IPPB2/436-656/14-3/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-656/14-3/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. instrumenty finansowe
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. pośrednictwo
 6. umowa sprzedaży
 7. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji przy udziale Domu Maklerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji przy udziale Domu Maklerskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. (dalej - „Wnioskodawca”) zamierza odpłatnie nabyć pakiet akcji spółki B.O. oraz akcji spółki B.Ż. (dalej razem jako „Akcje”) od akcjonariusza tej spółki z siedzibą w Polsce (dalej - „Sprzedający”) spoza Grupy A..

Nabywane Akcje są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.; dalej - „Ustawa o obrocie”).

Wnioskodawca oraz Sprzedający w przyszłości zawarli umowę opcji kupna Akcji (ang. Call Option Agreement; dalej - „Umowa opcji”), na podstawie której Wnioskodawcy przysługuje prawo kupna Akcji od Sprzedającego. Wnioskodawca zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa kupna Akcji.

W tym celu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie opcji, pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedającym dojdzie do zawarcia umowy rozporządzającej sprzedaży Akcji (dalej - „Umowa rozporządzająca”). Umowa rozporządzająca zostanie zawarta pod prawem polskim.

Z uwagi na:

 • chęć zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi w związku z przeniesieniem własności Akcji,
 • ochronę interesów Wnioskodawcy i Sprzedającego,
 • zabezpieczenie zapłaty ceny nabycia Akcji, oraz
 • zapewnienie bezpiecznego przekazania odcinków zbiorowych Akcji.

Wnioskodawca oraz Sprzedający w Umowie opcji postanowili, że przy zawarciu Umowy rozporządzającej skorzystają z pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

W tym celu, Wnioskodawca wraz ze Sprzedającym zaangażują profesjonalny podmiot będący domem maklerskim albo bankiem prowadzącym działalność maklerską wymienionymi w art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie (dalej - „Dom Maklerski”), spoza Grupy A., i za jego pośrednictwem dojdzie do nabycia Akcji. W Umowie rozporządzającej, w celu wykonania Umowy opcji, Sprzedający zobowiąże się do przekazania Akcji Wnioskodawcy za pośrednictwem Domu Maklerskiego, a Wnioskodawca zaakceptuje ten sposób przekazania mu Akcji przez Sprzedającego.

Ponadto, Wnioskodawca oraz Sprzedający zawrą z Domem Maklerskim umowę depozytu oraz pośrednictwa brokera (ang. Deposit and Brokerage Intermediation Agreement; dalej - „Umowa pośrednictwa”).

Umowa pośrednictwa zawarta pomiędzy Domem Maklerskim a Wnioskodawcą i Sprzedającym (dalej razem - „Strony”) obejmować będzie różne czynności z zakresu działalności maklerskiej określone w art. 69 Ustawy o obrocie, w tym między innymi:

 • działanie Domu Maklerskiego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wnioskodawcę, do wykonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych wymaganych w celu nabycia Akcji od Sprzedającego w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy na zasadach ustalonych przez Strony, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z pkt 1 Ustawy o obrocie;
 • na warunkach ustalonych przez Strony, podejmowanie czynności mających na celu nabycie Akcji przez Dom Maklerski we własnym imieniu i na rachunek Wnioskodawcy, w ramach wykonywania postanowień Umowy rozporządzającej;
 • świadczenie przez Dom Maklerski w razie zaistnienia takiej potrzeby usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz Stron, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy o obrocie;
 • prowadzenie przez Dom Maklerski rachunku depozytowego w celu wykonania Umowy rozporządzającej, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie.

