IPPB2/436-652/14-3/MZ | Interpretacja indywidualna

Skoro powyższa transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów, powyższa czynność, tj. nabycie Działu Robót Wykończeniowych (stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Sprzedającej) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy.
IPPB2/436-652/14-3/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. podstawa opodatkowania
 6. przedmiot opodatkowania
 7. umowa sprzedaży
 8. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Działu Robót Wykończeniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Działu Robót Wykończeniowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

T. Sp. z o.o. (dalej; „Wnioskodawca”, „Spółka” lub „Nabywca”) jest podmiotem należącym do międzynarodowej grupy kapitałowej J. (dalej: „Grupa J.”) zajmującej się finansowymi i specjalistycznymi usługami w dziedzinie nieruchomości i zarządzania inwestycjami. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym oraz zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z rozwojem struktur Grupy J. została podjęta decyzja o zakupie jednostki biznesowej należącej do N. Sp.J. (dalej: „Spółka Sprzedająca”, „Sprzedawca”).

Działalność Spółki Sprzedającej prowadzona jest w dwóch zasadniczych obszarach: (i) w obszarze specjalistycznych usług budowlanych w zakresie robót wykończeniowych powierzchni komercyjnych, mieszkalnych i biurowych (w tym projektowanie i aranżacja) - obszar ten stanowi dominującą część prowadzonej działalności (dalej: „Dział Robót Wykończeniowych”) oraz (ii) w obszarze m.in. usług deweloperskich (dalej: „Dział Projektów Deweloperskich i Usług Pozostałych”).

Wnioskodawca jest zainteresowany zakupem wyłącznie działalności z zakresu robót wykończeniowych powierzchni komercyjnych, mieszkalnych i biurowych (w tym projektowanie i aranżacja) skupionej w Dziale Robót Wykończeniowych. Pozostała część działalności ma pozostać w Spółce Sprzedającej.

Transakcja zakupu ma zostać przeprowadzona zgodnie z podpisanym wstępnym porozumieniem regulującym proces negocjacji (dalej: „Porozumienie”) nakierowanym na ustalenie warunków umowy przedwstępnej i przyrzeczonej planowanej sprzedaży (dalej: „Transakcja”).

Zgodnie z Porozumieniem w ramach Transakcji ma dojść do przeniesienia Działu Robót Wykończeniowych ze Spółki Sprzedającej na Wnioskodawcę w zamian za wynagrodzenie składające się z: a) elementu stałego płatnego w związku z zamknięciem Transakcji tj. podpisaniem umowy sprzedaży między Nabywcą a Sprzedawcą, w uzgodnionym przez strony terminie, potencjalnie skorygowanego w oparciu o określone wskaźniki na moment Transakcji oraz b) elementu zmiennego (zwanego dalej „dopłatami”) płatnego w zdefiniowanym 6 letnim okresie po zakończeniu Transakcji wystąpienie oraz wysokość elementu zmiennego wynagrodzenia z tytułu umowy sprzedaży jest uzależniona od osiągnięcia przez nabytą jednostkę biznesową tj. Dział Robót Wykończeniowych określonych wyników operacyjnych. W przypadku nieosiągnięcia przewidzianych przez Porozumienie wyników przez Nabywcę bądź wystąpienia określonych umową okoliczności dodatkowe płatności (dopłaty) nie wystąpią.

Należy podkreślić, iż w wyniku Transakcji już płatność elementu stałego wynagrodzenia - a) - wygeneruje dodatnią wartość firmy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W ramach planowanej Transakcji, składniki majątkowe oraz kompetencje Spółki Sprzedającej przeznaczone do prowadzenia działalności w obszarze działalności Działu Robót Wykończeniowych – tj. zasadniczo wszystkie umowy, zasadniczo wszyscy pracownicy i składniki materialne i niematerialne (takie jak znak towarowy N. identyfikowany z działalnością budowlaną w zakresie robót wykończeniowych, czy licencje) zostaną przeniesione na Wnioskodawcę.

