraz zieleni nieurządzonej (symbol ZR3).

A zatem, skoro nabycie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w zakresie zieleni urządzonej (symbol ZP8) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC. Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w zakresie terenów ścian kamieniołomów (symbol ZK2) i zieleni nieurządzonej (symbol ZR3) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku ze zwolnieniem z VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w powyższym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.