Dodatkowo Wnioskodawca oraz Sprzedający ustalili w Umowie opcji, że Strony przed zawarciem Umowy rozporządzającej pomiędzy Wnioskodawcą i Sprzedającym, równocześnie dokonają czynności, w wyniku których Akcje zostaną przeniesione ze Sprzedającym na Wnioskodawcę za cenę nabycia, w szczególności:

 • Wnioskodawca dokona przelewu kwoty równej cenie nabycia Akcji na rachunek depozytowy prowadzony w imieniu Sprzedającego przez Dom Maklerski zgodnie z postanowieniami Umowy pośrednictwa;
 • Sprzedający oraz Wnioskodawca (reprezentowany przez Dom Maklerski działający w imieniu własnym i na rachunek Wnioskodawcy) nieodwołalnie polecą Domowi Maklerskiemu, aby dokonał on jednoczesnego przekazania: (a) odcinków zbiorowych Akcji (przechowywanych w depozycie przez Dom Maklerski zgodnie z postanowieniami Umowy pośrednictwa) Wnioskodawcy, i (b) ceny nabycia Akcji Sprzedającemu.

Skutek rozporządzający sprzedaży Akcji (tj. przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności Akcji) nastąpi, gdy wszystkie czynności poprzedzające zawarcie Umowy rozporządzającej zostaną dokonane i potwierdzone przez Wnioskodawcę i Sprzedającego w wyniku zawarcia Umowy rozporządzającej.

Za swoje usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie. Zapłata ceny nabycia za Akcje przez Wnioskodawcę, jak zostało wskazane powyżej, nastąpi przy użyciu rachunku depozytowego prowadzonego w imieniu Sprzedającego przez Dom Maklerski zgodnie z postanowieniami Umowy pośrednictwa.

Wnioskodawca pragnie ponadto wskazać, że transakcja będąca przedmiotem niniejszego wniosku, zostanie dokonana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez Wnioskodawcę od Sprzedającego Akcji dokonane przy udziale Domu Maklerskiego, wykonującego w związku z tą transakcją wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności, będzie podlegało zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o PCC, jako sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Wnioskodawcę Akcji przy udziale Domu Maklerskiego, rozumianym w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie podlegało zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej - „PCC”) podlega czynność (umowa) sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży (w tym sprzedaży akcji) ciąży na kupującym, czyli w opisanym zdarzeniu przyszłym na Wnioskodawcy.

Niemniej jednak, przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC przewiduje zwolnienie od PCC dla czynności sprzedaży praw majątkowych będących instrumentami finansowymi, która jest dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

Przesłanki zastosowania zwolnienia od PCC przewidzianego w art. 9 pkt 9 lit. b) w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego są następujące:

 1. Akcje powinny stanowić instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie;
 2. Dom Maklerski, pośredniczący w transakcji sprzedaży Akcji powinien być firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie;
 3. Sprzedaż Akcji powinna być dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

Jeśli chodzi o dwie pierwsze przesłanki, to Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że Akcje stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 Ustawy o obrocie oraz, że Dom Maklerski uczestniczący w transakcji będzie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie. W związku z powyższym w analizowanym zdarzeniu przyszłym te dwie przesłanki zostaną niewątpliwie spełnione.

W dalszej części należy zatem rozważyć kwestię wypełnienia trzeciej i zarazem ostatniej przesłanki zastosowania zwolnienia od PCC przewidzianego w art. 9 pkt 9 lit. b), a co za tym idzie dokonać należy analizy zwrotu „sprzedaż za pośrednictwem” w odniesieniu do sprzedaży instrumentów finansowych, który nie został zdefiniowany w Ustawie o PCC.

Umowa sprzedaży jest pojęciem z zakresu prawa cywilnego. Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.; dalej - „Kodeks cywilny”) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W myśl art. 555 Kodeksu cywilnego powyższy przepis należy stosować odpowiednio do sprzedaży praw. Jednocześnie, przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży na nabywcę może zostać odroczone do momentu spełnienia określonego warunku, jeżeli strony tak postanowią zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku tak zdefiniowanej umowy sprzedaży praw, zdaniem Wnioskodawcy pośrednictwem przy tej czynności będzie uczestnictwo podmiotu trzeciego przy jej dokonywaniu, a w szczególności zawarcie umowy w imieniu i na rzecz co najmniej jednej ze stron.