Składniki związane zasadniczo z pionem deweloperskim (Dział Projektów Deweloperskich i Usług Pozostałych) takie jak wzniesione przez Spółkę Sprzedającą osiedle mieszkaniowe (wraz ze znakiem towarowym służącym do oznaczania tej inwestycji) oraz budynek biurowy w W. pozostaną zaś w Spółce Sprzedającej (korzystanie z przestrzeni biurowej budynku zostanie po Transakcji uregulowana na podstawie odpowiedniej umowy najmu). Do działalności deweloperskiej poza składnikami związanymi stricte ze sprzedażą nieruchomości mieszkaniowych, oraz budynkiem Spółki alokowano także akcje spółki akcyjnej, w której Spółka Sprzedająca jest większościowym akcjonariuszem.

Sprzedawca przypisał do tego Działu również określonych pracowników, głównie fizycznych (m.in. pracowników budowlanych, monterów, malarzy, szpachlerzy), którzy świadczą swe usługi w ramach działu jak i poza nim tj. dla Działu Robót Wykończeniowych. Korzystanie z tych pracowników po Transakcji zostanie uregulowane stosowną umową pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

Należy nadmienić, iż Dział Robót Wykończeniowych korzysta obecnie również z zewnętrznej usługi podwykonawstwa, świadczonej jej przez inną spółkę jawną powiązaną osobowo z właścicielami Spółki Sprzedającej. Rozważanym jest aby zasadnicza część pracowników wspomnianej spółki powiązanej tuż przed Transakcją została a) przeniesiona do Spółki Sprzedającej lub zatrudniona w niej, b) zaalokowana do Działu Robót Wykończeniowych i następnie c) w ramach Transakcji z pozostałymi pracownikami Działu Robót Wykończeniowych przeniesiona do Nabywcy w trybie przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23 Kodeksu Pracy.

1. Składniki wchodzące w skład Działu Robót Wykończeniowych, które przejdą na Nabywcę na skutek Transakcji.

W ramach planowanej Transakcji na Nabywcę przeniesione zostaną składniki majątkowe i niemajątkowe Działu Robót Wykończeniowych, stanowiące o jego zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych i wyodrębnieniu funkcjonalnym, m.in.:

 • własność intelektualna i określone wartości niematerialne i prawne (włączając m.in. licencje na oprogramowanie projektowe, znak towarowy N.),
 • wybrane wyposażenie rzeczowe (w tym wybrane samochody służbowe, użytkowane na podstawie umów leasingu, o ile ich przeniesienie zostanie zaakceptowane przez leasingodawców),
 • komputery i wyposażenie biura,
 • wybrane narzędzia i urządzenia,
 • zapasy,
 • środki pieniężne w kasie Spółki – przypisane do Działu Robót Wykończeniowych,
 • rachunki bankowe wyodrębnione dla Działu Robót Wykończeniowych,
 • informacje biznesowe (w tym archiwalne projekty),
 • okresowe należności z tytułu świadczonych usług oraz pozostałe należności, rezerwy i zobowiązania, w tym zobowiązania handlowe,
 • zobowiązania pracownicze.

Wyżej wymienione materialne i niematerialne składniki majątku są powiązane funkcjonalnie i gospodarczo i stanowią dającą się wyodrębnić całość, której przeznaczeniem jest prowadzenie działalności w zakresie budowlanych robót wykończeniowych powierzchni komercyjnych, mieszkalnych i biurowych (w tym projektowanie i aranżacja).

Ponadto, w ramach Działu Robót Wykończeniowych na Nabywcę przeniesiony zostanie zespół pracowników Spółki Sprzedającej, posiadający odpowiednie kompetencje i realizujący zadania będące przedmiotem działalności Działu.

W ramach Transakcji na Nabywcę przejdą również prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami, a także zasadniczo wszystkie umowy z dostawcami, podwykonawcami oraz zleceniodawcami (pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód). W konsekwencji, po Transakcji Spółka będzie realizować zamówienia udzielone Spółce Sprzedającej. Nabywca przejmie również zobowiązania z tytułu gwarancji udzielonych w ramach zamówień zrealizowanych przez Spółkę Sprzedającą do dnia Transakcji.

2. Wyodrębnienie organizacyjne

Dział Robót Wykończeniowych, stanowiący gros działalności Spółki został wyodrębniony na schemacie organizacyjnym Sprzedawcy i powstał na mocy odpowiedniej uchwały podjętej przez wspólników Spółki Sprzedającej powołujących ten Dział.

Działowi zostały przypisane określone składniki majątku. Został on także wyposażony w odpowiednie zasoby służące prowadzeniu jego działalności gospodarczej.

