IPPB2/436-649/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z dokonaniem Wymiany SC będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/436-649/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. spółka kapitałowa
 4. udział
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2014 r. (data nadania 28 listopada 2014 r., data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia akcji do Spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia akcji do Spółki z o.o..

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000, Nr 86, poz. 969, ze zm., dalej jako „UPCC”) i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce (dalej jako „SC”).

W niedalekiej przyszłości część akcjonariuszy A. S.A. (dalej jako „ASA”), podlegających opodatkowaniu od całości swoich dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce (dalej jako „Akcjonariusze”) zamierza wnieść aportem do SC wszystkie posiadane przez siebie akcje w kapitale zakładowym ASA, w zamian za które obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SC (dalej jako „Wymiana”). Żaden z Akcjonariuszy w momencie dokonywania Wymiany nie będzie posiadał akcji w kapitale zakładowym ASA dających większości głosów w ASA, jednakże suma posiadanych i wnoszonych przez Akcjonariuszy do SC akcji będzie dawała bezwzględną większość głosów w ASA.

ASA podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce. ASA jest także spółką kapitałową w rozumieniu UPCC.

Dokonując Wymiany Akcjonariusze wniosą do SC wszystkie posiadane przez siebie akcje w kapitale zakładowym ASA, czego skutkiem będzie osiągnięcie przez SC bezwzględnej większości głosów w ASA. W związku z dokonaniem wskazanego wyżej aportu, kapitał zakładowy SC zostanie jednorazowo podwyższony o wysokość odpowiadającą rynkowej wartości nabytych przez nią od Akcjonariuszy akcji w kapitale zakładowym ASA, a udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SC zostaną następnie objęte przez Akcjonariuszy. Całość wkładu Akcjonariuszy zostanie przeznaczona na wskazane podwyższenie kapitału zakładowego SC.

Wymiana nastąpi jednocześnie w stosunku do wszystkich akcji wnoszonych przez Akcjonariuszy, tj. ich aport nastąpi na podstawie jednej umowy której stronami będą Akcjonariusze oraz SC.

SC planuje następnie rozpocząć działalność inwestycyjną m.in. w zakresie nabywania i zbywania udziałów/akcji w innych spółkach kapitałowych prowadzących działalność na rynku usług telematycznych, jak również działalnością w zakresie udzielania pożyczek poza systemem bankowym. Brany też będzie pod uwagę scenariusz zakładający zbycie posiadanych przez Akcjonariuszy udziałów w SC na rzecz jednego z Akcjonariuszy lub też podmiotu trzeciego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dokonaniem Wymiany SC będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem SC, Wymiana nie będzie wiązała się z obowiązkiem zapłaty przez nią podatku od czynności cywilnoprawnych.

SC stoi na stanowisku, że powyżej wskazany stan faktyczny należy rozumieć jako sytuację, w której nabędzie ona, jako spółka kapitałowa, w wyniku aportu akcje w spółce kapitałowej ASA uzyskując w niej bezwzględną większość głosów. Aportu udziałów dokonają Akcjonariusze, w zamian za co obejmą oni udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SC.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi UPCC nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

W przypadku dokonania Wymiany zastosowanie znajdzie więc pierwsza część wskazanego przepisu stanowiąca, że opodatkowaniu nie podlega zmiana umowy spółki CS w razie wniesienia do SC w zamian za jej udziały, akcji w kapitale zakładowym ASA dających SC większość głosów w ASA.

SC pragnie nadmienić w tym miejscu, że w jej opinii, dla interpretacji przepisów będących przedmiotem niniejszego wniosku nie ma znaczenia to czy spółka nabywająca uzyska większość głosów w innej spółce na skutek wniesienia do spółki nabywającej udziałów/akcji przez jednego wspólnika/akcjonariusza większościowego lub też wielu wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest bowiem w danym przypadku zmiana umowy spółki, pod czym należy rozumieć podwyższenie jej kapitału zakładowego, bez jakiegokolwiek odwołania do cech jakie muszą mieć podmioty obejmujące udziały/akcje w jej podwyższonym kapitale. Odwołania do cech podmiotu obejmującego udziały/akcje w jej podwyższonym kapitale nie zawiera również art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi UPCC wobec czego uznać należy, że ustawodawca uznał tę okoliczność za irrelewantną dla zastosowania wskazanego przepisu w sytuacji, gdy udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym są obejmowane przez wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie zaprezentowanej powyżej interpretacji przepisów UPCC, zgodnie z którąw wyniku przeprowadzenia nie będzie wiązało się z opodatkowaniem na gruncie UPCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany umów wymienionych w powołanym wyżej pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 (art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) cyt. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem, że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w niedalekiej przyszłości część akcjonariuszy A. S.A. (dalej jako „ASA”), podlegających opodatkowaniu od całości swoich dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce (dalej jako „Akcjonariusze”) zamierza wnieść aportem do SC wszystkie posiadane przez siebie akcje w kapitale zakładowym ASA, w zamian za które obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SC (dalej jako „Wymiana”). Żaden z Akcjonariuszy w momencie dokonywania Wymiany nie będzie posiadał akcji w kapitale zakładowym ASA dających większości głosów w ASA, jednakże suma posiadanych i wnoszonych przez Akcjonariuszy do SC akcji będzie dawała bezwzględną większość głosów w ASA. ASA podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce. ASA jest także spółką kapitałową w rozumieniu UPCC. Dokonując Wymiany Akcjonariusze wniosą do SC wszystkie posiadane przez siebie akcje w kapitale zakładowym ASA, czego skutkiem będzie osiągnięcie przez SC bezwzględnej większości głosów w ASA. W związku z dokonaniem wskazanego wyżej aportu, kapitał zakładowy SC zostanie jednorazowo podwyższony o wysokość odpowiadającą rynkowej wartości nabytych przez nią od Akcjonariuszy akcji w kapitale zakładowym ASA, a udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SC zostaną następnie objęte przez Akcjonariuszy. Całość wkładu Akcjonariuszy zostanie przeznaczona na wskazane podwyższenie kapitału zakładowego SC. Wymiana nastąpi jednocześnie w stosunku do wszystkich akcji wnoszonych przez Akcjonariuszy, tj. ich aport nastąpi na podstawie jednej umowy której stronami będą Akcjonariusze oraz SC.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, gdzie na mocy jednego dokumentu (jednej umowy) Akcjonariusze wniosą do SC wszystkie posiadane przez siebie akcje w kapitale zakładowym ASA, czego skutkiem będzie osiągnięcie przez SC bezwzględnej większości głosów w ASA, będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.