IPPB2/436-671/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy łączne dokonanie czynności ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego, a następnie przeniesienie własności tego lokalu w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mieszczą się w zakresie przedmiotowym art. 1 ust. 1 pkt l ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/436-671/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. przeniesienie prawa własności
 7. spółdzielnie mieszkaniowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy przeniesienia własności lokalu użytkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy przeniesienia własności lokalu użytkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcy zamierzają we współwłasności nabyć od Spółdzielni Mieszkaniowej lokal użytkowy w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. są najemcami lokalu użytkowego, w którym prowadzą działalność gospodarczą i w pełni ponieśli koszty budowy tego lokalu poprzez wniesienie wkładu budowlanego w pełnej wysokości, a także dokonali spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

Zgodnie z regulacją art. 39 ust. 1 w/w ustawy spółdzielnia jest w takiej sytuacji obowiązana do zawarcia z Wnioskodawcami umowy przeniesienia własności przedmiotowego lokalu użytkowego.

Z racji tego, że przedmiotowy lokal użytkowy nie jest jeszcze wyodrębniony z zasobów Spółdzielni jako oddzielny przedmiot prawa własności, przed dokonaniem przeniesienia własności na Wnioskodawców, Spółdzielnia musi dokonać czynności wyodrębnienia tego lokalu ze swych zasobów lokalowych.

W tym celu strony, tj. Wnioskodawcy i Spółdzielnia, planują stanąć do aktu notarialnego, w którym Spółdzielnia dokona ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu użytkowego wraz ze stosownym udziałem we współwłasności części wspólnych budynków, prawa użytkowania wieczystego i pozostałej infrastruktury i urządzeń, a następnie tak ustanowioną własność tego lokalu użytkowego przeniesie na Wnioskodawców. Wnioskodawcy mogą nabyć udziały w prawie własność przedmiotowego lokalu na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych lub też na zasadach współwłasności łącznej.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym, wobec wątpliwości notariuszy co do właściwego zastosowania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w następstwie których Wnioskodawcy mogą zostać uznani za podatników tego podatku, zadano następujące pytanie:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy łączne dokonanie czynności ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego, a następnie przeniesienie własności tego lokalu w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mieszczą się w zakresie przedmiotowym art. 1 ust. 1 pkt l ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W ocenie Wnioskodawców opisane w zdarzeniu przyszłym czynności ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu użytkowego nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, podstawą prawną realizacji opisanych czynności, a w szczególności czynności przeniesienia własności, jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a nie przepisy kodeksu cywilnego. W takim stanie rzeczy, choć w wyniku planowanych czynności dojdzie do przeniesienia na Wnioskodawców własności, to jednak nie odbędzie się to ani w formie sprzedaży (w oparciu o uregulowania kodeksu cywilnego), ani w formie żadnej innej czynności wymienionej enumeratywnie w art. 1 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie będzie miało też znaczenia, czy Wnioskodawcy nabędą własność lokalu na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych, czy też na zasadach współwłasności łącznej, gdyż nie ma to wpływu na realizację czynności wykonywanych zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W konsekwencji należy uznać, że ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienie jego własności, dokonane w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawców znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy skarbowe (np.: ILPB2/436-65/12-2/MK z dnia 6 czerwca 2012 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu, ILPB2/436-15/11-2/MK z dnia 12 kwietnia 2011 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu, ITPB2/436-28/11/TJ z dnia 31 maja 2011 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy, czy też: IBPB2/436-77/08/MZ z dnia 10 lipca 2008 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach).

Powołane interpretacje, choć są to oczywiście interpretacje indywidualne, to jednak dotyczą tej samej kwestii, a mianowicie podlegania opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności ustanowienia i przeniesienia własności lokali dokonywanego przez spółdzielnie mieszkaniowe w trybie przewidzianym w przepisach o spółdzielniach mieszkaniowych. W udzielonych interpretacjach organy skarbowe zgodnie stwierdzają, że w/w czynności nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, przy czym decydujący jest tu fakt, że czynności te są realizowane na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które to czynności nie są wymienione w katalogu czynności stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, więc odwołanie się do w/w interpretacji jest w pełni zasadne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 39 ust. 1 na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

W świetle powyższego, jeżeli umowa przeniesienia własności lokalu użytkowego następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 39 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to ww. umowa nie będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa taka nie jest bowiem umową sprzedaży ani inną umową wymienioną w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, jako nie wymieniona w zamkniętym katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.