3. Wyodrębnienie funkcjonalne

Dział Robót Wykończeniowych posiada odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. pracowników, składniki materialne i niematerialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji w swoim obszarze działalności. Dział Robót Wykończeniowych posiada jednostki organizacyjne zapewniające obsługę administracyjną. Jednostki te w ramach sprzedaży składników majątkowych/przeniesienia kontraktów zostaną generalnie przeniesione do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Tym samym zostanie zapewniona nieprzerwana i kompleksowa obsługa w obszarze tych funkcji wsparcia.

Do Działu Robót Wykończeniowych poza kadrą średnią (m.in. Project Managerowie, Asystenci Project Managerów, inżynierowie budowy, majstrzy) zaalokowani zostali pracownicy wyższych szczebli pełniący funkcje zarządcze (dyrektor operacyjny, kierownik rozwoju) a także m.in. kosztorysanci, pracownicy działów zakupów.

4. Wyodrębnienie finansowe

W systemie księgowym Spółki Sprzedającej koszty i przychody związane z Działem Robót Wykończeniowych zostały odpowiednio wydzielone. Przychody alokowane są bezpośrednio, według prowadzonej działalności w danym dziale. Koszty alokowane są zaś bezpośrednio, bądź w przypadku kosztów wspólnych takich jak np. działalności jednostek organizacyjnych zapewniających obsługę księgową, kadrową, utrzymanie systemów informatycznych, obsługę administracyjną, do momentu sprzedaży są alokowane pomiędzy Działy proporcjonalnie do osiąganych przychodów. Ponadto Spółka Sprzedająca sporządziła odrębny rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla każdego z Działów, a także ma możliwość sporządzenia odrębnych bilansów i rachunków wyników (w tym bilansu i rachunku zysków i strat dla celów wewnętrznych zostanie przygotowany za 2014 r.).

Na potrzeby Działu Robót Wykończeniowych aktualnie przygotowywane są odrębne budżety oraz opracowywane są odrębne od Działu Deweloperskiego plany finansowe.

Dział Robót Wykończeniowych posiada również odrębne rachunki bankowe. Mając na uwadze powyższe istnieje możliwość wyodrębnienia danych finansowych w postaci raportów generowanych dla Działu Robót Wykończeniowych oraz określenia jego pozycji finansowej.

5. Niezależne przedsiębiorstwo

Aktualnie i na dzień Transakcji Dział Robót Wykończeniowych będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony, aby wraz z przeniesieniem zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności. Wyodrębnienie Działu Robót Wykończeniowych umożliwia prowadzenie działalności w takim samym zakresie, w jakim działalność ta byłaby prowadzona przez niezależnego przedsiębiorcę. Oznacza to, iż po Transakcji Nabywca będzie mógł prowadzić dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność w zakresie dotychczasowej kompetencji Działu Robót Wykończeniowych.

W szczególności, na skutek Transakcji Nabywca wejdzie w posiadanie składników majątku, zasobów (również ludzkich) i kompetencji pozwalających na prowadzenie działalności w zakresie budowlanych robót wykończeniowych powierzchni komercyjnych, mieszkalnych i biurowych (w tym projektowanie i aranżacja) - majątek podlegający sprzedaży obejmie składniki majątkowe oraz inne składniki niezbędne do/związane z realizacją tej działalności. Konkluzji tej nie zmienia fakt, iż po Transakcji, Spółka w pewnym zakresie będzie korzystała z usług świadczonych jej przez Spółkę Sprzedającą (głównie w zakresie podwykonawstwa), jako że również i obecnie Spółka Sprzedająca korzysta z podobnej, zewnętrznej usługi podwykonawstwa świadczonej jej przez inną, zewnętrzną spółkę.

Spółka zwraca uwagę, iż wniosek dotyczący przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego z analogicznym opisem, ale w innym zakresie został również złożony przez Spółkę Sprzedającą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż majątek Działu Robót Wykończeniowych przechodzący do Spółki wskutek nabycia będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT, a więc – tym samym – do Transakcji – w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – nie będzie mieć zastosowania ustawa o podatku od towarów i usług...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych m.in. na podstawie przepisów art. 1 i art. 4 ustawy o PCC...
 3. Czy wystąpienie korekty kwoty ceny nabycia Działu Robót Wykończeniowych (dopłat(y)) wynikającej z zastosowanego mechanizmu określonego Porozumieniem każdorazowo nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem obowiązku podatkowego w PCC...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w przypadku wystąpienia korekt(y) kwoty ceny nabycia Działu Robót Wykończeniowych (dopłat(y)) wynikającej z zastosowanego mechanizmu określonego Porozumienia, ich (jej) kwoty (a) każdorazowo będą (będzie) wpływać na podwyższenie wartości firmy podlegającej amortyzacji podatkowej...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych odnośnie pytania nr 2, w zakresie pytania nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 21 stycznia 2015 r. została wydana interpretacja Nr IPPP1/443 -1326/14-6/KC, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (m.in. na podstawie art. 1 i art. 4 ustawy o PCC).

