IPPB2/436-712/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przyjmując za Wnioskodawczynią, że zawarta umowa cesji nie przybrała postaci żadnej z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym z tytułu zawarcia umowy cesji Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 lutego 2015 r. (data nadania 3 lutego 2015 r., data wpływu 4 lutego 2015 r.) na wezwanie z dnia 14 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/436-712-14-2/AF (data doręczenia 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy cesji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy cesji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 15 stycznia 2014 r. w W. została zawarta „Umowa Cesji” pomiędzy Cedentem (p. Katarzyną D.) a Cesjonariuszem (p. Anną K. - os. wnioskująca) na podstawie, której Cedent scedował przysługujące mu uprawnienia wynikające z „Umowy przedwstępnej sprzedaży oraz umowy o budowę lokalu mieszkalnego i stanowiska parkingowego w garażu podziemnym za środki nabywcy” zawartej w dniu 27 kwietnia 2012 r. w W. pomiędzy Cedentem a Deweloperem P.. Na podstawie zawartej „Umowy Cesji” Cesjonariusz wstąpił w prawa i obowiązki Cedenta z dniem jej podpisania, tj. 16 stycznia 2014 r. Deweloper wyraził zgodę na postanowienia niniejszej umowy. Cedent do dnia 13 stycznia 2014 r. uiścił na rzecz Dewelopera 100% kwoty określonej w umowie przedwstępnej. Środki te zostały zaliczone na poczet lokalu, a Cesjonariusz, zgodnie z „Umową Cesji”, do dnia 30 kwietnia 2014 r. zwrócił Cedentowi środki w kwocie równoważnej. Z tytułu dokonanej cesji nie została pobrana żadna kwota odstępnego. Cedent nie uzyskał z tego tytułu żadnych zysków. W „Umowie Cesji” nie występuje sformułowanie „sprzedaje, sprzedaż itp.” a jedynie „odstąpienie praw”. Akt notarialny dot. kupna lokalu został podpisany pomiędzy Cesjonariuszem a Deweloperem w dniu 9 maja 2014 r.

W Urzędzie Skarbowym, w którym Cesjonariusz się rozlicza, uzyskał informację, że od ww. „Umowy Cesji” powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W Krajowej Infolinii Podatkowej poinformowano Cesjonariusza, że nie powinien płacić podatku od cesji praw.

Pismem z dnia 14 czerwca 2015 r. Nr IPPB2/436-712/14-2/AF do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez uzupełnienie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wskazanie, czy zawarta umowa cesji przybrała postać którejkolwiek z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie, informując, że zawarta przez nią umowa cesji nie przybrała postaci żadnej z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tak jak Wnioskodawczyni podała we wniosku z dnia 4 grudnia 2014 r. umowa dotyczyła tylko przejęcia praw do zakupu mieszkania i żadna ze stron nie poniosła z tego tytułu żadnego zysku, nie było też ponoszonej żadnej kwoty odstępnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w konsekwencji zawarcia opisanej w poz. 68 „Umowy Cesji” należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz na podstawie odnalezionych w internecie interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2009 r. (sygnatura: IPPB2/436-243/ 09-2/AF) i z 2011 r. (sygnatura IPPB2/436-294/11-2/MZ), jak i na podstawie informacji uzyskanych w Krajowej Infolinii Podatkowej Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna płacić podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających z przedmiotowej „Umowy Cesji”. Katalog umów i czynności cywilnoprawnych jest zamknięty i nie obejmuje umowy cesji praw. Odnalezione przez Wnioskodawczynię w internecie interpretacje w sprawach podobnych do Wnioskodawczyni (cesja praw do lokalu mieszkalnego) wyraźnie wskazują na brak konieczności uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, W dniu 15 stycznia 2014 r. w Warszawie została zawarta „Umowa Cesji” pomiędzy Cedentem a Cesjonariuszem (Wnioskodawczynią) na podstawie, której Cedent scedował przysługujące mu uprawnienia wynikające z „Umowy przedwstępnej sprzedaży oraz umowy o budowę lokalu mieszkalnego i stanowiska parkingowego w garażu podziemnym za środki nabywcy” zawartej w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Warszawie pomiędzy Cedentem a Deweloperem. Na podstawie zawartej „Umowy Cesji” Cesjonariusz wstąpił w prawa i obowiązki Cedenta z dniem jej podpisania, tj. 16 stycznia 2014 r. Deweloper wyraził zgodę na postanowienia niniejszej umowy. Cedent do dnia 13 stycznia 2014 r. uiścił na rzecz Dewelopera 100% kwoty określonej w umowie przedwstępnej. Środki te zostały zaliczone na poczet lokalu, a Cesjonariusz, zgodnie z „Umową Cesji”, do dnia 30 kwietnia 2014 r. zwrócił Cedentowi środki w kwocie równoważnej. Z tytułu dokonanej cesji nie została pobrana żadna kwota odstępnego. Cedent nie uzyskał z tego tytułu żadnych zysków. W „Umowie Cesji” nie występuje sformułowanie „sprzedaje, sprzedaż itp.” a jedynie „odstąpienie praw”. Akt notarialny dot. kupna lokalu został podpisany pomiędzy Cesjonariuszem a Deweloperem w dniu 9 maja 2014 r. Zawarta przez Wnioskodawczynię umowa cesji nie przybrała postaci żadnej z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tak jak Wnioskodawczyni podała we wniosku z dnia 4 grudnia 2014 r. umowa dotyczyła tylko przejęcia praw do zakupu mieszkania i żadna ze stron nie poniosła z tego tytułu żadnego zysku, nie było też ponoszonej żadnej kwoty odstępnego.

Umowa cesji należy do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umów przenoszących własność. Z uwagi na to, iż ustawodawca nie nadał cesji praw formy samoistnej umowy należy posiłkować się treścią art. 510 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), z którego wynika, że czynnością prawną stanowiącą podstawę cesji może być umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że przyjmując za Wnioskodawczynią, że zawarta umowa cesji nie przybrała postaci żadnej z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym z tytułu zawarcia umowy cesji Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.