Zasadne wydaje się tutaj odwołanie do rozumienia pojęcia pośrednictwa w języku potocznym. Zgodnie z definicją pośrednictwa zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., wyd. internetowe pod adresem http://sjp.pwn.pl) przez pośrednictwo należy rozumieć m.in. działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron. Zakres znaczeniowy tego pojęcia jest więc szeroki i poza wskazanym powyżej zawarciem umowy sprzedaży akcji w imieniu i na rzecz jednej ze stron, może obejmować także inne czynności mające doprowadzić do transakcji.

Porównując powyższą definicję pojęcia pośrednictwa z przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego przewidywanym zakresem zaangażowania Domu Maklerskiego w trakcie nabycia Akcji przez Wnioskodawcę, w szczególności mając na uwadze fakt, że Umowa rozporządzająca zostanie wykonana przy udziale Domu Maklerskiego działającego w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy jako nabywcy z bezpośrednim skutkiem prawnym dla Wnioskodawcy w postaci nabycia własności Akcji, jak również biorąc pod uwagę okoliczność, że Dom Maklerski wykona przy tej transakcji szereg dodatkowych czynności w rozumieniu art. 69 Ustawy o obrocie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest zdania, że Umowa rozporządzająca zostanie zawarta za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (Domu Maklerskiego) w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o PCC.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w jednej linii interpretacyjnej Ministra Finansów, np.:

 • w interpretacji indywidualnej z 14 października 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów (sygn. IPPB2/436-446/13-2/EL) wskazano, iż: „Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojecie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie; doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych”;
 • w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów (sygn. IPPB2/436-493/11-4/AF) wskazano, iż: „Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie”;
 • w interpretacji indywidualnej z 1 października 2013 r. (sygn. ILPB2/436-166/13-4/MK) oraz z 26 marca 2012 r. (sygn. ILPB2/436-1/12-2/MK) wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów wskazano, iż: „Z kolei, pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w analizowanej sytuacji, gdy Dom Maklerski uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojecie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy sprzedaży przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (...)”.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, spełnione są wszystkie trzy przesłanki niezbędne do uznania, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego planowana sprzedaż instrumentów finansowych (Akcji) zostanie dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (Domu Maklerskiego) w rozumieniu Ustawy o obrocie, a w konsekwencji będzie ona zwolniona od PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firny inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
  - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 384 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to Dom, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że A. (dalej - „Wnioskodawca”) zamierza odpłatnie nabyć pakiet akcji spółki B.O. oraz akcji spółki B.Ż. (dalej razem jako „Akcje”) od akcjonariusza tej spółki z siedzibą w Polsce (dalej - „Sprzedający”) spoza Grupy A.. Nabywane Akcje są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.; dalej - „Ustawa o obrocie”). Wnioskodawca oraz Sprzedający w przyszłości zawarli umowę opcji kupna Akcji (ang. Call Option Agreement; dalej - „Umowa opcji”), na podstawie której Wnioskodawcy przysługuje prawo kupna Akcji od Sprzedającego. Wnioskodawca zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa kupna Akcji. W tym celu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie opcji, pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedającym dojdzie do zawarcia umowy rozporządzającej sprzedaży Akcji (dalej - „Umowa rozporządzająca”). Umowa rozporządzająca zostanie zawarta pod prawem polskim. Z uwagi na:

 • chęć zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi w związku z przeniesieniem własności Akcji,
 • ochronę interesów Wnioskodawcy i Sprzedającego,
 • zabezpieczenie zapłaty ceny nabycia Akcji, oraz
 • zapewnienie bezpiecznego przekazania odcinków zbiorowych Akcji.