Uzasadnienie

W opinii Wnioskodawcy, uzasadnieniem podlegania transakcji podatkowi od czynności cywilnoprawnych jest treść art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają enumeratywnie wyliczone czynności cywilnoprawne, w tym m.in. - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC – umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu PCC (z zastrzeżeniami dotyczącymi umowy spółki i jej zmiany), wtedy, gdy ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe zbycie Działu Robót Wykończeniowych (stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Sprzedającej) jest umową kupna-sprzedaży, przy której - zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, jaką jest umowa kupna-sprzedaży.

W przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych brak jest definicji przedsiębiorstwa, czy też definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym zakresie należy zatem posłużyć się zatem posiłkowo przepisami prawa zawartymi w odrębnych ustawach, np. w art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż składniki majątkowe składające się na wydzieloną część Spółki Sprzedającej jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa będą stanowić rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym w przedstawionym stanie faktycznym podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wynagrodzenie za poszczególne rzeczy lub prawa majątkowe wchodzące w skład nabywanej części przedsiębiorstwa.

Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, stanowi przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową, o której mowa w zdaniu poprzednim, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PCC określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju z dnia dokonania, tej czynności bez odliczania długów i ciężarów.

Ustawa o PCC, nie zawiera odrębnych regulacji w zakresie podstawy opodatkowania przy nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ale ponieważ ani przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część nie stanowią odrębnego, jednolitego prawa majątkowego, ale zbiór rzeczy i praw majątkowych, a sprzedaż przedsiębiorstwa traktować należy jako sprzedaż zbioru rzeczy i praw majątkowych, więc podstawę opodatkowania oraz stawkę podatku PCC należy ustalić oddzielnie dla każdego składnika wchodzącego w skład zbywanej części biznesu Spółki Sprzedającej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewiduje bowiem odrębnej stawki, którą można by zastosować do całej wartości przedsiębiorstwa.

O prawidłowości przedstawionego powyżej stanowiska Wnioskodawcy świadczy również prezentowanie analogicznego poglądu przez organy podatkowe. Przykładowo można tu przytoczyć:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2011 r. nr IBPBII/1/436-281/10/MZ, w której stwierdzono, iż podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest rynkowa wartość poszczególnych elementów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W szczególności organ podatkowy podkreślił, że: „W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wnioskodawca z tytułu zawarcia umowy nabycia rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty wynikającej z umowy sprzedaży, jeżeli będzie ona stanowiła wartość rynkową przedmiotu transakcji (poszczególnych składników umowy sprzedaży) w dniu jego nabycia. Jednocześnie wskazuje się, iż poprawność określenia przez kupującego podstawy opodatkowania (wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych) może być zweryfikowana tylko po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i dowodowego.

W przypadku umowy sprzedaży stawki omawianego podatku – określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – wynoszą:

 1. 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym,
 2. 1% - inne prawa majątkowe (w tym wartość firmy).

W sytuacji, gdy strony czynności wyodrębnią w zawartej umowie sprzedaży składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych będzie sumą podatku obliczonego od wartości rynkowej, w stawce właściwej dla poszczególnych składników.

Ponieważ w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą prawa majątkowe oraz rzeczy, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych powinna zostać ustalona dla poszczególnych składników wchodzących w jego skład stosownie do regulacji zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli jednak wartość rzeczy lub praw majątkowych, do których zastosowanie mają różne stawki, nie została przez podatnika wyodrębniona podatek pobiera się od łącznej wartości tych rzeczy i praw według stawki najwyższej (art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy).

