IPPB2/436-631/14-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 6 lit. C tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-631/14-2/MZinterpretacja indywidualna
  1. czynności cywilnoprawne
  2. obowiązek podatkowy
  3. podatek od czynności cywilnoprawnych
  4. przedmiot opodatkowania
  5. umowa spółki
  6. wyłączenie
  7. zmiana umowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
  2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia Udziałów i Akcji do Spółki z o.o. (Wnioskodawcy) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia Udziałów i Akcji do Spółki z o.o. (Wnioskodawcy).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i polskim rezydentem podatkowym. Osoba fizyczna, będąca polskim rezydentem podatkowym (zwana dalej Właścicielem) będąca właścicielem udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji w spółkach akcyjnych posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej Udziałami i Akcjami), ma w każdej z tych spółek ponad 90% wszystkich udziałów albo akcji. Wnioskodawca zamierza podwyższyć swój kapitał zakładowy, który w całości ma objąć Właściciel, zaś jego wkładem będą Udziały i Akcje. Wniesienie Udziałów i Akcji nastąpi według ich wartości rynkowej (będzie związane z wyceną rynkową spółek, o których mowa powyżej). Kapitał zakładowy Wnioskodawcy zostanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niego Udziałów i Akcji. W rezultacie wniesienia Udziałów i Akcji Wnioskodawca nabędzie bezwzględną większość głosów w spółkach, których obecnie właścicielem jest Właściciel.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym – wniesieniu Udziałów i Akcji przez Właściciela do Wnioskodawcy – będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi UPCC – zarówno w zakresie wniesienia Udziałów i Akcji, jak i podwyższenia kapitału zakładowego we Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym – wniesieniu Udziałów i Akcji przez Właściciela do Wnioskodawcy – będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi UPCC.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k UPCC podatkowi od czynności cywilnoprawnej podlegają umowy spółki, a zgodnie z pkt 2 wskazanego przepisu także zmiany tych umów (jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4). Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 UPCC w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia. Obowiązek podatkowy z tytułu zmiany umowy spółki spoczywa na spółce (art. 4 pkt 9 UPCC). Ustawodawca przewidział jednak wyłączenie od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych dla określonego katalogu czynności. Do katalogu tego zalicza się także zmiana umowy spółki, ale tylko po spełnieniu przesłanek wskazanych w UPCC. W świetle przepisu art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi UPCC „Nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów (...)”. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu zmiana umowy spółki będzie podlegała wyłączeniu z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w wyniku wymiany udziałów, spółka otrzymująca aport w postaci udziałów lub akcji (w tym przypadku Wnioskodawca) nabędzie większość głosów w drugiej spółce (a w przedmiotowej sprawie w spółkach w których Właściciel ma Udziały albo Akcje).

Wnioskodawca spełnia wymagania nałożone przez normę prawną. Wskutek wniesienia Udziałów i Akcji przez Właściciela Wnioskodawca nabędzie większość głosów w spółkach Właściciela. Zostanie zatem spełniony jedyny wymóg nałożony przez przepis art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi UPCC w celu skorzystania z wyłączenia w podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy Udziałów i Akcji, czego skutkiem będzie uzyskanie większości głosów w spółkach Właściciela, nie rodzi obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynność ta jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisu art. 2 pkt 6 lit. C UPCC. Transakcja będzie neutralna na gruncie UPCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.