Wnioskodawca oraz Sprzedający w Umowie opcji postanowili, że przy zawarciu Umowy rozporządzającej skorzystają z pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

W tym celu, Wnioskodawca wraz ze Sprzedającym zaangażują profesjonalny podmiot będący domem maklerskim albo bankiem prowadzącym działalność maklerską wymienionymi w art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie (dalej - „Dom Maklerski”), spoza Grupy A., i za jego pośrednictwem dojdzie do nabycia Akcji. W Umowie rozporządzającej, w celu wykonania Umowy opcji, Sprzedający zobowiąże się do przekazania Akcji Wnioskodawcy za pośrednictwem Domu Maklerskiego, a Wnioskodawca zaakceptuje ten sposób przekazania mu Akcji przez Sprzedającego. Ponadto, Wnioskodawca oraz Sprzedający zawrą z Domem Maklerskim umowę depozytu oraz pośrednictwa brokera (ang. Deposit and Brokerage Intermediation Agreement; dalej - „Umowa pośrednictwa”).

Umowa pośrednictwa zawarta pomiędzy Domem Maklerskim a Wnioskodawcą i Sprzedającym (dalej razem - „Strony”) obejmować będzie różne czynności z zakresu działalności maklerskiej określone w art. 69 Ustawy o obrocie, w tym między innymi:

 • działanie Domu Maklerskiego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wnioskodawcę, do wykonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych wymaganych w celu nabycia Akcji od Sprzedającego w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy na zasadach ustalonych przez Strony, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z pkt 1 Ustawy o obrocie;
 • na warunkach ustalonych przez Strony, podejmowanie czynności mających na celu nabycie Akcji przez Dom Maklerski we własnym imieniu i na rachunek Wnioskodawcy, w ramach wykonywania postanowień Umowy rozporządzającej;
 • świadczenie przez Dom Maklerski w razie zaistnienia takiej potrzeby usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz Stron, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy o obrocie;
 • prowadzenie przez Dom Maklerski rachunku depozytowego w celu wykonania Umowy rozporządzającej, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie.

Dodatkowo Wnioskodawca oraz Sprzedający ustalili w Umowie opcji, że Strony przed zawarciem Umowy rozporządzającej pomiędzy Wnioskodawcą i Sprzedającym, równocześnie dokonają czynności, w wyniku których Akcje zostaną przeniesione ze Sprzedającym na Wnioskodawcę za cenę nabycia, w szczególności:

 • Wnioskodawca dokona przelewu kwoty równej cenie nabycia Akcji na rachunek depozytowy prowadzony w imieniu Sprzedającego przez Dom Maklerski zgodnie z postanowieniami Umowy pośrednictwa;
 • Sprzedający oraz Wnioskodawca (reprezentowany przez Dom Maklerski działający w imieniu własnym i na rachunek Wnioskodawcy) nieodwołalnie poleca Domowi Maklerskiemu, aby dokonał on jednoczesnego przekazania: (a) odcinków zbiorowych Akcji (przechowywanych w depozycie przez Dom Maklerski zgodnie z postanowieniami Umowy pośrednictwa) Wnioskodawcy, i (b) ceny nabycia Akcji Sprzedającemu.

Skutek rozporządzający sprzedaży Akcji (tj. przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności Akcji) nastąpi, gdy wszystkie czynności poprzedzające zawarcie Umowy rozporządzającej zostaną dokonane i potwierdzone przez Wnioskodawcę i Sprzedającego w wyniku zawarcia Umowy rozporządzającej. Za swoje usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie. Zapłata ceny nabycia za Akcje przez Wnioskodawcę, jak zostało wskazane powyżej, nastąpi przy użyciu rachunku depozytowego prowadzonego w imieniu Sprzedającego przez Dom Maklerski zgodnie z postanowieniami Umowy pośrednictwa. Wnioskodawca pragnie ponadto wskazać, że transakcja będąca przedmiotem niniejszego wniosku, zostanie dokonana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż akcji to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą indywidualnych spraw i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.