Podsumowanie

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazana w opisie zdarzenia przyszłego czynność sprzedaży Działu Robót Wykończeniowych Sprzedającej (stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Sprzedającej) na rzecz Spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (m.in. na podstawie przepisów art. 1 i art. 4 ustawy o PCC).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Ponieważ przepisy ww. ustawy nie definiują czynności prawnych objętych opodatkowaniem, to w tej materii należy odwołać się do znaczenia nadanego im w przepisach prawa cywilnego.

W myśl art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy również odwołać się do treści art. 551 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast art. 552 Kc stanowi, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W oparciu o powyższą definicję można również wywieść, iż część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, o którym mowa w Kodeksie cywilnym, jeżeli jest to przedsiębiorstwo spółki kapitałowej, tworząca niezależną jednostkę gospodarczą, zdolną do samodzielnej działalności można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej.

Tym samym dokonując sprzedaży przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa faktycznie dokonuje się, co do zasady, sprzedaży wszystkich bądź określonych rzeczy i praw majątkowych składających się na to przedsiębiorstwo (zorganizowaną część przedsiębiorstwa).

Rzeczami w rozumieniu art. 45 Kc są tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na nieruchome, czyli nieruchomości (grunty, budynki oraz części budynków tzw. nieruchomości lokalowe) i na rzeczy ruchome.

Prawami majątkowymi są przysługujące danej osobie prawa do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy.

Podkreślić należy, iż ujęty w art. 551 Kc katalog składników przedsiębiorstwa nie jest katalogiem zamkniętym. W związku z tym, oprócz składników wymienionych expressis verbis, w skład przedsiębiorstwa wchodzą także inne dobra niemajątkowe i majątkowe, które łączy więź funkcjonalna o charakterze celowym, służące realizacji określonych zadań gospodarczych.

Ponadto przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują szczególnego rodzaju zbycia czy też sprzedaży przedsiębiorstwa, a jedynie zastrzegają formę czynności prawnej, czego wyraz stanowi treść art. 751 § 1 w zakresie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo ustanowienia na nim użytkowania oraz art. 158 w związku z art. 751 § 4, w przypadku gdy przedmiot czynności prawnej stanowi nieruchomość wchodząca w skład przedsiębiorstwa.

Zatem, uznać należy, iż sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jako sprzedaż rzeczy i praw majątkowych określona w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w odniesieniu do poszczególnych jego składników, a nie jako całości.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W zakresie omawianego podatku obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy), przy czym ciąży on na kupującym (art. 4 pkt 1).

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinna wymieniać składniki, których własność w wyniku umowy zostanie przeniesiona. Jest to uzasadnione z jednej strony brzmieniem zawartego w Kodeksie cywilnym przepisu dotyczącego zasad wykonywania zobowiązań, tj. art. 459 Kodeksu cywilnego, przewidującego obowiązek przedstawienia spisu rzeczy wchodzących w skład zbioru przez zobowiązanego do jego wydania. Z drugiej natomiast strony będzie to determinowane możliwymi konsekwencjami podatkowymi, jakie nastąpią w razie niedopełnienia tego obowiązku. Strony czynności cywilnoprawnej dotyczącej przedsiębiorstwa powinny zatem wymienić wchodzące w skład sprzedaży rzeczy i prawa majątkowe, jednocześnie podając ich wartość rynkową, co pozwoli z kolei ustalić przy zastosowaniu odpowiednich stawek wysokość podatku.

Stosownie zaś do treści art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2).

W przypadku umowy sprzedaży stawki omawianego podatku – określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – wynoszą:

 1. 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym
 2. 1% - inne prawa majątkowe.

W sytuacji, gdy strony czynności wyodrębnią w zawartej umowie sprzedaży składniki przedsiębiorstwa, wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych będzie sumą podatku obliczonego od wartości rynkowej, w stawce właściwej dla poszczególnych składników.

Ponieważ w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą prawa majątkowe oraz rzeczy, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych powinna zostać ustalona dla poszczególnych składników wchodzących w jego skład stosownie do regulacji zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2015 r. Nr IPPP1/443-1326/14-6/KC w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „(...) w świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że majątek będący przedmiotem nabycia stanowi zespół składników majątkowych (majątkowych i niemajątkowych) przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie. Zatem wskazany we wniosku zespół składników majątkowych, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

A zatem, skoro powyższa transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów, powyższa czynność, tj. nabycie Działu Robót Wykończeniowych (stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Sprzedającej) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.